TOEIC STARTER UNIT 7 (đầy đủ) (23012015)

3 202 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 23, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 23, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 7] (đầy đủ) (23/01/2015) Ngữ pháp - Xe m file đính kèm "Chủ từ _ động từ" (cơ Mai Phương) tham khảo thêm: - File bigstep unit Trên tài liệu đầy đủ, rõ ràng nên nghĩ khơng cần soạn lại, bạn tham khảo video giảng Mai Phương link đây: https://www.youtube.com/watch?v=uhiGiT_tGUY https://www.youtube.com/watch?v=wCCntzac62Q Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * trang 30 - highlight cụm từ "để biết thêm thông tin chi tiết" đồng nghĩa với cụm học? - announce (v): cơng bố > mẹo: thấy "announce > có "change": công bố thay đổi - estimate (v): ước tính - evaluate (v): đánh giá - predict (v): đốn * trang 151 - ý câu 12 có từ "phản đối, đối kháng" trái nghĩa với từ "phải chịu, chấp nhận" học Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 23, 2015 * trang 153 - intend to (v): dự định làm - intend for (v): dành cho - reveal (v): bày ra, tiết lộ - temporary (adj): tạm thời * trang 154 - crew (n): đội, nhóm * trang 155 - right after using: sau sử dụng * trang 156 - absolutely free = completely free: hồn tồn miễn phí - Offer does not apply to sth: Sự cung cấp không áp dụng cho * trang 157 - take (sth) into account: xem xét việc - tend to (v): có khuynh hướng - in term of: mặt Bài hơm từ vựng quan trọng ít, từ vựng chủ đề văn hóa nghệ thuật nhiều, bạn cần đọc, cần dịch cho hiểu để gặp lại chủ đề không bỡ ngỡ (Bài vậy, khơng riêng Mình nhắc lại thôi.) Hết ngày 23 ...Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 23, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 7] (đầy đủ) (23/01/2015) Ngữ pháp - Xe m file đính kèm "Chủ từ... 2015 * trang 153 - intend to (v): dự định làm - intend for (v): dành cho - reveal (v): bày ra, tiết lộ - temporary (adj): tạm thời * trang 154 - crew (n): đội, nhóm * trang 155 - right after using:... - evaluate (v): đánh giá - predict (v): đoán * trang 151 - ý câu 12 có từ "phản đối, đối kháng" trái nghĩa với từ "phải chịu, chấp nhận" học Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic]
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 7 (đầy đủ) (23012015) , TOEIC STARTER UNIT 7 (đầy đủ) (23012015)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn