TOEIC STARTER UNIT 11 (đầy đủ) (28012015)

4 553 4
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 28, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 28, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 11] (đầy đủ) (28/01/2015) Ngữ pháp (trang 40: câu bị động) -động từ bị động (công thức chung): BE + V3 - Hiện đơn, khứ đơn: am/is/are/was/were + V3 - Hiện TD, khứ TD: am/is/are/was/were+ being + V3 - Hiện HT, khứ HT: have/has/had + been + V3 - Can,may,must, have to, used to, will, shall + be V3 - Me, you, him, them, people, someone,…thường bỏ câu bị động không muốn nêu rõ tác nhân Someone has sent me the flowers > I have been sent the flowers - Nếu tân ngữ câu bị động vật, việc dùng giới từ "WITH" thay "BY" trước tân ngữ Smoke filled the room > The room was filled with smoke - Động từ giác quan: feel, see, watch, hear, look, taste… Chủ động: S + V + O + V0/Ving Bị động: S + be V3 + to V0/Ving They saw her come in > She was seen to come in They saw the lorry running down the hill > The lorry was seen running down the hill Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 28, 2015 Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * trang 41 - highight "khảo sát - thực hiện" - personnel (n): nhân (là N số nhiều, không thêm s) - Urgent: (adj) = Eme rgency: (n) Khẩn cấp - highlight cụm "rất có thể" * trang 213 - grow accustomed to = be accustomed to: quen với * trang 214 - be sastified with: hài lòng với * trang 216 - câu 2, đáp án có "among" > ý gì? - Be in charge of: (v) Phụ trách Who was in charge of: Ai phụ trách? * trang 217 - enroll in: đăng ký, ghi danh vào * trang 218 - highlight câu "tôi để ý thấy rằng" - give impression: gây ấn tượng * trang 220 Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 28, 2015 - seminar = workshop: hội thảo - annually: hàng năm - highlight "chuyên gia hàng đầu" - will be held: tổ chức (từ gần cụm để học thuộc, văn nói tổ chức kiện (event) diễn (upcoming) có từ ý tương lai, chia bị động thể tổ chức tương lai * trang 222 - Offer sb With sth = Supply sb With sth = Provide sb With sth cung cấp cho - Provide sth To sb: cung cấp cho > nhớ lại cụm từ "miễn là" - in advance: trước > Thanks in advance: cảm ơn trước nhé! Hết ngày 28 ...Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 28, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 11] (đầy đủ) (28/01/2015) Ngữ pháp (trang 40: câu bị động) - ộng từ bị động... trang 218 - highlight câu "tôi để ý thấy rằng" - give impression: gây ấn tượng * trang 220 Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 28, 2015 - seminar... Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 28, 2015 Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * trang 41 - highight "khảo sát - thực
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 11 (đầy đủ) (28012015) , TOEIC STARTER UNIT 11 (đầy đủ) (28012015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn