Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp xã

16 472 4
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:06

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN CHO CÁN BỘ CẤP I- ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Đội ngũ cán cấp xã, cán nguồn bổ sung thay cho cán cấp đến tuổi nghỉ cơng tác có độ tuổi phù hợp với quy hoạch cán giai đoạn 2020 - 2025, gồm chức danh: bí thư, phó bí thư đảng ủy; phó chủ tịch hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân; chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc; bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; chủ tịch Hội Nông dân; chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp II- MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG Mục tiêu chung Trang bị số kỹ lãnh đạo, quản cho đội ngũ cán cấp xã, góp phần nâng cao lực lãnh đạo, quản lý; tăng cường thái độ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân đội ngũ cán cấp đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản kinh tế - hội thực thi nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện, yêu cầu tình hình thực tế địa phương Mục tiêu cụ thể a) Bồi dưỡng rèn luyện cho đội ngũ cán cấp thành thạo số kỹ để thực thi tốt nhiệm vụ b) Nâng cao chất lượng, hiệu phục vụ cho đội ngũ cán cấp xã, cải thiện mức độ hài lòng người dân hoạt động cán cấp III- PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH Chương trình thiết kế bao gồm ba phần: Phần I: Kỹ chung, bao gồm kỹ chung cho đội ngũ cán cấp xã; Phần II: Kỹ theo vị trí chức danh cán cấp xã; Phần III: Nghiên cứu thực tế; ôn tập, kiểm tra IV- KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH Khối lượng kiến thức thời gian a) Chương trình gồm 12 chuyên đề giảng dạy, chia thành ba phần chính: Phần I: Các kỹ chung: gồm chuyên đề, với tổng thời lượng 56 tiết Phần II: Các kỹ theo vị trí, chức danh: - Đối với bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp xã: chuyên đề với thời lượng tiết - Đối với phó chủ tịch hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã: chuyên đề với thời lượng 16 tiết - Đối với chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bí thư thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; chủ tịch Hội Nông dân; chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã: chuyên đề với tổng thời lượng 16 tiết Phần III: Nghiên cứu thực tế; ôn tập, kiểm tra: gồm hoạt động với tổng thời lượng 16 tiết b) Thời gian bồi dưỡng đối tượng cụ thể sau: - Đối với bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp xã: Tổng thời gian bồi dưỡng 10 ngày với tổng thời lượng 80 tiết (10 ngày x tiết/ ngày), đó: STT Hoạt động Số tiết thuyết 32 Thảo luận, thực hành 32 Đi thực tế Ôn tập, kiểm tra Tổng cộng 80 - Đối với phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân: Tổng thời gian bồi dưỡng 11 ngày với thời lượng 88 tiết (11 ngày x tiết/ngày), đó: STT Hoạt động Số tiết thuyết 36 Thảo luận, thực hành 36 Đi thực tế Ôn tập, kiểm tra Tổng cộng 88 - Đối với chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; chủ tịch Hội Liên hiệp Pphụ nữ; chủ tịch Hội Nông dân; chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã: Tổng thời gian bồi dưỡng 11 ngày với thời lượng 88 tiết (11 ngày x tiết/ngày), đó: STT Hoạt động Số tiết 36 36 thuyết Thảo luận, thực hành Đi thực tế Ôn tập, kiểm tra Tổng cộng 8 88 Cấu trúc chương trình Phần I: KỸ NĂNG CHUNG STT Chuyên đề, hoạt động Kỹ dự báo, xây dựng kế hoạch cán cấp Kỹ thu thập, xử thông tin cán cấp Kỹ điều hành hội nghị cán cấp Kỹ xử tình cán cấp Kỹ quản thời gian cán cấp Kỹ giao tiếp cán cấp Kỹ phối hợp công tác cán cấp Tổng thuyết Số tiết Thảo luận, thực hành 4 4 4 4 4 4 4 28 28 56 Tổng Phần II: CÁC KỸ NĂNG THEO VỊ TRÍ, CHỨC DANH Số tiết Thảo luận, STT Chuyên đề, hoạt động Tổng thuyết thực hành A Dành cho bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp Kỹ kiểm tra, giám sát 4 đảng ủy cấp Dành cho phó chủ tịch hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ B tịch ủy ban nhân dân cấp Kỹ ban hành tổ chức thực 4 STT C Số tiết Thảo luận, thuyết thực hành Chuyên đề, hoạt động Tổng định quản chủ tịch ủy ban nhân dân cấp Kỹ tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo cán 4 quyền cấp Dành cho chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; chủ tịch Hội Nông dân; chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp Kỹ tuyên truyền, thuyết phục cán Mặt trận Tổ quốc 4 tổ chức trị - hội cấp Kỹ tổ chức phản biện hội cán Mặt trận Tổ quốc tổ 4 chức trị - hội cấp Tổng 16 16 32 Phần III: NGHIÊN CỨU THỰC TẾ, ÔN TẬP, KIỂM TRA STT Hoạt động Đi thực tế Ôn tập, kiểm tra Tổng số Số tiết 8 16 V- YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU, GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ Đối với việc biên soạn tài liệu a) Tập trung vào trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ phù hợp với cán cấp xã, nâng cao thái độ, trách nhiệm cho cán cấp thực thi nhiệm vụ b) Nội dung chương trình khơng chồng chéo trùng lặp với chương trình bồi dưỡng khác Các chuyên đề phần bố cục lơgíc, hài hòa mặt kiến thức thời lượng c) Các chuyên đề biên soạn theo kết cấu mở để tạo điều kiện cho sở đào tạo, bồi dưỡng giảng viên thường xuyên bổ sung, cập nhật nội dung văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể ngành/địa phương kinh nghiệm thực tiễn vào nội dung giảng d) Các chuyên đề cần có câu hỏi thảo luận gợi mở vấn đề nghiên cứu phù hợp với cán cấp Đối với việc giảng dạy a) Giảng viên - Giảng viên bồi dưỡng chuyên đề chương trình phải đạt tiêu chuẩn giảng viên theo quy định Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNVBGD&ĐT ngày 06-6-2011 Bộ Nội vụ Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời có kiến thức, nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý; - Giảng viên giảng viên thỉnh giảng cần đầu tư nghiên cứu tài liệu, cập nhật văn mới, kiến thức mới, tập hợp tập, tình điển hình thực tiễn để bảo đảm giảng dạy có chất lượng chương trình này, sát với chức trách, nhiệm vụ đội ngũ cán cấp b) Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm kết hợp với việc sử dụng công nghệ thông tin giảng dạy; - Sử dụng triệt để thời gian thảo luận, làm tập thực hành (nếu có) dành cho chuyên đề, có đúc rút học kinh nghiệm từ thực hành; - Tăng cường thực hành giải tình để học viên thảo luận lớp Phương pháp giảng dạy chi tiết hóa cho chuyên đề tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình tài liệu bồi dưỡng cho cán cấp Đối với việc học tập học viên a) Hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ yêu cầu hiểu biết cán cấp b) Sau tham gia khóa bồi dưỡng theo chương trình, học viên có kiến thức, kỹ lãnh đạo, quản có ý thức đắn hoạt động lãnh đạo, quản để thực thi tốt nhiệm vụ giao VI- ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP Đánh giá ý thức học tập học viên theo quy chế học tập sở đào tạo, bồi dưỡng Đánh giá chung cho tồn chương trình thơng qua kiểm tra học viên, chấm theo thang điểm 10 VII- NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ Phần I KỸ NĂNG CHUNG Chuyên đề KỸ NĂNG DỰ BÁO, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA CÁN BỘ CẤP I- KỸ NĂNG DỰ BÁO Những vấn đề chung dự báo 1.1 Khái niệm dự báo 1.2 Vai trò dự báo 1.3 Các loại dự báo 1.4 Nội dung dự báo Kỹ dự báo cán cấp 2.1 Xác định mục tiêu dự báo 2.2 Thu thập xử thông tin 2.3 Tiến hành dự báo, sử dụng kết II- KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Những vấn đề chung kế hoạch 1.1 Khái niệm kế hoạch 1.2 Vai trò kế hoạch 1.3 Phân loại kế hoạch 1.4 Yêu cầu kế hoạch 1.5 Nội dung kế hoạch Kỹ xây dựng tổ chức thực kế hoạch cán cấp 2.1 Kỹ xây dựng kế hoạch * Xác định mục tiêu kế hoạch * Xây dựng dự thảo kế hoạch * Thông qua kế hoạch 2.2 Kỹ tổ chức thực kế hoạch * Phân công thực phân bổ nguồn lực * Theo dõi tiến độ thực kế hoạch * Kiểm tra thực kế hoạch, xử thông tin phản hồi Chuyên đề KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ CẤP I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ THU THẬP VÀ XỬ THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ CẤP Khái niệm thu thập xử thông tin cán cấp Vai trò việc thu thập xử thơng tin hoạt động cán cấp Những yêu cầu thu thập xử thông tin cán cấp 3.1 Yêu cầu việc thu thập thông tin 3.2 Yêu cầu việc xử thông tin II- KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ CẤP Bước 1: Chuẩn bị thu thập thông tin Bước 2: Thu thập thông tin Bước 3: Xử thông tin Chuyên đề KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ CỦA CÁN BỘ CẤP I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỘI NGHỊ Khái niệm, vai trò hội nghị 1.1 Khái niệm hội nghị 1.2 Vai trò hội nghị Phân loại hội nghị cán cấp 2.1 Hội nghị quán triệt, triển khai 2.2 Hội nghị sơ kết tổng kết 2.3 Hội nghị định 2.4 Hội nghị giao ban 2.5 Một số hội nghị, nội dung đặc thù Những yêu cầu hoạt động hội nghị II- KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ CỦA CÁN BỘ CẤP Chuẩn bị cho hội nghị Điều hành hội nghị 2.1 Khái niệm 2.2 Một số lưu ý điều hành hội nghị 2.3 Xử số tình thường gặp điều hành hội nghị Kết thúc hội nghị III- CÁCH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ Chuyên đề KỸ NĂNG XỬ TÌNH HUỐNG CỦA CÁN BỘ CẤP I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ XỬ TÌNH HUỐNG CỦA CÁN BỘ CẤP Khái niệm tình Phân loại tình Yêu cầu xử tình Phương pháp xử tình II- KỸ NĂNG XỬ TÌNH HUỐNG CỦA CÁN BỘ CẤP Bước 1: Nhận thức tình Bước 2: Xác định vấn đề, mơ tả tình Bước 3: Xây dựng phương án giải Bước 4: Lựa chọn phương án tối ưu Bước 5: Tổ chức thực phương án Bước 6: Kiểm tra, đánh giá III- CÁCH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG XỬ TÌNH HUỐNG CỦA CÁN BỘ CẤP Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng Học tập từ hoạt động thực tiễn Tự học tập, rèn luyện Chuyên đề KỸ NĂNG QUẢN THÒI GIAN CỦA CÁN BỘ CẤP I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ QUẢN THỜI GIAN Khái niệm, vai trò quản thời gian 1.1 Khái niệm quản thời gian 1.2 Vai trò quản thời gian Phân chia thời gian hợp quản thời gian hiệu 2.1 Phân chia thời gian hợp 2.2 Quản thời gian hiệu II- CÁC BƯỚC QUẢN THỜI GIAN HIỆU QUẢ Bước 1: Xác định mục tiêu, liệt kê công việc cần làm để thực mục tiêu Bước 2: Phân loại công việc theo thứ tự ưu tiên Bước 3: Bố trí thời gian cho loại công việc Bước 4: Tổ chức thực Bước 5: Kiểm tra cách sử dụng thời gian Chuyên đề KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ CẤP I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ CẤP Khái niệm giao tiếp cán cấp Vai trò giao tiếp cán cấp Nguyên tắc giao tiếp cán cấp 3.1 Nguyên tắc tôn trọng, tin cậy 3.2 Nguyên tắc phù hợp 3.3 Nguyên tắc cộng tác, hài hòa lợi ích II- MỘT SỐ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ CẤP Kỹ lắng nghe 1.1 Khái niệm 1.2 Vai trò lắng nghe 1.3 Các cấp độ nghe 1.4 Các yếu tố cản trở q trình nghe Kỹ nói 2.1 Khái niệm 2.2 Vai trò nói 2.3 Các yếu tố cản trở q trình nói 2.4 Giao tiếp phi ngôn từ III- CÁCH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ CẤP Rèn luyện kỹ lắng nghe Rèn luyện kỹ nói Chuyên đề KỸ NĂNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ CẤP II- NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ CẤP Khái niệm phối hợp công tác cán cấp Vai trò phối hợp cơng tác cán cấp Các hình thức phối hợp cán cấp Một số nguyên tắc công tác phối hợp cán cấp Yêu cầu phối hợp công tác cán cấp II- KỸ NĂNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ CẤP Kỹ chủ trì hoạt động phối hợp cán cấp 1.1 Xây dựng kế hoạch phối hợp 1.2 Tổ chức thực phối hợp 1.3 Kiểm tra, đánh giá kết phối hợp Kỹ thành viên tham gia phối hợp III- CÁCH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ CẤP Phần II 10 KỸ NĂNG THEO VỊ TRÍ, CHỨC DANH A KỸ NĂNG DÀNH CHO BÍ THƯ, PHĨ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CẤP Chun đề KỸ NĂNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY CẤP I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY CẤP Khái niệm công tác kiểm tra, giám sát đảng ủy cấp 1.1 Khái niệm công tác kiểm tra đảng ủy cấp 1.2 Khái niệm công tác giám sát đảng ủy cấp Các nguyên tắc kiểm tra, giám sát đảng ủy cấp II- KỸ NĂNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY CẤP Kỹ lãnh đạo công tác kiểm tra đảng ủy cấp 1.1 Nội dung lãnh đạo công tác kiểm tra đảng ủy 1.2 Lãnh đạo tổ chức thực kiểm tra Kỹ giám sát đảng ủy cấp 2.1 Lãnh đạo công tác giám sát 2.2 Tổ chức thực nhiệm vụ giám sát Kỹ xây dựng, triển khai thực chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng ủy cấp 3.1 Kỹ xây dựng chương trình, kế hoạch * Căn để xây dựng chương trình, kế hoạch * Yêu cầu chương trình, kế hoạch * Quy trình xây dựng chương trình, kế hoạch * Kỹ xây dựng chương trình, kế hoạch Ban thường vụ 3.2 Kỹ triển khai thực chương trình, kế hoạch B KỸ NĂNG DÀNH CHO PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN; CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN Chuyên đề KỸ NĂNG BAN HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH QUẢN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP 11 I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Khái niệm định quản chủ tịch ủy ban nhân dân cấp Ý nghĩa định quản việc định quản chủ tịch ủy ban nhân dân cấp Các yêu cầu ban hành định quản chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 3.1 Đảm bảo tính hợp pháp định 3.2 Đảm bảo tính hợp định II- KỸ NĂNG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH QUẢN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Quy trình ban hành định quản Một số điểm cần ý ban hành định quản chủ tich ủy ban nhân dân cấp 2.1 Trích pháp 2.2 Ngôn ngữ định quản III- KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH QUẢN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Triển khai định Tổ chức lực lượng thực định Kiểm tra việc thực định Tổng kết, đánh giá việc thực định Chuyên đề 10 KỸ NĂNG TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP I- KỸ NĂNG TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP Khái niệm tiếp cơng dân cán quyền cấp Mục đích việc tiếp cơng dân cán quyền cấp Ý nghĩa việc tiếp công dân cán quyền cấp Nhiệm vụ tiếp cơng dân cán quyền cấp Yêu cầu hoạt động tiếp công dân cán quyền cấp 12 Kỹ tiếp cơng dân cán quyền cấp II- KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP Khái niệm, ý nghĩa khiếu nại, tố cáo 1.1 Khái niệm khiếu nại, tố cáo * Khái niệm khiếu nại * Khái niệm tố cáo 1.2 Ý nghĩa khiếu nại, tố cáo Kỹ giải khiếu nại, tố cáo 2.1 Giải khiếu nại * Nguyên tắc đạo giải khiếu nại * Phương châm chủ yếu giải khiếu nại hành * Thẩm quyền trách nhiệm giải khiếu nại hành * Quy trình bước giải khiếu nại hành 2.2 Giải tố cáo * Nguyên tắc giải tố cáo * Thẩm quyền giải tố cáo * Quy trình giải tố cáo III- CÁCH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO C KỸ NĂNG DÀNH CHO CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC, TRƯỞNG CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - HỘI CẤP Chuyên đề 11 KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, THUYẾT PHỤC CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - HỘI CẤP I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ TUYÊN TRUYỀN, THUYẾT PHỤC Khái niệm tuyên truyền, thuyết phục Vai trò tuyên truyền, thuyết phục Các nguyên tắc tuyên truyền, thuyết phục Hình thức tuyên truyền, thuyết phục 13 II- KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, THUYẾT PHỤC CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - HỘI CẤP Các bước tiến hành tuyên truyền, thuyết phục hiệu Kỹ tuyên truyền, thuyết phục cá nhân nhóm cán Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - hội cấp 2.1 Kỹ tuyên truyền, thuyết phục cá nhân * Khái niệm * Một số kỹ tuyên truyền, thuyết phục cá nhân 2.2 Kỹ tuyên truyền, thuyết phục nhóm * Khái niệm * Một số kỹ tuyên truyền, thuyết phục nhóm Chuyên đề 12 KỸ NĂNG TỔ CHỨC PHẢN BIỆN HỘI CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - HỘI CẤP I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHẢN BIỆN HỘI CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - HỘI CẤP Khái niệm phản biện hội cán Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị hội cấp Vai trò phản biện hội cán Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - hội cấp Mục đích, tính chất phản biện hội cán Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - hội cấp Nguyên tắc giám sát phản biện hội Đối tượng, nội dung, phạm vi phản biện hội cán Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - hội cấp Hình thức tiến hành phản biện hội cán Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - hội cấp II- KỸ NĂNG TỔ CHỨC PHẢN BIỆN HỘI CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - HỘI CẤP Quy trình kỹ tổ chức hội nghị phản biện Tổ chức đối thoại trực tiếp 14 2.1 Trường hợp tổ chức đối thoại trực tiếp 2.2 Quy trình kỹ tổ chức hội nghị đối thoại III- CÁC BƯỚC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC PHẢN BIỆN HỘI CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - HỘI CẤP Bước 1: Luôn đặt câu hỏi Bước 2: Tìm kiếm thơng tin Bước 3: Khách quan phân tích việc Bước 4: Trao đổi đưa giải pháp Phần III HƯỚNG DẪN ĐI THỰC TẾ; ÔN TẬP, KIỂM TRA Mục Hướng dẫn thực tế Mục đích a) Quan sát trao đổi kinh nghiệm công tác qua thực tiễn đơn vị cụ thể b) Giúp kết nối thuyết với thực hành Yêu cầu a) Giảng viên xây dựng bảng quan sát để học viên ghi nhận trình thực tế b) Học viên chuẩn bị trước câu hỏi vấn đề cần làm rõ trình thực tế Hướng dẫn a) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bố trí tổ chức xếp thực tế cho học viên b) Cơ quan, đơn vị học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm tạo điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn Mục Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra Mục đích a) Là phần thu hoạch kiến thức kỹ thu nhận từ Chương trình bồi dưỡng kỹ lãnh đạo, quản cho cán cấp b) Đánh giá mức độ kết học tập học viên đạt qua chương trình c) Đánh giá khả vận dụng kiến thức kỹ thu nhận vào thực tiễn vị trí cơng tác cán cấp Yêu cầu a) Cuối khóa học, học viên phải làm kiểm tra gắn với kỹ cụ thể, 15 kiến thức kỹ thu nhận được, liên hệ với thực tiễn công tác thân b) Các yêu cầu câu hỏi ôn tập thông báo cho học viên bắt đầu khóa bồi dưỡng Đánh giá a) Chấm điểm theo thang điểm 10: Đạt từ điểm trở lên b) Xếp loại - Giỏi: - 10 điểm; - Khá: - điểm; - Trung bình: - điểm; - Khơng đạt: Dưới điểm 16 ... trúc chương trình Phần I: KỸ NĂNG CHUNG STT Chuyên đề, hoạt động Kỹ dự báo, xây dựng kế hoạch cán cấp xã Kỹ thu thập, xử lý thông tin cán cấp xã Kỹ điều hành hội nghị cán cấp xã Kỹ xử lý tình cán. .. cán cấp xã Kỹ quản lý thời gian cán cấp xã Kỹ giao tiếp cán cấp xã Kỹ phối hợp công tác cán cấp xã Tổng Lý thuyết Số tiết Thảo luận, thực hành 4 4 4 4 4 4 4 28 28 56 Tổng Phần II: CÁC KỸ NĂNG... LUYỆN KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng Học tập từ hoạt động thực tiễn Tự học tập, rèn luyện Chuyên đề KỸ NĂNG QUẢN LÝ THÒI GIAN CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ I-
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp xã, Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp xã

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn