TOEIC STARTER UNIT 9 (đầy đủ) (26012015)

8 578 7
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 26, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 26, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 9] (đầy đủ) (26/01/2015) Ngữ pháp (trang 36) a Tính từ: (adj): từ dùng để miêu tả cho biết thêm chi tiết danh từ đồng thời giới hạn áp dụng danh từ Nói tóm lại: tính từ thường bổ nghĩa cho danh từ * Vị trí tính từ: - Tính từ đứng sau động từ to be: am/is/are/was/were VD: She is beautiful - Tính từ đứng sau linking verbs: become, feel, look, taste,find, sound, smell, seem,stay, remain VD: The soup taste good Children become tired quite easily Chú ý: Vì sau động từ trạng từ mà tính từ? Nhiều bạn biết câu thần "tính - danh, động - trạng" (Tính từ bổ nghĩa cho danh từ, trạng từ bổ nghĩa cho động từ), động từ ngoại lệ? - Xét động từ ta thấy: chất khơng phải động từ thể hành động, mang chức nối chủ ngữ vị ngữ, thực chất, vị ngữ bổ nghĩa cho chủ ngữ, không bổ nghĩa cho động từ Cho nên, xét từ loại chủ ngữ mà chia từ loại vị ngữ, không xét động từ - Trở lại ví dụ: She is beautiful: Cô đẹp > "beautiful" bổ nghĩa cho "she", mà bổ nghĩa cho danh từ tính từ Xem chức nối chủ ngữ vị ngữ "is" câu này, ta thấy "is" làm nhiệm vụ nối chủ - vị Bỏ "is" ta có: "She beautiful" > hiểu được, câu khơng ngữ pháp, cần đến "is" Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 26, 2015 - Xem ví dụ sau: She speaks English very well Cơ nói tiếng Anh tốt Động từ "speak" động từ thể hành động "nói" Bỏ khỏi câu câu khơng ý nghĩa "Cơ tiếng Anh tốt" Các động từ thường gọi "động từ thường" (vì thể chất động từ - từ thể hành động) Mặc dù gọi "động từ thường" ví von động từ "quả tim" câu, nắm vị trí chủ chốt, khơng có câu "chết", động từ trên, khơng có câu khơng "chết" - Tính từ đứng trước danh từ (để bổ nghĩa cho danh từ): VD: This is an interesting book - Tính từ đứng sau từ có tận cùng: -thing, -body, -one, -where: VD: I have something nice I have gone somwhere new b Trạng từ: (adv): thành phần bổ nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ khác câu > Trạng từ từ loại linh hoạt * Vị trí trạng từ: - Đứng đầu câu, trước dấu phẩy, bổ nghĩa cho câu VD: Unfortunately,the bank was closed by the time I got here (Không may thay, ngân hàng đóng cửa trước tơi đến > Cái việc "khơng may" "ngân hàng đóng cửa trước đến") - Bổ nghĩa cho động từ: VD: She speaks English very well (nói tiếng anh nào? > nói tiếng anh tốt) She drives carefully Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 26, 2015 She carefully drives her car She drivers her car carefully - Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ, đứng trước tính từ: VD: She is extremely beautiful (Cơ đẹp > cô đẹp, đẹp nào? > đẹp cực kỳ) - Trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ, đứng trước trạng từ mà bổ nghĩa VD: She drives etremely carefully (Cô lái xe cẩn thận > cô lái xe nào? > lái xe cẩn thận (carefully > drive) > cẩn thận nào? cẩn thận (extremely > carefully)) > Không quan tâm trạng từ nằm đâu, quan tâm bổ nghĩa cho gì, vị trí từ mà bổ nghĩa nằm đâu c Các lưu ý khác: - Enough đứng sau tính từ, trạng từ, đứng trước danh từ VD: He is old enough to see that movie We have enough books on this topic - Câu tường thuật không phép đảo ngữ VD: I asked him how long he had been in America - Những từ mang nghĩa phủ định đặt đầu câu > phải đảo ngữ (never, seldom,rarely,not, hardly: khi, not only, only, ) VD: Rarely does he works at night (Anh ta làm việc ban đêm) => He rarely works at night Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 26, 2015 - Not until yesterday did he change his mind (Anh ta không thay đổi ý định ngày hôm qua) => He didn't change his mind until yesterday > nhắc lại: câu có từ mang nghĩa phủ định sao? Có phủ định hai lần hay khơng? Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * trang 37 - take part in = participate in: tham gia vào - due to = because of + N/Ving: - violate (v): vi phạm - terminate (v): chấm dứt > đoạn văn có "vi phạm" > sau có bị "chấm dứt" - specify (v): - highlight lại từ đồng nghĩa "hoàn tiền, đền bù" xem lại cách sử dụng * trang 181 - câu 2: ý đảo ngữ VD: - I like sport (tơi thích thể thao) => So I (tơi = tơi thích) => I do, too (tơi = tơi thích) - I don't like sport (tơi khơng thích thể thao) => Neither I (tôi = không thích) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 26, 2015 => Nor I (tôi = tơi khơng thích) => I don't either (tơi = tơi khơng thích) > xét câu viết lại: không phủ định lần (các từ "neither", "nor" mang nghĩa phủ định) > I can't go, nor I want to go (tôi đi, không muốn đi) (Các từ mang nghĩa phủ định đứng đầu câu ta phải ĐẢO NGỮ) - Câu 3: xét thấy dấu phẩy, động từ > kiểm tra chủ từ > kiểm tra bị động hay chủ động (chủ động > V nào?, bị động > V nào?) (ôn lại cũ) * trang 184 - mantain (v): trì * trang 185 - get involved in: tham gia vào - highlight cụm "be likely to V0" (nghĩa gì?), từ "có khuynh hướng" * trang 186 - responsible for: chịu trách nhiệm - keep up the pace: giữ tiến độ * trang 187 - meet (v): đáp ứng (demand/require/request) * trang 188 - highlight vị trí có "not only" đầu câu > kiểm tra xem có đảo ngữ khơng - make delivery = deliver Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 26, 2015 > không muốn dùng động từ, mà muốn dùng danh từ động từ thêm "make" vào trước danh từ Lưu ý: từ muốn thêm make vào Do nhớ lại từ mà cho highlight trước VD: deliver > make delivery Tương tự: nhớ lại từ với make: đặt chỗ trước, xếp hẹn, tiết kiệm, định, làm nên khác biệt (đã có trước, tự tìm lại, khơng nhắc lại) * trang 189 - get rid of: loại bỏ * trang 190 - option (n): lựa chọn - appeal to = attract to: lôi cuốn, thu hút - propose (v): đề xuất > proposal (n): đề xuất (chú ý danh từ dễ nhầm lẫn tính từ) - a couple of: vài Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 26, 2015 * bạn tìm từ make, kiểm tra xem có giống không? reserve > make a reservation appoint > make appointment save > make saving decide > make decision differ > make a difference make money = earn money Hết ngày 24 ...Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 26, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 9] (đầy đủ) (26/01/2015) Ngữ pháp (trang 36) a Tính... danh từ (để bổ nghĩa cho danh từ): VD: This is an interesting book - Tính từ đứng sau từ có tận cùng: -thing, -body, -one, -where: VD: I have something nice I have gone somwhere new b Trạng từ:... trang 37 - take part in = participate in: tham gia vào - due to = because of + N/Ving: - violate (v): vi phạm - terminate (v): chấm dứt > đoạn văn có "vi phạm" > sau có bị "chấm dứt" - specify
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 9 (đầy đủ) (26012015) , TOEIC STARTER UNIT 9 (đầy đủ) (26012015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn