(Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

52 59 0
  • Loading ...
1/52 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:28

Tìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - DINH THỊ XAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “TÌM HIỂU VAI TRỊ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ QUẢN HỢP TÁC TẠI HỢP TÁC CHÈ TÂN HƢƠNG PHÚC XUÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN” Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Phát triển nơng thơn : Kinh tế & PTNT : 2014 - 2018 Thái Nguyên - năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - DINH THỊ XAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “TÌM HIỂU VAI TRỊ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ QUẢN HỢP TÁC TẠI HỢP TÁC CHÈ TÂN HƢƠNG PHÚC XUÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN” Hệ đào tạo : Chính quy Định hƣớng đề tài : Hƣớng ứng dụng Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Lớp : 46 - PTNT Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Kiều Thị Thu Hƣơng Thái Nguyên - năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn “Tìm hiểu vai trò nhiệm vụ cán quản hợp tác hợp tác chè Tân Hương, Phúc Xuân - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên”, tơi nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực khóa luận Trƣớc hết, em xin chân thành cảm ơn trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên đào tạo, giảng dạy, giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu trƣờng Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô giáo, TS Kiều Thị Thu Hƣơng trực tiếp bảo, hƣớng dẫn khoa học giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo khoa Kinh Tế & PTNT tạo điều kiện giúp đỡ Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến cán HTX chè Tân Hƣơng Phúc Xuân nhiệt tình, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập sở Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè động viên, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để em hồn thành khóa luận Do thời gian nghiên cứu có hạn, khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót, sơ suất, em mong nhận đƣợc đóng góp thầy giáo tồn thể bạn để khóa luận em đƣợc hồn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất Phúc Xuân 23 Bảng 3.2: Cơ cấu cán hợp HTX 26 Bảng 3.3: Diện tích, suất, sản lƣợng chè viên Năm 2016 29 Bảng 3.4: Doanh thu từ loại chè năm 2016 30 Bảng 3.5: Chi phí trang thiết bị sản xuất 31 Bảng 3.6: Các loại chi phí khác HTX năm 2016 32 Bảng 3.7: Hiệu kinh tế HTX năm 2016 32 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ máy tổ chức HTX chè 27 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ, cụm từ viết tắt Giải thích FTA : Hiệp hội thƣơng mại tự GDP : Tổng sản phẩm nội địa HĐQT : Hội đồng quản trị HTX : Hợp tác HTXNN : Hợp tác nông nghiệp KHCN : Khoa học công nghệ KTTT : Kinh tế trang trại NĐ - CP : Nghị định - Chính Phủ NQ-CP : Nghị - Chính Phủ PTNT : Phát triển nông thôn QĐ-TTg : Quyết định -Thủ Tƣớng UBND : Uỷ ban nhân dân UNDP : Chƣơng trình phát triển liên hợp quốc : Tổ Chức Phi Chính Phủ (NGO), phi lợi UTZ nhuận, hoạt động phạm vi quy mơ Tồn cầu lĩnh vực cấp chứng sản xuất sản phẩm chè tốt, có trách nhiệm XHCN : hội chủ nghĩa iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Nội dung phƣơng pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phƣơng pháp thực 1.3.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 1.3.2.2 Phƣơng pháp xử phân tích thơng tin 1.4 Thời gian địa điểm thực tập PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở luận kinh tế HTX HTX 2.1.1 Khái niệm kinh tế hợp tác 2.1.2 Khái niệm hợp tác 2.1.3 Một số văn pháp liên quan đến nội dung thực tập 2.1.3.1 Các văn liên quan đến HTX 2.1.3.2 Các sách hỗ trợ, ƣu đãi nhà nƣớc 11 2.1.3.3 Các văn liên quan đến tổ chức cán HTX 13 2.2 Cơ sở thực tiễn 14 2.2.1 Tình hình phát triển HTX Việt Nam 14 2.2.2 Một số kết kinh nghiệm phát triển HTX số địa phƣơng 17 v 2.2.2.1 HTX địa bàn tỉnh Bắc Giang 17 2.2.3 Bài học kinh nghiệm từ địa phƣơng 18 PHẦN 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP 21 3.1 Khái quát sở thực tập 21 3.1.1 Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội Phúc Xuân… 21 3.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 3.1.2 Thành tựu HTX chè Tân Hƣơng 25 3.1.3 Những thuận lợi, khó khăn liên quan đến nội dung thực tập 26 3.1.3.1 Thuận lợi 26 3.1.3.2 Khó khăn 26 3.2 Kết thực tập 26 3.2.1 Mô tả số nội dung công việc cụ thể làm HTX 26 3.2.1.1 Tìm hiểu hệ thống tổ chức sản xuất phân tích hiệu sản xuất kinh doanh HTX chè Tân Hƣơng 26 3.2.1.2 Phân tích vai trò ngƣời quản HTX 34 3.2.1.3 Phân tích thuận lợi, khó khăn ngƣời quản HTX 37 3.2.1.4 Tham gia vào số hoạt động sở 38 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập 39 3.2.3 Bài học kinh nghiệm 40 3.2.4 Đề xuất giải pháp 41 PHẦN 4: KẾT LUẬN 42 4.1 Kết luận 42 4.2 Kiến nghị 42 4.2.1 Đối với Nhà nƣớc 42 4.2.2 Đối với HTX 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 I Tài liệu Tiếng Việt 44 II Tài liệu từ Internet 45 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập Việt Nam đƣợc xác định tám nƣớc cội nguồn chè, có điều kiện địa hình, đất đai, khí hậu phù hợp cho chè phát triển cho chất lƣợng cao Hiện sản phẩm chè Việt Nam có mặt 118 quốc gia vùng lãnh thổ giới, thƣơng hiệu “Che Viet” đƣợc đăng ký bảo hộ 77 thị trƣờng quốc gia khu vực Việt Nam quốc gia đứng thứ giới sản lƣợng nhƣ kim ngạch xuất chè Trong trình phát triển, chè khẳng định đƣợc vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, trồng chủ lực góp phần xóa đói giảm nghèo, chí giúp ngƣời dân vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao làm giàu Và chè giúp phủ xanh đất trống, đồi trọc, cải tạo đất, tăng độ phì từ góp phần bảo vệ mơi trƣờng Đã từ lâu, chè đƣợc xác định mạnh Thái Nguyên, đem lại hiệu kinh tế cao, giải đƣợc vấn đề việc làm góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, cải thiện sống ngƣời dân Bên cạnh sản phẩm chè trở thành mặt hàng xuất chiếm vị trí quan trọng Sau 10 năm thực nhiều sách hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên cho sản xuất chè tạo nên chuyển biến rõ rệt từ khâu giống, kỹ thuật chăm sóc, chế biến từ chất lƣợng chè đƣợc nâng lên Giai đoạn 2006 - 2010, diện tích chè toàn thành phố liên tục đƣợc mở rộng, năm 2010 diện tích chè 1.302,9 ha, tăng 1,8 lần so với năm 2006, hình thành lên vùng chuyên canh trọng điểm nhƣ: Tân Cƣơng, Phúc Xuân, Phúc Trìu Vì nhiều HTX chè đƣợc hình thành nhiều nơi Phát triển mơ hình HTX chè an tồn đƣợc xem hƣớng để nâng cao giá trị chè, đem lại thu nhập cao cho ngƣời dân, nhằm tăng khả cạnh tranh thị trƣờng nhƣ tạo điều kiện để giúp đỡ lẫn theo mơ hình HTX Tuy nhiên số lƣợng hợp tác chè ít, phổ biến quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu dẫn đến việc sản xuất kinh doanh chƣa đạt hiệu Từ sản xuất đến tiêu thụ nhiều vấn đề bất cập nhƣ chƣa giải đƣợc vấn đề đầu ổn định cho sản phẩm chè Năng lực quản nhƣ hoạt động kinh tế tập thể kém, chƣa phát huy đƣợc vai trò kinh tế tập thể Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, em tiến hành thực hện đề tài: “Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ cán quản HTX HTX chè Tân Hương Phúc Xuân, Tp Thái Nguyên" 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Phân tích đƣợc vai trò, nhiệm vụ cán quản HTX HTX chè Tân Hƣơng Phúc Xuân, TP Thái Nguyên từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao vai trò ngƣời quản HTX 1.2.2 Yêu cầu * Về chuyên môn - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên kinh tế - hội Phúc Xuân - Phân tích vai trò cán quản HTX - Phân tích đƣợc hoạt động sản xuất HTX, vai trò ngƣời quản HTX HTX chè Tân Hƣơng - Phân tích khó khăn, thuận lợi ngƣời quản HTX đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao vai trò ngƣời quản phát triển HTX * Về thái độ - Học hỏi tác phong nhanh nhẹn công việc - Tạo mối quan hệ hòa nhã, thân thiện với ngƣời - Có tinh thần trách nhiệm công việc đƣợc giao đơn vị thực tập - Chủ động công việc, sẵn sàng trợ giúp, hỗ trợ ngƣời đơn vị thực tập để hồn thành tốt cơng việc chung * Về kỹ - Tự tin giao tiếp, trình bày hay thuyết trình trƣớc đám đơng - Nâng cao khả làm việc thực tế sở - Quản thời gian hợp công việc 1.3 Nội dung phƣơng pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội Phúc Xuân - Tìm hiểu hệ thống tổ chức sản xuất phân tích hiệu sản xuất kinh doanh HTX chè Tân Hƣơng - Phân tích vai trò ngƣời quản HTX hoạt động sản xuất kinh doanh HTX chè Tân Hƣơng - Phân tích khó khăn, thuận lợi ngƣời quản HTX - Tham gia vào số hoạt động cụ thể sở 1.3.2 Phương pháp thực 1.3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin * Thu thập thông tin sơ cấp - Phƣơng pháp vấn sâu + Tìm hiểu thơng tin lịch sử hình thành phát triển HTX, thành tựu mà HTX đạt đƣợc kết sản xuất chè HTX, thu thập thêm đƣợc số thông tin nhƣ: Giám đốc quản HTX, danh sách thành viên HTX, diện tích đất đai, vốn + Những thơng tin kết sản xuất kinh doanh HTX nhƣ khoản chi phí, doanh thu + Các yếu tố sản xuất nhƣ: Vốn, kỹ thuật, lao động, giá thị trƣờng, 31 Bảng 3.5: Chi phí trang thiết bị sản xuất ST T Đơn giá Loại chi phí (nghìn đồng/ ) Máy hút chân khơng Thời Thành tiền gian sử ( đồng) dụng (năm) Khấu hao năm (đồng) 120.000 120.000.0000 10 12.000.000 Máy sấy 50.000 50.000.000 6.250.000 Máy lên hƣơng 80.000 80.000.000 10.000.000 Máy dập date 1.500 1.500.000 10 150.000 Máy định lƣợng 30.000 30.000.000 3.750.000 Tổng 32.150.000 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017) Qua bảng 3.5 cho ta thấy tổng chi phí trang thiết bị HTX năm 2017 32.150.000 đồng Bao gồm chi phí đƣợc khấu hao theo năm gồm chi phí cụ thể nhƣ sau: Chi phí máy hút chân không khấu hao năm 12.000.000 đồng, chi phí máy sấy khấu hao năm 6.250.000 đồng, chi phí máy lên hƣơng khấu hao năm 10.000.000 đồng, chi phí máy định lƣợng khấu hao năm 3.750.000 đồng Ngoài để đảm bảo đƣợc hạn sử dụng, tránh tiếp xúc độ ẩm làm chè mốc HTX có trang bị máy dập date với chi phí khấu hao năm 150.000 đồng 32 Bảng 3.6: Các loại chi phí khác HTX năm 2016 STT Loại chi phí Điện Gas Lao động Chi phí khác Đơn giá (đồng) Thành tiền ( đồng) 1.400 2.400.000 - 20.000.000 150.000 15.000.000 - 5.000.000 Tổng 44.400.000 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017) Từ bảng 3.6 cho ta thấy chi phí khác năm HTX 44.400.000 đồng có chi phí trả cho lao động đóng gói HTX số chi phí trả tiền xăng giao hàng 15.000.000 đồng, chi phí mua gas đun lên hƣơng 20.000.000 đồng, bên cạnh chi phí lao động, chi phí tiền xăng chi phí gas năm HTX phải chịu thêm chi phí điện nƣớc phục vụ cho sản xuất chè với mức chi phí 2.400.000 đồng khoản chi khác 5.000.000 đồng Hiệu kinh tế Bảng 3.7: Hiệu kinh tế HTX năm 2016 STT Chỉ tiêu Giá trị sản xuất GO Chi phí trung gian IC Giá trị dia tăng VA Chỉ tiêu HQKT Gía trị ( đồng) 9.650.000.000 76.550.000 9.573.450.000 GO/IC 126,1 VA/IC 125,1 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017) 33 Bảng 3.7 cho ta thấy giá trị nhƣ sau: Giá trị sản xuất (GO) năm 2016 HTX 9.650.000.000 đồng mức độ cao, đem lại hiệu kinh tế cho ngƣời dân nhƣ đóng góp cho địa phƣơng, tạo thêm việc làm cho lao động địa phƣơng, tăng thu nhập cho viên hợp tác Về chi phí trung gian (IC) chi phí trung gian HTX 76.550.000 đồng với mức chi phí khơng q cao trang thiết bị thơ sơ, lao động chủ yếu thành viên gia đình viên Về giá trị gia tăng (VA) tiêu phản ánh rõ hiệu qua kinh tế HTX hoạt động sản xuất HTX Theo kết tính tốn giá trị gia tăng đạt 9.573.450.000 đồng (trƣớc thuế), với mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20% giá trị thu HTX 7.658.760.000 đồng, giá trị lớn so với kinh tế hộ gia đình, đƣợc coi mơ hình tổ chức sản xuất hàng hóa nông nghiệp nông thôn nhằm thúc đẩy phát triển nơng thơn Hiệu hội - Mơ hình kinh tế HTX không đem lại hiệu kinh tế mang lại hiệu tích cực mặt hội, thể rõ việc góp phần tích cực chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp nơng thơn, góp phần sản xuất theo hƣớng sản xuất hàng hóa Việc thực sản xuất chè theo hƣớng sản xuất hàng hóa tập trung đƣợc nhân rộng, góp phần làm thay đổi dần tập quán canh tác nhỏ lẻ ngƣời dân, phát huy đƣợc tiềm mạnh đất đai, khí hậu, nhân lực địa phƣơng, đồng thời nâng cao khả khai thác nguồn vốn tự có dân cách có hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời lao động - HTX tao việc làm cho gia đình viên HTX mà tạo thêm việc làm cho lao động địa phƣơng giúp tăng thu nhập cho lao động nông thôn 34 - Nâng cao trình độ kỹ thuật cho hộ nơng dân trình độ quản lý, tổ chức hình thành hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, góp phần tích cực vào việc hồn thành tiêu chí nâng cao thu nhập phát triển hình thức tổ chức sản xuất xây dựng nông thôn Tạo việc làm mới, phát huy đƣợc tiềm năng, mạnh địa phƣơng, tạo khối lƣợng sản phẩm lớn cho hội - HTX chè Tân Hƣơng sở để nông hộ địa phƣơng khác ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nhân rộng mơ hình sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đạt hiệu cao - Ngồi HTX góp phần giúp đỡ sinh viên học tập hoàn thành trình học tập nghề nghiệp thực tập tốt nghiệp, nâng cao khả cho sinh viên kiến thức thực tế 3.2.1.2 Phân tích vai trò người quản HTX Quản đặc trƣng cho trình điều khiển hƣớng dẫn tất phận tổ chức, thƣờng tổ chức kinh tế, thông qua việc thành lập thay đổi nguồn tài nguyên (nhân lực, tài chính, vật tƣ, trí thực giá trị vơ hình) * Vai trò định tổ chức phận giúp việc, thuê lao động Đối với nhà quản cơng việc cần để tổ chức đƣợc nhân th lao động phân tích cơng việc Phân tích cơng việc q trình nghiên cứu nội dung cơng việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn thực công việc phẩm chất, kỹ ngƣời lao động cần thiết phải có để thực cơng việc Phân tích công việc nhằm: Xác định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm thực công việc phân hay lao động cụ thể Định hƣớng cho q trình tuyển dụng, lựa chọn hồn thiện việc bố trí cơng việc cho lao động Phân tích đặc điểm kỹ thuật công việc loại nhân công 35 cần thiết để thực cơng việc cách hồn hảo - xác định điều kiện để tiến hành công việc tiết kiệm thời gian sức lực cho ngƣời thực trình đánh giá hiệu làm việc Qua việc phân tích công việc giúp cho nhà quản tổ chức tốt công việc nhân cho phù hợp qua lập kế mục tiêu cho tƣơng lai * Lập chương trình, kế hoạch hoạt động cho HTX - Kế hoạch tập hợp hoạt động, cơng việc đƣợc xếp theo trình tự định để đạt đƣợc mục tiêu đề Lập kế hoạch chức bốn chức quản lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra Lập kế hoạch chức quan trọng nhà quản gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu chƣơng trình hành động tƣơng lai - Lập kế hoạch gồm yếu tố sau: Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc Là mà ngƣời quản đƣa kế họ cần đƣa mục tiêu yêu cầu cụ thể cho cơng việc Ví dụ nhƣ HTX Chè Tân Hƣơng mà bà Đỗ Thị Hiệp đƣa kế mở rộng thêm quy mơ sản xuất bà đặt mục tiêu cho HTX tăng thêm số lƣợng chè đinh chè nõn tôn 10 vào năm 2017 yêu cầu hộ cần mở rộng diện tích trồng chè đinh chè nõn tôn để đảm bảo cho số lƣợng đƣa Xác định nội dung công việc là: Mỗi công việc cần xác định nội dung, thời gian, địa điểm cụ thể để tiến hành, chủ thể đối tƣợng tiến hành kế hoạch Xác định phƣơng thức, cách thức tiến hành kế hoạch: Gồm tài liệu, cẩm nang hƣớng dẫn, dẫn thực cho công việc, bƣớc Tiêu chuẩn công việc, cách thức vận hành máy móc Điều quan trọng phải có liệu, thơng tin để xây dựng kế hoạch Xác định việc tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực gồm: xác định 36 phƣơng pháp kiểm soát kiểm tra đặc biệt phải xác định cho đƣợc nguồn lực thực gồm nguồn nhân lực, tài lực (tiền bạc), vật lực (nguyên liệu, hệ thống cung ứng, hệ thống máy móc, cơng nghệ) phƣơng thức, phƣơng pháp làm việc (những nguyên tắc, quy trình, quy cách tiến hành) * Điều hành hoạt động Hợp tác Là giám đốc việc điều hành hoạt động HTX công việc quan trọng phải để hoạt động có liên kết với có phối hợp nhịp nhàng với thành viên HTX nhƣ lao động tham gia sản xuất kinh doanh sở Bà Đỗ thị Hiệp theo sát công việc thành viên HTX xây dựng kế hoạch mở rộng quy mơ HTX việc Bà tiến hành tìm hiểu nắm bắt nhu cầu thị trƣờng tiếp đến mở rộng diện tích trồng chè mà thị trƣờng tiêu thụ tốt để đảm bảo lƣợng sản phẩm đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng, ngồi việc tìm kiếm kí hợp đồng tiêu thụ sản phẩm khơng thể thiếu - Tạo môi trƣờng điều kiện cho phát triển cá nhân tổ chức, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững có hiệu * Tổ chức thực phƣơng án sản xuất, kinh doanh Để có đƣợc hiệu sản xuất kinh doanh cao nhà quản cần xây dựng đƣợc phƣơng án sản xuất kinh doanh phù hợp, để tiết kiệm nguồn lực nhƣng đem lại hiệu sản xuất kinh doanh tối đa Định hƣớng phát triển tổ chức sở xác định mục tiêu chung hƣớng nỗ lực đối tƣợng quản vào mục tiêu Khi tiến hành thực phƣơng án sản xuất cần: - Tổ chức sử dụng cách tối ƣu tài nguyên: Bao gồm tài nguyên đất, nƣớc - Áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất nhằm giảm chi phí - Tổ chức sử dụng nguồn nhân lực hợp - Phƣơng án sản xuất kinh doanh cần đảm bảo tầm nhìn chiến lƣợc 37 đem lại lợi nhuận nhƣ mong muốn * Vai trò giao tiếp, quan hệ - Đối với ngƣời quản quan hệ giao tiếp bên ngƣời đại diện Đại diện cho HTX hoạt động kinh doanh, chịu trách nhiệm trƣớc định - Đối với bên nội ngƣời quản giữ vai trò ngƣời lãnh đạo liên kết ngƣời để hoàn thành mục tiêu chung, tạo động lực cho cá nhân tổ chức cách kích thích, động viên, uốn nắn lệch lạc, sai sót nhằm giảm bớt thất thốt, sai lệch q trình quản - Ngoài ra, ngƣời quản phải ngƣời thu thập thông tin từ dƣới lên tiến hành lập báo cáo kết để có hƣớng phù hợp phổ biến thông tin từ xuống đảm bảo nhân viên hay lao động nắm đƣợc thông tin cần thiết sách, kế hoạch yêu cầu kỹ thuật nhƣ cung cấp thơng tin cần thiết nhƣ phòng chống dịch bệnh, 3.2.1.3 Phân tích thuận lợi, khó khăn người quản HTX * Thuận lợi - Bà Đỗ Thị Hiệp nhà quản có kinh nghiệm lâu năm sản xuất chè - Khả nắm bắt nhu cầu thị trƣờng tốt - Các viên tham gia tự nguyện nên viên có tinh thần, trách nhiệm cao, cần cù, chăm nguồn lao động tiềm lớn cho sản xuất - HTX chè đƣợc hình thành phát triển từ năm 2001 nhận đƣợc nhiều hỗ trợ từ tổ chức nhƣ CIDCE, CECI hỗ trợ kỹ thuật, thị trƣờng… nên suất, chất lƣợng chè HTX ngày tăng, đội ngũ động lực để Ban quản HTX có nhiệt huyết, thành viên đồn kết,gắn với - HTX nằm vùng chè đặc sản tỉnh, có khí hậu thổ nhƣỡng đặc biệt, thành viên HTX ngƣời có kinh nghiệm việc trồng, 38 chăm sóc, chế biến chè truyền thống từ nhiều năm - Có sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn UTZ Certified (Tổ chức phi Chính phủ (NGO), phi lợi nhuận, hoạt động phạm vi quy mơ Tồn cầu lĩnh vực cấp chứng sản xuất sản phẩm chè tốt, có trách nhiệm) Việt Nam - Đƣợc vay vốn từ Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên với lãi xuất thấp - Nguồn lao động sẵn có từ thành viên HTX - Đƣợc tham gia lớp tập huấn bồi dƣỡng kỹ cho cán chủ chốt HTX - HTX có tổ chức buổi tập huấn kỹ thuật cho thành viên HTX nhằm đảm bảo việc sản xuất chè theo kỹ thuật * Khó khăn - Trình độ lực Ban quản HTX hạn chế nhiều mặt - Do giá chè sản xuất theo tiêu chuẩn UTZ Certified chênh lệch so với sản phẩm chè sản xuất truyền thống - Do thiếu vốn kinh doanh nên chƣa tiêu thụ đƣợc hết sản phẩm HTX - Do sản xuất theo hộ nên khó khăn việc quản hoạt động sản xuất 3.2.1.4 Tham gia vào số hoạt động sở * Hoạt động 1: Hái chè - Tất thành viên tham gia hái chè tự trang bị bảo hộ lao động dụng cụ cho trƣớc đến địa điểm, lao động làm thuê hay thành viên gia đình sau chuẩn bị dụng cụ trang thiết bị tiến hành hái Cơng cụ: rỏ, bao tải, bạt, xôi - Cách làm: Cân đối hái chừa lại, đảm bảo tăng số lứa, tăng suất đồng thời đảm bảo hệ số chừa sinh trƣởng cây, thành viên tham gia phân hai ngƣời hang ngƣời bên để tiện hái, hái đƣợc nhiều dần chủ gia đình tự phân ngƣời dồn lại vào tải vác 39 nhà, ngƣời hái hái cho hết chè chuyển nhà khác * Hoạt động 2: Xao chè - Các công cụ dụng cụ đƣợc trang bị sẵn để nhà kho hộ gia đình sản xuất, viên ngƣời quản hƣớng dẫn cách làm quy trình cần thiết cho ngƣời lao động cho hiệu đạt đƣợc tối đa mà không gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng chè - Thƣờng thành viên gia đình ngƣời tự tiến hành quy trình xao chè từ việc nhóm lửa chè đƣợc xao khơ - Cơng cụ cần dùng: Tơn quay, máy vò, củi để đun, mẹt - Cách làm: ta cần tiến hành dọn dẹp xung quanh bếp đun cho nóng già tơn quay đồng thời bậc mơ tơ quay sau cho chè hái phơi sau tiếng vào quay đến thấy chè vừa chín ngắt cầu dao đế gòm tơn quay ngƣợc lại tự động đổi chè ra, lấy mẹt hứng đổi vào máy vò từ 25 đến 30 phút bốc để nƣớc sau đổi vào tơn quay tiếp khô đạt tiêu chuẩn xong công đoạn xao chè * Hoạt động 3: Đóng gói - Các cơng cụ để đóng gói đƣợc trang bị sẵn nhà kho HTX, thành viên đƣợc phân đóng gói ln có mặt có khách đến mua đặt hang cần đóng gói - Cơng cụ: Mẹt, hót rác, cân, bao bì, - Cách làm: Trƣớc tiên chọn túi, trọng lƣợng gói, số lƣợng mà khách hàng yêu cầu, sau tiến hành xúc vào túi cân đến đủ số lƣợng, ta lấy túi cho vào khuân sóc nhẹ cho chè chặt vào túi cho vào máy hút khí để giữ đƣợc lâu, đảm bảo chất lƣợng sau hút khí xong giật date để đảm bảo hạn sử dụng tránh bị ẩm xếp vào thùng 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập - Phúc Xuân miền núi nằm phía Tây Thành phố Thái Ngun, có diện tích tự nhiên tƣơng đối rộng 18,6km2 40 nằm ven tỉnh lộ 253 từ trung tâm Thành phố đến thị trấn Đại Từ Phía Bắc giáp với Cù Vân An khánh huyện Đại Từ, phía Nam giáp với Phúc Trìu, phía Đơng giáp với Quyết Thắng, phía Tây giáp với Tân Thái huyện Đại Từ đối diện với Phúc Xuân qua Hồ Núi Cốc Phúc Tân thuộc hun Phổ n Ngồi ra, số đảo Hồ Núi Cốc thuộc địa giới hành có điều kiện khí hậu, thủy văn thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp HTX nông nghiệp - HTX chè đơn vị có máy tổ chức khoa học, hợp bao gồm giám đốc Bà Đỗ Thị Hiệp, kiểm soát viên với thành viên viên trực tiếp tham gia vào sản xuất Hiệu kinh tế HTX năm 2016 9.998.450.000 đồng, với thuế thu nhập doanh nghiệp 20 % lợi nhuận sau thuế 7.998.760.000 đồng - Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh ngƣời đứng đầu có vai trò quan trọng Đối với HTX chè Bà Đỗ Thị Hiệp ngƣời đứng đầu, ngƣời quản hoạt động HTX với vai trò ngƣời lập chƣơng trình, kế hoạch, ngƣời định cơng việc HTX, điều hành hoạt động, xây dựng tổ chức thực phƣơng án sản xuất kinh doanh giữ vai trò giao tiếp quan hệ với bên ngồi - Ngƣời cán quản có thuận lợi nhƣ có trình độ chun mơn cao, có khả nắm bắt nhu cầu thị trƣờng, có kiến thức sản xuất trồng trọt, bên cạnh gặp phải khó khăn định nhƣ thiếu kiến thức quản lý, quản trị lập kế hoạch - Những hoạt động diễn HTX hoạt động yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi việc nhƣ lên hƣơng, đóng gói, giao hàng hoạt động yêu cầu thời điểm 3.2.3 Bài học kinh nghiệm Thực tập tốt nghiệp khoảng thời gian đƣợc học từ thực tế học nghề, học kĩ sống, kĩ làm việc học 41 giảng, giáo trình giúp tơi trƣởng thành việc nhìn nhận, đánh giá giải vất đề Trong thời gian thực tập sở tơi có hội đƣợc trực tiếp thực công việc, đƣợc áp dụng kiến thức học vào thực tế công việc Trong thời gian thực tập HTX chè Tân Hƣơng học hỏi đƣợc học kinh nghiệm nhƣ sau: - Biết đƣợc cách thức tổ chức hoạt động HTX - Học đƣợc kỹ tổ chức quản bà Đỗ thị Hiệp nhằm đƣa HTX ngày phát triển - Nắm đƣợc vai trò, nhiệm vụ nhà quản - Học đƣợc nhiều kỹ năng, kỹ thuật chăm sóc chế biến chè - Hiểu biết nhiều luật HTX quy cách HTX - Q trình thực tập giúp tơi có tinh thần trách nhiệm với cơng việc, ln chủ động hồn thành công việc đƣợc giao 3.2.4 Đề xuất giải pháp - Về phía Liên minh HTX, chi cục Phát triển nơng thôn tổ chức khác mở lớp tập huấn cho cán quản HTX tham gia nhằm nâng cao kiến thức lực quản cho Ban quản HTX - Ban quản HTX tích cực xây dựng thƣơng hiệu cho sản phẩm chè, mở lớp tập huấn kỹ thuật cho chè từ khâu giống, chăm sóc đến chế biến để sản phẩm ngày chất lƣợng, tạo khác biệt so với sản phẩm chè vùng khác, từ giá chè đƣợc tăng lên - Sử dụng Wedsite để quảng bá giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thƣơng mại, tổ chức khóa tập huấn nâng cao kỹ thuật chế biến chè cho thành viên 42 Phần KẾT LUẬN 4.1 Kết luận - Sau trình tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Phúc Xuân thấy Phúc Xuân có nhiều điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp HTX nơng nghiệp ngành trồng trọt có địa hình rộng, có đƣờng giao thơng thuận tiện cho việc vận chuyển - Qua việc tìm hiểu cấu tổ chức đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh HTX ta thấy HTX chè tân hƣơng đơn vị có máy tổ chức khoa học, hợp lý, phát huy tối đa vai trò ngƣời đứng đầu đơn vị nhằm tiến hành sản xuất kinh doanh cách hiệu - Qua việc tìm hiểu phân tích vai trò cán quản HTX ta thấy bà Đỗ thị Hiệp nhà quản có lực, có kiến thức, đầy nhiệt huyết phát huy đƣợc vai trò hoạt động sản xuất HTX đƣa HTX ngày phát triển - Quá trình thực tập sở giúp tơi có thêm đƣợc nhiều kiến thức thực tiễn trồng trọt, số kỹ thuật chế biến bảo quản 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với Nhà nước - Cần tăng cƣờng trợ giúp HTX mở lớp tập huấn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ quản cho cán quản HTX - Đề nghị cấp, quyền tạo điều kiện để HTX sớm hoàn tất thủ tục mua đất để phục vụ cho việc xây dựng trụ sở nhà xƣởng - Đề nghị quan nhƣ: Sở nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Phát triển nông thơn tỉnh Thái Ngun, phòng kinh tế Thành phố Thái Nguyên, Chi cục quản chất lƣợng, dự án nƣớc hỗ trợ HTX 43 việc áp dụng quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn UTZ Certified, làm thủ tục cấp chứng nhận cho sản phẩm chè theo tiêu chuẩn UTZ Certified - Tƣ vấn hỗ trợ nông dân việc cung cấp giống chè chất lƣợng cao vào trồng kinh doanh - Tiếp tục hỗ trợ HTX vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh 4.2.2 Đối với HTX - Duy trì việc tham gia lễ hội liên hoan chè để quảng bá sản phẩm chè, thƣơng hiệu sản phẩm chè - Tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật cho chè sử dụng thuốc BVTV, phân bón hiệu - Liên kết với bên ngồi để mở rộng thị trƣờng tiêu thụ nhằm đảm bảo tiêu thụ đƣợc hết sản phẩm chè thành viên - Mở rộng quy mô sản xuất chè theo tiêu chuẩn UTZ Certified ( tổ chức phi Chính phủ (NGO), phi lợi nhuận, hoạt động phạm vi quy mơ Tồn cầu lĩnh vực cấp chứng sản xuất sản phẩm chè tốt, có trách nhiệm) - Ngƣời quản HTX cần trọng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp đem lại hiệu kinh tế cao - Chủ HTX cần mạnh dạn đầu tƣ trang thiết bị đại nhằm nâng cao hiệu sản xuất giảm chi phí khơng cần thiết - Ngƣời đứng đầu cần có sách thu hút vốn đầu tƣ từ bên 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Bộ Nông nghiệp PTNT (2014) Báo cáo tình hình thực đổi mới, phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác nơng nghiệp Nghị định số 193/2013/NĐ- CP phủ ngày 21/11/2013 hƣớng dẫn Luật 2012 Nghị định số 88/2005/NĐ- CP phủ số sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác Naoto Imagawa, Chu Thị Hảo (2003), luận HTX- Q trình phát triển HTX nơng nghiệp Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Quang Vinh, Liên minh HTX Việt Nam (2008), Kinh nghiệm từ mơ hình HTX nơng nghiệp Đức Quốc hội nƣớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam (1996), Luật Hợp tác xã, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nƣớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Hợp tác xã, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Quyết định số 384/QĐ- TTg Thủ tƣớng Chính phủ việc bổ sung kinh phí thành lập mới, bồi dƣỡng, đào tạo cán hợp tác tổ hợp tác năm 2011 Trần Giang Nam (2015), Luận văn thạc sĩ phát triển Hợp Tác Nông Nghiệp Tỉnh Tuyên Quang 10.Thông tƣ số 03/2014/TT- BKHĐT hƣớng dẫn đăng ký hợp tác chế độ báo cáo tình hình hoạt động hợp tác Bộ trƣởng Bộ kế hoạch đầu tƣ ban hành 11.Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX doanh nghiệp vùng Đồng Bắc TP Hải Phòng (2008), Mơ hình kinh tế Hải Phòng (2013), Một số điểm Luật HTX năm 2012 45 12 Ủy ban Kinh tế Quốc hội UNDP Việt Nam (2012), Báo cáo nghiên cứu phát triển HTX vai trò HTX an sinh hội, Nxb Tri Thức 13 UBND Phúc xuân (2016), Báo cáo tổng kết kinh tế - hội II Tài liệu từ Internet 14 http: //www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=450&idmid=&ItemID=16295 15.http: //www.mard.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=45699 16.http://www.thainguyen.gov.vn/wps/portal/detailnews?WCM_GLOBAL_C ONTEXT=/web+content/sites/cq/cq_htct/cq_htct_sbn/baf8d900448f7d 3e981c9b1f9d777d92&catId=CQ_HTCT_SBN&comment=baf8d90044 8f7d3e981c9b1f9d777d92 ... Hƣơng Thái Nguyên - năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn Tìm hiểu vai trò nhiệm vụ cán quản lý hợp tác xã xã hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân - thành phố Thái Nguyên. .. nhiệm vụ cán quản lý HTX HTX chè Tân Hương xã Phúc Xuân, Tp Thái Nguyên" 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Phân tích đƣợc vai trò, nhiệm vụ cán quản lý HTX HTX chè Tân Hƣơng xã Phúc Xuân, TP Thái. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - DINH THỊ XAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “TÌM HIỂU VAI TRỊ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ TẠI HỢP TÁC XÃ CHÈ TÂN HƢƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu vai trò nhiệm vụ của cán bộ quản lý hợp tác xã tại xã tại hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn