TOEIC STARTER UNIT 3 (phần 1) (13012015)

7 70 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 13, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 13, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 3] (Phần 1) (13/01/2015) Ngữ pháp (trang 24) a V0: - Help + O+ V0; Help + V0 : giúp làm gì, giúp làm - Make + O + V0: buộc làm - Let + O+ V0: để làm - Had better + V0: nên làm - Would rather + V0 + Than + V0: thích làm việc việc > I would rather stay at home than go to the movie > so sánh với: Prefer + Ving + To + Ving: thích làm việc việc >I prefer staying at home to going to the movie -công thức nhờ vả: (với have get) + Have + Người + V0 + Have + Vật + V3/ed (by O) >I have Mary clean my house >I have my hose cleaned by Mary so sánh với: + Get + Người + To V0 + Get + Vật + V3/ed (by O) b To V0: - Công thức khuyên bảo đề nghị Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 13, 2015 Ask, Tell, Request, Advise … + O + to V0: khuyên bảo làm > My father advises me to study English - Be + adj + to V0 > It is easy to study English - It takes + O + khoảng thời gian + To V0: để làm > It takes me 10 years to study English c Ving: - Ving đứng sau giới từ: On, In, At… + Ving - Ving đứng sau liên từ: After, When, While… + Ving - Sau từ đây: Admit: Thừa nhận Avoid: Tránh Appreciate: Cảm kích Begin: Bắt đầu Consider: Xem xét Enjoy: Thích Delay = Postpone: Trỳ hỗn Deny: Từ chối Recall = Recollect:Gợi nhớ Escape: Thoát khỏi Finish: Hoàn tất Practise: Luyện tập Mention: Đề cập Mind: Phiền tối Report: Báo cáo Prefer: Thích Miss: Bỏ lỡ Suggest: Khuyên bảo Resent: Bực tức Resist: Quit: Thoát Chống lại Resume = Continue = Keep: Tiếp tục Risk: Liều lĩnh Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 13, 2015 - quen với việc gì: Be Accustomed To = Be Familiar with= Be used to = Get used to + Ving so sánh với công thức từng: used to V0: thói quen khứ - Look forward to + Ving: trông mong, mong đợi (kết thúc email có xuất từ này) > I look forward to hearing from you - Can’t stand = Can’t help = Can’t bear + Ving: nhịn được, chịu đựng > I can’t stand laughing whenever I see him - Can’t face + Ving: đối mặt - It’s no use + Ving: chẳng ích - It’s worth = Be deserved + Ving: đáng để làm - Feel like + Ving: muốn làm - Be busy + Ving: bận làm - gặp khó khăn làm gì: + Have difficulty = Have a difficult time + Ving + Have trouble + Ving - Vật + Need +Ving (vật cần làm gì: nghĩa bị động) > My home needs cleaning - Spend + khoảng thời gian + Ving: trải qua để làm - Would you please + V0: Bạn vui lòng làm - Would you like + To V0: Mời mọc (bạn có muốn ) - Would you mind + Ving: Cảm phiền bạn Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 13, 2015 * Một số động từ theo sau To V0 Ving: - Stop + To V0: dừng lại để làm >I stop to eat sth - Stop + Ving: dừng hẳn việc làm > I stop smoking - Try + To V0: cố gắng làm > I try to pass the exam - Try + Ving: thử > I try smoking - Like + To V0: muốn làm (nhất thời) >I hungry, I like to eat sth - Like + Ving: sở thích lâu dài > I like watching Tv *Chú ý: Đối với từ: - REMEMBER/ FORGET/ REGRET + To V0: việc chưa xảy nhiệm vụ phải làm > Remember to lock the door - REMEMBER/ FORGET/ REGRET + Ving: Một việc xảy khứ (có trạng từ khứ, hành động rõ ràng) > I remember locking the door yesterday *Động từ nhận thức tri giác: - Look, feel, see, hear, watch, + O + To V0: thấy toàn hành động (đã hoàn tất) > I saw her come in - Look, feel, see, hear, watch, + O + Ving: thấy phần hành động (đang xảy ra) > Can you smell sth burning *Các từ khuyên bảo đề nghị (đã nêu mục "b To Vo", xem lại) + Allow, permit, recommend, suggest, advise + O + To V0 + Allow, permit, recommend, suggest, advise + Ving Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 13, 2015 > My father suggests me to study English > My father suggests studying English > "khuyên bảo đề nghị: có O > to V0, khơng O > Ving" * start, begin, continue: dùng To V0 Ving * Những động từ không nằm phần V0 Ving chọn to V Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * (trang 25) - for O to V0: làm (câu Phần A) - protect (v): bảo vệ - install (v): cài đặt - ask sb for sth: hỏi xin Chú ý câu phần C "make every possible effort": cấu trúc học - best (v): đánh bại Câu phần C: nhìn câu hỏi: ask (khơng nằm mục V0, ko nằm mục Ving nêu > To V0 > To resign: từ chức) > When asked to resign his position, the manager reacted badly => When the manager was asked to resign his position, the manager reacted badly (Khi bị yêu cầu từ chức, ông quản lý phản ứng tồi tệ) (Hai mệnh đề chủ từ, rút gọn bớt chủ từ > lại V3 (bị động) Ving (chủ động), câu bị động asked) Câu phần C: cấu trúc học "be about to V0" nghĩa gì? so sánh với câu phần A Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 13, 2015 I'm sorry about chọn To V0 (to hurt) hay khơng? > không, "Tôi xin lỗi việc làm tổn thương cảm giác họ" > chọn Ving (hurting), trường hợp about giới từ, mà sau giới từ > Ving (ngữ pháp phần trên) > tùy theo ngữ cảnh mà áp dụng công thức cho Nếu không nhớ "be about to V0" nghĩa giở lại cũ xem lại (bài ngày 12/01) ...Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 13, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 3] (Phần 1) (13/01/2015) Ngữ pháp (trang 24) a V0: - Help + O+ V0; Help... whenever I see him - Can’t face + Ving: đối mặt - It’s no use + Ving: chẳng ích - It’s worth = Be deserved + Ving: đáng để làm - Feel like + Ving: muốn làm - Be busy + Ving: bận làm - gặp khó khăn... đây) * (trang 25) - for O to V0: làm (câu Phần A) - protect (v): bảo vệ - install (v): cài đặt - ask sb for sth: hỏi xin Chú ý câu phần C "make every possible effort": cấu trúc học - best (v): đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 3 (phần 1) (13012015) , TOEIC STARTER UNIT 3 (phần 1) (13012015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn