Giai chi tiet part 5,6,7 ETS toeic 2016 ver 1

16 101 0
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 07:59

101 Author Ken Yabuki wrote a magazine article based on _ recent visit to Iceland a/ he b/ his c/ him d/ himself Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể chủ ngữ HE Chúng ta phân tích đề Phía trước khoảng trống giới từ “ON”, phía sau cụm danh từ “recent trip” Đứng trước danh từ dĩ nhiên dùng tính từ (adj) Đáp án B nha bạn :D His tính từ sở hữu 102 To _ the Adele’s Apparel store that is nearest you, select your state or country from the pulldown menu a/ afford = Đủ điều kiện b/ create = Tạo c/ locate = Xác định vị trí d/ provide = Cung cấp Hướng dẫn: Bốn đáp án động từ (V1) phải dịch nghĩa làm nha Đáp án C bạn Dịch: Để xác định vị trí cửa hàng Adele’s Apparel gần bạn nhất, lựa chọn bang quốc gia từ menu lựa chọn 103 The ink cartridge is designed for the SZ2000 laser printer _ should not be used with any other model a/ while = Trong b/ and = Và c/ or = Hoặc d/ also = Cũng Hướng dẫn: Bốn đáp án từ nối hết lại phải dịch làm bạn đau  Đáp án B Dịch: Hộp mực thiết kế cho loại máy in laser SZ2000 không nên dùng cho loại máy khác Anh Lê Toeic 104 Lonan Imports will work _ with any distributor to fulfill a customer request a/ directly b/ directs c/ directed d/ directness Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể “DIRECT” Phía trước khoảng trống động từ “WORK”, phía sau giới từ “WITH” Lưu ý động từ giới từ ta dùng ADVERB nha bạn :D Đáp án A 105 Products made by Izmir Vitamins are designed to promote _ and well-being a/ health b/ healthy c/ healthful d/ healthfully Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể “HEALTH” Phía trước khoảng trống động từ “PROMOTE”, phía sau “AND” Khi có “AND” câu bạn nhớ nguyên tắc: Phía trước sau AND phải từ loại Ta thấy sau AND “WELL-BEING” danh từ Vì trước AND phải dùng danh từ ln Đáp án A bạn HEALTH danh từ :v 106 _ graduating from Laccord University, Jing Xiong worked for Orisis Financial Service a/ During b/ After c/ Next d/ Above Hướng dẫn: Bốn đáp án giới từ hết nên khơng cần phân tích nhiều bạn nha Khoảng trống nằm đầu câu phía sau “GRADUATING” Ving Đứng trước Ving ta dùng AFTER nha Đáp án B Lưu ý thêm: Anh Lê Toeic Phía sau DURING khoảng thời gian Phía sau NEXT danh từ Phía sau ABOVE danh từ 107 Gyeong Designs recently changed its marketing strategy to target hotel and restaurant _ a/ to own = To Verb b/ owned = Ved c/ owners = NOUN d/ own = V1 Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể OWN nên ta phân loại Khoảng trống nằm cuối câu phía trước RESTAURANT danh từ Ta thấy phía trước có AND nữa, phía trước AND TARGET HOTEL cụm NOUN phía sau phải cụm NOUN ln Ta dùng câu C Hai danh từ đứng cạnh hình thành cụm danh từ nha bạn 108 Ulrich Electronics will provide free _ of any entertainment system purchased by June 30 a/ assistance = Sự hỗ trợ b/ contract = Hợp đồng c/ market = Thị trường d/ installation = Sự lắp đặt Hướng dẫn: Cả bốn đáp án từ loại nên bắt buộc ta phải dịch làm bạn  Đáp án D nha Dịch: Công ty Ulrich Electronics cung cấp việc lắp đặt miễn phí cho hệ thống giải trí mua trước ngày 30/6 109 Jane Turngate was elected chairperson of the board of directors at Stellmanm Corporation by a _ margin a/ narrow b/ narrows c/ narrowly d/ narrowness Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể NARROW Chúng ta phân tích từ loại Anh Lê Toeic Phía trước khoảng trống A, phía sau mà danh từ “MARGIN” Phía trước danh từ ta dùng tính từ nha bạn Đáp án A NARROW = Tính từ 110 The Keenview television is _ selling well, even though the advertising campaign just started a/ already = Đã b/ often = Thường c/ once = Một lần d/ previously = Trước Hướng dẫn: Câu có cách dịch bốn đáp án dịch đề bạn  Bốn đáp án chúng ADVERB hết Khơng dùng ngữ pháp đâu Đáp án A nha :D Dịch: Công ty Keenview Television bán nhiều sản phẩm rồi, chiến dịch quảng cáo bắt đầu mà 111 Today, Wichner Industries announced that it _ opening an office in Kuala Lumpur to coordinate its overseas operations a/ be b/ will be c/ is being d/ been Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể động từ BE Phía trước khoảng trống chủ ngữ IT, phía sau Ving OPENING Ở chủ ngữ VING đương nhiên dùng BE BE đáng nói :D Lưu ý nhiều bạn chưa rõ động từ TO BE nên làm rõ ln Các bạn khơng cần biết BE cõi đời cần biết TOEIC sau tất biến thể BE nhé: BE AM/IS/ARE WAS/WERE HAVE BEEN/HAS BEEN/HAD BEEN Anh Lê Toeic BEING Trong BE dạng ngun mẫu V1 giống động từ thường khác Mấy V2, Ving … mà Theo đề bài: Loại A: Vì sau chủ ngữ khơng dùng BE nguyên mẫu, muốn dùng BE nguyên mẫu phải kèm với MODAL VERB Ví dụ: can be, will be … Loại C: Sau BEING dùng Ved nha bạn :D Loại D: Vì BEEN phải kèm với HAVE / HAS / HAD ok Vì đáp án B chuẩn men nha 112 This is a _ to renew your Chamber of Business membership, which expires on August 30 a/ purpose = Mục đích b/ conclusion = Kết luận c/ question = Câu hỏi d/ reminder = Lời nhắc nhở Hướng dẫn: Bốn đáp án danh từ bắt buộc phải dịch bạn ak  Đáp án D nha Dịch: Đây lời nhắc nhở để làm thẻ thành viên Chamber of Business, hết hạn vào ngày 30/8 113 Grove Canoes’ prices may _ vary depending on changes in the cost of raw materials a/ occasion = NOUN b/ occasions = NOUNs c/ occasional = ADJ d/ occasionally = ADV Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể OCCASION Vì phân loại từ vựng Phía trước khoảng trống MODAL VERB (can,could, may, will …), phía sau động từ VARY Ở MODAL VERB VERB ta dùng ADVERB nha bạn Đáp án D ak hé Anh Lê Toeic 114 The Estes Museum explores the life and work of artist Mariella Estes and is located just _ of Valparaiso, Chile a/ outside b/ through c/ next d/ beyond Hướng dẫn: Bốn đáo án giới từ trạng từ Phía sau khoảng trống OF Loại B: Phía sau THROUGH NOUN Loại C: Phía sau NEXT NOUN TO Loại D: Phía sau BEYOND NOUN Đáp án A OUTSDE OF chuẩn men 115 A 20 percent increase in revenue makes this the _ year yet for the Sorvine Hotel Group a/ more profitable = so sánh b/ most profitable = so sánh c/ profiting = Ving d/ profitably = ADV Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể PROFIT Chúng ta phân biệt từ loại thơi Phía trước khoảng trống THE Lưu ý có THE nhớ đến so sánh nha bạn :D Đáp án B đóa :v 116 The information you provide on this questionnaire is strictly _ and will not be shared with any other vendors a/ potential = Tiềm b/ concentrated = Tập trung c/ dedicated = Cống hiến d/ confidential = Bí mật Hướng dẫn: Bốn đáp án tính từ hết phải dịch làm bạn nhan Đáp án D xác ak Anh Lê Toeic Dịch: Thông tin bạn cung cấp bảng khảo sát bí mật không chia sẻ cho khác 117 Remove all items from your desk in preparation for the office reorganization, but not attempt to move heavy furniture by _ a/ yourself b/ yours c/ your d/ you Hướng dẫn: abcd biến thể chủ ngữ YOU cần phân tích từ loại làm thơi Khoảng trống nằm cuối câu, phía trước BY Lưu ý BY nghĩ đến đại từ phản thân bạn BY YOURSELF = Tự thân làm Đáp án A nha 118 Dhyana Home Improvement routinely offers discounts to local nonprofit organizations that are _ new buildings a/ addressing = Đọc diễn văn b/ constructing = Xây dựng c/ investing = Đầu tư d/ centering = Trung tâm Hướng dẫn: Cả bốn đáp án VING nên phải dịch Đáp án B Thật câu chẵng cần dịch câu,các bạn ịch từ phía sau khoảng trống được: NEW BUILDINGS tòa nhà dùng CONSTRUCTING (xây dựng chuẩn men rồi) 119 By the time Ms Okada _ in Incheon for the sales meeting, she had already completed preliminary negotiations by telephone a/ arrives = V1(s) b/ arrived = Ved c/ has arrived = Has Ved d/ will arrive = Will V1 Anh Lê Toeic Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể ARRIVE phân tích từ loại ok Câu từ quan trọng cần phải đọc cụm BY THE TIME đứng đầu câu Lưu ý thấy BY THE TIME chắc câu có dấu phẩy giữa, nghĩa có câu nhỏ kết hợp với thành câu lớn thông qua dấu phấy đó Nếu đầu câu BY THE TIME nhớ cơng thức sau: BY THE TIME … VED… , …… HAD VED … BY THE TIME … V1 … , …… WILL HAVE VED Nếu phía sau BY THE TIME VED phía sau dùng HAD VED Nếu phía sau BY THE TIME V1 phía sau dùng WILL HAVE VED Trong đề vế phía sau dấu phẩy động từ HAD COMPLETED vế trước dùng VED Đáp án B bạn ak :D 120 _ the terms of the contract, Mulz Janitorial Service will clean all offices in the Lundquist Building daily a/ as long as b/ because c/ according to d/ in order that Hướng dẫn: Bốn đáp án cụm từ Cái ứ phân tích đâu quay sang đề bạn Phía sau khoảng trống cụm danh từ (the terms of the contract) Loại A: Phía sau AS LONG AS Tính từ câu có động từ Loại B: Phía sau BECAUSE câu có động từ Loại D: Phía sau IN OREDER THAT câu có động từ chuẩn men Đáp án C nha ACCORDING TO + DANH TỪ Thường ACCORDING TO đứng đầu câu 121 At Hemdom Beds, our goal is to design _ furniture while maintaining comfort and function a/ innovatively = ADV b/ innovations = NOUN c/ innovates = V1(s) d/ innovative = ADJ Anh Lê Toeic Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể INNOVATE Chúng ta phân tích từ loại Phía sau khoảng trống danh từ FURNITURE Đứng trước danh từ dĩ nhiên tính từ :D Đáp án D bạn 122 Despite several setbacks, the restoration of the Pratt Theater will be completed _ of schedule a/ soon b/ front c/ early d/ ahead Hướng dẫn: Bốn đáp án khác hoàn toàn nên khỏi phân tích cho hại não, chơi với đề dễ ak :v Phía sau khoảng trống OF SCHEDULE Lưu ý phải biết cụm từ AHEAD OF SCHEDULE=Trước kế hoạch làm Đây cụm từ bắt buộc phải thuộc long bạn Đáp án D 123 The visiting diplomat spoke only _ at the international conference before returning to Johannesburg a/ constantly = Kiên định b/ frequently = Thường xuyên c/ usually = Thường d/ briefly = Ngắn gọn Hướng dẫn: Bốn đáp án ADVERB nên phải dịch Đáp án D ak Dịch: Nhà ngoại giao nói ngắn gọn hội nghị trước trở Johannesburg 124 The Moore Landmark Society has asked that city council members _ the demolition of the historic library a/ reconsider = V1 b/ to reconsider = To Verb c/ reconsidering = Ving d/ reconsidered = Ved Anh Lê Toeic Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể RECONSIDER Vì phân tích từ loại Đối với phải coi kỹ cụm từ ASK THAT Sau ASK THAT vế sau phải dùng V1 nguyên mẫu trường hợp bạn (V1 nghĩa động từ ko thêm ing, ed hay vào hết đó) Đáp án A nha :D Lưu ý: sau cụm từ như: REQUEST THAT / DEMAND THAT / ADVISE THAT … dùng V1 phía sau bạn 125 As stated in the company guidelines, sales agents receive _ for time spent travelling to meet with clients a/ automation = Sự tự động b/ interruption = Sự ngắt quãng c/ compensation = Tiền đền bù d/distribution = Sự phân phối Hướng dẫn: Bốn đáp án danh từ nên câu lại phải dịch làm nha bạn thân mến :D Đáp án C Dịch: Như thơng báo sách cơng ty, nhân viên bán hàng se nhận tiền đền bù cho thời gian lại gặp khách hàng 126 The well-known legal firm of Peterson, Wong, and Lundren, Inc., is _ referred to as PWL a/ common = ADJ b/ commonness = NOUN c/ commonly = ADV d/ commonality = NOUN Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể COMMON Vì khơng cần dịch mà cần phân tích từ loại ngon bạn ak Phía trước khoảng trống đơng từ to be “IS”, phía sau Ved “REFERRED” Ở TO BE VED dùng ADV (trạng từ) bạn Đáp án C chuẩn Anh Lê Toeic 10 127 Restaurant critic Pierre Dunn remarked that the food served at Druss’ Kitchen has never been anything _ superb a/ given b/ but c/ against d/ by Hướng dẫn: Bốn đáp án khác nên câu phân tích đề thơi bạn Phân tích đáp án pó tay Quan trọng từ ANYTHING phía trước khoảng trống Phải nhớ cụm từ ANYTHING BUT làm ANYTHING BUT ngoại trừ ak Đáp án B 128 Based on the _ number of advance ticket sales, we expect to see record attendance levels at this year’s festival in Donegal a/ overwhelm = V1 b/ overwhelms = V1 (s) c/ overwhelming = Ving / ADJ d/ overwhelmingly = ADV Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể OVERWHELM nên cần phân tích từ loại làm Phía trước khoảng trống THE, phía sau danh từ NUMBER Phía trước danh từ ta dùng tính từ (ADJ) bạn Đáp án C Lưu ý: Từ ING / ED động từ tính từ :3 129 Sassen Motors’ newest car features a stylish dashboard design and a _ interior a/ widespread b/ plenty c/ prevalent d/ spacious Hướng dẫn: Bốn đáp án tính từ ngồi trừ PLENTY danh từ Phía trước khoảng trống A, phía sau danh từ INTERIOR Phía trước danh từ ưu tiên chọn tính từ bạn loại câu B Tới phải dịch làm (đắng long  ) Anh Lê Toeic 11 Đáp án D Dịch: Chiếc xe hang Sassen Motor bao gồm thiết kế thời trang nội thất rộng rãi 130 Civil engineer Lorenzo Raspallo _ as the guest speaker at the fifth annual Bridge Conservation Colloquium next month a/ to confirm = TO VERB b/ to be confirmed = TO BE VED c/ has been confirmed = = HAS BEEN VED d/ having been confirmed = HAVING BEEN VED Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể động từ CONFIRM phân tích từ loại trước Để làm câu bạn khỏi phân tích trước sau khoảng trống chư cho mệt bắp Mình bạn cách Các bạn nhìn kỹ đề xem ĐỀ BÀI ĐÃ CÓ ĐỘNG TỪ CHƯA? Rõ rang đề chưa có động từ Nếu bạn nên nhớ kỹ: TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỀ CHƯA CÓ ĐỘNG TỪ GÌ HẾT THÌ CHÚNG TA TUYỆT ĐỐI KHƠNG DÙNG TO VERB VÀ VING ĐÂU NHÉ HÉ HÉ … Vì loại hết A B D Đáp án xác C nha bạn 131 Dr.Chan’s groundbreaking research on hospital services has effectively redefined the basic of patient care a/ conceptualize = V1 b/ conceptually = ADV c/ concept = NOUN d/ conceptual = ADJ Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể CONCEPT Các bạn phân tích từ loại ak Phía trước khoảng trống tính từ BASIC, phía sau giới từ OF Ở tính từ giới từ phang danh từ nha :D Đáp án C Anh Lê Toeic 12 132 The environmental protection plans submitted to the council were developed by various organizations working of each other a/ closely b/ collaboratively c/ primarily d/ independently Hướng dẫn: Bốn đáp án ADV đuôi ly Câu tốt dịch Tuy nhiên, bạn nhìn đề chút bạn thấy phía sau khoảng trống cụm OF EACH OTHER Các bạn nhớ đến cụm INDEPENDENT OF EACH OTHER / INDEPENDENTLY OF EACH OTHER = Độc lập với Đáp án D 133 Ms Yao’s final performance marks only the end of an extraordinary career, but also her 20th anniversary with the Rebelo Dance Company a/ not b/ none c/ neither d/ nothing Hướng dẫn: Đây câu CỰC KHÓ thi toeic mà ứ sai đâu =))) Các bạn lưu ý phía sau khoảng trống ONLY, đề có cụm BUT ALSO Chúng ta nghĩ tới cặp từ chuyên kèm với NOT ONLY … BUT ALSO = Khơng … mà … Đáp án A nha :D 134 Only candidates with extensive leadership experience will be considered for the _ position to the president a/ responsible = Trách nhiệm b/ advisory = Cố vấn c/ elementary = Sơ cấp d/ apparent = Hiển nhiên Hướng dẫn: Bốn đáp án tính từ hết có cách dịch bạn a  Đáp án B Anh Lê Toeic 13 Dịch: Chỉ ứng viên có kinh nghiệm lãnh đạo cân nhắc cho vị trí cố vấn cho chủ tịch 135 Tallis Engineering is awaiting that its new water tank designs meet legal specifications a/ verify = V1 b/ verifies = V1 (s) c/ verified = Ved d/ verification = NOUN Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể động từ VERIFY nên phân tích tí tin bạn :D Phía trước khoảng trống Ving AWAITING, phía sau THAT Lưu ý VING THAT quất Danh từ Đáp án D chuẩn men 136 Glasstown’s mayor, Edward Raston, will _ at the opening ceremony for the new Compton Bridge on May 18 a/ encounter = gặp phải b/ officiate = Thực nhiệm vụ c/ generate = tạo d/ experience = Trải qua Hướng dẫn: Bốn đáp án VERB nên dịch bạn ak Đáp án B chuẩn Dịch: Thị trưởng Glasstown, Edward Raston, thực nhiệm vụ lễ mắt cầu Compton vào 18/5 137 _ interested in purchasing group tickets for a Clovet Theater production should contact Miriam Miller a/ whoever b/ another c/ anyone d/ either Hướng dẫn: Bốn đáp án nhìn căng nên khun bạn phân tích đề ngon :D Phía sau khoảng trống INTERESTED IN Vì vậy: Anh Lê Toeic 14 Loại B: Vì phía sau ANOTHER danh từ Loại D: Dĩ nhiên EITHER theo sau phải danh từ Còn lại A,C thơi tùy bạn chọn =))) Đến phải phân tích kỹ thật phía sau khoảng trống phải cụm từ BE INTERESTED IN đầy đủ INTERESTED nghĩa họ dùng dạng rút gọn mệnh đề quan hệ VD: The man who is interested in playing guitar is my friend rút gọn thành: The man interested in playing guitar is my friend Trong câu bạn lưu ý: WHOEVER = THE PERSON WHO Mà câu người ta cố ý rút ngắn chữ WHO nên WHOEVER dùng hàm WHO dùng uổng cơng người ta rút gọn chi Đáp án ANYONE nha bạn (câu khó bạn xơi khơng khuyến cáo bỏ qua, 39 câu nghĩ ổn :v) 138 The unseasonably cold weather has _ affected the availability of some fruits and vegetables in local supermarkets a/ adversely = Bất lợi b/ faithfully = Thành thật c/ consciously =Tỉnh táo d/ accurately = Chính xác Hướng dẫn: Bốn đáp án ADVERB nên phải biết nghĩa xơi bạn ak :D Đáp án A Dịch: Thời tiết lạnh bất thường ảnh hưởng bất lợi đến rau củ siêu thị 139 Rigon Communications, a leading telephone service provider, is the most notable businesses featured in this month’s edition of Best Enterprise a/ especially b/ primarily c/ among d/ considered Hướng dẫn: Anh Lê Toeic 15 Câu bốn đáp án nhìn nguy hiểm nên theo ngu ý bạn nhìn đề Phía sau khoảng trống THE MOST NOTABLE BUSINESSES danh từ số nhiều (có es BUSINESS) Đứng trước danh từ số nhiều dùng AMONG nha bạn Đáp án C ak 140 Great _ in tourism levels have had a significant impact on the success of Darling Beach’s small businesses a/ fluctuations = Sự biến động b/ perceptions = Nhận thức c/ narrations = Sự kể chuyện d/ obligations = Trách nhiệm Hướng dẫn: Bốn đáp án danh từ hết bạn phải hiểu nghĩa ăn Đáp án A chuẩn men Dịch: Sự biến động lớn ngành du lịch có ảnh hưởng lớn đến thành công doanh nghiệp nhỏ Darling Beach Anh Lê Toeic 16 ... vựng Phía trước khoảng trống MODAL VERB (can,could, may, will …), phía sau động từ VARY Ở MODAL VERB VERB ta dùng ADVERB nha bạn Đáp án D ak hé Anh Lê Toeic 11 4 The Estes Museum explores the life... tank designs meet legal specifications a/ verify = V1 b/ verifies = V1 (s) c/ verified = Ved d/ verification = NOUN Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể động từ VERIFY nên phân tích tí tin bạn :D Phía... Đáp án B 12 8 Based on the _ number of advance ticket sales, we expect to see record attendance levels at this year’s festival in Donegal a/ overwhelm = V1 b/ overwhelms = V1 (s) c/ overwhelming
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai chi tiet part 5,6,7 ETS toeic 2016 ver 1 , Giai chi tiet part 5,6,7 ETS toeic 2016 ver 1

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn