600 từ vựng TOEIC + NGHĨA + từ LOẠI đào mạnh cường

25 105 0
  • Loading ...
1/25 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:24

Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 600 TỪ TOEIC Written by Đào Mạnh Cường Words (TỪ) contracts (n) abide by=Comply with = adhere to = obey (v) agreement(n) assuarance (n) cancellation (n) determine (v) engagement (n) Engage in = enroll in = take part in = join in = attend (v) establish (v) obligate (v) 10 party (n) 11 specific (adj) 12 resolve (v) 13 provision (n) 14 attract (v) 15 compare (v) 16 competition (n) 17 consume (v) 18 convince (v) 19 currently (adv) Mean (NGHĨA) hợp đồng Tuân theo, tuân thủ thỏa thuận, hợp đồng đảm bảo, bảo hiểm hủy bỏ Xác định Đính hơn, đính ước (n) Tham gia (v) Thành lập bắt buộc Bên cụ thể, đặc biệt, riêng biệt giải điều khoản, cung cấp Thu hút, hấp dẫn So sánh thi, cạnh tranh Tiêu dùng, tiêu thụ thuyết phục nay, Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 20 inspiration (n) 21 market (n) 22 persuasion (n) 23 productive (adj) 24 satisfaction (n) 25 Warranty (n) 26 characteristic (adj) 27 consequence (n) 28 consider (v) 29 cover (v) cảm hứng thị trường thuyết phục Năng suất, sản xuất hài long Sự bảo hành đặc điểm, đặc tính, đặc trưng hậu quả, kết Xem xét, cân nhắc bảo hiểm, bao hàm, bao gồm,toàn 30 expiration (n) Sự Hết hạn 31 frequently (adv) thường xuyên 32 imply (v) Ám chỉ, ngụ ý 33 promise (n, v) hứa hẹn 34 protect sb/one’self from (v) bảo vệ 35 reputation (n) Danh tiếng 36 require (sb) to V (v) Yêu cầu 37 a variety (n) of Đa dạng 38 business planning lập kế hoạch kinh doanh 39 address (n, v) Bài nói, diễn thuyết, thuyết trình, địa (n) Bày tỏ, thuyết trình (v) 40 demonstrate (v) chứng minh 41 develop (v) Phát triển 42 evaluate (v) Đánh giá 43 gather (v) tụ tập, tụ họp 44 offer (n, v) Cung cấp, đưa ra, đề nghị Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 45 primarily (adv) 46 risk (n) 47 strategy (n) 48 strong (adj) 49 substitution (n) 50 avoid (v) 51 conference n) 52 accommodate (v) 53 arrangement (n) 54 association (n) 55 attend = take part in = enroll in = participate in = enter (v) 56 get in touch (v) Chính, chủ yếu, quan trọng rủi ro Chiến lược, chiến thuật khỏe mạnh, mạnh mẽ, kiên định, kiên Thay tránh hội nghị Cung cấp nơi ăn chốn ở, làm cho thích nghi, làm cho phù hợp, đáp ứng, chứa Sự thu xếp, xếp, đặt Liên kết, kết hợp, hiệp hội, đoàn thể Tham gia, tham dự giữ liên lạc, giữ quan hệ với, tiếp xúc với 57 hold (v) cầm,nắm, giữ, tổ chức, tiến hành 58 location (n) định vị, xác định vị trí 59 overcrowded (adj) Quá đông 60 register (n, v) Đăng kí (v) Sổ đăng kí, đăng kí (n) 61 select (v) lựa chọn 62 session (n) Phiên, hội, họp 63 computers and the internet Máy tính mạng internet (n) Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 64 access (n, v) 65 allocate (v) 66 compatible with (adj) 67 delete (v) 68 display (n, v) 69 duplicate (v) 70 failure (n) 71 figure out (v) 72 ignore (v) 73 search (n, v) 74 Shut down (v) 75 warning (n) 76 technology (n) 77 affordable (adj) 78 as need = necessary (adv) 79 be in charge of (v) 80 capacity (n) 82 durable (adj) 83 initiative (adj) 83.provider (n) Truy cập (v) Lối vào, đường vào, truy cập, quyền truy cập (n) Phân bố, phân bổ, phân phát, định, định rõ Tương thích với, tương hợp Xóa Trưng bày (n) Hiển thị, trưng bày, trình bày (v) Sao chép, nhân đơi, hỏng hóc, thất bại, khơng thành cơng Tìm hiểu, tìm ra, đốn bỏ qua, phớt lờ Sự Tìm kiếm (n) Tìm kiếm, điều tra, thăm dò, tỉm hiểu (v) Đóng lại, ngừng lại, tắt máy cảnh báo Công nghệ đủ khả năng, giá hợp lí cần thiết chịu trách nhiệm Cơng suất, sức chứa, dung tích, khả năng, lực Lâu bền Sáng kiến, khởi xướng Nhà cung cấp Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 84 physiscally (adv) 85 recur (v) 86 reduction (n) 87 stock (n, v) 88 Office procedures (n) 89 appreciation (n) 90 Be made of (v) 91 Bring in (v) 92 casually (adv) 93 code (n) 94 expose…to (v) 95 glimpse (n, v) 96 out of (adv) 97 outdated (adj) 98 practice (n) 99 reinforce (v) 100 verbally (adv) 101 Electronics (n) 102 disk (n) 103 network (n) 104 facilitate (v) 105 popularity (n) 106 process (n, v) thuộc thân thể, tự nhiên, cách vật lý Tái diễn, tái hiện, tái phát, lặp lặp lại giảm, thu nhỏ cố phiếu, cổ phẩn, kho/hàng dự trữ (n) tích trữ, lưu trữ (v) Thủ tục văn phòng đánh gia cao làm Thuê, mướn, tuyển dụng Tình cờ, ngẫu nhiên, thân mật Mã, luật, điều lệ, quy định để lộ ra, phơi bày ra, trưng bày Thoáng qua, lướt qua hết, lỗi thời thực hành, thực tiễn, thói quen Tăng cường, củng cố, cải thiện lời nói, miệng Điện tử Đĩa mạng lưới Làm cho dễ dàng, làm cho thuận tiện, tiện lợi phổ biến, tiếng Quá trình, tiến trình, quy trình, Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC phương pháp, cách thức (n) Xử lý (v) 107 replace (v) Thay 108 revolution (n) cách mạng 109 sharp (adj) sắc, nét, thông minh, đột ngột 110 skill (n) Kĩ năng, khéo léo, tinh vi 111 software (n) phầm mềm 112 Store Cửa hàng, kho hàng (n) Lưu trữ, cất trữ (v) 113 form of Conrrespondence Mẫu Thư tín (n) 114 negotiate (v) Đàm phán, thương lượng 115 Complication (n) Sự phức tạp, rắc rối 116 assemble (n) lắp ráp, sưu tập, thu nhập 117 courier (n) Người đưa thư, ng chuyển phát 118 express (adj, v) (adj) Nhanh, chuyển phát nhanh (v) bày tỏ 119 layout (n) bố trí, xếp, bố cục 120 mention (v) nhắc đến, đề cập đến, nói đến 121 petition (n, v ) thỉnh cầu, đề nghị, cầu xin (n) cầu xin, kiến nghị (v) 122 proof (n, v) Chứng minh, chứng, chứng cớ (n) Kiếm tra (v) 123 be eligible for (adj) đủ cách cho, thích hợp cho 124 revise (v) sửa đổi, xem lại, đọc lại, duyệt lại 125 job advertising and quảng cáo công việc tuyển dụng recruiting (n) Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 126 abundant (adj) 127 accomplishment (n) 128 candidate (n) 129 come up with (v) 130 commensurate WITH 131 match (n, v) 132 profile (n) 133 qualification 134 recruit (n, v) 135 submit (v) 136 time-consuming (adj) 137 interview (v) 138 ability (n) 139 apply for (v) 140 background (n) 141 be ready for (v) 142 confident (adj) 143 constantly (adv) 144 expert (n) 145 follow up (n) 146 weakly (adv) 147 hesitant (adj) nhiều, thừa thãi, phong phú Thành quả, thành tích, thành tựu, hồn thành ứng viên, thí sinh dự thi Ý tưởng, phát minh xứng với, tương thích, tương xứng thi đấu, đối thủ, phù hợp với, xứng với (n) hợp, xứng với (v) hồ sơ cá nhân cấp, trình độ chun mơn, lực, khả Nhân với mới, thành viên (n) tuyển dụng, thuê (v) nộp, đệ trình tốn thời gian vấn khả năng, lực nộp đơn cho Kinh nghiệm, tảng sẵn sàng cho tự tin Liên tục, liên miên, biến đổi không ngừng Chuyên gia Theo sau Yếu ớt, yếu ngần ngại, dự, ngập ngừng Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 148 present (adj, n, v) 149 hiring and training (n) 150 conduct (v) 151 generate (v) 152 keep up with (v) 153 hire (n, v) 154 mentor (n) 155 reject (n, v) 156 set up (v) 157 update (v) 158 success (n) 159 traning (n) 160 salaries and benefits 161 basis (n) 162 be aware of (v) 163 Benefit (n, v) 164 compensate (v) 165 be eligible for (adj) 166 flexibly (adv) 167 raise (n, v) Có mặt, diện, tại, (adj) Hiện tại, q (n) Trình bày, đưa ra, bày tỏ (v) Thuê đào tạo tiến hành tạo ra, phát bắt kịp, theo kịp Sự thuê mướn, tiền trả công (n) Thuê, mướn (v) người cố vấn Đồ bỏ đi, đồ thừa (n) Từ chối, loại bỏ (v) Cài đặt, thiết lập cập nhật Thành công Đào tạo Lương chế độ đãi ngộ Nền tảng, bản, sở Am hiểu về, có ý thức, nhận biết Tiền lương, lợi ích, trợ cấp (n) Làm lợi ích cho (v) bồi thường, đề bù đủ tiêu chuẩn, đủ cách cho Linh hoạt, linh động Sự nâng lên, tăng lên, nâng lương (n) Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 168 retire (v) 169 wage (n) 170 award (n) 171 achievement (v) 172 contribute (v) 173 be dedicated to (v) / dedication (n) 174 loyal (adj) 175 merit (n, v) 176 obviously (adv) 177 productive (adj) 178 promote (v) 179 recognition (n) 180 value (n, v) 180 bargain (v) 181 bear (n, v) 182 behavior (n) 183 checkout (n) 184 comfort (n) 185 expand (v) 186 explore (v) 187 mandatory (adj) 188 merchandise (n) = items Nâng lên, đưa lên (v) nghỉ hưu tiền công, tiền lương – theo Giải thưởng Thành tựu, thành tích Đóng góp, góp phần cống hiến, tận tâm Trung thành Giá trị, công lao (n) xứng đáng, đáng (v) Rõ ràng, hiển nhiên Năng xuất, sản xuất Thăng chức, đề bạt, xúc tiến, quảng cáo công nhận, nhận Giá trị (n) Đánh giá, định giá, coi trọng (v) mặc (v) Con gấu (n) phải chịu, chịu, chịu đựng (v) Hành vi, cư xử, thái độ Thanh toán thoải mái mở rộng Khám phá, khảo sát, thăm dò bắt buộc Hàng hóa Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC =goods 189 strictly (adv) 190 trend (n) 191 diversify (v) 192 enterprise (n) = company 193 essentially (adv) 194 function (n) 195 maintain (v) 196 obtain (v) 197 prerequisite (n) 198 quality (n) 199 smooth (adj) 200 source (n) 201 stationery (n) 202 ship (n, v) 203 accurately (adv) 204 carrier (n) 205 catalog (n) 206 fulfill (v) 207.vIntergral (adj) 208 inventory (n, v) 209 sufficiently (v) 210 supply (n, v) Nghiêm ngặt, nghiêm khắc Xu hướng, xu Làm cho đa dạng, nhiều vẻ Kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức, công ty chất, Tính năng, chức bảo đảm, trì, bảo trì, bảo vệ đạt được, lấy điều kiện tiên chất lượng, phẩm chất, khả năng, lực Êm ấm, suôn sẻ, trôi chảy nguồn, nguồn gốc đồ dùng văn phòng Tàu (n) Vận chuyển (v) cách xác người đưa hàng, người đưa thư Sách danh mục hình ảnh Hồn thành, thi hành Cần thiết, thiếu kiểm kê hàng hóa, hàng tồn kho (n) kiểm kê (v) cách đầy đủ cung cấp, dự trữ (n) cung cấp (v) Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 211 remember (v) 212 invoice (n) 213 Charge (n, v) 214 Compile (v) 215 Customer (n) 216 Discount (n, v) 217 Efficient (adj) 218 estimate (n, v) 219 Impose….on (v) 220 Mistake (n, v) 221 Order (n, v) 222 Promptly (adv) 223 Rectify (v) 224 terms (n) 225 adjustment (n) 226 automatically (adv) 227 crucial (adj) 228 discrepancy (n) 229 Disturb (v) 230 liability (n) 231 reflection (n) 232 tedious (adj) 233 verify (v) 234 scan (v) Nhớ Hóa đơn Tiền phải trả, thù lao, thù cơng (n) Tính phí, chi phí (v) soạn thảo Khách hàng giảm giá hiệu quả, có suất báo giá, ước tính (n) ước tính, ước lượng (v) Áp đặt, ép buộc lỗi (n) sai lầm, hiểu lầm (v) Đơn đặt hàng (n) Đặt hàng (v) cách nhanh chóng, xác sửa lại, sửa đổi điều khoản, điều kiện, kì hạn Điều chỉnh cách tự động định, cốt yếu, chủ yếu Phân biệt, khác biệt Quấy rối, quấy rầy, làm phiền Trách nhiệm pháp lí phản ánh, phản chiếu Chán nản, buồn chán, nhạt nhẽo thẩm tra, kiếm tra, xác minh Quét, lướt Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 235 subtract (v) 236 accept (v) 237 balance (n, v) 238 borrow (v) 239 cautiously (adv) 240 deduct (v) 241 dividend (n) 242 payment (n) 243 mortgage (n, v) 244 restricted (adj) 245 signature (n) 246 check in (v) 247 transaction (n) 248 Take out (v) 249 accounting (n) 250 accumulate (v) 251 asset (n) 252 audit (n, v) 253 budget (n, v) 254 client (n) 255 debt (n) 256 outstanding (adj) 257 profitably (adv) 258 Turnover (n) Trừ, khấu trừ, loại chấp nhận Thăng bằng, cân bằng, số dư tài khoản (n) Quyết toán (v) Vay, mượn cách thận trọng khấu trừ Phân chia Thanh toán Vay mượn, cầm cố, chấp Bị giới hạn, hạn chế chữ kí Đăng kí Giao dịch Rút tiền Tính tốn, tốn Tích lũy, gom góp Tài sản Kiểm tra hàng hóa, sổ sách (n) kiểm tốn (v) Ngân sách, ngân quỹ Khách hàng khoản nợ bật, xuất sắc, khoản nợ tồn tại, chưa giải xong Có lời, có lợi nhuận Doanh thu, doanh số Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 259 investments (n) 260 aggressively (adv) 261 long-term (adj) 262 attitude (n) 263 commit to (v) 264 conservative (adj) 265 fund (n, v) 266 invest (v) 267 portfolio (n) 268 resource (n) 269 return (v) 270 wisely (adv) 271 taxes (n) 272 Calculation (n) 273 deadline (n) 274 File (n, v) 275 withhold (v) 276 fill out (v) 277 Give up (v) 278 owe (v) 279 penalty (n) 280 preparation (n) 281 refund (n, v) 282 spouse (n) 283.financial statements đầu Hung hăng, hống hách Dài hạn Thái độ Cam kết Thận trọng, bảo thủ quỹ dự trữ, tiền vốn (n) gây quỹ, tài trợ (v) đầu Sách danh mục đầu Tài sanr, tài nguyên, nguồn lực trở lại, quay trở cách thông minh thuế Sự tính tốn hạn chót Tài liệu (n) Sắp xếp, đặt (v) Giấu, giấu giếm, kìm lại, giữ lại Hoàn thành, điền vào Từ bỏ, bỏ nợ phạt chuẩn bị Sự trả lại, hoàn tiền (n) Trả lại (v) vợ chồng Báo cáo tài Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 284 desire (n, n) 285 detail (n, v) 286 forecast (n, v) 287 level (n) 288 Overall (adj) 289 perspective (n) 290 project (n, v) 291 realistic (adj( 292 target (n, v) 293 translation (n) 294 responsibility (n) 295 typically (adv) 296 property and department 297 adjacent (n) 298 collaboration (n) 299 concentrate (v) 300 disruption (n) 301 Hamper (v) 302 lobby (n) 303 opt (v) 304 Board meeting and committees 305 adhere to (v) 306 agenda (b) Đáng mong ước, mơ ước, ước muốn Chi tiết dự đoán, dự báo mức độ, thứ hạng Tổng thể, tổng cộng, tất cả, nói chung Viễn cảnh, triển vọng, luật phối cảnh xa gần dự án thực tế, thực mục tiêu dịch Trách nhiệm điển hình, tiêu biểu, đặc trưng Bất động sản (tài sản) Căn hộ, văn phòng Ngay cạnh, liền kề, kế bên hợp tác, cộng tác tập trung gián đoạn Làm vướng, gây trở ngại, cản trở Hành lang, sảnh chờ lựa chọn, chọn, định Họp hội đồng chủ tịch quản trị ủy ban Tuân theo, tuân thủ Chương trình nghị sự, thời Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 307 conclude (v) 308 goal (n) 309 lengthy (adj) 310 matter (n) 311 periodically (adv) 312 priority to (v) 313 progress (n, v) 314 waste (adj) 315 quality control 316 brand (n) 317 conform (v) 318 defect (n) 319 enhance (v) 320 garment (n) 321 inspect (v) 322 perceptive (adj) 323 take back (v) 324 throw out (v) 325 uniformly (adv) 326 product development 327 anxious (adj) 328 assume (v) 329 Decade (n) 330 examine (v) 331 experiment (n, v) kết luận mục tiêu Lâu dài, dài dòng Vấn đề định kì, thường kì Ưu tiên tiến trình, tiến triển, q trình Lãng phí kiểm sốt chất lượng Nhãn Làm cho thích hợp, làm cho phù hợp Sai sót, nhược điểm, khuyết điểm Củng cố, tăng cường Áo quần kiểm tra nhận thức được, cảm giác lấy lại, mang Ném đi, vứt Giống nhau, đồng Phát triển sản phẩm Lo lắng, băn khoăn Cho rằng, giả sử rằng, thừa nhận 10 năm kiểm tra, xem xét Thí nghiệm (n) Làm thí nguyện, trải nghiệm (v) Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 332 logical (adj) 333 research (n, v) 334 responsibility (n) 335 solve (v) 336 renting and leasing 337 apprehensive (adj) 338 circumstance (n) 339 condition (n) 340 due to = because of = thanks to = on account of 341 fluctuate (v) 342 indicate (v) /indicator (that) (n) 343 Get (adv) out of (v) 344 plan (n, v) 345 lease (n, v) 346 occupy (v) 347 option (n) 348.Be subject (adj) to 349 selecting a restaurant 350 appeal (n) 351Compromise (n, v) 352 familiar (adj) (ĐTPT/TÂN NGỮ) with 353 guide (n, v) Lơ gic, hợp lí Nghiên cứu Trách nhiệm giải Thuê hợp đồng cho thuê E sợ, sợ hãi trường hợp, tình huống, hồn cảnh điều kiện Vì, biến động, biến đổi rằng/người hết, kế hoạch hợp đồng thuê nhà (n) cho thuê (v) chiếm, giữ, đóng lựa chọn phải chịu, chịu lựa chọn nhà hàng Thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn, lời kêu gọi, thỉnh cầu Thỏa hiệp, dàn xếp Quen với người hướng dẫn, sách hướng dẫn (n) Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC dẫn đường, đường (v) 354 majority (n) 355 mix (n, v) 356 rely on = base on = rely on = depend on 357 suggestion (n) 358 secure (adj, v) 359 Subjective (adj) 360 basic (adj) 361 excite (v) 362 complete (v) 363 Flavor (n) 364 ingredient (n) 365 Judge (v) 366 patron (n) 367 predict (v) 368 randomly (adv) 369 remind (v) 370 ordering lunch 371 Commonly (adv) 372 delivery (n) 373 elegance (n) 374 impress (v) 375 individual (adj) 376 list (n) 377.multiple (adj) 378 narrow (adj, v) phần lớn, đa số Hỗn hợp, hòa hợp (n) Trộn lẫn, pha lẫn (v) dựa vào gợi ý bảo mật, bảo vệ, an tooàn Chủ quan tảng, bản, sở Kích động, hào hứng Hoàn thành Mùi vị, hương vị Thành phần, cấu tạo ,cấu thành Thẩm phán, xét xử, đánh giá Khách hàng quen dự đooán, dự báo cách ngẫu nhiên, tình cờ nhắc nhở đặt bữa trưa Thường thường, thông thường Giao hàng, việc giao hàng lịch sự, tao nhã ấn tượng, bày tỏ Cá nhân Danh sách nhiều, đa dạng, phong phú hẹp, eo hẹp Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 379 pick (sb) up 380 settle (v) 381 fall (v) 382 Cooking as a career 383 Apprentice (n) 384 Culinary (adj) 385 accustom to (v) 386 demand (n, v) 387 draw (v) 388 incorporate (adj, v) 389 method (n) 390 outlet (n) 391 profession (n) 392 theme (n) 393 assist (v) 394 coordinate (v) 395 Dimension (n) 396.exact (adj) 397 general (adj) 398 ideally (adj) 399 proximity 400 regulate (v) 401 stage (n, v) 402 Proximity (n) 403 plan (n, v) lấy đó/đón Giàn xếp, hòa giải, định cư, ổn định ngã Nghề nấu ăn Người học việc, người vào nghề Nấu nướng, bếp núc Quen với Nhu cầu Kéo, lôi kéo, vẽ kết hợp, hợp thành, sáp nhập Phương pháp, cách thức chỗ lối ra, thị trường tiêu thụ Nghề nghiệp chủ đề Hỗ trợ Điều phối, xếp Kích thước, chiều, cỡ, khổ Chính xác Chung chung, phổ biến, nói chung cách lý tưởng Gần gũi Thường xuyên sân khấu, giai đoạn (n) trình diễn,sắp xếp, tổ chức (v) Sự gần, gần gũi Kế hoạch Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 404 Site (n) 405 events (n) 406 agent (n) 407 announcement (n) 408 beverage (n) 409 blanket (n) 410 board (v) 411 claim (v) 412 delay (n, v) 413 depart (v) 414 intinerary (n) 415 prohibit (v) 416 valid (adj) 417 deal with (v) 418 destination (n) 419 distinguish (v) 420 economize (v) 421 equivalent (adj) 422 Excursion (n) 423 expense (n) 424 extend (v) 425 situation (n) 426 prospective (adj) 427 Substantially (adv) 428 system (n) 429 trains (n, v) 430 comprehensive (adj) Nơi, chỗ, vị trí, địa điểm Sự kiện đại lý Thông báo đồ uống Chăn, mềm Lên tàu Đòi hỏi, u cầu, thỉnh cầu Trì hỗn khởi hành lịch trình, hành trình Ngăn cản, ngăn cấm Giá trị giải quyết, cư xử, thỏa thuận điểm đến Phân biệt, khác biệt tiết kiệm Tương đương Chuyến tham quan, chơi Phí tổn, chi tiêu, chi phí mở rộng, kéo dài Tình Tương lai, sau, triển vọng cách đáng kể hệ thống Tàu (n) Đào tạo (v) Toàn diện, bao hàm Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 431 deluxe (adj) 432 directory (n) 433 duration (n) 434 be entitle to V (v) 435 fare (n) 436 offset (v) 437 operate (v) 438 punctually (adv) 439.relatively (adv) 440 remainder (n) 441 remote (adj) 442 advanced (adj) 443 chain (n) 444 check in (v) 445 confirm (v) 446 expect (v) 447 housekeeper (n) 448 notify (sb) of/about (v) 449 quote (n, v) 450 rate (n) 451 reservation (n) 452 service (n) 453 rental (n) 454 confusion (n) 455 contact (v) 456 disappoint (v) 457 Intend to/for (v) Xa xỉ Danh bạ Lâu bền Cho quyền làm tiền xe, tiền vé bổi thường, đền bù vận hành, hoạt động cách xác Tương đối phần lại Xa xơi, hẻo lánh Tiên tiến, tiến bộ, cấp cao chuỗi Đăng kí Xác nhận Mong đợi quản gia, người coi nhà, nhà Thông báo báo giá, trích dẫn (n) trích dẫn (v) Tỉ lệ, giá, loại, hạng đặt chỗ, đặt trc dịch vụ Cho thuê, tiền thuê nhầm lẫn Liên lạc thất vọng Ý định, mục đích Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 458 license (n) 459 optional (adj) 460 nervous (adj) 461 tempt (v) 462 attainment (n) 463 combine (v) 464 continue (v) 465 description (n) 466 entertainment (n) 467 influence (n, v) 468 range from (n) 469 release (v) 470 separately (adv) 471 representations/representative s (n) 472 action (v) 473 approach (n, v) 474 audience (n) 475 creative (adj) 476 dialogue (n) 477 Element (n) 478 experience (n, b) 479 occur (v) 480 perform (v) 481 review (v) 482 theater (n) giấy phép, cấp phép Không bắt buộc Lo lắng, bồn chồn Xúi, xúi giục đạt được, giành được, có kết hợp tiếp tục Mơ tả Vui chơi, giải trí, tiếp đãi ảnh hưởng, tác động phạm vi Công bố, phát hành Tách riêng, tách biệt, phân biệt đại diện, thay mặt Hành động tiếp cận khán giả Sáng tạo hội thoại Yếu tố, nguyên tố Kinh nghiệm, trải (n) Trải qua (v) Tái hiện, tái diễn thực hiện, thi hành, tiến hành Xem lại, duyệt lại, phê bình rạp hát, nhà hát Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 483 available in/for (adj) 484 category (n) 485 divide (v) 486 favor (v) 487 prefer…to (v) 488 reason (n) 489 relaxation (n) 490 taste (n, v) 491 Urge (v) 492 museum (n) 493 acquire (v) 494 admire (v) 495 collection (n) 496 criticism (n) 497 fashion (n) 498 leisure (b) 499 respond to = talk to = reply to 500 schedule (n, v) 501 significant (adj) 502 specialize in (v) 503 Media (n) 504 Assignment (n) 505 Choose (v) 506 Constantly (adv) 507 Consititute (v) 508 Decision (n) sẵn sàng, sẵn có loại, hàng Phân chia Chiếu cố, thiên vị Thích Lí Thư giãn, giải trí nếm, hương vị, mùi vị Thúc giục, thúc đẩy bảo tàng Đạt đươck, thu được, giành được, kiếm Khâm phục, ngưỡng mộ Bộ sưu tập trích, phê bình thời trang, sang trọng thời gian rảnh rỗ phản hồi, trả lời lịch trình, kế hoạch Đáng kể Chuyên Truyền thông Nhiệm vụ, phân công Lựa chọn Liên tục Tạo thành, thành lập, thiết lập Sự định, giải Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 509 Impact (n) 510 Investigate (v) 511 Link (n) 512 Subcribe (v) 513 Thorough (adj) 514 annually (adv) 515 appointment (n) 516 assess (v) 517 diagnose (v) 518 effective (adj) 519 instrument (n) 520 Manage (v) 521 prevent (v) 522 recommendation (n) 523 record (n, v) 524 refer (v) 525 serious (adj) 526 Be aware of (adj) 527 catch up (v) 528 distraction (n) 529 encouragement (n) 530 evident (adj) 531 habit (n) 532 illuminate (v) 533 irritate (v) 534 overview (n) ảnh hưởng, tác động Điều tra, nghiên cứu Sự liên kết, kết hợp Đặt mua định kì Kĩ càng, tỉ mỉ Hàng năm Cuộc hẹn gặp Đánh giá, định giá Chuẩn đoán Hiệu lực, hiệu Dụng cụ Quản lý Ngăn ngừa, ngăn chặn, phòng tránh Sự gợi ý Hồ sợ, biên bản, kỉ lục (n) Ghi lại (v) Ám chỉ, nói đếm nghiêm trọng Am hiểu Bắt kịp, đuổi kịp Sao nhãng, lãng trí, rối trí Khuyến khích, cổ vũ Rõ ràng, hiển nhiên Thói quen, tập quán Sáng, chiếu sáng, sáng tỏ Làm cáu, bực tức Chung, tổng quan, tổng quát Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 535 restore (v) 536 allow (sb) to V 537 alternative (adj, n) 538 aspect (n) 539 concern (n, v) 540 emphasize (v) 541 incur (v) 542 policy (n) 543 portion (n) 544 regardless (adj) 545 salary (n) 546 suit (v) 547 admit (v) 548 authorize (v) 549 Designate (v) 550 escort sb to (v) 551 indentify (v) 552 mission (n) 553 permit (n, v) 554 pertinent (adj) 555 procedure (n) 556 statement (n) 557 Result in/form (n) 558 Pharmacy (n) 559 consult (v) 560 Control (v) Phục hồi, khôi phục Cho phép làm Thay thế, lựa chọn Khía cạnh, bề ngồi, diện mạo Băn khoăn, lo lắng, liên quan Nhấn mạnh Chịu, gánh chịu Chính sách, đường lối Phần Bất cấp, k đếm xỉa tới Tiền lương Đáp ứng, phù hợp Thừa nhận, chấp nhận Cho phép, ủy quyền Chỉ rõ, định rõ Hộ tống Nhận ra, nhận biết, nhận dạng Nhiệm vụ, sứ mệnh Giấy phép (n) Cho phép (v) Thích hợp Thủ tục, quy trình Tuyên bố Kết Nganh dược Hỏi ý kiến, vấn Kiếm tra, kiếm soát, điều khiển, huy Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 561 convenient (adj) 562 detect (v) 563 factor (n) 564 interaction (n) 565 potential (n) 566 sample (n) 567 sense (n) 568 volunteer (n) 569 monitor (n, v) 570 Limit (n, v) Thuận tiên Dò ra, tìm ra, khám phá ra, phát Nhân tố Tương tác, ảnh hưởng Cá nhân Mẫu Giác quan, cảm giác, ý thức Tình nguyện viên Lớp trưởng, hình (n) Giám sát, quản lý (v) Giới hạn ... xong Có lời, có lợi nhuận Doanh thu, doanh số Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 259 investments (n) 260 aggressively (adv) 261 long-term (adj) 262 attitude (n) 263 commit to (v) 264... lại, giữ lại Hồn thành, điền vào Từ bỏ, bỏ nợ phạt chuẩn bị Sự trả lại, hoàn tiền (n) Trả lại (v) vợ chồng Báo cáo tài Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 284 desire (n, n) 285 detail... Tình Tương lai, sau, triển vọng cách đáng kể hệ thống Tàu (n) Đào tạo (v) Toàn diện, bao hàm Bin Cường – 01225.397.470 – 600 WORDS - TOEIC 431 deluxe (adj) 432 directory (n) 433 duration (n) 434
- Xem thêm -

Xem thêm: 600 từ vựng TOEIC + NGHĨA + từ LOẠI đào mạnh cường , 600 từ vựng TOEIC + NGHĨA + từ LOẠI đào mạnh cường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn