TOEIC STARTER UNIT 6 (phần 2) (21012015)

4 83 1
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 21, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 21, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 6] (Phần 2) (21/01/2015) Ngữ pháp (xem lại phần ngữ pháp so sánh) Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * trang 133 - pay increase (n): mức tăng lương (đây cụm danh từ, ý làm tập từ loại) * trang 134 - accurate (adj): đúng, xác > accurately (adv): cách xác, đắn - ý câu "Between them" - câu 9, chọn "honestly" (adv) bổ nghĩa cho express (v), câu có "try to V0" > nhớ lại dùng "try + Ving" * trang 135 - câu 14: novice reporter: phóng viên học việc (Anh khơng phóng viên học việc bữa) > chọn "any longer" Có thể dùng "no longer" vị trí bỏ trống câu khơng? Vì sao? (phần ngữ pháp học rồi) - câu 15, đặt "twice" trước hình thức so sánh > nhấn mạnh "gấp đôi" > twice as as: twice as large as: lớn gấp đôi * trang 136 - highlight cụm "đừng rời bỏ túi xách bạn mà không ý đế n" - wait in line: xếp hàng (thường gặp phần nghe) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 21, 2015 - boarding pass (n): thẻ lên tàu, máy bay - board (v): lên tàu, máy bay (trong part thường gặp từ này) - câu 2: recommend + Ving nào? xem lại cách sử dụng từ khuyên bảo đề nghị "V0, To V0, Ving" - It + be + adj + V (V nào???) >It is advisable : Chúng khuyên - lost and found area: khu vực hành lý bị thất lạc * trang 137 - miss out (v): bỏ lỡ - highlight lại từ "đính kèm, kèm theo" - reservation (n): việc đặt chỗ trước > make a reservation (v): đặt chỗ trước - câu 6: ý located với giới từ học (tọa lạc "trong" tọa lạc "trên") - highlight lại từ "người đại diện" * trang 138 - set out (v): khởi hành * trang 139 - highlight lại từ "lên tàu/ máy bay" * trang 140 - suffer from (v): chịu đựng - exhibit (v,n): trưng bày, triển lãm, trưng bày Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 21, 2015 > exhibition (n): buổi triển lãm = exposition (viết tắt expo Ví dụ: triển lãm ASUS EXPO 2014, Vietnam Foodexpo 2015: Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2015, > xem triển lãm nhớ để ý từ "expo") - highlight từ "xuyên suốt", "tặng thưởng" - injure (v): tổn thương, bị thương - In addition to + Ving/N: thêm vào * trang 141 - affordable (adj): hợp lý, phải > affordable price: giá hợp lý - rate (n)= price: giá (trong ngành dịch vụ rate = price) > regular rate = regular price: giá thông thường - sculpture (n): điêu khắc - release (v): tung ra, giải tỏa, phóng thích - latest release (n): sản phẩm tung thị trường (mới nhất: latest) (late: trễ > latest: trễ nhất, sản phẩm mà tung trễ > nhất) - highlight lại cụm "đặt chỗ trước" - offer (v): cung cấp * trang 142 - disappoint (v): thất vọng - admission fee (n): phí vào cổng Hết ngày 21 ...Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 21, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 6] (Phần 2) (21/01/2015) Ngữ pháp (xem lại phần ngữ... Ving" - It + be + adj + V (V nào???) >It is advisable : Chúng khuyên - lost and found area: khu vực hành lý bị thất lạc * trang 137 - miss out (v): bỏ lỡ - highlight lại từ "đính kèm, kèm theo" -. .. large as: lớn gấp đôi * trang 136 - highlight cụm "đừng rời bỏ túi xách bạn mà không ý đế n" - wait in line: xếp hàng (thường gặp phần nghe) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic]
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 6 (phần 2) (21012015) , TOEIC STARTER UNIT 6 (phần 2) (21012015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn