TOEIC STARTER UNIT 6 (phần 1) (20012015)

5 80 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 20, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 20, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 6] (Phần 1) (20/01/2015) Ngữ pháp (so sánh, trang 30) a So sánh bằng: As + adj/ adv / N + As - He is as tall as his father (adj) - I have as many/few friends as you (N đếm được) - I have as much money as you (N không đếm được) b So sánh hơn: "er" "than" (chỉ có cái, so sánh hơn: HƠN cái) (so sánh không bằng) - adj/adv (ngắn)+ er + than >Tom is taller than Peter - more + adj/adv (dài) + than > He speaks Spanish more fluently than I c So sánh kém: less + adj/adv/ N+ than (cái KÉM cái) (so sánh không bằng) - He is less clever than his brother - He has less money than ever > so sánh khơng cần xác định tính từ, trạng từ dài hay ngắn, "kém hơn" "less than" * So sánh hơn/kém nhấn mạnh cách thêm "much/far/a lot/even" giảm nhẹ cách thêm "a bit/a little/slightly" trước hình thức so sánh - Tom is much/far taller than Peter - Mary is much/far more beautiful than Daisy ** So sánh hơn/kém > phải có "than", thấy "than" > dấu hiệu so sánh hơn/kém Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 20, 2015 d So sánh kép: - So sánh đồng tiến: (càng ) The + so sánh + SV, the + so sánh hơn+ SV (SV: chủ ngữ (S)+ động từ (V)) ý: so sánh khơng có "than" > The hotter it is, the more miserable I feel > The sooner you leave, the earlier you will arrive at your destination > The more candidates there were, the more difficult the exam was The more + SV +, the + so sánh hơn+ SV > The more you pay, the better the quality is - So sánh lũy tiến: (càng ngày càng) + Adj/adv (ngắn): adj/adv + er + and + adj/adv + er > Betty is younger and younger (Betty ngày trẻ ra) + Adj/adv (dài): more and more + adj/adv > She becomes more and more beautiful e So sánh nhất: ("the" "est", từ trở lên) + Adj/adv (ngắn): the + adj/adv + est > John is the tallest boy in the family + Adj/adv (dài): the most/least + adj/adv + est > She is the most beautiful girl I have ever seen Chú ý: Đặt vào khoảng xác định phải có "the" Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 20, 2015 John is the tallest boy in the family (Khoảng xác định "in the family") Mary is the shortest of the three sisters (Khoảng xác định " three sisters") >John người cao gia đình > Anh ta cao gia đình thơi > xác định phạm vi gia đình > có mạo từ "the" > Mary thấp chị em Cô thấp chị em cô > phạm vi người thơi > có mạo từ "the" * Of the three students, Tom is a.Taller b.Tallest c.The taller d.The tallest > Nhận thấy: sinh viên (3 trở lên > so sánh nhất, phạm vi sv, xác định: "the tallest") Trong sinh viên, Tom người cao * Of the two students, Tom is … a.Taller b.Tallest c.The taller d.The tallest > Nhận thấy: > so sánh mà dùng so sánh (2 khơng thể nói mà nói hơn/kém kia), xét thấy phạm vi sinh viên > mang tính xác định > có mạo từ "the" > "the taller" Trong hai sinh viên, Tom người cao * Between them Tom is the taller => Như vậy, so sánh đưa vào "khoảng xác định" phải có mạo từ "the" So sánh ln có "the" phải "nhất" điều kiện đó, so sánh mà có "the" "xác định" (of the two , between the m) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 20, 2015 Về tính chất, cách dùng mạo từ "the" (Definite Article: Mạo từ xác định) quên, mời bạn xem thêm link sau: https://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/bai-1-mao-tu-xac-dinhdefinite-article/?aid=45c40cce2e2d71bd1~111c51c7c693MO - https://www.facebook.com/tomatoenglishcenter/posts/405268896213716 Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * trang 31 (vận dụng kiến thức làm hết tập) - Câu phần A: superior to = better than - insurance (n): bảo hiểm - cover (v): bảo hiểm/ bao phủ > cặp insurance cover thường xuất chủ đề bảo hiểm - coverage (n): phạm vi bảo hiểm/việc đưa tin > cặp news coverage thường xuất chủ đề tin tức - discontinue (v): ngưng, ngừng hoạt động - upon request: theo yêu cầu Các từ "có hiệu lực": (câu phần C) take effect - come into effect - be in effect - be effective - become effective - pay attention to: ý (chủ động) > attention must be paid (bị động) (câu phần C) - Câu phần C: Prior to =??? ... bạn xem thêm link sau: https://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/bai-1-mao-tu-xac-dinhdefinite-article/?aid=45c40cce2e2d71bd1~111c51c7c693MO - https://www.facebook.com/tomatoenglishcenter/posts/405268896213716...Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 20, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 6] (Phần 1) (20/01/2015) Ngữ pháp (so sánh, trang... tức - discontinue (v): ngưng, ngừng hoạt động - upon request: theo yêu cầu Các từ "có hiệu lực": (câu phần C) take effect - come into effect - be in effect - be effective - become effective - pay
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 6 (phần 1) (20012015) , TOEIC STARTER UNIT 6 (phần 1) (20012015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn