VĂN HÓA, CHÍNH TRỊ TRONG LÃNH đạo, QUẢN lý

12 67 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:22

CHUYÊN ĐÊ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN BỐ CỤC CHUYÊN ĐÊ I SƯ CÂN THIÊT PHẢI XÂY DƯNG VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC CỦA CAN B ÔLÃNH ĐẠO, QUẢN II NÔI DUNG CỐT YÊU CỦA VĂN HOA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC CỦA CAN B ÔLÃNH ĐẠO, QUẢN MÔT SỐ GIẢI PHAP CHỦ YÊU NHĂM XÂY DƯNG VĂN HOA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC III CỦA CAN BÔLÃNH ĐẠO, QUẢN I SƯ CÂN THIÊT PHẢI XÂY DƯNG VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC CỦA CAN B ÔLÃNH ĐẠO, QUẢN 1.Khai niêm Văn hố LĐ,QL hệ thống giá trị hình thành qua thực tiễn LĐ,QL; thể lãnh đạo, quản dựa chuẩn mực phù hợp với mục tiêu xã hội Vai trò Đ…h… Định hướng TạoT… động lựcl… đ… VAI TRÒ Đ…c… Điều chỉnh II NÔI DUNG CỐT YÊU CỦA VĂN HOA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC CỦA CAN B Ô LÃNH ĐẠO, QUẢN Đối với tự Kiên K…định, đ…,có c…dũng d… N…gương g… Nêu khí kh… C… Cầu t… thị Đối với viêc Nhiệt tình cach mạng phải KH, trí Ngun tắc, mềm dẻo, linh hoạt tuệ luận gắn liền với thực tiễn, nói đơi với làm Đối với nhân dân Ph… ch… Phath… huyd… dân T…trọng tr… Tôn chu Ch… Chăml…lo MÔT SỐ GIẢI PHAP CHỦ YÊU NHĂM XÂY DƯNG VĂN HOA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN III LƯC CỦA CAN BÔ LÃNH ĐẠO, QUẢN Nâng cao nhận thức cần thiết phải xây Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao văn hóa dựng văn hóa trị thực thi quyền trị thực thi quyền lực lực trị cho cán lãnh đạo, quản trị cán lãnh đạo, quản Xây dựng môi trường tạo động lực phát huy văn hóa trị thực thi quyền lực trị cán lãnh đạo, quản TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! ... PHẢI XÂY DƯNG VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC CỦA CAN B ÔLÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ II NÔI DUNG CỐT YÊU CỦA VĂN HOA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC CỦA CAN B ÔLÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ MÔT SỐ... XÂY DƯNG VĂN HOA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC III CỦA CAN BÔLÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ I SƯ CÂN THIÊT PHẢI XÂY DƯNG VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC CỦA CAN B ÔLÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 1.Khai... BÔ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Nâng cao nhận thức cần thiết phải xây Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao văn hóa dựng văn hóa trị thực thi quyền trị thực thi quyền lực lực trị cho cán lãnh đạo, quản lý trị cán lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: VĂN HÓA, CHÍNH TRỊ TRONG LÃNH đạo, QUẢN lý, VĂN HÓA, CHÍNH TRỊ TRONG LÃNH đạo, QUẢN lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn