TOEIC STARTER UNIT 2 (phần 2) (12012015)

7 77 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 12, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 12, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 2] (Phần 2) (12/01/2015) Ngữ pháp xem file tiếng Anh (bài ngày 10/01) Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * (trang 69) - Câu 2: ý "over" (dấu hiệu gì?) - show up (v) = appear: xuất * (trang 70) - câu 6: ý "today" (dấu hiệu gì?) * (trang 71) Chú ý câu 14: "by the time + QKĐ": trước thời điểm khứ, Không phải lúc "by the time" với trạng từ thời gian xác định thời gian được, "by the time + mệnh đề": vế để thời gian Xác định động từ chia mệnh đề để xác định thời gian mà chia cho vế sau > Một câu có mệnh đề chia phải linh hoạt để ý mệnh đề lại Trong câu này: trước thời điểm khứ (trước đến) > vế lại QKHT (bộ phim kết thúc rồi) > phim hết trước đến Chú ý câu 15: đáp án HTHTTD > nhấn mạnh tính liên tục hành động, khoảng thời gian hành động (Từ đến, ngồi im lặng góc) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 12, 2015 Câu chia HTHT đúng, đáp án khơng có HTHT, (như nói phần trước) Do dụng ý tác giả muốn nhấn mạnh hành động ngồi im lặng từ lúc đến nên dùng HTHTTD Hai khác dụng ý người nói, khơng khác dấu hiệu, thời điểm Vì đọc dựa vào cách chia suy ý tác giả * (trang 72) - regularly (adv): đặn - throughout (prep): xuyên suốt - assignment (n): tập nhà, nhiệm vụ giao - take note: ghi - effort (n): nỗ lực > make effort (v): nỗ lực * (trang 73) - regarding = related to = concerning: liên quan đến - exceed = surpass (v): vượt - guatantee (v): bảo đảm - In addition to + Ving/N): Thêm vào đó, ngồi (từ dễ nhầm lẫn thấy to > chọn V0 sai) - consecutive (adj): liên tiếp - receive (v): nhận (câu 7/trang 73): không chia bị động receive chủ từ người > đáp án B, không chọn A Trong tiếng Việt "được nhận" hợp lý, viết: + You received a schoolarship last semester, She received much attention from friends Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 12, 2015 Những câu mang nghĩa bị động viết dạng chủ động Lưu ý: động từ tiếng Anh chia thành loại: ngoại động từ (transitive verb) nội động từ (intransitive verb) + Nội động từ: động từ diễn tả hành động nội người nói hay người, chủ thể thực hành động Hành động người hay chủ thể (Subject) khơng tác động trực tiếp lên đối tượng (Object) Nói cách khác nội động từ khơng có khơng cần bổ ngữ trực tiếp (Direct Object) để tạo thành câu có nghĩa Nội động từ thường động từ hành động như: arrive, go, lie, sneeze, sit, die, run, happen, occur, exist, take place, become Các nội động từ chuyển sang bị động + Ngoại động từ: động từ hành động gây tác động đến chủ thể khác Trong câu ngoại động từ khơng mà phải kèm theo bổ ngữ trực tiếp để thành câu có nghĩa Ví dụ: sign (a contract), cancel (a meeting), make (an appointment), Đại đa số ngoại động từ chuyển sang bị động, có số ngoại động từ có tân ngữ trực tiếp không chuyển sang bị động – động từ khơng có dạng bị động (receive) Sự phân biệt ngoại động từ nội động từ mang tính tương đối, có động từ nội đt ngữ cảnh ngoại đt ngữ cảnh khác Tóm lại: - Nội động từ: đt khơng cần tân ngữ (hay gọi bổ ngữ/túc từ) > không chia bị động - Ngoại động từ: đt đòi hỏi tân ngữ > chuyển sang bị động (ngoại trừ receive) - unfortunately (adv): không may thay > fortunately (adv): may mắn thay Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 12, 2015 - even though = though = despite the fact that + mệnh đề: - In spite of = despite + Ving/N: Chú ý: despite of * (trang 74) - decision (n): định - make decision (v): định (xem lại nỗ lực, động từ danh từ phần trên) - facilities (n): sở vật chất (từ hay xuất nói tour du lịch vào "viện bảo tàng", "tòa nhà lịch sử" đó, du khách tham quan "facilities" nơi này) - current (adj): Trong câu 11 khơng chọn "now students" "now" trạng từ (adv) bổ nghĩa cho danh từ: students, current tính từ (adj) > bổ nghĩa cho students - financial aid (n): hỗ trợ tài (là n > trước từ adj, adv) * (trang 75) - inform = notify (v): thông báo - cheat (v): gian lận, lừa gạt - tolerate (v): tha thứ cheating will not be tolerated - during + thời kỳ (a meeting, a test), không với số đếm > during weeks > Sai - suspension (n): đình > a two-day suspension: hai ngày đình (two-day: adj) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 12, 2015 không viết: a two-days suspension Tương tự: - The boy is years old - He is a 7-year-old boy > Số đếm trở thành tính từ (bổ nghĩa cho danh từ): gạch nối, bỏ "s" * (trang 76) - deadline (n): hạn chót - reject (v): loại - aspect (n): khía cạnh - submit (v): nộp đoạn có cụm "make sure to" học rồi, tương đương với cụm nào? * (trang 77) - be about to V0: sửa - opening ceremony (n): lễ khai mạc, khai trương, khánh thành - guest speaker (n): khách mời nói chuyện, thường gặp keynote speaker: khách mời nói chuyện chính/chủ yếu - dismiss = fire (v): sa thải, giải tán > fire (n): tiền phạt - former students (n): học sinh cũ, học sinh trước Học sinh gì? (đã nêu phía trên, xem lại) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 12, 2015 * (trang 78) - make money = earn money (v): kiếm tiền - increase = accelerate (v): nêu - decrease = reduce (v): nêu > Khi thấy từ thi, xuất từ sau: - significantly/substantially/considerably/dramatically: cách đáng kể - campaign (n): chiến dịch - release (v): tung ra, phóng thích (thường xuất dạng bị động) - definitely (adv): hoàn toàn, tuyệt đối - wage (n): lương (theo tuần, ngày, giờ,năm, > theo tháng) - salary (n): lương (theo tháng) - make a difference (v): làm nên khác biệt ...Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 12, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 2] (Phần 2) (12/01/2015) Ngữ pháp xem file tiếng... (trang 72) - regularly (adv): đặn - throughout (prep): xuyên suốt - assignment (n): tập nhà, nhiệm vụ giao - take note: ghi - effort (n): nỗ lực > make effort (v): nỗ lực * (trang 73) - regarding... Tương tự: - The boy is years old - He is a 7-year-old boy > Số đếm trở thành tính từ (bổ nghĩa cho danh từ): gạch nối, bỏ "s" * (trang 76) - deadline (n): hạn chót - reject (v): loại - aspect
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 2 (phần 2) (12012015) , TOEIC STARTER UNIT 2 (phần 2) (12012015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn