cnttqn com guerilla english v13 by fususu

0 165 0
  • Loading ...
1/0 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 07:57

Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com MỤC LỤC TEST 01 .2 TEST 02: 13 TEST 03: 24 TEST 05: 45 TEST 06: 65 TEST 07 77 TEST 08: 95 TEST 09: 106 TEST 10: 121 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com TEST 01 Part + 6: 101 Đáp án B 102 103 C A 104 105 A D 106 A 107 108 C D 109 C 110 D 111 D STT Giải thích Mở rộng Dấu hiệu vị trí: ……….+ belongings (N) -> Cần tính từ sở hữu Secure (v, adj): đảm bảo, an toàn A secure job -> security (n) Dấu hiệu: Câu bị động is run -> Cần giới từ by Dấu hiệu: … +repairs (N)  Cần tính từ Dấu hiệu : sau động từ “be reported”  cần trạng từ Loại C,D: conjunctive adv cần dấu phẩy Loại B: even không sử dụng để nối mệnh đề Dấu hiệu : a……increase (N)  cần tính từ Loại A: Addition + to/of Loại B: Manner + of Loại C: Material + of Chọn D: concern about Dấu hiệu : merchandise  thay cho vật nên dung which Loại A: think about/of Loại B: reply to Xét nghĩa: ….several options before deciding  examine Dấu hiệu: sau V (offer) cần Object  digital and print design… phải cụm danh từ  cần danh Need for sth : nhu cầu cho Report promptly: báo cáo kịp thời/ tức khắc Once = as soon as : Concern about: mối quan tâm về… Be (dis)satisfied with: (khơng) hài long với… Inquire: hỏi/đòi hỏi j Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 112 113 B C 114 D 115 A 116 A 117 C 118 B 119 B 120 121 122 B C C 123 D 124 125 126 127 128 B C D D D từ Dấu hiệu : apply … to Dấu hiệu : be + adv  sau cần tính từ  B/C  Loại B cho resist mang nghĩa chống lại không phù hợp Dấu hiệu: sau chỗ trống to V Object  transitive verb dạng bị động Loại C/D: cần dấu “,” Dấu hiệu: has become  Present perfect Dấu hiệu : demonstrating (verb)  trước V cần Adv Dấu hiệu : hope to see a performance (điều kiện)  reserve ticket in advance (nên làm) => chọn If Loại D: depend on Loại A: require sb to sth Loại C: be supposed to, suppose sb (to be) + adj, suppose that + S+ V Dấu hiệu: fail to return …. chưa xảy  tương lai đơn Dấu hiệu: work in pairs Dấu hiệu : book  condensed (súc tích) Dấu hiệu: importance of protecting customer information  data privacy phải ưu tiên hàng đầu  chọn priority Dấu hiệu: câu đủ S + V + O  động từ lại dạng rút gọn MĐQH + có xuất by  chọn bị động Dấu hiệu : Review (Noun)  trước cần Adj Dấu hiệu : art groups  regarded (được yêu mến) Dấu hiệu : known as Dấu hiệu: put on: them vào Dấu hiệu: sau Verb (include) cần Object  cần Noun  Aircraft Noun  cần Noun khác  Apply sth to sth: áp dụng Be resistant to: chống lại sth Fail to V Conformity (to/with) : phù hợp, tuân thủ Highly regarded Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com dựa cụm food processing ám việc sản xuất thức ăn nên cụm sau mang ý nghĩa tương ứng chọn D Dấu hiệu : promotion 129 B 130 C 131 A Dấu hiệu: those with expertise in the field should be responsible for … Dấu hiệu: trước động từ named 132 C Dấu hiệu: be filmed again  hastily made 133 A Dấu hiệu: growth in its new media revenues helped … a decrease 134 B 135 D 136 D 137 C Dấu hiệu: compliantly không với động từ enforce  Loại C Sau Verb enforce cần Object, dress code Noun  cần Noun khác  chọn B Dấu hiệu: Unfamiliar situations  Chọn adaptable to Loại A/B/C: có đủ cụm danh từ (a collection of plants)  khơng dung tính từ trước a/an Dấu hiệu: made up of blue flowers 138 139 C A 140 141 B C 142 D Dấu hiệu: much excitement Dấu hiệu : by the time + simple present  sử dụng tương lai hoàn thành Dấu hiệu : fruits and vegetables… of vitamins Dấu hiệu: order for…  chọn A C we have in stock the style of folders  Chọn C Dấu hiệu: your  sau chọn danh từ Be eligible for: đủ tư cách, phẩm chất, lực cho… Suitably named: đặt tên cách phù hợp Hastily: cách vội vàng hấp tấp Offset: bù đắp lại Outplay: chơi giỏi Input: cung cấp Overact: cường điệu Comply with: tuân thủ Adapt to: thích ứng với Be opposed to: chống lại Enough + Noun + to Adj + enough + to Equip… with… Fulfill ~ meet ~ accommodate the need/ requirement Preferred: ưa thích Preferential: ưu đãi, có tính Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com ưu đãi  preferential right: quyền ưu tiên 143 144 B C 145 B 146 B 147 A 148 C 149 A 150 B 151 D 152 A Dấu hiệu: call me  sau Verb sử dụng Adv Dấu hiệu: our rising operating costs  cụm danh từ, chọn A C Dấu hiệu: rising costs  find the change unavoidable Dấu hiệu: dựa vào đoạn đầu tiên: inform you that your… subscription rate is about to change from $18.75 per month to $21 per month Dấu hiệu: be committed to + V-ing  chọn B C Đã có timely and accurate news coverage to our readers ( offer sth to sb)  sử dụng chủ động Dấu hiệu: your recent visit  xảy  … able to provide you with an experience phải khứ Dấu hiệu: important  trước sử dụng Adv mức độ  chọn extremely Dấu hiêu: make each visit  sau Object make sử dụng Adj Dấu hiệu: bổ nghĩa cho Tân ngữ Clara Bryce người Dấu hiệu: readers are seeking a sense of wonder  nói nhu cầu người đọc  chọn demand Dấu hiệu: bên có nói science fiction authors have been moved to new division Bên lại nói thong tin Lightspeed has acquired several novelists  chọn In addition As for: phía, phần Respectably: đàng hoàng, đứng đắn  respectably dressed Editorial (n) xã luận Receive/ accept an award On the contrary: trái lại (thể ý đối lập) On the whole: tóm lại, nói chung (để tổng hợp ý) For example = for instance: ví dụ Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Part 7: 153 Đáp án D 154 155 B D Dấu hiệu: Every Friday evening Dấu hiệu: tableware(cutlery,plates, ) 156 157 D B Over 100$ Dấu hiệu: dòng số đoạn 1: seeing patients Dòng số 7, đoạn 2: we are also welcoming …… practicing dentistry… 158 C Dấu hiệu: đoạn 2, dòng 2: The old office on Eastbridge Road STT Giải thích Mở rộng Dấu hiệu: Business Initiative Society of … This is an open forum for owners of small companies Initiative (n): ý tưởng Một số danh từ có đuổi ive: Representative (n): người đại diện Objective (n): Mục tiêu Cultery:dao kéo, dùng để cắt nhà hàng, khách sạn Questionaire :bảng câu hỏi Một số từ có aire-mang nghĩa nhiều Billionaire: tỷ phú Millionaire: triệu phú Business : với số từ sau -do/run/start +business:làm ăn, kinh doanh -mind your own business/none of your business : cách nói ám bạn lo chuyện bạn đi, đừng nhúng mũi vào chuyện người khác Patient(noun:)bệnh nhân Patient(adj): kiên nhẫn -khi bạn người bệnh, đòi Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 159 A Đoạn 2, dòng 3: in order to accommodate an increase in the number of patients C Dấu hiệu: dòng số 3: all employees must enter their work hours into the online system daily Dòng 2+3 : the system ….on February Starting on that date …… 161 D 162 A Dòng , đoạn 1: Parkhurst’s newest apartment…… 163 C 164 D 165 D Dòng 2, đoạn 1: a wide array of shops and fine restaurants just outside its door Đoạn 4, dòng 1: residents will also have access to complimentary high speed internet Dấu hiệu: đoạn cuối cùng, dòng 2: floor plans, photos , a maploại đáp án A,B,C chọn D 166 B Đoạn , câu 1: on behalf of the Friend of… , I thank you for your donation 167 A Đoạn 1, dòng 5: it will give visitors a better hỏi trình chữa trị lâu dài khỏi bệnh nên phải kiên nhẫn Accommodate(v) cung cấp, chứa đựng Accommodation(n) : ngành du lịch mang nghĩa chỗ trọ, chỗ du lịch Memo từ viết tắt memorandum : thư nội Payroll: tiền lương Payroll department: phòng lương bổng Apartment: (American) Flat: (british) Căn hộ Resident (noun) cư dân Residence(noun) khu dân cư Appointment: hẹn Make/schedule/reschedule an appointment: lên lịch hen Cancel an appointment: hủy hẹn Donate(v) đóng góp Donation(n) quyên góp, ủng hộ Donor(n) nhà quyên góp Blood donation: hiến máu Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com vantage from which to view these beautiful creatures Đoạn 2, dòng 2+3: as a further token of………….which will allow you and one guest to enter at no charge 168 C 169 B Dấu hiệu đoạn 3: your reseservation is subject to cancellation and or additional rescheduling fees if you are not checked in and present at the boarding gate at least 10 minutes… 170 C 171 172 A B 173 B Đoạn , dòng 4: 90 minutes before departure of flights from the UKTo Ireland Match = correspond: giống với, gần với Dấu hiệu: câu cuối cùng: for all other international flights, confirm your reseservation at least 24 hours……đáp án D Paris Đoạn : recent movement…… will take his place 174 D Đoạn 3, dòng 3: over thirty years of which were spent at Hochstein 175 A 176 A 177 C Đoạn 4, câu cuối cùng: Marcel Hugo wil be named the new……this week Đoạn Câu 3: I am enthusiastic about the prospect of the Crocket center working Đoạn 2, câu 2: the main priorites are to expand existing community gardens … Charge(v) thu tiền Charge(n)món tiền phải trả Free of chare: khơng bị tính phí Service charge: phí dịch vụ To be in charge of =to be responsible for: chịu trách nhiệm, Connecting flight: bay nối chuyến Direct flight: bay thẳng Domestic flight: bay nội địa International flight: bay quốc tế Leader(n) nhà lãnh đạo Leadership (n) khả lãnh đạo ban lãnh đạo Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 178 D Đoạn 2, câu 4: therefore I would like to proceed with the gardening class we discussed in our meeting…… 179 C Đoạn hai, câu 6: if you will let me know your representatives’s avaiability ……… 180 B Đoạn cuối , câu 1: demonstrate organic gardening to elementary school students here in Austin… 181 D Dựa vào advertisement, Dòng số 2, đoạn 1: seeks a senior graphic designer 182 C 183 B Dựa vào advertisement, Dòng số 2, đoạn 2: conceptualling/designing promotional materials, such as brochures,presentation… Dựa vào advertisement, đoạn 3: a large , diverse portfolio of design work …design software programs…proven ability to meet deadlines… loại A C D CHỌN B : khơng có marketing Employ (v)=hire=recruit: tuyển dụng Employee(n) người lao động Employer(n) ông chủ, nhà tuyển dụng Applicant=candidate:(n) ứng viên Một người xin việc cần chuẩn bị thứ sau Background : tiểu sử ứng viên CV=resume: sơ yếu lý lịch Cover letter =application letter: thư xin việc Portfolio; tập hồ sơ xin việc Recommendation letter: thư giới thiệu, thư đề cử Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 184 A 185 A 186 A 187 188 C C 189 C 190 B 191 B 192 A 193 194 C D 10 Dựa vào email , dòng số 2: I urge you to include him in the pool Dựa vào email , dòng số 3, 4,5 : that he possesss both the required and the preferred……… are very impressive Dựa vào press release, dòng hai, đoạn 1: Zorynth Cycle announces a voluntary recall of the Grand Vista mountain bike Wear=damage: hư hỏng Dựa vào press release, dòng 3+4 , đoạn 1: according to the results of factory testing , the rubber used in the tires with which this batch was fitted …………….cause tires to leak air Dựa vào press release, dòng , đoạn 2: simply look for the batch number imprited on the underside of the frame near the seat Dựa vào warranty agreement, phần dealer : Hennessy Bikes and More… Dựa vào article , đoạn dòng 1: after years of disuse, the historic Crotion Theater in Hollywood will open as the new location…… Dựa vào article , đoạn dòng 1: the society is moving becsause its original site on Vine Street was no longer large enough Very=exact cinema: chỗ rạp chiếu Dựa vào advertisement, dòng cuối Dust on the Qualification (n) cấp Recall (v) thu hồi sản phẩm bị lỗi Defective product: sản phẩm lỗi Warranty (noun): giấy bảo hành Be under warranty : hạn bảo hành Disuse ( noun) bỏ , bỏ hoang Cinema(n) BE Movie theater (n) AE rạp chiếu phim Cinematograph(noun); máy Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Horizon , Saturday , Dec 10 , dựa vào article đoạn cuối , dòng his best known film ………… quay phim Cinematography(n) kỹ thuật quay phim Dựa vào advertisement: the Indomitable chiếu hai suất 7:30 10:00, phim khác chiếu ba suấtchon A Dựa vào press đoạn 1, dòng 1+2: Terhi Home… agreement with the South Korean Deparment store chain Musan Agreement(n); hiệp ươc, giao ước, hiệp định Contract (n) hợp đồng 195 A 196 B 197 D Dựa vào press: đoạn 1, dòng based in Helsinkiloại C Đoạn 2, dòng 1: which include furniture: loại A Đoạn 2, dòng 2: The United Statesloại B chọn D 198 A 199 B 200 D Dựa vào email , đoạn số , dòng 1+2: I can arrange for you to meet with Marketing Director Michelle Rhee here Dựa vào email, đoạn 2, dòng : we would like you to be present in the seoul……… Dựa vào press, Đoạn cuối cùng, Musan’s flagship store in Seoul in early April Dựa vào email, đoạn 1, dòng số : Since January, our marketing team has engaged in an intensive……………among customers Manufacture(v) sản xuất Manufacture(n) quy trình sản xuất Manufacturer (n) nhà sản xuất Manufactory(n) nhà máy Manufacturing (n) sản xuất Wholesale(n) bán sỉ,bán buôn Retail (n)bán lẻ Retailer(n): nhà bán lẻ Promotion (noun) thăng tiến Promotion(noun) (AE) : quảng cáo , khuyến -get promoted(v) thăng tiến, thăng chức 11 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com TEST 02: Part + 6: No Solution Explanations 101 102 A C Structures Thiếu động từ > Loại D (đi với to be) board of directors: hội đồng quản trị Signal words: yesterday (thời khứ đơn) annual report: báo cáo thường niên attending a training class (việc tham gia khoá học) hay completing an online tutorial (việc hoàn thành hướng dẫn online) hai việc không loại trừ > Loại A, B tutor[rial]: hướng dẫn; tutor: người hướng dẫn, gia sư so không dùng để nói hai cụm danh từ (chỉ dùng 103 D Bỏ từ cần điền, D có đủ thành phần để nối mệnh đề)câu > Loại (Mr Lee {continues to conduct} [all client meeting] > đuôi –self conduct the meeting: tổ chức buổi họp 104 A Among + N số nhiều > loại B During + danh từ Aboard: lên tàu, lên thuyền Inside = in + side: mặt renowned: tiếng 105 B Đã có động từ (has earned) > loại A, loại rigorous: chặt from chẽ, sb: nghiêm earn the respect dành khắc tôn trọng từ 106 B C tân ngữ “guidelines” > động từ follow 107 A Đằng sau giới từ > cần danh từ the + … + N > điền tính từ guide: hướng dẫn: user guide; tour guide make a decision: định 108 C đằng sau có next week > loại A B 109 13 A a + … + N > điền tính từ be closed temporarily for maintenance | renovation | construction: đóng cửa tạm thời để bảo trì | nâng cấp a| xây variety of = a lot of dựng Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 110 C động từ maintain > tân ngữ standards maintain a high standards: trì tiêu chuẩn mức cao 111 D 112 D Bỏ từ cần điền, câu có đủ thành phần > đuôi within với khoảng thời gian > loại B -ly 113 B conditionally approve: phê duyệt cách có điều kiện break the record [for]: phá kỷ lục [cho việc] optimal performance: công suất tối đa dryer: máy sấy extremely ~ heavily > loại A, D filter: lọc 114 B during + N > loại A, C D 115 D động từ features chia thời đơn > loại 116 C A, B, C.of > đáp án C consist 117 C be + more + adj > đáp án C 118 C Avery Motors khơng phải dự đốn dòng sản phẩm (vì sản phẩm nó) assemble: lắp đặt, lắp ráp consist of: bao gồm ensemble: nhóm nhạc be more responsive to: trả lời nhanh comment on: bình luận press release: thơng cáo báo chí > loại B 119 D Động từ consider > Loại A, B (chia số ít) Đằng sau that mệnh đề > Loại C 120 C rugs are made from … > thảm làm từ > loại A, B 121 D In Ms Park’s absence, all inquiries [which concern] the Bevington project … 14 neurobiology: sinh học thần kinh inconclusive: khơng đủ thuyết phục blend: trộn lẫn shade: bóng assuming: dự đoán versus: đối kháng concerning: liên quan đến Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 122 A government regulations: quy định phủ building permits: giấy phép xây dựng nhà perception: nhận thức imitation: bắt chước in an attempt to = in order to 123 C was + … + P.P > cần điền trạng từ 124 D Whoever = Everyone who > Loại A Whose + Noun > Loại B Someone khơng hợp ngữ cảnh (Khơng phải người mà được) 125 B 126 C 127 D 128 B 129 B 130 D 15 Signal words: Next month > Tương lai đơn Thể bị động (không có tân ngữ) Vì food perishable (dễ hỏng), lại vận chuyển long - distance (khoảng cách xa) nên cần phải protective packaging: đóng hàng cẩn thận Bỏ từ cần điền, câu có đủ thành phần > -ly Initially với dấu phẩy > Loại D Despite với danh từ > Loại C Altogether trạng từ > Đứng đầu câu phải dấusth phẩy > Loại help có sb to doAsth damages that result from > nghĩa xấu Warranty (chế độ bảo hành) does not apply (không dùng cho) damages (những thiệt hại) result from (gây bởi) … absolute: hoàn toàn savory: thơm ngon, có hương vị adverse: đối nghịch, chống đối heating units: máy sưởi extra fee = additional charge: phụ phí equivalent: ngang concise: súc tích submissive: phục, dễ bảo improper: không cách Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 131 B Đằng sau có danh từ (the field) > chủ động Chủ ngữ Seating [in the Bogor …] > động từ chia số be afforded excellent views: cho hội thấy cảnh đẹp 132 A có số lượng người đông (large number of tourists) nên travelers nên kế hoạch cách phù hợp (accordingly) accordingly: phù hợp; according to: 133 B similar to > Loại A theo subsequently: sau conversely: ngược lại assuredly: be responsible for: chịu trách nhiệmchắn cho việc consistent with > Loại C accurate: xác > loại D (khơng hợp với từ 134 A tân ngữ policy > institute: đưa ra, ban redevelopment) sách suitable for redevelopment: phù hợp với việc tái phát triển approve the policy: phê duyệt sách relieve: an tâm, khuây khoả 135 D Cần điền danh từ fabricate: holding: sựlàm sở giả hữu Động từ chia số nhiều > Danh từ số nhiều > Loại holder: cổ đông, người nắm cổ phiếu B, C 136 16 A A danh từ > Loại A Tấtkhông cácphải thành phần (ingredients) công thức (recipes) hữu (organic) trừ có nói thêm (unless otherwise specified) Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 137 A Even though + mệnh đề > Loại B hypothesis (giả thuyết) results of the study (kết nghiên cứu) hai thứ ngược nhau, thuộc tập > Loại C 138 C tân ngữ technical specifications > meet: đáp ứng Contrary to: Đối lập, mâu thuẫn với transmit: chuyển giao, truyền điều kiện kỹ thuật 139 B vế sau: had the merger … succeeded = if the merger had succeeded > đáp án B (điều kiện loại 3) relinquish: từ bỏ 140 B với tăng nhanh phần mềm ghi âm Internet, … culmination: điểm cao nhất, cực điểm proliferation: tăng nhanh 141 C Sau 30 năm phố Spruce > Chuyển 142 D Chúng thành công địa điểm này, khách hàng quen thuộc biết … vantage: lợi cải thếtiến (vẫn chỗ renovating: cũ) altitude: độ cao operating: điều hành face a challenge: đối mặt với thử constructing: dựng residents: dânxây cư attendants: thách người tham gia contributors: người đóng góp patrons: khách hàng 143 A look forward to doing sth (to giới từ) 144 B Đằng sau a > cần danh từ > loạic A, C, D paperless statement: báo cáo tài điện tử 17 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 145 146 D B đằng sau tiện lợi việc báo cáo tài điện tử > also (mang tính chất thêm vào) instead mang tính chất thay > loại less mang nghĩa > loại sign up > service: đăng ký dịch vụ either với or không với and > loại agreement = contract: hợp đồng payment: thah toán coverage: mức bảo hiểm 147 C hồn thành có not > yet (vẫn chưa ăn tối Palace Garden Restaurant) 148 D thiếu động từ > loại A silk cushions: gối lụa thời đơn (lúc ngồi dark teak floor: sàn gỗ tối màu vậy) > loại B, loại C 149 A prices > reasonable (giá phải chăng) dedicated: tận tuỵ, cống hiến collective: tập thể valuable: có giá trị 150 C đằng sau to be > tính từ 151 C Câu sau: We have other artwork on display …> inclined: sẵn sàng, có khuynh hướng eligible: có đủ điều kiện câu trước ngược nghĩa hardly = rarely > loại C, D solely = only unable: simply: đơn giản unqualified: không đủ trình độ 152 Part 7: 18 A Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com STT Đáp án 153 D Vacuuming & steaming + window washing 154 B April 29 (window washing), May ngày xuất invoice, May hạn trả (due) 155 B Dòng đầu: your… as a museum member, you are invited… In recognition of: công nhận điều 156 C Đoạn 2-speech by Dr Pirotta: “The landscape paintings of Carlo Giulini” Speech = talk = presentation (hay với động từ give, make, deliver) 157 B Dấu chấm thứ (personalized desserts…at least one week…) Personalized ~ customized 158 D Sau dấu chấm (To learn about our RATES, telephone…) Rate = a type of payment, a rate of payment (pay rate, interest rate, exchange rate) 159 C Dòng 2-A new motor and handrail can be installed Handrail: tay vịn (chỉ có thang cuốn) 160 D Dòng cuối đoạn 1-back in service by the following Monday Following = next 161 A Dòng đoạn 2-Take the stairway… 162 B Dòng đoạn 1: the most widely circulated literary magazine Circulate: lưu hành 163 C Dòng đoạn 3: and a brief summary of the piece Piece ~ work (in terms of 19 Giải thích Mở rộng Vacuum cleaner: máy hút bụi Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com “art work”, “music work”) 164 A Đoạn 4: rate of $20 each page 165 C Đoạn 1: “welcome ”, “build a career with us” 166 D Dòng đoạn 2: “specialize in well-made formal and business attire” Attire = apparel = clothes 167 A Dòng đoạn 2: “we offer you a 40% discount on all merchandise” Discount = % off = rebate 168 B Dòng 2,3 đoạn 3: “customer….knowledgeable about our inventory” “Make an effort” hay dùng văn nói – nghĩa cố gắng (vì nhau) 169 C Là convention (hội nghị) đáp án C hợp lý 170 D Dòng thứ từ lên: “Register….or schedule a job interview today” 171 B Dấu chấm thứ 1: “Keynote address….Amy Fadden” Phân biệt productive production Register = sign up Address (v): nói với Address (n): diễn văn 20 172 A Dòng 1: “thank you for… ”, dòng thứ từ lên: “In order to tailor… to your needs…” 173 A Dòng thứ từ lên: “I will go… at your office” 174 D Đoạn 2: “Certain Seal……food processing company” 175 B Đoạn 1: “Thank you….technology”, đoạn dòng Tailor (v): nghĩa gốc may đo  ý ám đáp ứng yêu cầu cách xác Processed food (n): thực phẩm qua xử lý, vd: bacon, canned food Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 3, 4: “It is designed… food product” 21 176 C Đoạn cuối dòng 3: “I would like to know….requirements” 177 B Đoạn 4: “…in another international market” “stating only that Northern Europe……long-term goals.” 178 D Đoạn dòng 3: “….in Brussel, Belgium At both companies, additional production facilities… ” 179 C “another international market”, ám Northen Europe – thị trường 180 B Đoạn dòng 3-5: “Aucoin-Braud… ocean technology,… like Denmark….are perfect….” Đáp án B “alternative energy” ý ám “ocean energy” nhắc tới 181 C Đoạn đầu “We make….tours” sau phía liệt kê loại dịch vụ (đánh dấu chấm) 182 A Dấu chấm thứ (bài 1): “provide 24-hour hotline…” 183 B Bài dấu (*) thứ nhất: “register 15 people….receive complimentary travel” Bài dòng 1-2: “we know that you and the 16 people…”  15 người 184 A 185 C Additional (adj) = more = extra Alternative (adj) = another = different Complimentary (adj) = free Tip (n) = advice Bài dòng cuối: “We will send….10 days before your scheduled departure date” Bài dòng 3: “…trip to Florence and Rome (May – May 18) Itinerary (n) = traveling schedule/agenda Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 22 186 D Bài dòng 2-3: “This mean that I will send….copies…to all contributors, and I need to know where your copies should be sent”  suy anh số contributors 187 A Bài dòng (sau đoạn địa anh Beck): “Is this address correct?”  ý muốn confirm 188 B Bài dòng 2-3: “….I will soon be sending out copies….” 189 D Bài đoạn (địa anh Beck): “…Euless…” 190 B Bài dòng 2: “…actually we just moved to a new building last week”, ngày gửi thư July 26 191 C Bài dòng 3-4: “Her appointment is effective October 1” 192 A Bài dòng 4-6: “The conference center,… expansion and renovation…., can accommodate much larger groups…” 193 C dòng cuối 1: “…previously she served as the director of sales….in Brighton” 194 D Bài dòng 1-2: “I was so pleased….could not be better deserved….thank you for your help….” 195 B Bài đoạn dòng 3-5: “…get around with the construction going on…completed that same month”  anh lúc xây dựng Bài dòng 5: “renovation in August” – xây dựng hồi tháng 196 A Bài đoạn dòng 2-4: “….a water analysis….this Effective (adj): có hiệu lực Could not be better: tốt khơng có để chê Get around (v): lại, di chuyển Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com service for free…” 23 197 D Bài đoạn 3: “…take advantage of our offer, simply fill a small plastic bottle… ship it to us…” 198 A Bài đoạn 4: “water should be as fresh as possible….therefore, a delivery service that will not require more than a few days in transit” 199 D Bài đoạn cuối: “Testing….within 24 hours….Results….are sent later that same day” Bài phần địa chỉ: ghi ngày July20 200 C Bài sau phần thông số pH kim loại: “For this type of water, we recommend our Aquasti Serra 2” Take advantage of SB/ST: tận dụng ai/cái Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com TEST 3: Part + 6: 101 Đáp án A 102 D 103 C 104 A Sau tính từ Main cần Noun + Động từ chia số “is” nên cần Noun số 105 B Dựa vào nghĩa câu từ.” năm ngối cơng ty truyền thơng giới thiệu bảy mẫu điện thoại thành công” 106 A 107 D 108 C Trước Danh từ “award” phải có tính từ / tính từ sở hữu Cần trạng từ hợp lý để bổ nghĩa cho động từ come in Openly (adv) cởi mở Greatly (adv) = very much Exactly (adv) xác Steadily (adv) ổn định Dịch: đơn xin việc cho vịt trí tiếp tân dc tiếp nhận cách ổn định suốt hai tuần qua Sau to be cần tính từ +và adj phải phù hợp với giời từ With phía sau STT 24 Giải thích Mở rộng Dấu hiệu: cấu trúc song song, có both phải có and Trước sau and phải loại từ Dấu hiệu: Chủ ngữ The airport shuttle số ít, cần động từ chia số Dấu hiệu every hour  tính lặp lặp lại  cần động từ chia đơn Cần Adv bổ nghĩa cho động từ Adjust Career development : phát triển nghề nghiệp Shuttle: dịch vụ xe buýt trung chuyển nơi Depart >< arrive Volume knob: nút điều chỉnh âm Function: chức Functional: hữu ích, thiết thực Introduce sb Introduce a to B Introduce one’self On behalf of: nhân danh, thay mặt Come in: đến/ tiếp nhận Satisfactory: good enough for a particular purpose: satisfactory explanation Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 109 110 D C 111 112 113 114 115 B D B B A Area Noun nên đứng trước cần ADJ Liên từ but nối vế ngược nghĩa; vế có full report …not be available; vế sau đối nghĩa với full có brief (ngắn gọn, vắn tắt) memo Cần ADV bổ nghĩa cho động từ process Dấu hiệu: the cost of: chi phí Dấu hiệu: giới từ to sau chỗ trống  access to N Besides + noun phrase Dấu hiệu: by  câu bị động 116 C Cấu trúc make sb/sth adj  cần adj chỗ trống 117 D 118 A Sau chỗ trống cụm Danh từ  loại B C Đọc câu thấy mênh đề nguyên nhân (expense…) kết (raise ticket price) nên chon D Dựa vào nghĩa từ 119 120 B D 121 C 122 A 123 B 124 A 25 Cần adv bổ nghĩa cho động từ place Dựa vào nghĩa từ câu Expanded services: dịch vụ mở rộng Dấu hiệu: cụm danh từ the order confirmation (xác nhận đơn đặt hàng ) The last decade cụm danh tù khoảng thời gian  chọn giới từ throughout Receipts số nhiều  hóa đơn cho nhiều tứ  loại A C (số ít) Loại Whatever đại từ quan hệ cần SV sau Cần trạng từ bổ nghĩa cho reduce Issue (n): vấn đề (v) Phát hành, ban hành Accompany sb: đồng hành với Accompanied with/by Afford to V: có đủ khả năng/ lực làm ( nhấn mạnh mặt tài chính) Depend on/upon Marketing strategy Confirm an order Toward: giới từ phương hướng Beside: bên cạnh Along: dọc theo ( vị trí) Significantly = considerably = substantially Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 125 126 C A 127 128 C B 129 130 B C 131 D 132 C 133 134 B C 135 A 136 A 137 D 26 Cần adv để bỏ nghĩa cho động từ print Dịch nghĩa câu Để phù hợp với new product development cần innovation (đổi mới, cách tân) phía sau Cần adj bổ nghĩa cho danh từ knowledge Câu điều kiện loại Cụm danh từ : seating capacity ( sức chứa) Cần đại từ quan hệ bổ nghĩa kết nối với N đứng trước dịch câu: số giám đốc kinh doanh, có doanh số kỉ lục cao vào cuối năm nhận giải thưởng RF Fowler đặc biệt Sau tính từ affordable cần Danh từ Whose + N Cấu trúc be confronted with: đương đầu với ( thách thức/khó khăn) Dạng chủ động : confront sb with sth: khiến cho phải đương đầu/đối mặt với Alternative (n) thay Alternate route : đường khác/ đường thay Sau ô trống câu nên cần liên từ Provided that: miễn là/ giả sử Despite + N/Ving Dịch câu Fundamentally : bản/ chất DỊch câu: từ bỏ kế hoạch lắp đặt cánh cửa an ninh quay vòng kĩ sư chúng tơi xác định mặt hoàn thiện Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ Dịch theo Filter (v) chọn lọc/ sàng lọc nghĩa câu Sau giới từ + Ving Bổ nghĩa cho Ving ta chọn Adv Dịch theo nghĩa từ thói quen đề thi hay Arbitrary: tùy ý/ tùy tiền lucrative( sinh lợi/ béo bở) “… hợp đồng bảo mật Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 138 B 139 140 B D 141 C 142 A 143 144 145 146 147 148 D A D B A C 149 D 150 D 151 152 A B Part 7: 27 béo bở… ” Dịch câu In accordance with : thể theo/ tuân theo With regard to : liên quan tới In place of = instead of By means of = with the help of Cần adj trước danh từ individual Cần Danh từ vào chỗ trống education initiative: sáng kiến giáo dục Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ bị động dạng đầy đủ “ which is based…” Thư trình bày cơng việc cho nv tuyển dụng nên cần nêu nhiệm vụ người cần làm theo trình tự trước sau Vì họp chưa diễn nên chọn tương lai đơn Cần V với giới từ in Dịch theo nghĩa câu Debris: rác thải/ mảnh vụn Cần adv bổ nghĩa cho động từ assign Dựa vào nghĩa câu Chọn giới từ Cụm : without proof of: thiếu As proof of: chứng chứng cho cho Theo tiến trình việc nêu lên quy định cửa hàng, phù hợp đơn Kể lại câu chuyện nên dùng khứ đơn nêu lên lý có điêu khắc (sculpture) Fragile: dễ vỡ Aside from = apart from Owing to = because of Regardless of: ko tính tới/ không kể tới Inasmuch as (liên từ ) +SV (vì) Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com STT Đáp án 153 C “We would like to remind you that it’s time for - remind sb of sth your examination.” 154 B “please provide at least 24 hours advance notice - Phân biệt charge, fee, or you will be charged a fee.” fine, fare 155 A “mixed green salad” - Từ vựng màu sắc diễn tả cảm xúc: pink = healthy, red = angry, black = unlucky, blue = sad 156 B “Pan-seared salmon with salad or fries” - Từ vựng loài cá hay dùng TOEIC: tuna, salmon,… 157 A “Fresh fruit tart of the day with vanilla ice - Một số cụm từ khác liên quan cream.” đến of + the day / the month / the year: employee of the month, best-seller of the year… 158 C “we not have any need for printers at this - to be in need of sth time.” 159 B “These computers will be used for adult - function (n) = event community classes on basic computer functions, typing and web-page designing.” 160 D “Board meeting agenda” Giải thích Mở rộng - agenda (n) = schedule (n) - to schedule (v) - to reschedule (v) 28 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 161 A - Đáp án B xuất ở: “Discussion with EACT executives.” - Đáp án C xuất ở: “Sign off on new product prototypes.” - decision (n)  decide (v)  decisive (a) - Đáp án D xuất ở: “Development  to make a decision committee’s report.” 162 C “gym membership”, “Come visit us for a tour of - to pay a visit our facilities!” 163 B “No matter if you’re younger, older, an - to reach a goal accomplished athlete, or just seeking to get in shape, we have the perfect programs to help you - to reach a conclusion reach your goals.” - to reach an agreement 164 D - Đáp án A xuất ở: “Group exercise classes” - Đáp án B xuất ở: “Tennis courts and basketball courts” - Kể tên vài môn thể thao: athletics, gymnastics, baseball, volleyball… - Đáp án C xuất ở: “Indoor track” 165 C “We would be happy to provide you with - to provide sth to sb accommodations during your stay ……of the - to provide sb with sth rooms at the inn.” 166 D “This price includes breakfast” - include (v) >< exclude (v)  inclusion (n) 167 B “We will book you in these two rooms for four - book (v) = reserve (v) = make nights beginning on June 26.” a reservation 168 B “A smart business owner is continually looking - Tính từ –ful đuôi – for ways to minimize administrative costs … less mang ý nghĩa trái ngược nhau: useful >< useless, 29 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com that may prove useful.” hopeful >< hopeless, careful >< careless… 169 C “Advertising on sites that have a specific - effective (a) = efficient (a) audience may prove to be effective and…a broad audience.” 170 A - Đáp án B xuất ở: “contact vendors” - to manage to sth - Đáp án C xuất ở: “respond to inquiries” - Đáp án D xuất ở: “schedule appointments” 171 D “The best way to find help of this nature would - to be in touch with sb be to ask a lawyer to put you in touch with - to keep in touch with sb someone.” 172 D “Given my record of accomplishment and…I ask - Phân biệt dấu nhấn âm that you consider changing my title” record (v) record (n) 173 B “Given my background as a financial advisor” - advise (v) - advice (n) danh từ không đếm 174 C - Đáp án A xuất ở: “I signed on 17 new business clients.” - Đáp án B xuất ở: “Given my background as a financial advisor…and ways to cut costs.” - Các danh từ có –al giống proposal: approval, terminal, arrival… - Đáp án D xuất ở: “I developed a proposal for a very important client…at an even higher level.” 175 30 A - S + ask / request/ recommend… + that + S + Vbare Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 176 C “Raven Classics is excited to introduce the terms - Phân biệt tính từ – of a new payment plan for bookstores.” ing exciting tính từ – ed excited 177 A “As you know, under our old payment - Phân biệt percent plan,…and payment was required before the percentage product is shipped.” 178 D “We hope this will enable lower-volume - to run a risk establishments to stock a wider range of our - to be in stock >< to be out of books at less financial risks to themselves.” stock 179 B - Đáp án A xuất ở: “If the titles are sold during that time, the bookseller must pay us 80 percent of the list price.” - Mở rộng cấu trúc câu điều kiện loại - Đáp án C xuất ở: “”If the titles are not sold, they can be returned, and no charge will be incurred.” - Đáp án D xuất ở: “participants of in either program will still receive our monthly newsletter.” 180 B “This plan is only available to merchants, who - available (a) >< unavailable like yourself, have ordered from us in the past.” (a) - availability (n) 181 C “paint brush”, “pain roller”, “painting tape”,… 182 A “Subtotal: $631.50 Shipping: for pickup Total: - to pick sb / sth up $631.50.” 183 B - Phân biệt paint draw - combine (v)  a combination of sth 31 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 184 B - Đáp án A xuất ở: “I’d like to order an additional five packs of item 164.” - Cấu trúc should have + V3/ed - Cấu trúc must have + V3/ed - Đáp án C xuất ở: “I should have requested 20 wide paintbrushes and 30 narrow paintbrushes.” - Đáp án D xuất ở: “Also, I would like to cancel the order for item 143 altogether.” 185 D “I am scheduled to start a large job that same - So sánh job, work, day.” occupation career 186 D “The decision was made as the company began - decide (v) to expand beyond a size where reimbursement  decision (n) could be managed informally.”  decisive (a)  to make a decision 187 C “We are going to increase this allowance to $50 a - to allow sb to sth day beginning on October 1.” 188 B “Department: Human Resources – Recruiting” - HR department = Personnel department - recruit (v)  recruitment (n) 189 A - Phần Date Location đọc thứ 190 C “When employees use commercial vendors to - to make a copy = to make a make copies, it tends to cost the company more duplicate than is necessary…any such expenses.” 191 C “We would like to invite you to participate in a - attract (v) fund-raising campaign…” 32 - to submit = to hand in = to turn in Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com  attraction (n)  attractive (a) 192 A - Đáp án B xuất cụm: “our gift shop” - Đáp án C xuất ở: “numbers were slightly low.” - to participate in sth = to join sth = to attend sth - Đáp án D xuất ở: “We would like to invite you to participate in a fund-raising campaign to commemorate our opening 30 years ago.” 193 B “creating a new front entrance to the museum - help sb / to sth that would provide better insulation during the winter and help to conserve energy and reduce - help sth pollution.” 194 D - “if we are lucky enough to reach our ultimate goal of £50,000, it will be… “Wild music: The songs of life” - to reach a goal = to fulfill a goal - “Laura Jenkins will soon solidify the dates for the Wild music exhibit we will host next year.” 195 D “Manik Bhatta reviewed the calendar for - Phân biệt review upcoming school group visits to the museum.” revise 196 D “To watch images on a television, set the - Phân biệt watch, look see television to the channel or input mode that is appropriate for video playback.” 197 A “Under Settings, remove the protection option - protection (n) from the files and then delete them.”  protect (v)  protective (a) 33 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com  to protect sb from sth 198 B “Is there a way to save the settings?” - to sign up = to register 199 D - Đáp án A xuất ở: “I followed the instructions in the manual” “Clean the lens and check the focus again.” - Phân biệt try + to-V try + V-ing - Đáp án B xuất ở: “I have also tried what your manual recommends on this topic” “Check that light comes on then the power adapter in attached.” - Đáp án C xuất ở: “I followed the instructions in the manual” “Set the focus button to Automatic.” 200 34 C “I feel that I should be provided with a - since = as = because replacement battery free of charge, since my camera is so new.” Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com TEST 04: Part + 6: 101 Đáp án D 102 A 103 104 C C 105 106 D B 107 108 C C 109 D 110 B 111 D STT 35 Giải thích Mở rộng Mr Kang chủ ngữ -> loại A, Printing business: danh từ làm tân ngữ -> loại B,D -> chọn C (his printing business) Trains -> lịch trình tàu xe ln dùng đơn Nghĩa: viện bảo tàng nghệ thuật Sakura Có “on economic policy”=> convention on sth Committee ko dùng với on->loại Proposal for sth Introduction of sth Chỉ fact, chủ ngữ Handbook->D Dựa vào nghĩa Brochure, city’s, encourage recycling -> chọn program Xuất mốc thời gian Friday at 5:00 Pm -> by Is…-> loại A, B D closings-> loại => chọn closed (c) bị động Materials and…=> phải chọn danh từ tương đương materials chúng nối and -> loại A,B Supplier: người cung cấp=> loại Supplies: nguồn cung => chọn D Dựa vào nghĩa: Seat up : chứa lên tới => comfortably Add to sth => chọn Noun => loại B, C A (order) trước khơng có a, an, the…-> chọn Start/ run/ do/ expand/ close down a business Convention/ meeting on sth Character: nhân vật Definition: định nghĩa Question: câu hỏi Cost/expense of materials/ supplies/production/living/ travelling Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 112 A 113 114 B D 115 116 B B 117 118 C A 119 B 120 A 121 D 122 A 123 D 36 orders (D) Cần liên từ nối cụm tương đương: raise prices – lower discount => and Job openings: hội việc làm = job opportunities Encouraging (adj) có tính cổ vũ, khích lệ=> chọn ADV bổ nghĩa phía trước Loại B Collocations: very encouraging Important: adj => cần adv => chọn B Were Notified: thông báo Shortly: không lâu Busily: cách bận rộn Currently: –dùng thời tiếp diễn Promptly: kịp thời => chọn B Employment agency: trung tâm giới The…fee ->A (enrollment fee: phí tham gia)-< collocation Between and Up…to (ko thời gian) For mục đích -> before + mốc thời gian=> chọn Gain(n) in sth: tăng lên Progress on sth/ in progress Advantage of Benefit of sth/ to sb => chọn A Is…Regarded => chọn adv bổ nghĩa => widely Award (n) for sth, to award sb/sth Experience in To certify sb/sth as sb/sth: xác thực Qualify for sth => chọn A Hold…sessions (danh từ làm tân ngữ sessions => cần adj bổ nghĩa => introductory: có tính giới Encourage sb to sth Encouraging (adj) Recruite= hire= employ Be highly/ widely regarded/recommended Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 124 C 125 126 127 D D D 128 A 129 B 130 B 131 A 132 A 133 D 37 thiệu Utilize sth: sử dụng Available : có sẵn (khơng dùng với purpose, expense, salary)=> dùng resources (sử dụng nguồn có sẵn cơng ty) Mr Hahn and Ms Smalls, hope => both Tickets => available (D) Động từ câu: will be revised Dure to sth => cần cụm danh từ => loại A,B,C Flaws which are reported => rút gọn còn: being reported Achieve sth: đạt sth (success, target => mang nghĩa sau nỗ lực cố gắng, not by money) Yield + returns/ to sth Realize sth: nhận Acquire sth: đạt đươc (by buying or being given) Trong câu có: paid $500 million => acquire At…price => cần Adj Có collocation: at affordable/ reasonable price: mức giá hợp lý When they enter => rút gọn MDF QH: when enterting… Her… acclaimed book => cụm danh từ, có V3 => cần adv trước V3 để bổ nghĩa => chọn critically Is occupied, will not be allowed => trình tự mặt thời gian => once Next + N Soon: đứng cuối câu Then: liên tiếp hành động, mde với then xảy sau An….part => cụm danh từ => cần adj => chọn D: integral Utilize sth: sử dụng = to use Flaw = mistake = defect Integral: cần thiết, trọng, thiếu quan Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Dựa vào nghĩa Liberal + attitudes/views/opinions Thorough + check/ investigation Entire + N Sufficient +N Phía sau có to complete, fifteen minutes before => sufficient Until + mốc time, ko đứng Besides + clause With + Noun Instead: đứng cuối câu, nghĩa thay => chọn C Extend evening hours, patrons, visit during the day => accessible 134 A 135 C 136 D 137 C What = the things which pleased… 138 139 A B 140 141 B B 142 C 143 B 144 A Cụm danh từ => chọn A Noun: Sunday => loại than, some Trước có everyday => loại other Dựa vào nghĩa: except + N (dẫn tour tất ngày trừ chủ nhật) Upgrades, allow to process more => efficientlly Thiếu động từ => loại C,D Mệnh đề sau có will need to be changed kết mệnh đề trước => dùng hoàn thành (B) Noun phrase => loại B …leaving on june 15, need to leave on the 13th => thay => instead of Could….=> loại A In the original itinerary => arrange (B) …9Am to 11Am => chọn from (A) 38 Extend > gia hạn thời gian Expand => mở rộng (không gian, quy mô) To please sb Feel/be pleased with sth Be pleased to sth Itinerary = schedule Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 145 B 146 D 147 C 148 D 149 B 150 151 D B 152 C Fill in the… Form => cần Ving/V3 cấu tạo cụm danh từ Mang nghĩa bị động (thông tin yêu cầu) => chọn B Dựa vào từ liên quan: sign up to attend, go to website, click on, click submit=> liên quan đến quy trình đăng ký => registration process (D) Có tân ngữ That color => câu chủ động => loại A,D Có kiện: it was last season, It has been replaced with => chọn thực tế xảy => chọn C Design for active, outdoor use, give as much wear between washing as possible => mệnh đề ý tương quan nhân =>chọn because Dòng đầu: you wanted to know if…become available Dòng phía sau: are always happy to answer any question…=> chọn B: inquiry As you suggested Any…=> cần N => loại C,D Any+plural countable noun => chọn B Đằng trước có I plan to drop the templates of in person, => đặt lịch hẹn gặp => chọn C Part 7: 153 Đáp án C 154 B STT 39 Giải thích Mở rộng Dấu hiệu: obtain your share in the marketplace by Advertise(v) quảng cáo advertising in Builder’s Advantage Magazine Advertisement(n) mẫu quảng cáo Advertising(n) quảng cáo Dấu hiệu: Four issues annually Annually(adv)=yearly=every year Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 155 B Dấu hiệu: we’d like to offer you 15 percent off the price of your next online purchase 156 A 157 B Dấu hiệu: Thank you for your recent online purchase from Baker’s Gifts Dấu hiệu: (A)conference center, (C)We greatly value your opinion, (D)this was the busy month for the hotel; April 15-18 158 D Dấu hiệu: However, this time it seemed that the front desk was understaffed; it was difficult to contact the front desk 159 A 160 A Dấu hiệu: Passages Hotel, Kuala Lumpur’s premier hotel…; I have stayed at this hotel a number of times on business Dấu hiệu: paragraph 161 C 162 C 163 A 164 D 40 Dấu hiệu: Mazahreh Graphics has created cover art for over 300 books Dấu hiệu: I have enclosed additional examples of our recent work Dấu hiệu: the hotel’s Jade Restaurant has hired a new executive chef, a cooking expert and chef extraordinaire Mei-Yi Gan Gan, who took over the restaurant last month Dấu hiệu: is about to become well-known Annual(adj) Offer sb sth Offer sth to sb Purchase(n)(v) mua Recent(adj) thời gian gần Recently(adv)=lately Hire additional staff: thuê them người Seek=look for(v): tìm kiếm Understaffed(adj) thiếu nhân viên, thiếu nhân lực Contact(v)(n) liên hệ Unsatisfactory v.s dissatisfied A number of The number of On business: công tác Meet with(v) gặp A series of: Book-cover art(n) Publications(n) báo, tạp chí, sách… xuất Enclose=attach(v): đính kèm Take over(v) đảm nhiệm, tiếp quản Be about to V: sửa Well-known= widely known, famous Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 165 C 166 C 167 D 168 B 169 D Dấu hiệu: not expose the furniture to direct sunlight, as this may lead to fading 170 C Dấu hiệu: (xem hàng Friday) 171 172 B D Dấu hiệu: (xem hàng Tuesday) Dấu hiệu: Ashlands Foods expects to become an even bigger global competitor 173 A 174 D Dấu hiệu: the Addison May name and logo will still appear on the front of its packaging (B) paragraph (C) as well as for its Bakery Delights line of frozen pastries (D) has downsized its product line Dấu hiệu: Addison May was founded 75 years ago 175 A 41 Dấu hiệu: Gan studied under Master Chef ChunYuen Li Dấu hiệu: to inform our customers how best to treat it We are pleased you have purchased our handmade, hardwood furniture from Woodsmith Dấu hiệu: to brighten a surface that has dulled, use a paste wax Dấu hiệu: paragraph Praise sb for sth/doing sth: khen Inform sb of/about sth Inform sb that S V Inform sb what/where/when/how… Furniture (uncount) Dull (vt,vi) làm (trở nên) ngu đần, mờ đục, xỉn màu, u ám Dull (adj) Expose sth/sb/yourself to sth Fade(v): nhạt đi, phai (màu) Tele-(prefix): far, over a long distance Competitor(n) đối thủ, đối thủ cạnh tranh Competition(n): thi, cạnh tranh Compete(v): cạnh tranh, thi đấu Pastry(n): bánh Packaging(n): bao bì, đóng gói Found=establish(v) Founder(n) người sáng lập Foundation(n) sáng lập (công ty) Rise=increase(v) tăng lên Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 176 C Dấu hiệu: September marks the beginning of the twentieth theatrical season 177 C 178 A Dấu hiệu: In addition, the generous grants given to Field Theater Dấu hiệu: (B) nearby Mooreland City (C) paragraph (D) paragraph 179 180 B D 181 C 182 D 183 A 184 D 185 A 42 Resign(v): từ chức Negotiation(n): đàm phán Theater(n): nhà hát, rạp hát Theatrical(adj): thuộc sâu khấu, thuộc kịch Mark(v) đánh dấu Grant(n): tài trợ, trợ cấp Campaign(n): chiến dịch Raise money=collect money Dấu hiệu: Anthony Ward’s new musical Stepping Musical(adj): thuộc âm Out of Time nhạc Musical(n)=a musical play/moive Dấu hiệu: The owner personally consult with Consult (with) sb: tha,m each customer khảo ý kiến đó, bàn bạc với Consultant: tư vấn viên Consultation: việc tư vấn, việc bàn bạc Dấu hiệu: Receive 10% off the price of your cake Place an order(v): đặt hàng when you place an order on the day of consultation Discount 10%: -20.00 Dấu hiệu: Two-tiered square cake for retirement Two-tiered cake(n): bánh party tầng Dấu hiệu: (A) lavender butter cream In basket-weave texture: theo (B) message on plague to read hoa văn kiểu đan giỏ (C) Gum-paste flowers Dấu hiệu: Amount due: $144.00 (to be paid upon Balance(n): số dư, số tiền delivery) lại Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 186 B 187 A 188 C 189 190 191 D A A 192 B 193 B 194 D 195 196 C B 197 B 198 C 43 Dấu hiệu: I’d like to invite you to give the opening keynote address Dấu hiệu: to bring the towers back to their original seventeenth-century splendor Dấu hiệu: from Aug 31 to Sep 3; I have a conflict, however, on day one of the conference I have an important appointment…, which is of great importance to my next project, the restoration of a historic school building in Potsdam Dấu hiệu: giống câu 188 Dấu hiệu: giống câu 188 Dấu hiệu: when our customers browse for books, they often ask you, our staff members, for recommendations Outstanding(a): chưa trả, nợ Address(n) nói chuyện, diễn văn, địa Splendid(a): nguy nga, lộng lẫy, tráng lệ Splendor(n): sự… Be of great importance Restoration(n): phục hồi, trùng tu Restore(v) A staff member=an employee: nhân viên A staff of 10: đội ngũ nhân viên gồm 10 người Recommendation=advice Dấu hiệu: As you may also know,… for books by Irish writers Dấu hiệu: must have been published within the past years Dấu hiệu: the story of Gabriel Moore, a successful Irish physician Physician(n): doctor Dấu hiệu: Is there anything else you can recommend before I send the machine in for repair? Dấu hiệu: I checked that the strength setting was correct Dấu hiệu: (B) confirm that the basket filter was inserted properly Proper(a): thích hợp Properly(adv) a kind of Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com (A) that there was an appropriate quantity of coffee beans in the coffee bean holder (C) lift the cover from the chute and clean out any coffee grounds 199 200 44 D A Dấu hiệu: just under one year ago; the warranty you purchased on this machine has almost expired refund(n)tiền hoàn lại Ask for a refund Request a refund Manual(n) sách hướng dẫn sử dụng Manual(adj) sử dụng tay, thuộc lao động tay chân Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com TEST 05: Part + 6: 101 Đáp án B 102 C Dấu hiệu: divided (v)-> cần adv-> C.evenly 103 D Dấu hiệu: or-> cần either Either A or B: A hoăc B STT Giải thích Mở rộng Dấu hiệu: recent trip (N)->cần tính từ sở hữu >his File (v): nộp Expense report (n): báo cáo tiêu Evenly (adv): đồng Among +N số nhiều: số Both A and B: A B Neither A nor B: không A không B Suggest that S+V (v): gợi ý rằng… Attend st (v): tham dự Manage to st= succeed in doing st (v): thành công việc làm Promotion (n): thăng chức Apply for (v): ứng tuyển, mang nghĩa chủ động Consider Ving (v): cân nhắc làm Because of= In light of=in view of=owing to=due to=on account of +N/Ving: Vì, Within+ Khoảng thời gian có số: vòng During+ Khoảng thời gian 104 B Dấu hiệu: division (N)-> cần N tạo thành N ghép-> division manager (n): giám đốc phận 105 A 106 D Dấu hiệu: Be, for the position, candidate-> Cần từ hợp nghĩa ->Be considered for the position: cân nhắc cho vị trí… Dấu hiệu: send (v)-> cần adv-> D quickly 107 45 A Dấu hiệu: 24 hours-> cần giới từ phù hợp-> có số (24)-> chọn within Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 108 C 109 C 110 D Dấu hiệu: their (tính từ sở hữu)-> Cần N hợp nghĩa ->Có “donor” ( tài trợ), “fundraising” ( gây quỹ)-> Chọn D generosity: hào phóng 111 B Dấu hiệu: A number of-> Cần N số nhiều-> contracts: hợp đồng 112 B Dấu hiệu: to take ( to V)-> Cần V cấu trúc> Require sb to st (v): yêu cầu làm 113 D 114 A Dấu hiệu: S the manufacture -> Câu cần V-> Loại C Loại A chủ ngữ số Loại B sau có O (the warranty)-> khơng thể dạng bị động ->Chọn D Dấu hiệu: the fax machine (n)-> Cần giới từ phù hợp-> next to 115 D 46 Dấu hiệu: rated radio program (cụm N)-> Công thức: Adv +Adj+N-> Cần adv hợp nghĩa->highty A highly rated radio program (n): Chương trình phát đánh giá cao Dấu hiệu: was (tobe)-> Cần adj-> C.helpful Dấu hiệu: arrive (v)-> cần adv-> typically khơng có số: vòng In order to V: để làm Move to somewhere (v): chuyển đến Help st (v): giúp làm Help sb in doing st (v): giúp làm Privilege (n): đặc ân Ceromony (n): lễ kỉ niệm Thank sb for st (v): cảm ơn điều Thank to : nhờ vào Sign a contract (v): kí hợp đồng The number of + N số nhiều-> V chia số A number of+N số nhiều-> V chia số nhiều Assembly area (n): khu vực lắp ráp Take a course (v): đăng kí khóa học Extend warranty (v): kéo dài hạn bảo hành Manufacture (n): nhà sản xuất Next to: bên cạnh Onto: phía trên, lên Throughout: xuyên suốt Typical of sb/st: tiêu biểu cho ai, Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Warehouse (n): nhà kho Dấu hiệu: a, range of menu choices ( cụm N)-> A broad range of (n) = a Cần adj hợp nghĩa-> broad wide selection of + N số nhiều: lựa chọn đa dạng của… Satisfied with (v): hài lòng với Offer sb st (v): cung cấp cho Dấu hiệu: đằng sau Ms Rajappan has been at Although+ S+V: the law firm (S+V)-> loại C (Despite Morever, S+V ( Cần có dấu +N/Ving) phẩy): ->Cần liên từ phù hợp-> Although Yet= but: 116 D 117 A 118 C Dấu hiệu: có a, manner (n)-> Cần adj-> C.timely Một số adj có “ly” TOEIC: Timely: lúc Orderly: theo trình tự, ngăn nắp Costly : đắt Daily: hàng ngày Weekly/ monthly/yearly: hàng tuần/ tháng/ năm Hourly: hàng Manner = method (n): cách thức 119 C Dấu hiệu: Chủ ngữ vế that The battery in our newest mobile phone-> Cần Verb-> performs 47 Show/ say that S+V (v): rằng, nói Newest = lastest (adj): Performer (n): người trình diễn Perform (v): trình diễn Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Performance (n): buổi trình diễn Dấu hiệu: two thousand people (số)-> Chọn Upwards (adv): hướng lên over cao Over = more than (adv): quá, vượt Capacity (n): sức chứa Dấu hiệu: project (n)-> Cần adj hợp nghĩa-> thấy Provide sb with st: cung cấp “ updates” ( cập nhật), “ provide” (cung cấp)-> cho chọn frequent ( thường xuyên) Be eligible for (adj): đủ điều kiện, tư cách Evident (adj): hiển nhiên, rõ ràng Frequent project updates (n): cập nhật dự án thường xuyên 120 B 121 C 122 A Dấu hiệu: Có động từ were( số nhiều)-> Cần S số nhiều-> commuters Commute (v) Commuter (n) Force sb to st: Alternative routes (n): 123 C Dấu hiệu: must-> Cần V nguyên thể,, hợp nghĩa> thấy task-> chọn carry out ( tiến hành) Turn in =hand in=submit (v): nộp Meet the expectations/ requirements/ demands: đáp ứng kỳ vọng/ yêu cầu/ nhu cầu 124 C Dấu hiệu: his ( tính từ sở hữu)-> Cần N-> appreciation ( cảm kích) Dedication (n): cống hiến Dedicate to Ving (v): cống hiến cho… Campaign (n): chiến dịch 48 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 125 B Dấu hiệu: supervisor, submit-> chọn review ( xem lại) 126 A 127 D Dấu hiệu: by + N ( the product demonstration)> bị động ->Mệnh đề quan hệ rút gọn dạng bị động Câu đầy đủ: The operations manager, (who is impressed by the product demonstration), has decided to… Dấu hiệu: about-> chọn complaints: phàn nàn 128 D Dấu hiệu: spoke (v), expert (n)-chuyên gia-> Cần đại từ quan hệ who Sau who +V 129 D Dấu hiệu work (v)-> cần adv hợp nghĩa-> thấy until, suitable replacement can be found-> chọn temporarily ( cách tạm thời) 130 B Dấu hiệu: Câu đầy đủ S, V,-> trước N ( power outage) -> rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động Câu đầy đủ: Stormy weather in Loraine led to 49 Confer (v): trao, ban, cung cấp Reject (v): loại bỏ, từ chối Control (v): điều khiển Be asked to = be required to +V: yêu cầu làm Make a good impression on sb (v): gây thiện cảm với Decide to V: định làm Compensation of (n): đền bù cho Defective (adj): hỏng, lỗi Agree to sb/st (v): đồng ý làm Agree with sb: đồng ý với Issue (v): đưa Issue (n): ấn (tạp chí) Whom + S+V Whose +N Be nominated for (v): đề cử cho Easily (adv): dễ dàng Arbitrarily (adv): tùy tiện Enormously (adv): to lớn Replacement (n): thay Power outages (n): điện Lead to (v): dẫn đến Lead sb to st= enable sb to st = meaning sb Ving: Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com power outages last night, which leaves…… ->Rút gọn thành leaving khiến làm Residents (n): cơng dân 131 D Dấu hiệu: kilometer ;headquarter-> Cần giới từ phù hợp-> away from ( xa, cách) Community bank (n): ngân hàng công thương Headquarter = main office (n): trụ sở 132 C Dấu hiệu: equipted -> chọn with equipted with (v): trang bị với 133 C 134 A Dấu hiệu: priced-> chọn reasonably very reasonably priced (adj) (giá phải chăng, hợp lí) Dấu hiệu: of-> cần đại từ thay -> others Others = other people 135 B Dấu hiệu: enough + N (customers)-> Cần to V Cấu trúc: enough +N +to V (đủ…để làm gì) 136 A Dấu hiệu: a number of inquiries (N)-> Cần giới từ hợp nghĩa-> có “issue” ( đưa ra), “ formal announcement” ( thơng báo thức)-> chọn following According to +N: theo Lawn mower (n): máy cắt cỏ Removeable (adj): loại bỏ Well-known= famous for= note for (adj): tiếng Therapist (n): nhà trị liệu Prohibit sb from doing st: cấm làm Obstruct (v): cản trở Be adj enough to V (adj): đủ để làm Stay = remain= unchanged +Adj: trì, không thay đổi Stay doing st (v): tiếp tục làm Attract = draw (v): thu hút Following = after: sau Beside : cạnh Besides, : bên cạnh Against: chống lại, ngược lại Toward: đối với, phía 137 B Dấu hiệu: mention-> Cần N -> loại A, D 50 Mention st (v): đề cập đến Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Loại C planner đếm được, số nên khơng thể đứng mà khơng có từ hạn định ( a/an/the/ this/ that/ my…)  Chọn N số nhiều: plans 138 D 139 B 140 A 141 D 51 Retire from (v): nghỉ hưu từ….(công ty) Successor (n): người kế nhiệm Dấu hiệu: testing (n)-> Cần Adj hợp nghĩa-> thấy Undeveloped (adj): không new propotype ( mẫu mới)-> chọn preliminary mở mang, phát triển (adj): sơ Foregone (adj): dự tính trước, biết trước Subordinate (adj): phụ thuộc, lệ thuộc Preliminary testing (n): kiểm tra sơ Dấu hiệu: Đằng sau mệnh đề ( The band Now that = because: vì, has…availability)-> Loại A ( in order for +N/ Regarding = about: về, liên Ving) D ( regarding+ N/ Ving) quan đến Loại so that ( đứng câu) In order for + N/ Ving: để  Chọn Now that So that +S +V: để … Be scheduled for: xếp lịch Dấu hiệu: succeed in-> Cần Ving hợp nghĩa-> Succeed in doing st: thành thấy positive publicity (n)-> chọn generating công việc làm Generate positive publicity (v): tạo phổ biến tích cực ( làm nhiều người biết đến sản phẩm) Transport (v); chuyên chở, vận tải Enter (v): vào, gia nhập Dấu hiệu: your car-> chọn V hợp nghĩa -> thấy car help -> chọn maintain Maintain (v): trì, bảo quản, bảo dưỡng Advertise (v): quảng cáo Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Remember that +S +V: nhớ rằng… Off= discount : giảm giá Offer sb st: đưa cho Offer st to sb: đưa cho Recommend sb doing st (v): đề xuất, gợi ý làm Recommendation (n): đề xuất Recommended service checks (n): dịch vụ kiểm tra đề xuất Additional = extra (adj): thêm 142 A Dấu hiệu offering, 15 %-> chọn off 143 B Dấu hiệu: service checks (N)-> Cần adj-> recommended (adj) ( đề xuất) 144 D Dấu hiệu: songs (N)-> Cần Adj-> additional ( adj) 145 C Dấu hiệu: will -> Cần V nguyên thể hợp nghĩa-> thây local actor-> chọn feature Feature sb (v): đề cao Possess (v): sở hữu Envision (n): mường tượng, hình dung Attempt to V: cố gắng làm 146 A Show = performance = concert (n): buổi trình diễn Through + mốc thời gian: Suốt 147 B Dấu hiệu: run (v)-> Cần giới từ phù hợp Loại D ( between cần có and- giữa) Loại B ( By- trước- thường dùng cho hạn, deadline)- chọn through (suốt) Loại C ( from cần có to) ->Through ( xuyên suốt) Dấu hiệu: S vế Allen Hall-> Cần V Loại A C ( Ving To V trực tiếp đứng sau S) Thấy next week-> chọn will be undergoing 52 Remind sb of : nhắc nhở Remind sb that S+V: nhắc nhở Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com (TLTD) Undergone (v): trải qua Contruction work (n): công việc xây dựng Construction site (n): công trường xây dựng Under construction: trình xây dựng Instead (adv): thay Instead of +N/Ving: Providing (conj): miễn In addition,= Besides,+ S+V: thêm vào Single elevator (n): thang máy đơn Stairwell (n): cầu thang Sprinkler system (n): hệ thống phun nước Apologize sb for doing st: xin lỗi làm Result from: do, As a result of: với hệ là… 148 D Dấu hiệu: có dấu phẩy (,)-> Loại B Thấy câu trước, sau mang ý liệt kê: old, too small, and…-> chọn In addition 149 D Dấu hiệu: any-> Cần N-> disturbance (n-sự quấy rầy) 150 C Dấu hiệu: that, có S ( Hannah Anderson)-> Cần V hợp nghĩa-> thấy accounting firm ( cơng ty kế tốn) ->Chọn join ( gia nhập) Inform that S+V: thông báo Inform sb of/ about st: thông báo cho Designate (v): bổ nhiệm 151 B Dấu hiệu: knowledgeable (adj)-> Cần adv hợp nghĩa Thấy in the field of ( lĩnh vực), we feel very fortunate ( cảm thấy may mắn)-> chọn extremely (adv- cực kì) Vaguely (adv): hơi, gần Carefully (adv): cách cẩn thận Wishfully (adv): cách ước ao, mong muốn 53 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 152 A Dấu hiệu: wish-> cần to V-> A Extremely knowledgeable (adj): uyên bác Wish to V = want to V (v): muốn làm Arrange = organize (v): xếp, tổ chức *Câu điều kiện đảo ngữ: Loại 1: If + MĐ (hiện đơn), S+will+V ->Đảo: Should +S +V (inf), S +will+V Loại 2: If+ MĐ ( Quá khứ đơn), S+ would +V (nguyên thể) ->Đảo: Were + S+ (to) V, S +would+ V Loại 3: If+ MĐ (QK hoàn thành)+ S+ would have/ should have + V3 ->Đảo: Had + V3, S+ would have/ should have + V3 Part 7: STT 153 54 Đáp án D Giải thích Mở rộng Dấu hiệu: dòng đầu tiên: Do you think that keeping your floors and carpet in good condition… Carpet (n): thảm vacuum cleaners (n): máy hút bụi Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Do you find traditional vacuum cleaners too noisy? Dấu hiệu: dòng thứ noise –reduction (n): giảm ồn Dấu hiệu: dòng 2: want to tell you about the substantial savings 154 A 155 D 156 B Dấu hiệu: you can view our items on our Website 157 B Dấu hiệu: A,C,D: Dòng đoạn 1: and quantities purchased (D),prices (A), and an estimated shipping date (C) = price of individual products, shipping date , quantities 158 A Dấu hiệu: Dòng đoạn 2: Online orders take up to three days to process Take up to (v): chiếm, Process (v): tiến hành 159 B Dấu hiệu: Dòng đoạn 3: we prefer to send overseas orders by air By air : đường hàng không Overseas (adv Adj): nước 55 Quiet = noise reduction (n): giảm tiếng ồn, yên tĩnh Special savings = substantial savings (n): khoản tiết kiệm đáng kể, đặc biệt inform sb of = tell sb about (v): thông báo cho Trong từ “Savings” có từ save-> tiền tiết kiệm đầu tư để bảo vệ mình, gia đình… Pictures = photos (n): ảnh Items = merchandise = goods: hàng hóa Goods: hàng hóa có từ “good”-> sản phẩm cần đảm bảo chất lượng tốt Quantities (n): số lượng estimated shipping date/ price (n): ngày/ giá vận chuyển ước tính Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 160 D Dấu hiệu: Dòng : I want to highlight the new fall fares” Dòng từ lên đoạn 1: there are the lowest available fares 161 C 162 B Dấu hiệu: câu cuối bài: Check back in next month’s issue Dấu hiệu: dòng cuối đoạn 2: For more information….com 163 A 164 D 165 B Dấu hiệu: Dòng đoạn 1: October 1, after which you will….old account 166 C 167 C Dấu hiệu: Dòng đoạn 2: You will also…old address Old-> New address-> thay tên Dấu hiệu: Dòng đoạn 2: You may go onto…website 56 Dấu hiệu: dòng đoạn : Please decide….better Dấu hiệu: dòng đoạn cuối :We store records of….five years Alert = remind (v): thơng báo, báo động Fare (n): phí tàu xe Charge (n): phí dịch vụ Price (n): giá thành sản phẩm Monthly (adj): hàng tháng Issue (n/v): ấn tạp chí/ phát hành Destination (n): điểm đến Trong từ có destiny (n): định mệnh-> nơi ta đến nơi thay đổi vận mệnh đời Suit (v): hợp Suitable (adj): phù hợp Keep = store (v): giữ, lưu trữ Access your account = have access to (v): có khả truy cập vào (tài khoản) Inactive = no longer be able to access: khơng truy cập Corporation (n): tập đồn Corporate (n/ adj): cơng ty, đoàn thể Go onto = visit =access(v): thăm, truy cập Phone extension (n): đường dây nóng Transfer to (v)= move to : chuyển đến Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 168 B Dấu hiệu: Câu đầu tiên: I’d like to… right now 169 A Dấu hiệu: Dòng 2, đoạn 1: Laura and I worked together Her home for the last 12 years… 170 D Dấu hiệu: Dòng từ lên đoạn 2: In the meantime….Lydia’s position 171 C Dấu hiệu: Dòng đoạn His recent assignment = appointment 172 A Dấu hiệu: Dòng đoạn 1: we would like to arrange a time… 173 C Dấu hiệu: Dòng đoạn 2: …has recently gone out of business 174 A Dấu hiệu: Dòng đoạn Sau number : 200 units=> approximately 57 Personel department = Human Resources (HR) (n) : Phòng quản lí nhân Join in st : gia nhập Attend st: tham dự Take part/ participate in: tham gia Immense (adj): rộng lớn Position=job= openings= vacancy: (n): vị trí, cơng việc Fill in sb= replace (v): thay In the meantime = Meanwhile: Appoint (v): bổ nhiệm Coordinator (n): điều phối viên Quality control (n): quản lí chất lượng Assignment (n): phận sự, nhiệm vụ giao Meet = visit (v): gặp Arrange = organize (v): xếp tổ chức Go/run out of business (v): không kinh doanh Vendor (n): người bán Harshly (adv): gay gắt, khắc nghiệt roughly = approximately= Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Dấu hiệu: Dòng đoạn 1: …tell us more about your goods Dòng đoạn 3:…Monday, May 8, at 9.00 am Dấu hiệu: Dòng đoạn 1: This section provides information… Page 13…; page 46… 175 C 176 C 177 A Dấu hiệu: Dòng 4, đoạn 1:….in the succeeding sections beginning on page 13 178 A Dấu hiệu: Dòng đoạn (mục 3): when there is a power failure… 179 C Dấu hiệu: Dòng cuối đoạn (mục 4): outside suppliers of receipt paper… 58 about = nearly (adv): gần, khoảng Give a presentation = deliver a speech (v): thuyết trình, phát biểu Instruction booklet = manual (n): sách hướng dẫn Sections = parts (n): phần, chương Succeeding = subsequent = following (adj): kế tiếp, theo sau Interruption (n)= failure: gián đoạn, thất bại Power = electricity (n): điện power failure = power outage (n): điện Roll (n):cuộn phim Securely (adv): cách an toàn Sự khác receipt/ bill/ invoice: +Bill (n/v): có điểm giống nghĩa invoice, khác bill dùng với nghĩa thơng thường invoice biên lai toán dùng thủ tục thức (formal) VD: Telephone bill, gas bill, heating bill = Hoá đơn toán tiền điện, đốt lò sưởi + invoice (n/v): Invoice: Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com danh sách liệt kê hàng hóa bán hay dịch vụ thực giá cả: hóa đơn, danh đơn hàng VD:Invoice the order = Làm hóa đơn hàng để yêu cầu toán Trên invoice, khác với bill, ta thấy ngồi hàng liệt kê hàng hay cơng việc làm, giá thành phần, thêm chi tiết số sở thuế cấp cho hãng (tax number), hay số tài khoản hãng dành cho thân chủ để tính tiền dùng số hồ sơ (customer account number) Trên hố đơn bill thường khơng có chi tiết + Receipt (n) : giấy biên nhận làm chứng (đã nhận tiền hay đồ khác), biên lai, hành động nhận 180 59 B Dấu hiệu: Các đáp án A, C D có bài: A: Mục 1: unpack the cash register… C Mục dòng cuối: This is where you find the key… D Mục 4: Phần NOTE: When all provided paper…from an approved supplier Pack (v): gói Unpack (v): mở Power adaptor (n): chuyển đổi điện Plug in (v): cắm vào Supplier (n); nhà cung cấp Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 181 C 182 A 183 D 184 B 185 B 186 A 187 C 188 B 189 D 60 Dấu hiệu: Nhan đề advertisement: Coastal Voyage Dấu hiệu: Dòng đoạn advertisement: Discounts are available ….who make reservations at least one month ahead of time Voyage (n): chuyến đường biển Book (v): đặt Early = ahead of time = prior to = before: trước, sớm Coastal (adj): tàu, biển Dấu hiệu: Dòng đoạn advertisement: Photographs = pictures = …the basics of capturing the natural beauty… captures (n): tranh/ ảnh Dấu hiệu: Dòng 1, đoạn Start = begin (v): bắt đầu advertisement :…starts on September 3, Trip = journey (n): chuyến but…on September Dấu hiệu: Phần Important Upon arrival = before form:….Please print and keep the confirmation departure: trước khởi hành page….you must present…upon arrival Confirmation (n): xác nhận Confirm (v): xác nhận Dấu hiệu: Dòng notice:…I need Renter s(n)= tenants: người thuê nhà someone to take over my lease…… Take over (v): đảm nhiệm Lease (n/v): thuê, thuê Dấu hiệu: Dòng notice: It will be In the middle of = mid : available from Mid-March Dấu hiệu: Dòng 10, 11 notice: …so this Apartment rent (n): thuê chung cư rate is locked…after which it may change Rate = charge (n); phí Dấu hiệu: Dòng 3, 4, email : may need a Nearby hotel (n): khách sạn gần place to stay for… Recommend +Ving: đề xuất làm Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 190 A Dấu hiệu: Dòng email: I am familiar with Ausitin… 191 A Dấu hiệu: Dòng 4, đoạn advertisement: ….recently launch Spanish-languge channel 192 D 193 C Dấu hiệu: Các đáp án A, B, C có advertisement A:Dòng đoạn cuối :…is fluent in English and Spanish B: Dòng đoạn 1:…a student of journalism C: Dòng đoạn cuối: Computer and Internet…are required Dấu hiệu: Dòng cuối đoạn advertisement: …Interviews will be held on May 25… 194 A 195 C 196 B 61 Dấu hiệu:Dòng đoạn advertisement:….on the first floor Dòng notice: …will be closed for remodeling Dấu hiệu: Dòng đoạn advertisement Appications….accepted between May and May 15 Dòng đoạn notice :The human resources….in room D22 Dấu hiệu: From: Product Development Department Dòng 2, dấu chấm 1: we recommend pushing ahead with….expedite this product’s launch Conveniently located on = place on: đặt vị trí thuận lời… Channel (n) = program: chương trình Recently = lately; dùng Hiện hồn thành Fluency (n): trơi chảy Journalism (n): báo chí Require (v): yêu cầu Requirement (n): yêu cầu Interviews (n): vấn Interviewees (n): người vấn Interviewers (n): người vấn Remodel (v): sửa sang lại Temporary (adj): tạm thời Qualified candidates (n): ứng cử viên đủ tư cách Submit = turn st in = hand st in (v); nộp Between A and B: A B Determine (v) = decide : định Available (adj): sẵn có Launch (v): mắt, khánh Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 197 62 B Dấu hiệu: Dòng survey: two dates this month at area supermarkets thành Expedite (v): xúc tiến Multiple (adj): đa dạng Take place = happen= occur (v): -Happen Trong từ Happen từ thông dụng Người ta sử dụng Happen cho việc xảy tình cờ, khơng có hoạch định trước Ví dụ: - Be sure to remember me to Lan if you happen to see her in Da Lat ( Nếu anh có (tình cờ) gặp Lan Đà Lạt, xin cho tơi gởi lời thăm.) - Occur Occur có cách sử dụng Happen, mang tính trang trọng (more formal) Ví dụ: Heart attacks frequently occur without any warning Occur dùng để diện, tồn vật/việc đó: Ví dụ: These plants occur in ponds (Những loại thấy ao.) Occur to phrasal verb Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com có nghĩa "chợt nảy ý nghĩ ": Ví dụ: - It's just occurred to me that if we want to go to the seashore for our vacation we should make reservation in advance (Tôi nghĩ bờ biển nghỉ mát, nên đặt chỗ trước.) -Take place Take place dùng cho việc xếp đặt trước: Ví dụ: - The wedding of The Crown Princess of Sweden will take place on June 19, 2010 (NOT…will happen/occur… ) (Lễ cưới Công chúa Thụy Điển tổ chức vào ngày 19 tháng năm 2010.) 198 D Dấu hiệu: Dấu chấm thứ survey:…A majority of respondents ….being familiar with the Green Yard Foods brand Brand (n): thương hiệu A majority of + N số nhiều: đa số… Be familiar with st= get used to Ving: quen với 199 A Dấu hiệu: Dấu chấm thứ survey: Red Ripe….88% it was the best xem mục 1, câu hỏi 1, Ms Huber lại thích Respondents (n): người phản hồi Responses (n); phản hồi 63 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Country Vegetables 200 64 C Dấu hiệu: Dòng cuối, đoạn cuối report:….Instead of the regular….why not display photographs… Purchase = buy (v): mua Once a month = every month= monthly: hàng tháng Label (v/n): nhãn, mác, dán Hard to read = illegible (adj): khó đọc Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com TEST 6: Part + 6: STT Đáp án 101 A Dấu hiệu: Last month => khứ đơn Performance (n): buổi biểu diễn 102 A Dấu hiệu: whether … or Whether … or = if … or 103 C Dấu hiệu: to be => cần tính từ Cautiously (adv) Giải thích Mở rộng Caution (n) 104 D Dấu hiệu: customer service and washing Process: trình machine Action: hành động Development: phát triển Repair: sửa chữa 105 B Dấu hiệu: your … => cần N 106 A Attract smb TO smt Đuôi –al danh từ: approval, arrival Invite smb TO V/ somewhere Issue smt TO smb/smt Opposite (adv): đối diện 107 D Dấu hiệu: sau expressed (v) cần N 108 C Dấu hiệu: twenty million số 109 B Dấu hiệu: a … new book => cần adj bổ sung Monetary policy: sách 65 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com nghĩa cho book tiền tệ 110 B Dấu hiệu: vế While … đầy đủ S-V => cần Promptly = punctually Adv 111 B Dấu hiệu: review (n) => sau end cụm N => cần N 112 A Weekend passes (vé cuối tuần) => valid hợp Boarding pass: thẻ lên máy nghĩa bay 113 A Dấu hiệu: sau were cần Adj => loại B, D Postpone (v) = defer (v) People N đếm => loại C 114 A Dấu hiệu: vế có add more \\ vế 2: positive (Because of = due to) + N response => quan hệ chiều 115 D Dấu hiệu: for … in => hai giới từ => cần N 116 C Dấu hiệu: second … year, hai năm lien tiếp => consecutive 117 D Dấu hiệu: are designed … => sau V cần Adv Long-distance yêu xa 118 A Dấu hiệu: an … painter (N) => cần Adj Poets make poem 119 C Arrange smt Behave is from be + have in the sense ‘have or bear (oneself) in a particular way Remain + Adj relationship: Behave khơng có O đằng sau/ like smb 120 66 D Dấu hiệu: unnecessary expenses (những chi tiêu Distribute (v): phân phối không cần thiết) cần phải loại bỏ => Exhaust (v) smd: vắt kiệt sức remove Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 121 D Dấu hiệu: advertiser’s … of => cần N Terms and conditions: điều khoản điều kiện 122 B Dấu hiệu: trước dấu phẩy khơng có V => Loại C, Except FROM smt: ngoại trừ D Also => Besides 123 A Dấu hiệu: and => chủ ngữ chia số nhiều => loại Inclement (adj) + N B, D người: người không khoan dung, cộc cằn Sau … có tân ngữ => chủ động => loại D 124 C Dấu hiệu: but => đối lập => still 125 B Dấu hiệu: có V (are, will not be considered) => cần mệnh đề quan hệ=> loại C, D sau mệnh đề quan hệ có applications (N) => whose 126 D Appeal (n): lời khẩn cầu Analysis (n): phân tích Networking skill: kỹ xây dựng mối quan hệ Distinction (n): phân biệt Emphasis (n): trọng => hợp nghĩa với skill 127 C Dấu hiệu: even + more => loại A, D Sau responded (V) cần Adv => loại B 128 A Extensive (adj): chuyên sâu Invested (adj): đầu tư Dependent (adj): lệ thuộc 67 Favorable weather/ conditions : thời tiết/ điều kiện thuận lợi Safety test: kiểm tra độ an toàn make available = provide: Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Impressed (adj): có ấn tượng cung cấp Chỉ có A hợp nghĩa với safety test 129 A Dấu hiệu: có tân ngữ (a degree) sau V => chủ động => loại B, C Cần mệnh đề quan hệ đứng đầu câu, cần V-ing => Loại D 130 D Advance (n): tiến Frequency (n): tần số Productive (adj): có hiệu quả, hiệu suất cao Analysis (n): phân tích Productivity (n): hiệu suất, hiệu Chí có D hợp nghĩa với increase worker 131 D Dấu hiệu: vế 1: stop production, vế poor sales Poor sales: doanh số bán => quan hệ nhân => following hàng thấp 132 B Easily: cách dễ Notably: đáng ý Separately: riêng biệt Commonly: thường thường Chỉ có B hợp nghĩa 133 C Dấu hiệu: đứng V => cần tân ngữ đại What = the thing which từ quan hệ => what 134 C Dấu hiệu: mệnh đề quan hệ V be lược Be Far from Adj = be not Adj => cần Adj 135 C Deem + N 68 Prove nghĩa chứng Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Established as Prove + Adj minh, + Adj có nghĩa Assess + nothing => sau V + Adj (costly) => C 136 C Dấu hiệu: a few scientist => among: Be honored by smt: số nhà khoa học vinh danh thành tựu 137 B Dấu hiệu: concern => address hợp nghĩa 138 D Dấu hiệu: Vế 1: mantained its popularity, Vế 2: (Even though = despite the growing completion => quan hệ đối lập => loại fact that ) + S + V A, C Freight = cargo: hàng hoá vận chuyển Vế cụm N => despite 139 B Dấu hiệu: by the time => chia hồn thành => Significantly = considerably loại C, A Vế chia đơn => vế hai cần tương lai => B 140 C Dấu hiệu wear protective gear thuộc safety Provided that: với điều kiện regulation => in keeping with Extending: mở rộng By means of = in order to 141 A Dấu hiệu: it is not … => Adj => Equipped (được Unobtrusive (adj): không phô trang bị) trương, không diêm dúa 142 C Dấu hiệu: lack of such (ice and water dispenser) Preparation (n): chuẩn bị => feature (chức năng) Repair (n): sửa chữa 69 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Temperature (n): nhiệt độ 143 C Dấu hiệu: đứng trước priced (adj) cần Adv => C 144 B Dấu hiệu: mệnh đề quan hệ rút gọn => loại A, D Software division, marketing theo sau khơng có tân ngữ => located division 145 D Obligated, allowed TO Dependable + nothing/ N Responsible for 146 C Dấu hiệu, câu trước có she will Câu sau có in Day-to-day: thường ngày addition => C 147 D Dấu hiệu: Cần V => loại B, C Chủ ngữ số => loại A Supscription (n): theo dõi định kì Subscribe (v): theo dõi 148 B Dấu hiệu: selected => previously Completely: hoàn toàn Steadily: đặn Readily: dễ dàng 149 A Dấu hiệu: magazine => issue (số báo) Refund, reimbursement, return, exchange 150 B Reduce: giảm thiểu Spending habit: thói quen tiêu dung Examine: xem xét Challenge: thử thách Create: tạo Chỉ có B hợp nghĩa với the impact … 70 Sleeping, habit eating, studying Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 151 A Cần N người đóng vai trò S => loại B, C, D 152 D Otherwise: ngược lại Almost: gần Advertising/ management/ strategies marketing/ financial Instead: thay Accordingly: dựa theo Chỉ có D hợp nghĩa Part 7: STT Đáp án 153 C Dấu hiệu: Câu đầu tiên: Member of gym 154 D Dấu hiệu: câu cuối: member must show a valid A coupon = a voucher = membership card token 155 A B tìm thấy gạch đầu dòng thứ 3, C gạch đầu Piano/ Violin/ Guitar dòng thứ nhất, D gạch đầu dòng cuối tunning: chỉnh dây đàn 156 B Dấu hiệu: gạch đầu dòng thứ 3: We can fix any Offer smd smt = offer smt problem, including damage to part or materials TO smb If we don’t have a part, we can order it 157 B Dấu hiệu: đoạn đầu, câu 1: provided that the new Provided that cartridge … condition of 158 C Dấu hiệu: gạch đầu dòng thứ nhất: Before …, 71 Giải thích Mở rộng Performance (n): buổi biểu diễn = in the Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com make sure that the water is off 159 A Dấu hiệu: phần scadling hazard: Before you Scalding hazard: nguy bị open the old filter … Do not drain … before you bỏng are sure that it has cooled down 160 B Dấu hiệu: Câu đầu đoạn 2: Director Niu Tan, Be honored: vinh danh who was there 161 D Dấu hiệu: Câu cuối đoạn 2: she hopes her film Draw attention to: kéo will draw “long overdue, international attention ý đến to …” 162 D Dấu hiệu: Câu đoạn 1: I would be happy to Promptly = punctually write a comment about the job you company … 163 D Dấu hiệu: Đoạn câu 1: tên công ty Manilo Aspect = factor = element Masory, đoạn câu 3: Mr Manilo himself was present for every aspect of the project, … 164 A Dấu hiệu: câu cuối đoạn 2: to repave my Pavement: vỉa hè, lề đường driveway 165 B Dấu hiệu: đoạn đầu câu 3: Tourists are better off Better off = should purchasing … from individual street vendors, … 166 B Dấu hiệu: Câu đoạn 1: One can find items like Motif = pattern: thiết kế hand-knitted sweater 167 A Dấu hiệu: câu đoạn cuối: it offers a broad A broad/huge selection of … selection/variety of smt: lượng đa dạng smt 168 B Dấu hiệu: câu đoạn đầu: the rail section will not operate … 72 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 169 A Dấu hiệu: câu đầu đoạn 1: Rail innovation of Work (n) on: Preparation / Red Line will start on March 11 Renovation on 170 C Dấu hiệu: nhìn vào bảng tàu câu đoạn 1: Eastbound train will stop at Nilsen, and passengers may take a bus … 171 B Dấu hiệu: Câu đoạn 3: your train ticket, which you may purchase at any of our stations 172 D Dấu hiệu: câu đầu đoạn 1: Maintaining the Preservation: chất bảo quản quality … of photographs is important … 173 D Dấu hiệu: câu đoạn 2: they should be placed in the frames that allow space between the glass and the top surface of the photograph 174 B A tìm thấy câu đoạn Humidity = humid level: độ ẩm C tìm thấy câu đầu đoạn D tìm thấy câu cuối đoạn 175 C Dấu hiệu: câu đoạn cuối: if you hand must touch the photograph, … 176 C Dấu hiệu: câu đầu đoạn 1: we take a look at … 177 A Dấu hiệu: Câu đoạn 1: durable 178 73 D Take a look at = check out make it solid and Sturdy: vững chắc, chắn Dấu hiệu: câu đoạn 1: 28 kg, not easy to lift Sturdy man = muscular man Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 179 D Dấu hiệu: câu cuối đoạn 1: The motor is Motor: động máy móc / completely enclosed, which allows the fan to run nguồn lượng/ sức mạnh more quietly than many comparable product 180 B Dấu hiệu: câu đoạn cuối: Finally, the one year warranty covers only … 181 B Dấu hiệu: phần Deliver to: Above adresss (Foster Engineering) 182 D Dấu hiệu: Phần Special Instructions: All items Key holder, card holder, pen should have the Foster Engineering logo printed holder on them 183 A Dấu hiệu: Return form có item number 401, đối Poor sales: doanh số bán chiếu lên Order => calendar hàng thấp 184 C Dấu hiệu: return form: Shipping cost will Refund = reimburse be refunded in form of your original payment 185 B Dấu hiệu: return form đoạn cuối: I have Indicate = illustrate = show ordered this item several times before 186 C Dấu hiệu: đoạn đầu thư: A former employee of your company, … will be interviewed … obtain background information… 187 B Dấu hiệu: câu đầu thư: A former employee of Be interviewed for a your company, Jane Austry will be interviewed job/position: vấn for a position with our organization để vào cơng việc/ vị trí 188 D Dấu hiệu: câu cuối đoạn 1: She authorized us to Enclose = attach ask… the release form is enclosed 189 B Dấu hiệu: Câu trả lời cho câu hỏi: Date of employment 74 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 190 D Dấu hiệu: Câu trả lời: No information on record Supervise = oversee câu hỏi who is the supervisor of her work 191 C Dấu hiệu: Câu đầu đoạn 1: broad range of services to help you start your business, … 192 B A tìm thấy gạch đầu dòng thứ C tìm thấy gạch đầu dòng thứ D tìm thấy gạch đầu dòng thứ 193 A Dấu hiệu: dựa vào excellent idea you have for your company 194 B Dấu hiệu: the title of the ad: CCG: helping new business => Preffered Mortgage công ty 195 B Dấu hiệu: đứng trước priced (adj) cần Adv => C 196 C Dấu hiệu: title article: Manufacturing Contract Signed 197 A Dấu hiệu: câu đó: all of which are used in Bissell’s 198 D Dấu hiệu: câu đầu đoạn article: recently M&A: merger acquired Switzerland’s Seifert Metals as … acquisition 199 D A, B, C tìm thấy câu đầu đoạn and Bid: đấu thầu, đấu giá Bidder: người tham gia đấu thầu, đấu giá 200 75 A Dấu hiệu: câu cuối đoạn article: the Able: có khả năng, có kĩ company will also look to hire several able Welder: thợ hàn welders Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 76 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com TEST Part + 6: STT Đáp án Giải thích Mở rộng 101 Dấu hiệu: the +…+ model (N) => cụm danh từ, cần tính từ Originally(trạng từ): C -sáng tạo, mẻ độc đáo -đầu tiên, trước tiên, lúc khởi đầu 102 B Dấu hiệu: Loại A recruit phải chia bị động Dựa vào nghĩa chọn B 103 D Dấu hiệu: … work station => cần tính từ tính từ sở hữu Khơng có tính từ chọn tính từ sở hữu 104 B - Dựa vào nghĩa loại A C  Closely: gần gũi / sít - Chọn promptly (Adv) nhanh chóng,  Tobe likely to: có khả mau lẹ -> thói quen đề thi TOEIC làm Eg: He is likely to come now  Expessly: -chỉ đề, riêng để (làm đó) -chính xác, tuyệt đối 105 77 A Offer excellent ….=> V+Adj+ N, cần  For the benefit of…: lợi Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com danh từ ích ai/cái Eg: For the benefit of the company,…  Benefit from: hưởng lợi từ… Eg: Benefit from saving  Benefit+N/benefit for: có lợi, làm lợi cho ai/cái Eg: benefit the company 106 B Dấu hiệu: has not … decided -> hồn thành, câu phủ định Thì hồn thành, câu khẳng định dùng already Chọn yet 107 D Request … to -> cần danh từ 108 A Should be + Adj/ P2 Loại D (Adv) Tobe awake to smt -> loại C Align xếp hàng Tobe aware of smt = tobe awake to smt: có ý thức điều Tobe responsible for: có trách nhiệm việc Chọn A: tobe aware of smt: có ý thức điều (thói quen đề thi TOEIC) 109 78 B Dấu hiệu: Present + N + to + N: trao cho Involve in: bao hàm, gồm Achieve smt: đạt điều Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Reach to/for: vươn tới, với tới 110 D Dấu hiệu: V + tân ngữ trực tiếp + By + Đại từ phản thân 111 B Loại A, C, D không phù hợp nghĩa 112 C Must + bare infinitive/ be +P2 Loại A, B Submit smt -> chọn C 113 A Documentation (N): tư liệu làm chứng Vessel (N) tàu, thuyền lớn ( thói quen đề thi TOEIC) Administration (N): thi hành, quản lý Freight (N): hàng hóa/ cước phí (thói quen đề Toeic) Agency (N): tổ chức -> Chọn A 114 A Tobe serviced: phục vụ ( thói quen đề Toeic) 115 B Over the pass few/serveral + danh từ thời gian ( Thói quen đề thi Toeic) 116 D Guest house, accomodation -> cần danh từ giá thuê phòng 79 Prescribe (V): kê đơn Rate (N): giá ( thói quen đề thi Toeic) Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 117 C Tobe+…+by -> bị động, cần P2 118 A Only >< very, quicky -> cần từ tính chất đối nghịch 119 D A +… + of N -> cần danh từ Unless = If not Summarizer có danh từ “er” để người, khơng phù hợp hồn cảnh -> loại 120 A Provided with : cung cấp 121 C Câu thiếu V+ object 122 B Loại C D không hợp nghĩa Thickness danh từ thick (Adj) dày -> loại 123 D Tear smt down: giỡ bỏ, giật đổ Most of + determiners…+N ->Loại A All + N(số nhiều) -> loại B Determiners + entire + N -> loại C 124 A Dấu hiệu nhận biết dựa nghĩa từ  Inform sbd of/about smt : nói cho biết  Speak to : nói với  Respond to: trả lời, đáp lại  Inquire smt of sbd: hỏi thăm 80 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 125 C Fall slightly : giảm nhẹ ( thói quen làm toeic) 126 A Dấu hiệu: Nothing + at all 127 D Dấu hiệu: dựa vào nghĩa Return from: trở từ Restore to : hoàn trả, đặt lại Research on/into smt: nghiên cứu vấn đề Result in: để lại kết 128 C Dấu hiệu: Be + P2 + Adv 129 B Loại A C mệnh đề quan hệ Dựa vào nghĩa chọn B 130 B At least : ( thói quen đề thi toeic) At once = at the same time = lúc At once = immediately : For now: Goodbye for now: tạm biệt hẹn gặp lại 131 C Invite sbd to smt: mời làm 132 C Dựa vào nghĩa Hardly: Densely : dày đặc 81 Hard (Adj): cứng, khó (Adv): chăm Hardly ( Adv): khó khăn, Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Tirelessly: không mệt mỏi Severally: cash riêng rẽ 133 D Dấu hiệu: dựa vào nghĩa Throughout: xuyên suốt, toàn thời gian Aside: bên cạnh Plus: thêm vào As: với cương vị 134 B Dấu hiệu: dựa vào nghĩa Restrictive: hạn chế, giới hạn Innovative: tân tiến, cải tiến Demonstrative: có chứng cứ, Dismissive: thơ bạo, tùy tiện 135 B Refused, damage từ mang tính chất tiêu cực -> cần từ nguyên nhân According to theo sau danh từ tích cực -> loại A As a result/ by reason of smt -> loại C D 136 C Many + …+ N -> cần tính từ 137 A Increase + by + percent (thói quen 82 As a result of: hậu việc ( thói quen đề thi Toeic) Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com đề thi Toeic) 138 D Tobe helpful in Ving: hữu ích việc Manual: sổ hướng dẫn (thói quen đề thi toeic) Encounter: gặp phải, chạm trán ( thói quen đề thi toeic) 139 B Advisable (Adj) khuyên là,… , may change : thay đổi -> cần liên từ nguyên nhân 140 A Dấu hiệu: propose, merge -> confirm ( thói quen đề thi toeic) Confirm: xác định lại Converse: nói chuyện, trò chuyện Commune with sbd/smt: trò chuyện cách thân mật, cảm thơng với ai, Collaborate : cộng tác 141 B Dấu hiệu: V + Adj + N -> Cần danh từ Loại C Regulator: đuôi danh từ “or” thường người -> loại Khơng có mạo từ a/an -> loại regulation 142 83 C Regulations (N) luật lệ, As a result: Must: phải, bắt buộc ( khách Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com kết -> điều bắt buộc quan) quy định, luật lệ Loại A D Have to: phải, bắt buộc ( chủ quan, tự thân muốn làm) Luật lệ điều khách quan pahir tuân thủ nên chọn Must 143 A Dấu hiệu: dựa nghĩa từ At all times: lúc Briefly: ngắn gọn, thời gian ngắn Evenly: phẳng, ngang Lastly: cuối cùng, sau Securely: chắn, đảm bảo 144 D Câu theo sau có từ well-suited: thích hợp, meet your need: đáp ứng yêu cầu phía trước từ cần điền công ty liệt kê loạt tính từ tích cực Vậy cần từ kết 145 C Liên từ and nối vế đẳng lập ngữ pháp, Privacy danh từ, từ cần điền danh từ Loại B D A nghề nghiệp, không văn cảnh Chọn C 146 84 A One week: khoảng thời gian, khơng có thêm thơng tin thời gian Inquire about smt: hỏi thăm Specialize in : chun biệt hóa/ chuyên gia lĩnh vực Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Chọn within 147 C Tobe scheduled to : xếp, lên Respond to: đáp lại, trả lời kế hoạch để làm lại 148 D Đằng trước chỗ cần điền loạt danh từ dụng cụ, phái sau “other things”: thứ khác -> cần điền liên từ mang tính tích cực 149 B Loại A khơng có thơng tin đến việc đặt phòng Follow other things: kèm theo thứ khác ( thói quen đề ) Dựa vào văn cảnh chọn Information 150 D A … Danh từ -> cần tính từ danh từ Attemp to : cố gắng Loại A C Alternating: qua lại: không văn cảnh -> loại B 151 A Ta có cụm three different cereal boxes phía sau có danh từ thời gian “30s”-> chọn A 152 B Loại A C, nghĩa khơng logic Kết thí nghiệm dùng “analyse” Chọn B Part STT 85 Đáp Giải thích Mở rộng Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com án 153 D Key words: “card”, “used for” Có mức độ excellent, good, fair, poor có từ comments: -> đánh giá Chon D 154 A Ker words: “indicate” ra, hotel Dấu hiệu: nhìn vào bảng đánh giá 155 B Key word: purpose, email Dấu hiệu: thank for your application…, first review 156 C Key word: being send with the email Dấu hiệu: attached is… 157 C Key word: who ->hỏi người, contact, arange a meeting Dấu hiệu: arrange a meeting = set up an appointment = tạo gặp gỡ 158 C Key words: notify describe Dấu hiệu: our guides, instructions outlined = procedure Chọn C 159 D Key words: whom, other country, contact, before coming to ICI Dấu hiệu: other countries = other 86 Senior staff: nhân viên cấp cao, có kinh nghiệm làm việc lâu năm Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com nations, notify + contact Chọn D 160 A Key words: where, Prime’s International Newest branch 161 B Key words: why, Hongkong, mentioned Dấu hiệu: main office = headquarters 162 D Key words: Why, Mr Shao, travel Los Angeles Dấu hiệu: meet with members of local business community 163 D Key words: how many, cities, office 164 C Key words: main purpose, article Dấu hiệu: took a look at, popular destop copier, determine, best meet the need 165 A Key words: AL-1400, suggest Dấu hiệu: print quality is good, suitable for home office Adequate (Adj): đầy đủ, tương ứng, thích hợp = suitable Tobe adequate to : xứng đáng với 166 A Key words: Not, clearword 4000, indicate Dấu hiệu: larger size, heavier, handle more work, slightly more 87 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com expensive 167 D Key words: when, coverage, take effect Take effect: có hiệu lực Dấu hiệu: automaticaly covered, a full 90 days from the date of purchase 168 B Key words: how much, single items, The amount of coverage: phí, chi phí Dấu hiệu: amount of coverage, charged to Comtex credit card 169 B Key words: how soon, lost item, notify 170 B Key words: from whom, guidelines intended Intend to : có ý định, có ý muốn, dự định Dấu hiệu: Submission guideline for artwork -> Nơi để tìm thơng tin Created by -> Chọn B 171 D Key words: indicated, Standon Greeting Cards Ltd Dấu hiệu: có all, both, most, most of …các trạng thái extreme thường sai A: all same size >< should be -> not 88 Indicate : ra, suy (thói quen đề thi toeic) Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com obligation B: no mentioned information _> Loại A B C: Return the works ko nói trả phí vận chuyển -> Chọn D -> No more than 10 submissions… 172 B Key words: purpose Với câu hỏi này, có câu hỏi đoạn văn nên làm câu hỏi trước quay lại trả lời sau - Đọc kĩ tiêu đề : available in october from… -> có khả giới thiệu -Đọc lướt qua đề mục lớn -> ý bài, câu đầu tiên, cuối đoạn văn thường câu chứa câu chủ đề Dấu hiệu: Middle by…, Breaking out in business by… -> giới thiệu tác phẩm -> chọn B 173 89 A Key words: Indicated, Mr Silva’s book -> ý hỏi sách Mr Silva không hỏi ông Countless: không đếm được, vô số Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Silva Dấu hiệu: smart, practical book,…countless books on the subjects -> chọn A 174 C Key words: Not mentioned, Mr Morton’s books -> Cần tìm ý đùng để loại câu sai Dấu hiệu: A: negotiating … identify this problem B: successful bargining D: role-plays => Chọn C 175 C Key words: suggested, Mr Chandon Dấu hiệu: Start a new business … Based on his own experience => chọn C 176 D Key words: purpose, Take on: đảm nhiệm Dấu hiệu: event organizers, once again, take on => chọn D 177 90 B Dấu hiệu: interest, display talented từ mang nghĩa tích cực -> cần tính từ tích cực Display: trình diễn, bày, trình bày ( thói quen dùng từ đề thi toeic) Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com -> Chọn B 178 C Key words: Ms Inoue, live, years -> Chọn c 179 A Key words: Ms Mitra, who => Chọn A 180 B Key words: Sugguest, Ms Inoue Vitality: sức sống, sinh khí Dấu hiệu: sau tra lười câu trên, đến câu lại đáp án sai: A, C, D Springboard for new talents in art-> chọn B 181 B Key words: why, Mr Oduya write to Ms Tang Dấu hiệu: thư/ email nên phần mục đích thư có phần tiêu đề mở đầu thư We would like to encourage you… -> chọn B 182 D Key words: OID, do, last year Dấu hiệu: last year, as, launched new margazine -> chọn D 183 91 A Ms Tang asked to Launched = khai trương, khởi động Publish: xuất Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Dấu hiệu: please… -> chọn A 184 C Key words: suggest, Ms Tang, last year Dấu hiệu: Currunt membership status recorded at level A -> Chọn C 185 C Dấu hiệu: how would you like…., name and adress only 186 B Key words: topic, offering Dấu hiệu: learn how to plan, planting fruit trees, cultivate, kitchen,… -> chọn B 187 D Key words: only, evening classes Dấu hiệu: tìm kiếm thơng tin lớp học 188 A Dấu hiệu: $45 – taking class, $40 for taking or more… -> Chọn A 189 B Dấu hiệu: reaching maximun capacity = aldready full 190 D Dấu hiệu: -Đã tham gia lớp lớp ko chỗ -> đăng kí lớp lại : herb for cooking timing your 92 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com perennials Tuy nhiên lớp April 12 trùng lịch với lớp đăng kí -> Chọn D 191 C Dấu hiệu: nhìn lịch trình -> Chọn C 192 D Dấu hiệu: xem kĩ lịch trình, ý tàu ko hoạt động thứ chủ nhật -> Chọn D 193 C Dấu hiệu: purchasing our software -> Chọn C 194 A Key words: Brent Howard, do, next week Dấu hiệu: next Tuesday, set up an meeting, -> Chọn A 195 B Key words: where MG system locate Dấu hiệu: take a train from Lockford, later train arrives at 10 -> Chon b 196 A Dấu hiệu: Loại sai B, C, D 100 exhibitors from 13 countries,… 93 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com the largest in the trade show… -> Chọn A 197 C Dấu hiệu: become available to consumers… -> chọn C 198 D Dấu hiệu: expect, larger crowed -> Chọn D 199 C Dấu hiệu: ngày viết thư 10/9, show tổ chức early this month vào đầu tháng -> Chọn C 200 B Dấu hiệu: but car leadership as well -> Chọn B 94 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com TEST 8: Part + 6: 101 Đáp án D 102 D 103 B 104 B 105 C 106 A STT 95 Giải thích Mở rộng Dấu hiệu vị trí: … + findings (n) -> Ask sb to sth cần tính từ sở hữu -> their Clarify (v) make sth clearer or easier to understand Clarify an issue/ a statement Clarification (n) Dựa vào nghĩa: Passenger (n) hành khách Enjoyable (adj) thú vị, thích thú When + Ving: đang… Upward (adj) hướng lên Late (adj) muộn Careful (adj) cẩn thận Dấu hiệu vị trí: … + size (n) -> cần Actual (adj): thực -> -al tính tính từ từ Actualize (v) Actually (adv) Actuality (n) -> -ity đuôi danh từ Prefer + to V/ prefer sth to sth/ prefer Ving to Ving Dựa vào nghĩa: Announce sth (v) thơng báo điều Facility (n) trang thiết bị Announce that + clause Retirement (n) nghỉ hưu Announcement (n) Repetition (n) lặp lại Retire (v) Competition (n) cạnh tranh Compete with Competitor (n) Will be properly… -> câu bị động -> Appliance (n) thiết bị, dụng cụ cần P2 Kitchen/ household/ electric appliance Dựa vào nghĩa: raise awareness: tăng Advertising campaign: chiến dịch nhận thức quảng cáo Raise sth Reply to Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 107 C 108 A 109 C 110 A 111 B 112 A 113 C 114 B 96 Inquire about sth React to sth Dấu hiệu vị trí: a short + … -> cần In + thời gian: tương lai danh từ Arrive in + địa điểm lớn (thành phố, quốc qia) Arrive at + địa điểm nhỏ Dựa vào nghĩa: Because + clause: vì… Partly (adv) phần Flexibility (n) linh hoạt, mềm dẻo Financially (adv) mặt tài Flexible (adj) Widely (adv) rộng rãi Relatively (adv) tương đối Câu mệnh lệnh -> dùng Vinf Prompt (adj) nhanh chóng, Promptly (adv) Ensure (v) bảo đảm ≠ insure (v) bảo hiểm Mệnh đề quan hệ rút gọn câu bị Sign an agreement/ a contract: kí kết động -> composed by our layer: thỏa thuận/ hợp đồng soạn thảo luật sư Dấu hiệu: … + complete -> cần Adv Complete = fill in/out Apply for a job/ position Apply to a company Whether or not: dù có hay khơng Hire sb = employ sb Physician (n) nhà vật lí -> –ian người At least: Dựa vào nghĩa: Spend sth on sth/ doing sth Laboratory (n) phòng thí nghiệm Considerable (adj) đáng kể ≠ Investigation (n) điều tra considerate (adj) chu đáo Money (n) tiền Land (n) đất Look forward to Ving: mong đợi điều Possible (adj) khả thi, có khả It’s possible that + clause = It’s likely that + clause Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 115 A 116 C 117 A 118 D 119 C 120 D 121 A 122 D 123 C 124 D 97 Hai clause -> cần conjunction -> loại C, D Dựa vào ý nghĩa câu -> chọn “but” mang nghĩa đối lập, “whereas” mang nghĩa so sánh Cần reflexive pronoun cho Mr.Paik -> himself Comprehensive (adj) toàn diện Comprehensive review/ study/ survey Available (adj) sẵn có Availability (n) Prepare oneself for sth: chuẩn bị cho… Interview (n, v) vấn Interviewer (n) người vấn Interviewee (n) người vấn Had … finished -> cần Adv -> loại B Finish + Ving Dựa vào nghĩa: nearly (adv) gần Notice sth Error = fault = mistake Câu đề chưa có động từ -> Specialist (n) chuyên gia = expert phần điền phải có động từ -> loại A B Đi –ist người: journalist, Loại C “having had” … + clause chemist, artist, dentist… Be informed for sth: biết rõ về… Become/ get + adj Inform sb of sth: thông báo điều Dựa vào nghĩa: concerned that…: lo On time: lắng rằng… Express delivery: vận chuyển hỏa tốc Delivery = shipment Request sth: yêu cầu Câu đủ thành phần -> cần Adv As a result of = because of = due to = -> chọn A on account of Câu đủ thành phần -> cần Adv -> chọn D Câu đủ thành phần -> cần Adv Conduct (v) tiến hành -> chọn C Conduct a survey/ an experiment/ a campaign/ an interview Yield (v) gặt hái Yield result/ profit Significant (adj) đáng kể, to lớn Significance (n) Take into account: cân nhắc Take into account = consider Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 125 D 126 C 127 C 128 A 129 B 130 D 131 D 98 Challenge (n) thử thách Challenging (adj) Produce (v) sản xuất Product (n) sản phẩm Production (n) sản xuất Cần S -> loại B C Focus on = concentrate on Cần cụm từ tương đương với “Ms Deal with = handle = tackle = address Jamison’s study” -> “mine” = my study Dấu hiệu vị trí: … + debate -> cần Adj Biography (n) tiểu sử -> loại A B Be the subject of debate = under “debate” -> số -> chọn “much” debate = open to debate Dấu hieuem vị trí: … + assembly -> Assemble (v) lắp ráp, tập hợp cần Adj Assembly (n) Automatic (adj) tự động Automation (n) Dựa vào nghĩa: Latest (adj) Examine (v) kiểm tra At the latest: muộn Look (v) nhìn Look for: tìm kiếm; look up: tra cứu; Stare (v) nhìn chằm chằm look after: chăm sóc; look forward to Glance (v) liếc Ving: mong đợi; look into: điều tra; look up to: kính trọng; look down onto: khinh For the last -> hoàn thành Consistent (adj) liên tục Consistently (adv) Rank (n) thứ hạng Rank (v) xếp hạng Dựa vào nghĩa: operating at or near Insight (n) hiểu biết sâu sắc capacity: vận hành hết gần hết Omission (n) bỏ sót cơng suất Additive (n) chất phụ gia -> số danh từ có –ative: representative, relative Capacity (n) thể tích, công suất Cần conjunction -> phân vân B It is + necessary/ crucial/ essential/ Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com D Dựa vào nghĩa: hai ý đối lập -> chọn D Dấu hiệu vị trí: for + … + of -> cần danh từ -> A B Khơng có dấu hiệu số đứng trước -> chọn danh từ số nhiều -> B Dựa vào nghĩa: outstanding opportunity: hội tốt 132 B 133 D 134 A Be subject to + N: tùy thuộc vào 135 C “Alike” dùng để nhấn mạnh hai đối tượng nhắc đến trước 136 A Dấu hiệu vị trí: … + demand -> cần Adj -> Chọn A 137 B Dựa vào nghĩa: outline 138 B 139 C Had only begun – khứ hồn thành -> hành động với phải khứ Dựa vào nghĩa: waive (v) bỏ -> bỏ £15 phí hành lí cho thành viên 140 B 99 Dựa vào nghĩa câu: vital/ mandatory/ imperative/ compulsory + that + S + (should) + Vinf Duplicate (n) Present (v) Presentation (n) Outgrown (adj) lớn hơn, phát triển nhanh Outlying (adj) xa xôi hẻo lánh Outstretched (adj) kéo dài ra, trải dài Interpret (v) giải thích, phiên dịch Interpreter (n) người phiên dịch Interpretation (n) Prevent (v) ngăn ngừa Prevent sb/ sth from sb/ sth/ doing sth Prevention (n) Preventive (adj) Drop = decrease = decline = fall = reduce Decrease by …: giảm Decrease to …: giảm xuống còn… Purchase Ration Invest Begin + Ving = start + Ving Analyze (v) phân tích Analyze = examine = study Prove (v) chứng minh Cost (v) giá Cost (n) = fee = charge = rate = quote Make contribution to sth: đóng góp Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com In addition to: cộng với Dr Ravia đóng góp lớn cho lĩnh vực tâm lí sinh học thần kinh với cơng trình trước ngôn ngữ học Confirm that … has received…: xác nhận nhận Dấu hiệu vị trí: your + … -> cần danh từ 141 D 142 A 143 C Dựa vào nghĩa: người tuyển dụng liên lạc bạn chọn vấn, không giữ thông tin liên lạc liên hệ bạn có vị trí trống tương lai 144 B 145 C 146 B 147 A Dựa vào nghĩa câu: “ever” dùng để nhấn mạnh Upcoming season: mùa tới -> dùng đơn Nội dung phía có tickets, cast, actress, actor Trước nhắc đến “less than £6500” -> price 148 D 149 D 150 C 100 Dấu hiệu vị trí: … + legroom -> cần Adj Encourage sb to sth: khuyễn khích làm Dùng “such as” đưa ví dụ: In addition = additionally Human resources department = personnel department: phòng nhân Qualification (n) cấp Be qualified to sth = be eligible for: đủ tiêu chuẩn làm Work experience: kinh nghiệm làm việc Unless = if not For example = for instance: dùng để đưa ví dụ In comparison: dùng để đưa so sánh Should + S + Vinf, clause -> câu điều kiện loại văn phong trang trọng Promise to sth Undergo = experience Under renovation/ under construction Appearance (n) ngoại hình Size (n) kích cỡ Speed (n) tốc độ Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 151 B 152 A mobile phones and personal digital assistants electronic device Dựa vào nghĩa câu: nghĩa đối lập -> however Ban điều hành khơng có ý định cấm việc sử dụng thiết bị này, nhiên, gọi điện thoại cá nhân ca làm ảnh hưởng… Đại từ quan hệ thay cho Observe (v) quan sát “supervisor” -> who Observation (n) Be authorized to sth: có quyền làm Part 7: 153 Đáp án D 154 155 C C 156 A 157 B 158 D 159 C 160 D STT 101 Giải thích That’s one-third below our normal price For the entire month of May Dựa vào subject: … survey “Answering the following questions” nội dung toàn My airline tickets were sent to another employee The number of guest rooms has been reduced to 260 from 280 in order to enlarge smaller rooms Restorations have been… in the lobby Mở rộng Look forward to Ving: mong đợi Make a reservation: đặt trước Return sth to sb Be satisfied with sth: hài lòng với Satisfaction (n) Satisfactory (adj) thỏa đáng Enlarge = make bigger Number + N -> adj The number of + Nplural + Ssingular Improve = innovate Improvement (n) Thông tin bảng: revised ship Apologize sb for doing sth: xin lỗi date: November 20 làm A coupon for 10% off your next order Expect to sth: mong làm Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 161 A 162 163 B C 164 C 165 A 166 A 167 D 168 B 169 170 B D 171 D 172 C 102 If you wish to cancel any of the items listed above, please place an X in the box preceding the relevant item numbers Dòng 2, 3: in-flight meal service Dòng 3: that lets the customer decide when to eat Dòng 2: for our Corporate Club members Dòng 1: Welcome to our first edition of the Healthy Living Newsletter Cuối thư: the staff of Tanaka Hospital Dòng 5, 6: profiles of the outstanding medical professionals who work here at Tanaka Hospital Dòng 10: the class will begin promptly at 6pm and will last two hours Dòng 13: if you would like to attend, please call the hospital receptionist Dựa vào nội dung tồn Dòng 10, 11, 12: the plant will be equipped with the same advanced technology used in Samuels plants in India and Canada Phần đầu đoạn 2: The Asia Pacific market for nylon has remained strong over the last decade Đoạn đầu: The new Washwave ultrasonic home dishwasher … is a great way to clean dishes… removes debris from dishes using ultrasonic waves As soon as: Pay by check/ money Precede (v) đến trước ≠ proceed (v) tiến hành On schedule/ on time/ on targer Find sth/ sb + adj Professional (adj) chuyên nghiệp Professional (n) = expert: chuyên gia Một số danh từ đuôi –al: proposal, arrival Be equipped with sth: trang bị với… Competitive/fair/reasonable/ moderate price Stiff/ fierce/ intense/ cut-throat competition Compete with (v) Competitor (n) người cạnh tranh Competitive (adj) mang tính cạnh tranh Once every two weeks = every other week Annual = yearly; monthly; daily Meet the needs/ demand/ deadline/ requirement/ goal/ target Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 173 D 174 C 175 D 176 A 177 D 178 A 179 B 180 C 181 D 182 B 103 Dòng 12, 13, 14: The shorter run time… saves on electricity… lasts only minutes… where a conventional machine usually takes 20 minutes or longer Dòng 10, 11: The water in its tank only needs to be changed every other week Dòng 16, 17, 18: Dowell is also able to customize dishwashers to meet the needs of commercial clients such as those in the healthcare and hospitality industries Selona ET-X: that’s what you’d expect, considering the price Y-Tech 2700: steep price Name of alarm clock numerical rating xuất đầu review, sau comments about personal experience Đoạn cuối phần Selona ET-X: that’s what you’d expect, considering the price It is reliable and easy to get Gritto CX2: Requires advances knowledge to set… worth your while to learn them all Femi D100: needed a small handy alarm clock… the photograph didn’t reflect its actual size Thư 1, dòng 9: online and paper advertisements Thư 1, dòng 7: for the last year I have been a graphic designer for a local accounting firm Downside = disadvantage = drawback As if + clause (past simple or past perfect): thể… Go off: đổ chuông (báo thức), hỏng (thức ăn) Make sth + adj/ v Apply for a job/ position Apply to a company Applicant (n) ứng viên Application (n) hồ sơ ứng tuyển Be responsible for = be in charge of = Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 183 184 A B 185 A 186 A 187 C 188 189 B D 190 A 191 D 192 B 193 C 104 Well-suited = appropriate: phù hợp Thư 2, dòng 7, 8: we were very impressed with the look and artistry of your company’s Website Đoạn cuối thư 2: If you have any examples of your work… please mail them to me Dòng 1,2 notice: Items left behind… are handed over to the information desk Dòng 9, 10: To inquire about a lost item, write to lostfound@ Condition = state: tình trạng All unclaimed items… are held at the desk for days… you can come and claim it personally at the information desk Number of terminal description of item xuất cuối đoạn Serial number you provided dòng email Dòng 8, 9: reasonable expense… relatively modest investment with high return Dòng 14: this year… a loyalty discount for exhibitors who have showcased their products and services in the past Forklift xuất dòng 10, 11: at no charge Free power and water xuất dòng 13 Crane xuất dòng 13: for a small fee hold responsibility for Target at: hướng đến mục tiêu Give sth consideration = take sth into account Inquire about = ask for information Make an arrangement/ an appointment/ a decision At sb’s expense: chịu chi phí Detail (n) chi tiết In detail Detailed (adj) Eligible for sth = qualified to sth Hesitate to sth: ngần ngại làm việc Introduce/ offer/ provide a discount Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 194 D 195 C 196 A 197 198 B C 199 B 200 B 105 Dòng 14: this year… a loyalty discount for exhibitors who have showcased their products and services in the past Dòng 9, 10 email: eligible for 15% discount Dòng 8, email: the entire area will be open for exhibitors to prepare their display from 9am on August 18 Dựa vào nội dung đoạn memo: Fill out = fill in = complete convert any leave days… into a one- Exceed = surpass = outweigh = time cash payment Previously, any outnumber unused leave was automatically applied to the next year In place = in effect: có hiệu lực Đoạn memo: Completed forms must be received no later than Friday, January Dòng 10 email: please fax me the necessary materials Dòng 13 memo: if you have 10 days of unused leave, you will receive percent Đoạn đầu email: I ended the year with 10 leave days for which I would like to receive a cash payment Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com TEST 9: Part + 6: 101 Đáp án A 102 C STT Giải thích Mở rộng Dấu hiệu: open + to+ danh từ người: cho phép vào Resident (a, n): cư trú, cư dân Reside in (v) cư trú, ở, thuộc (quyền hạn, ) Dấu hiệu: Mệnh lệnh, yêu cầu => Động từ nguyên thể Refund (v,n) trả lại Refund = Reimbursement Refund in full Refund to Sb Eg The money will be refunded in full to you 103 A Dấu hiệu: … + Danh từ số => Every All + Danh từ số nhiều/ danh từ không đếm Few + Danh từ số nhiều Other + Danh từ số nhiều/ danh từ không đếm Safety program (N.phrase): chương trình an tồn Assembly (n) lắp ráp/ hội nghị Assembly line (N.P) : dây chuyền lắp ráp 104 D Dấu hiệu: … + Mệnh đề quan hệ => Danh từ Shipping container : thùng đựng hàng vận chuyển Meet the need: đáp ứng yêu cầu Meet St (v) đáp ứng Meet Sb (v) gặp mặt Meet with Sb (v) gặp bàn công việc 105 B Dấu hiệu: Động từ chia câu chủ động (S+V+O) According to Sb./St : Theo According as St /Clause: Tùy theo 106 D Dấu hiệu : Not only… But also Talented=intelligent=skilled=smart= brilliant (a) có tài 106 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 107 C Dấu hiệu từ loại: one of the… => danh từ số nhiều Tourist Attractions (n) điểm thu hút khác du lịch Attract (v) Attraction (n) Attractive(a)=appealing= adorable=tempting=gorgeous 108 A Dấu hiệu : Be…… + Of => Capable Be capable of: có khả làm Candidate = applicant (n) ứng viên cho vị trí cơng việc Position = post (n) vị trí công việc A wide range of + Noun: Nhiều 109 B Dấu hiệu nghĩa: => Distribute Produce (v) sản xuất Product / production (n) Distribute (v) phân phối/ phân phát Distributor/ Distribution Subscribe to (v) đặt mua Subscriber/ subscription Order (n,v) đặt = place an order (v) Note (n, v) ghi chú, phiếu Corp.= Corparation (n) tập đoàn 110 D Dấu hiệu: Measure + Noun… => Noun (V+ O) Employee performance (n) Hiệu làm việc nhân viên 111 C Dấu hiệu: Has: động từ số => chủ ngữ số chủ ngữ danh từ khơng đếm Trước danh từ Two Venues danh từ số nhiều => neither Neither of+ N (số nhiều)+ V(số ít) Most of/some/several + N số nhiều…=> Vsố nhiều 112 C Dấu hiệu: Verb+ Adverb Frequently = at frequent intervals 113 A Dấu hiệu: Cần danh từ với giới từ “to” => Access Provide St (v) Provide Sb With St (v) 114 D Dấu hiệu: Đại từ quan hệ người Supervisor= manager= director (n) 107 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Expense Report (n) báo cáo chi tiêu Expense Report Process (n) bước/ trình báo cáo chi tiêu 115 A Dấu hiệu: Động từ với giới từ “for” Search for + N (v) tìm kiếm= tobe in the search of +N Purchase /ˈpɜː.tʃəs/ (n,v) 116 D Dấu hiệu: Nghĩa từ, cần trạng từ với động từ “rise” Lately (adv) gần đây= recently Late (a, adv) muộn Latest (a) 117 C Dấu hiệu: Cần liên từ theo sau danh từ, dựa vào nghĩa câu Besides : Rigorous= hard= strict= burdensome (a) khó khăn, khóc liệt Hands-on (a) thực hành, thực tế, chỗ Hands-on training Mentor (n) người hướng dẫn nhiều kinh nghiệm 118 B Dấu hiệu: Nghĩa từ Prevent (v) ngăn cản Ordinary household chemicals (n) hóa chất thơng Prevent Sb from St./ V.ing thường dùng nhà Preventable (a) phòng tránh Fellow (n) anh bạn, đồng chí Mutual (a) chung Mutual friends 119 D Dấu hiệu: … + V.ing => After: sau Government (n) nhà nước Governmental (a) Non–government(a) phi phủ Non-governmental Organization 120 D Dấu hiệu: Nghĩa từ Add (v) thêm vào 108 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Addition (n) Additive (a) thêm vào Additive effect Additive (n) chất thêm vào, chất bảo quản Additional (a) phần phụ, phần thêm vào Additional charge (n) phụ phí 121 C Dấu hiệu: Nghĩa từ Postpone = delay (v) Detach (v) gỡ ra, lấy >< attach Detach a stamp Respond to Sb/ St (v) đáp lại Transmit (v) truyền Transmit disease/ news 122 B Dấu hiệu: … + Mệnh đề quan hệ có động từ chia số nhiều => Danh từ số nhiều Feature (v, n) nét đặc trưng, mô tả Distinguish st from st (v) phân biệt với 123 D Admission fee (n) tiền phí vào cửa 124 D Dấu hiệu: Nghĩa từ, tuổi hơn=> Under Dấu hiệu: Nghĩa từ 125 A Dấu hiệu: Is+… => A, D Nghĩa câu bị động => A Prohibit (v) ngăn cấm Prohibit sb From st./ V.ing 126 B Dấu hiệu: nghĩa từ Debt Management (n) Quản lý nợ Registration (n) đăng kí 109 Substantially increase (v) tăng mạnh/ bền vững Non-stop (a, adv) không ngừng Non-stop flight/ rain Work non-stop Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Signature (n) chữ ký Invoice (n) đơn hàng 127 A Dấu hiệu: V+ O+… => Trạng từ bổ nghĩa cho động từ Directly (adv) Trực tiếp Contact Sb directly (v) trực tiếp liên lạc với Sb 128 D Dấu hiệu : S+ … + O => Điền động từ Manufacture (v, n) sản xuất Manufacturer (n) nhà sản xuất 129 A Dấu hiệu : Nghĩa từ Approximately= Nearly = about: gần Slowly (adv) chậm Eagerly (Adv) háo hức Spaciously (adv) rộng 130 B 131 B Dấu hiệu: Can be+… => A, B, C Nghĩa câu bị động => B Dấu hiệu: One of Ns Downtown (n, a) khu buôn bán kinh doanh thành phố Take + time + to Verb: để làm gi Eg It takes me 30 minutes to go home from school A wide variety of + N : nhiều 132 B Dấu hiệu: Cần động từ chủ ngữ số nhiều ‘Coffee makers” In terms of + N: mặt N Vary (v) biến đổi/ thay đổi Various (a) đa dạng-> Variety (n) Variable (a) hay thay đổi/ thay đổi Variable zone (n) ơn đới 133 A Dấu hiệu : Noun+ Of+ Đại từ sở hữu A friend of mine Financial performance (n) hiệu tài 134 C Dấu hiệu…… + Clause => While/ Unless Dựa Take a later flight (v) bay chuyến 110 Merge (v) sát nhập Conglomerate (n) công ty lớn sở hữu nhiều công ty nhỏ nhiều lĩnh vực khác Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 135 B vào nghĩa câu=> Unless sau Arrive at (v) đến, tới Dấu hiệu: Cần trạng từ bổ nghĩa cho động từ “ perform” Admire (v) Admirable (a) đáng ngưỡng mộ Latest (a) 136 A Dấu hiệu: so sánh The… Of Noun Fresh (a) tươi Fresh student : sinh viên năm Freshen (v) 137 C Dấu hiệu: At pace :nhịp độ phát triển Keep/ hold pace with (v) theo kịp, sánh kịp 138 B Dấu hiệu: Nghĩa câu Even if= although=though + Clause : Mặc dù Owing to + Noun : Vì As + Clause : Vì Fluctuation (n) dao động, thay đổi bất thường Economic fluctuation 139 B Dấu hiệu: Nghĩa từ Participate in= Join= take part in=attend Devise a plan (v) vạch kế hoạch Subtract (v) trừ Count (v) đếm Count on Sb (v) tin tưởng vào Count on you Compensation (n) bồi thường, lương thưởng ( salary+ benefits) Compensation plan: sơ đồ trả thưởng 140 C Dấu hiệu: In the vicinity of N: vùng lân cận Sculpture (n, v) điêu khắc Display= exhibit (v) trưng bày 141 C Dấu hiệu: nghĩa từ Attention (n) ý Question (n) câu hỏi Ideal (a) Lý tưởng Ideal girlfriend 111 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Occasion (n) dịp For any occasion: cho dịp Influence (n) ảnh hưởng 142 A Dấu hiệu: Nghĩa từ Valid (a) giá trị Constant (a) liên tục Safe (a) an toàn Confidential (a) bảo mật Remain + Adj (v) giữ / Redeem (v) chuộc lại/ bù lại Redeeming (a) Eg: the only redeeming feature of hers is her beauty Redeem oneself (v) thể thân để bù lại sau mắc lỗi Redeem st= pay a debt 143 C Dấu hiệu: Câu bị động với động từ “ Can” Full (adj) đầy đủ >< partial Full payment/ Partial payment 144 B Itinerary (n) hành trình Submit=hand in (v) nộp 145 D Dấu hiệu: nghĩa từ Delay (n,v) hoãn Authorization (n) ủy quyền, cho phép Maintenance (n) bảo trì, trì Increase (v,n) tăng Dấu hiệu: nghĩa từ 146 A Dấu hiệu: Business expenses (N.P) chi tiêu công tác Accompany (v) đồng hành, kèm theo Reimburse = refund 147` B Dấu hiệu: In October => Hiện tiếp diễn diễn Referral (n) giấy giới thiệu 112 Upon + Noun/ V.ing: Cùng với, theo Upon these conditions,… Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com tả kế hoạch tương lai 148 C Dấu hiệu: nghĩa từ Interest (n) lãi, yêu thích Retail (v,n) bán lẻ Incentive (n) chương trình khuyến mại Appearance (n) hình thức, diện mạo Retail dealer (n) người bán lẻ Một số danh từ kết thúc “itive” Incentive Representative Alternative 149 D Dấu hiệu: … + Verb => In order to In spite of= despite+ Noun/V.ing As soon as possible (ASAP) 150 A Dấu hiệu: Nghĩa từ đặt vào đoạn Turn st/ sb into st/ sb Annual (a) = once every year Enterprise (n) việc kinh doanh Revenue (n) ngân khố, hoa lợi Purchase (v,n) mua Expertise (n) thành thạo, có chuyên môn 151 B 152 D Dấu hiệu: finance will lead the discussion… After the discussion,… => Động từ chia tương lai Dấu hiệu: Past workshop resulted in successful business ventures …… Workshop space is expected to be limited => Dùng liên từ As a result One –on- one = (meet) in person Business Venture (n) dự án kinh doanh thương mại Part 7: STT 153 113 Đáp án D Giải thích Dấu hiệu: I am writing to remind everyone that… => repeat information Mở rộng Remind sb of st/ Ving (v) nhắc gì/ làm Remind sb of sb (v) gợi nhớ đến Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 154 C Dấu hiệu: - Avoid the lobby -You need to enter and exit the building through the rear door ( form the parking area) and the staircase => Different entrance Extension (n) số điện thoại nhánh Contact me at extension 221 155 B Dấu hiệu: Florist (n) người bán hoa - Award winning staff of FSA certificate florists 156 D Dấu hiệu: - gift certificate, balloons - large selection of plants Balloon /bəˈluːn/ Balloon goes up (idiom) Tình trở nên nghiêm trọng tiêu cực Eg The balloon went up last night when I came home late 157 B Dấu hiệu: - Nationwide delivery available Deliver (v) Delivery (n) Delivery man/ woman (n) người chuyển hàng 158 A Dấu hiệu: - Slow response… => Reinstall the software Calculate (v) tính tốn Calculation (n) Calculator (n) máy tính 159 D Dấu hiệu: - For other problem and solutions, please go to website…… - Here you will have the opportunity to download software upgrades and post your Discount (n) giảm giá Discount code (n) mã số hưởng giảm giá 114 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com comments 160 D Dấu hiệu: - For information on leasing,… Lease (v,n) thuê, cho thuê Lease st to sb cho thuê Eg - I signed a three-month lease when I moved into the house last month - She leased the house to a fresh students 161 C Dấu hiệu: - For information on leasing, please contact Michiko… Agent (n) người đại diện, người đại lý Interior decorator (n) người trang trí nội thất 162 D Dấu hiệu: - Đảo ngữ với câu điều kiện loại - However, I have decided to accept a previous dùng văn viết trang trọng offer… Had+ S+ PP, S would have PP - I regret that I will not able to join your team - Had the distance not been a factor, I would have been happy to accept your offer 163 A Patent law (n) luật quyền 164 C Dấu hiệu: - Another firm that also specializes in patent law Dấu hiệu: -My decision to accept another offer was largely due to my desire to work in Newcastle,… 165 C Dấu hiệu: -pleased to announce the opening of the second store in … Trend (n) xu hướng Trendy (adj) hợp thời Retail store (n) cửa hàng bán lẻ 115 Due to + Noun : Vì Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 166 C Dấu hiệu: - Abigail Hurst,…, leads experienced, talented furniture makers Lead /liːd/ (v) dẫn dắt, lãnh đạo Leader (n) Lead /led/ (n)chì Leaded >< Unleaded (a) có chì >< khơng chì Unleaded petrol/ Lipstick 167 B Dấu hiệu: - Today’s Space, which features information about houses and buildings that are known for their impressive furnishing and décor Known for N Be Well known for= famous for 168 D Maintenance work: Bảo trì Do maintenance work (v) 169 C Dấu hiệu: - cột Reason: repair, repave lanes, road improvement Dấu hiệu: - Cột Road Name thứ 3: Only northbound lanes unavailable 170 B Dấu hiệu: - Cột Date thứ 2: Aug 6-11 Schedule (v, n) lịch trình, lịch UK /ˈʃedʒ.uːl/ US /ˈskedʒ.uːl/ 171 B 172 A 173 B Dấu hiệu - Cột Alternate Road cuối Ocean Road to River Drive to Exchange street Dấu hiệu - Thank you for being a loyal Valsen Lines subscriber Dấu hiệu - Beginning on February 20,….increase/ raised/… 116 Northbound (a) theo hướng nam Loyal (a) trung thành Loyalty (n) Loyal customer= Patron Take effect (v) có hiệu lực Rate = charge= fee=price= quote Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com (n) phí, tiền giá 174 A Dấu hiệu: đoạn Change: International calls/ local call during business hours Other rate will remain the same In the evening (BUT) On Saturday evening 175 D Dấu hiệu - Đoạn 3, dòng We will set up a new customer service call center Set up= establish = open (v) thành lập, mở 176 A Dấu hiệu - Dòng 2, đoạn New equipment will enable the company to produce faster and more efficiently Enable sb to Verb (v) cho phép làm 177 C Dấu hiệu -Conduct = carry out (v) thực hiện, tiến hành Shut down (v) tắt máy Show Sb around (v) dẫn xem Eg When you come to Hanoi, call me, I will show you around 178 D Dấu hiệu - Dòng đoạn Not notice any difference in taste Taste good Taste+ Adj (Smell/ feel/ taste + Adj) 179 B Dấu hiệu -dòng đoạn Europe… biggest share Account for % (v) chiếm 180 A Dấu hiệu - dòng cuối đoạn State goal of 10 percent Match the goal (v) đạt mục tiêu Worldwide/ nationwide 117 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 181 B Dấu hiệu - We offer a low price… Visit our store today! Offer = give (v) đưa Offer a job/ price 182 C Accessory (n) phụ tùng, phụ kiện 183 A Dấu hiệu - we now sell computer accessories Dấu hiệu - Weekly specials: Printer paper, chairs, pens Buy St, get St free: Mua st tặng st Eg Buy a book, get a pen free 184 C Dấu hiệu - Passage 2: Date of order : June 19 Make a (v) mua 185 A Dấu hiệu - Passage 1: Business with 20 or more employees receive free overnight delivery - Passage 2: No charge on overnight delivery FREE => The company employs at least 20 people At least : it >< At most 186 A Request + Noun (v) yêu cầu có N 187 C Dấu hiệu - I am wondering if you would be willing to be interviewed Dấu hiệu - Feature on “ Rising Young Entrepreneurs” Feature = article (n) mục ( tờ báo) Dấu hiệu -I would come to your store if you wouldn’t object Object (n) đối tượng, vật, tân ngữ Object (v) phản đối Object to V.ing (v) phản đối làm 188 118 B purchase= purchase Characteristic (n) đặc điểm Proposal (n) lời đề nghị Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 189 D 190 B 191 B 192 A 193 B Dấu hiệu - Passage 1: Cristina, Who began to talk to me about you - Passage 2: How interesting that you met my aunt Dấu hiệu - Passage 2: I would be delighted to meet you Would October 22 work for you? How interesting! How + adj: câu cảm than How cute! Dấu hiệu - Passage 1: Schedule Time…/ place (room 122) Dấu hiệu - Passage 1: To sign up, please send an e-mail to Yee Mei Chung Upcoming (a) tới Upcoming event/ party/ holiday Dấu hiệu - Passage 1: To sign up, please send an e-mail to Yee Mei Chung by October By + mốc thời gian : Thường nói câu nói deadline Participate in = take part in=attend= join (n) tham gia Sign up (v) đăng ký Send st to sb (v) gửi tới ai= Send sb st Eg You have to submit the report by Aug 194 D 195 C 196 C 119 Dấu hiệu - Passage 2: I was ill last week and not in the office Dấu hiệu - Passage 2: please schedule me for the makeup date I would like to the vegetarian option for lunch please Ill = sick (a) ốm Sick leave : nghỉ ốm Dấu hiệu - Passage 1: Mr Mohinder Kamei of Fandler Department Store has been nominated for the Stropley Award Nominate (v) đề cử Businessperson (n) doanh nhân Community project (n) dự án cộng đồng Makeup (a) bù lại Make up for it (v) Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 197 B Dấu hiệu - Passage 1: đoạn dòng 3, Just opened its first overseas branch Overseas (adj, adv) Nước Branch (n) chi nhánh, cành 198 D Dấu hiệu - Passage 2: to see you receive the Stropley Award Receive = win an award (v) nhận giải thưởng 199 C Dấu hiệu - Passage 1: He was raised in Glasgow and was educated there - Passage 2: I decided to attend our university reunion => they are schoolmate Raise = bring up (v) nuôi dưỡng Educate (v) giáo dục, rèn luyện Education (n) /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ 200 A Dấu hiệu: - Passage 2: please reply to this email I can no longer access my old one… Reunite (v) hợp lại, nhóm lại Reunion (n) Family Reunion: Đồn viên Friend Reunion: Họp bạn bè University Reunion : Họp trường 120 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com TEST 10: Part STT 101 Đáp án C Giải thích Dấu hiệu: invite Dr Zhu to be the guest (N)à Cần danh từ sơ người bổ nghĩa cho danh từ đứng trước Mở rộng Guest speaker = keynote speaker(n) Người phát biểu Seminar = workshop(n) hội thảo 102 B Dấu hiệu: Cần liên từ phừ hợp nối hai mệnh đề Fluent in st ( adj) thành thạo Fluently ( adv) 103 D Dấu hiệu : Cần động từ chia bị động dạng (P2) A: Danh từ, động từ B: Danh động từ C: Động từ chia số it D: Quá khứ phán từ (P2) Cancellation(n) Việc hủy bỏ è Cancel (v) hủy bỏ In accordance with st (n) phù với Outline (v) ra, phác thảo Outline (n) Bản phác thảo, đề cương 104 B Cấu trúc from st to st : từ đến : from start to finish Please + V bare: Vui lòng làm Instruction(n) hướng dẫn è Instruction manual : sách hướng dẫn Attempt to st (v): Cố gắng, nỗ lực làm Air filter (n) màng lọc khí 105 A Dấu hiệu vị trí : be shipped ( V)à cần trạng từ bổ nghĩa Available (adj) có sẵn In stock : Còn hàng Separate (adj) riêng biệt, è Separately (adv) cách riêng biệt 106 C Dấu hiệu : fix (v)… Cần đại từ tân ngữ Conference room (n) Phòng hội nghị Technician (n) kỹ thuật viên 121 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com A: Đại từ chủ ngữ B : Tính từ sỏ hữu +N C : V+ Đại từ tân ngữ D: Đại từ phản thân Technical (adj) kỹ thuật è Technical problem (n) Vấn đề kỹ thuật D Dấu hiệu …… parking area (n)à cần tính từ phù hợp bổ nghĩa A: Phân từ q khứ đóng vai trò tính từ B: Giới từ “ đối diện” C: Tính từ “ vắng mặt” D: Tính từ “ ngây thơ” Blueprint= draft (n) thiết kế Enclose = attach = include(v) kèm theo, bao gồm Parking area/ lot: Bãi đỗ xe D Dấu hiệu : the……. > Cần danh từ đứng sau mạo từ (a, an The) B Dấu hiệu: increase by….five percent-à cần trạng từ mức độ phù hơp A: Vững chắc, kiên B: Gần C: Một cách mạnh mẽ D: Một cách hoàn toàn Appointment (n) hẹn, việc bổ nhiệm Make an appointment: Đặt hẹn Appoint (v) bổ nhiệm định Ambassador (n) Đại sứ According to st ( prep) theo Sales (n) doanh số Sales figure: doanh số Increase by (v) tang khoảng 10 B Cấu trúc : Both (n) and (n) Cả ngành công nghiệp ngân hang thị trưởng bất động sản A: all + Danh từ số nhiều/ không đếm đk B: As = when C: Either (n) or (n): Hoặc… D: Both (n) and (n): Cả ….và … Real estate market: thị trường bất động sản a rise= an increase (n) tặng trưởng 111 A Dấu hiệu: … your hillson’s Awards card to cashierà Câu mệnh lệnh, cần động từ nguyên thể Department store: Bách hóa Present = display= Show (v) xuất trình 122 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Cashier(n) thu ngân 112 C Dấu hiệu: the shortest(adj) … to your destination-à Cần danh từ phù hôp A: (adj) tổng số B: (n) địa điểm C (n) Tuyến đường D: (n,v) Điểm Calculate(v) tính tốn Destination = place (n) nơi đến, địa điểm Step by step: Từng bước Direction (n) Hướng dẫn Direct(v) Chỉ dẫn, đạo 113 B Vacuum cleaner (n) máy hút bụi Lightweigh (adj) nhẹ cân Handle (n) Quai xách Handle ( v) Giải quyết, xử lý 14 C Dấu hiệu : is (to be)… to carryà Cần tính từ đứng sau động từ to be A: (v) giảm nhẹ B: (adj) dễ dàng C: (adv) cách dễ dàn D: (v) Dấu hiệu: ….installed ( khứ)à Cần trạng từ thể hành động thực 115 D Chọn động từ phù hợp văn cảnh A: (v) dẫn, hướng dẫn B:(v) hỗ trợ, ủng hộ C: (v) yêu cầu D:(v) lựa chọn Lease (v) cho thuê > < hire (v) thuê Office equipment (n) thiết bị văn phòng 116 C Dấu hiệu: …….incorporating practical (adj) and aesthetic elements (n) Cần trạng từ theo cấu trúc : adv+ adj+ n A: (v) nếm, thử B: (Adj) C: (adv) D: Ving Known for = famous for= noted for st (ad): Nơi tiếng Practical (adj) thực tế Aesthetic(adj) thẩm mỹ Element (n) yếu tố 117 B 123 Dấu hiệu : S+ V+ O( mixing processes), ….used-à Cần đại từ quan hệ đóng vai trò chủ ngữ bổ Newest version(n) phiên nhât Install(v) cài đặt Automate(v) tự động Automatical (adj) Process (n) quy trình, tiên trình Process (v) xử lý Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com nghĩa cho mệnh đề trước Production time (n) thời gian sản xuât Productivity (n) suất Product(n) sản phẩm Cấu trúc: announce st to sb/ to st: Manufacture (v) sản xuất Manufacturer (n) nhà sản xuất Partner(v) kêt hợp Partner(n) đối tác Solar panel: Tấm lượng mặt trời Dấu hiệu : she was more… to Cần Invest in st(v) đầu tư vào tính từ so sánh phù hợp đứng sau to Investment (n) việc đầu tư be Investor(n) nhà đầu tư A: (adj) : tin Convinced that: tin chăc B (adj) : tiếp nhận C: (adj) rộng lương D: (adj) hợp lý lẽ Dấu hiệu: ….of the passengers( Miss the fight (v) lỡ chuyến bay >< danh từ só nhiều)à Cần đại từ Catch the flight (v) Có chuyến bay danh từ số nhiều Connecting flight: Bay nối tuyến Directing flight (n) bay thẳng 118 A 119 B 120 D 121 B Dấu hiệu: is… low (adj)à cần trạng từ mức độ phù hợp A (adv): rõ rang B (adv) tương đối, C (adv) dồi D (adv) ẩn danh Stock price (n) giá cổ phiếu Stock (n) hang hóa In stockc(n) hang Stockroom= warehouse= storage room : nhà kho Annual Earnings (n) lợi nhuận hang năm 122 C Dấu hiệu: other… candidates (n)à cần tính từ bổ nghĩa danh từ A: (v) hứa hẹn B : to V C: (adj) triển vọng, tiềm D: (adv) cách triển vọng Candidate = applicant (n) ứng viên Extensive background (n) tảng rộng rãi Trade law : luật ngoại thương 123 D Cần động từ phù hợp văn cảnh A: (v) tham gia B: (v) học hỏi, C: (v) bảo vệ Obtain st : có Copyright (n,v) quyền Copyrighted material: tài liệu giữ quyền 124 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com D: (v) có được, đạt 124 A Dấu hiệu: Will … become-à Cần trạng từ đứng trước động từ để bổ nghĩa 125 A 126 D 127 A 128 C Cần giới từ phù hợp với văn cảnh A (prep): không B (prep) : khơng có C( adv) D (prep) cho Dấu hiệu: S+V+ O (rainfall), …… it cần mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho ranh từ đứng trước , ( which made it…)à rút gọn dạng chủ độngà Ving( making) Cần danh từ đứng chủ ngủ cho phù hợp văn cảnh A (n): Sự ưu tiên B (n) thích hợp C (n) Bổn phận D (n) Xếp hạng Dấu hiệu: in quick (adj)… , cần danh từ sau tính từ 129 A 125 Dấu hiệu: receiving (v)……preparation(n)à cần tính từ phù hợp văn cảnh bổ nghĩa A: (adj) tương ứng, B (adj) nhiều C (adj) biết ơn D(adj) gần kề Material (n) nguyên liệu, vật liệu ( raw material, building material) Analyst (n) nhà phân tích Analysis (n) phân tích Analyze (v) phân tích Steel (n): thép Producer= manufacturer : nhà sản xuất Dishwasher: máy rửa bát Microwave (n) lò vi song Convection oven (n) lò nướng đối lưu An large amount of N ( không đếm được) Rainfall (n) lượng mưa On time : thời gian On schedule: hạn Grant(v) trợ câp Award (v) trao thưởng Adward = reward (n) phần thưởng Relevant to st (adj) phù hợp với Construct (v) xây dựng Under construction : Đang xây dựng Glue (n) keo hồ Succeed to (v) kế tục Succeed in st (v) thành công Preparation (n) chuẩn bị Prepare (v) chuẩn bị Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 130 D Dấu hiệu: Cần cụm từ phù hợp văn cảnh 131 C Cần giới từ phù hợp văn cảnh A: Về, khoảng B: Trừ khii C: Sau hi D: Với 132 B Dấu hiệu: ………advantage(n) Cần tính từ bổ nghĩa A: Trạng từ B: Tính từ C: Trạng từ D: Danh từ Advantage (n) lợi thế>< disadvantage(n) Take advantage of st : tận dụng điều Lease (v) cho thuê>< hire(v) thuê When it comes to N/Ving: Khi đề cập đến vấn đề 133 B Cần danh từ phù hợp văn cảnh A: (n) chuẩn đoán B : (n) làm theo C: (n) giải quyết, ổn định D (n) phê bình, trích Firm (n) hang, cơng ty Conducting audits: tiến hành kiểm tốn Compliance with st (n) tn theo điều 134 C Cần động từ phù hợp ngữ cảnh A: tranh luận B: thông báo C: Phát hành D: từ bỏ Be expected to st: mong đợi làm Release (v) mắt, giơi thiêu Release (n) số báo, phát hành Issue(v) : phát hành Issue(n) ấn phẩm, vấn đề Notify st to sb/ notify sb of st Regarding (prep)= about= concerning 135 D Chủ ngữ đầy đủ ….i learned that very ….research( danh từ không đếm được) has been-à cần đại từ đứng trước danh từ danh tư Perform (v) thực hiện, thể Performance(n) buổi trình diễn Performance employee evaluation : Bảng đánh giá thể nhân viên 126 Deliberation (n) : suy nghĩ kỹ lưỡng Abandon (v) bỏ In favor of st /sb: ủng hộ Favorable (adj) tính từ thuận lơi Application (n) đơn ứng tuyển Applicant ( n) ứng viên Apply for st: Xin (ứng tuyển) About= regarding= concerning(prep) Determine(v) Xác định Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com không đếm Preliminary (adj) sơ bộ, ban đầu 136 B Cần Ving( danh động từ )đứng làm chủ ngữ đứng trước tân ngữ ( the range of articles)à loại A D ( danh từ làm chủ ngữ khơng đứng trước tân ngữ khác) A (n) tính đa dạng B (Ving) việc đa dạng hóa C (v) đa dạng D( n) sư đa dạng hóa The range of st : loạt, dãy Publication ( n) việc xuất Public(v) xuất Undoubtedly (adv) không nghi ngờ, chắn Reader(n) độc giả 137 C Purchase (v)= buy (v): mua Appliance (n) = device (n) thiết bị, dụng cụ Exchange (v) trao đổi 138 D Cần giới từ phù hợp văn cảnh A: Kể từ B: vòng C: Lên đến D: Trên Dấu hiệu:… remote (adj)à cần trạng từ 139 A Enterprise (n) Doanh nghiệp Represent (v) đại diện Representative (n) người đại diện Manufacturing market (n) thị trường sản xuất 140 C Dấu hiệu : its….,à cần danh từ đứng sau tính từ sở hữu A (n) đỉnh điểm B (n) quy mô C (n) Độ sâu D(n) kỷ lục, hồ sơ Cần đáp án phù hợp với văn cảnh A: Thậm chí B: Thay C: Ngồi 127 Acknowledge (v) thừa nhận, khẳng định Possibility (n) khả However remote: nhiên xa vời Merger (n,v) sáp nhập As planned : theo kế hoạch Rather than= instead of (prep) thay Apart from st : Ngồi Additional(adj) = extra (adj): them Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com D: Nếu không Part STT Đáp án Giải thích Mở rộng 141 B Cần động từ chia đơn theo chủ ngữ số nhiều “we” 142 A Cấu trúc : divide st between/ among sb: cắt thành nhiều phần Catalog (n) danh mục liệt kê sản phẩm Meet the needs : đáp ứng nhu cầu Paper clip (n) kẹp giấy Filing cabinet (n) tủ hồ sơ “ single source supplier “ : Nhà cung cấp độc quyền 143 D Dấu hiệu : In… >Cần danh từ phù hợp văn cảnh 144 D 145 C 146 A Dấu hiệu: will be…… of cần tính từ Dấu hiệu: identical (adj)… cần danh từ phù hợp A (n) thợ máy B (n) dịch vụ C (n) mẫu D (n) đề xuất Cần động từ phù hợp A: (v) giới hạn B(v) Cải tiến C (v) thích ứng với D (v) tuân theo 147 A Cần cấu trúc bị động khả 148 B Cần liên từ phù hợp nối hai mệnh đề 128 In stock : hàng >< out of stock/not in stock: hết hàng In progress : Đang tiến hành Defect (n) lỗi, khuyết điểm Identical model n) mẫu giống hệt At no cost= free of charge : miễn phí Commercial establishment (n) tổ chức thương mại Warranty (n) bảo hành Conform to st (n) thích ứng với Comply by st (n) tn theo Reserve (v) đặt trước, giữ Reservation (n) việc đặt trước chỗ Gathering (n) gặp gỡ, tụ họp Turn in = submit = hand in (v) Nộp Application (n) đơn xin Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com Since = because =as Dấu hiệu: received (v)……. > cần danh từ 149 150 C 151 B 152 D Dấu hiệu: thank you for ……about cần V-ing phù hợp sau giới từ A: nghe B: giải thích C: thắc mắc D: liên quan đến, Cần liên từ phù hợp A: trường hợp B: C: trước D: Dấu hiệu : either of ( danh từ số nhiều)à cần đại từ danh từ số nhiều Permit (v) cho phép Permit (n) giấy phép Permission (n) cho phép Approve (v) phê duyệt Approval (n) phê duyệt Management (n) Ban quản lý Procedure (n) thủ tục Order (n) đơn hàng Customer service representative (n) đại diện chăm sóc khách hàng Part STT 153 Đáp án D Giải thích Dấu hiệu: Im writing to express our gratitude to you for being a faithful customer Mở rộng Express one’s gratitude for st : bày bỏ lòng biết ơn Faithful customer = loyal customer : khách hàng trung thành 154 D Appreciate (v) biết ơn, đánh giá cao Relative(n) họ hàng, người thân 155 A Dấu hiệu : we greatly appreciate the fact that over the years you have helped our business grow by introducing us to your relatives and friends Dấu hiệụ: On Wednesday, JA Quinn announced that it will be opening three more stores in the UK later this year 129 Expansion (n) mở rộng Expand (v) mở rộng Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 156 D 157 C 158 C 159 A 160 D 161 B 162 C 163 D 164 D 165 A 130 Dấu hiệu: Dòng đoạn 2: the main character in the television series In the series, Vega, played by Enrico Camacho, Dấu hiệu : Dòng đoạn 3: Cycler Monthly is increasingly appealing to younger audience Dấu hiệu: dòng đoạn 4: I’d like you to thinking about ways to promote Cycler Monthly’s online edition more heavily and to target younger readers in particular Play (v) đóng (phim, kịch ), biểu diễn Dấu hiệu : dòng đoạn 4: when returning the camera and the accessories, please pack them carefully … provided Dấu hiệu : dòng đoạn 2: Our records indicate that we have sent you the following items Dấu hiệu: đoạn 3: your rental period ends on October 15 Accessory (n) phụ kiện Dấu hiệu: we appreciate the feedback we received from you when you took our recent breakfast foods survey Dấu hiệu: As a token of our appreciation, we are sending you some free samples of Tasty Breakfast Foods products Dấu hiệu : dòng đầu đoạn 3: Be sure to check the Tasty Breakfast Foods Website for information about where you can purchase our new products Dấu hiệu: Đầu : Safety regulations , personal Protective Appealing to (adj) thu hút, hấp dẫn Audience= reader: khán giả Promote (v) xúc tiến, quảng bá, thăng tiến Get a Promotion (n) thăng tiến Heavily (adv) cách mạnh mẽ Target(v) hướng đến mục tiêu Record (n) hồ sơ Indicate (v) ra, thể Rental (n) việc thuê Rent (v) thuê Rent (n) tiền thuê Appreciate (v) biết ơn, đánh giá cao Sample (n) hàng mẫu Purchase (v) = buy(v): mua Safety regulation (n) quy đinh an toàn Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 166 B 167 B 168 D 169 C 170 D 171 B 172 A 173 D 131 Equipment (PPE) Dấu hiệu: Dòng đoạn 1: TBNC routinely conducts inspections of every PPE iten twice a year Dấu hiệu: dòng đọạn 2: the supervisor will inquire about the nature of your work (nighttime work, repaving, maintenance work,) Dòng đoạn Once you have received a replacement PPE item, you should dispose of the item that is being replaced in one of the specially designated bins These are located in room 2B of the main office Dấu hiệu : đoạn 3: In the end, Mr Tanaka managed to achieve his goal and for the past year he has lovingly overseen every aspect of the detailed renovation Dấu hiệu : dòng đầu đoạn 1: Keito Tanaka, who for the past 12 years has been a violinist with the Clermont Symphony Orchestra Dấu hiệu dòng đoạn He began gathering the necessary funds to realize this goal by requesting donations from several area businesses Additionally, he organized a variety of fundraising activities, Dấu hiệu : đoạn 3: the event will take place at 6:00 pm, with Mr Tanaka having the honor of being the projectionist for the evening Dấu hiệu dòng đoạn 1: the 40 Conduct (v) tiến hành Inspection (n) kiểm tra Inquire about st (v) Hỏi Nature of work : chat công việc Dispose of st : (v) loại bỏ Designate (v) định è Specially designated bins: Những thùng rác đinh rõ ràng Be located in = be situated in somewhere : đặt Achieve (v) đạt Achievement (n) thành tựu Oversee (v) quản lý, giám sát Renovation (n) việc tân trang, làm Symphony orchestra(n) dàn nhạc giao hưởng Violinist (n) nghệ sĩ đàn vĩ cầm Fund (n) tiền quỹ Donation (n) tiền quyên góp Area businesses (n) doanh nghiệp địa phương Fundraising activities Các hoạt động gây quỹ Take place (v) diễn Projectionist (n) người chiếu phim In need of st : cần thiết làm Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 174 A 175 B 176 C 177 D 178 C 179 B 132 year old road has been in great need of repair for many years The section, around Front Street will undergo major work and the Front Street exit will be closed for a period Dấu hiệu : Đoạn : the Front Street exit will be closed for a period of about three weeks while the exit ramp is replaced Dấu hiệu : those who must drive into the city center while the repair work is in progress should watch for signs announcing detours and new traffic patterns Dấu hiệu đoạn đầu: Chuan Kunchai observed with satisfaction the crowds of people who came to preview Meadowscape, a community of 60 two and three bedroom houses; in a way, this community brings his life full circle Dấu hiệu đoạn : he next went on to teach architecture at the same university he graduated from Dấu hiệu : “ Mr Kunchai is perhaps the only builder in the Acton area who is genuinely committed to addressing the needs of people who want affordable housing Section(n) khu vực Undergo (v) trải qua Dấu hiệu đoạn dòng : “Mr Kunchai is perhaps the only builder in the Acton area who is genuinely committed to addressing the needs of people who want affordable Search for = look for = seek st (v) tìm kiếm Reasonably priced : giá hợp lý Exit ramp (n) đường khỏi quốc lọ In progress : tiến hành Announce st (v) thông báo Detour (n) đường vòng New traffic pattern (n) khn đường Observe (v) quan sát, theo dõi Satisfaction (n) hài lòng Preview (v,n) xem trước Community (n) cơng đồng dán cư Life circle (n) toàn đời Architecture (n) thuật kiến trúc Address= deal with = handle = solve st (v) giải Committed to Ving : dốc sức, tận tâm Afford to (v) đủ khả để làm Affordable (adj) vừa phải, phải chẳng Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 180 A 181 C 182 B 183 D 184 A 185 A 186 C 133 housing… > Đoạn cuối dòng “ I’ve been searching for an affordable home in Westburg for months “ Dấu hiệu đoạn cuối “ I’ve been searching for an affordable home in Westburg for months:, said Ms Zhou “ Thanks to Meadowscape, I am about to realize a dream I’ve had for a long time” Dấu hiệu : Câu đầu : Are you looking for a short term rental that wont hurt your budget ? Then City Life Suites is the place for you Dấu hiệu : dòng đoạn : a variety of tourist attractions including museums, galleries, restaurants, and theaters are all within walking distance Dấu hiêu : Parking is available for $3.00 a night ( $75 per month) Dấu hiệu : Đoạn văn đầu: Discounts are available for those seeking monthly and those participating in Howell University’s seven-week summer intern program….> Đoan 2: My internship at the university museum will now begin on June instead of 10 June Dấu hiệu đoạn văn : I’ll be driving up from Toronro a day earlier than I had planned, so I’d like to check in on June Dấu hiệu “ should we wish to conduct an interview with me ” Affordable home : Ngôi nhà giá vừa phải Short term rental : thuê ngắn hạn Budget (n) ngân sách A variety of st : Nhiều , đa dạng Tourist attraction (n) điêm hấp dẫn du lịch Walking distance (n) khoảng Participate in st (v) tham gia vào Internship (n) thực tập Intern (n) thực tập sinh Check in (v) làm thủ tục nhận phòng Check out (v) làm thủ tục trả phòng Conduct (v) tiến hành, thực Lead (v) lãnh đạo, dẫn dắt Consider + ving /adj(v) : cân nhắc, xem xét Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 187 B 188 A 189 C 190 B 191 A 192 D 193 C 194 A 195 B 197 D 134 Dấu hiệu câu đầu đoạn : please note that I will be unavailable from March 29 until March 31 because I will be attending a conference in Atlanta Dấu hiệu : this letter is to confirm the offer I made to you in our telephone conversation yesterday Dấu hiệu đoạn 2: your appointment is effective May 15 I will be sending you paperwork that you should complete and then submit to me by fax by April 30 Dấu hiệu đoạn đầu “ My recent work is not just about being an observer of nature Instead, I want to show how we are all a small part of it “ Dấu hiệu đoạn 2: complimentary tickets are available to museum members Get through (v) : thông qua Attend = participate ín st (v) tham gia vào Conference (n) buổi hội thảo Confirm (V) xác nhận Make a confirmation (v) Appointment (n) việc bổ nhiệm Appoint (v) bổ nhiệm Paperwork (n) giấy tờ Submit= hand in= turn in (v) nộp, đệ trình Observer (n) người quan sát Complimentary = free (adj) mien phí Museum member(n): thành viên bảo tàng Dấu hiệu : cấu those paintings Painting (n) họa have a life of their own, and evolve A life of their own : phần into something new each time I see sống họ them Dòng : the new works Evolve (v) tiến triển, mở Lighter tough : tiếp xúc nhẹ have a much lighter touch, giving Impression (n) ấn tượng impression that he is not sure of himself Dấu hiêu : dòng đầu đoạn : I have Spend + Ving (n) spent many enjoyable hours studying his early work Dấu hiệu : dòng đoạn văn 2: Depict (v) mơ tả chi tiết Vestrom depicts the small elements Element (n) yếu tố in nature , Dấu hiệu dòng đoạn 3: Paulino has Extensive (adj) sâu rộng Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com www.phamlocblog.com 198 B 199 B 200 D extensive experience as a guide, having worked for 16 years at Trivexa, a Junea- based travel company and itself a one time winner of the Best Travel Company Prize Dấu hiêu : đoan dòng : the company has recently added a new program offering comfortable indoor lodging Đoan văn : Discovery Adventure : this trip overnight lodging in charmingly furnished log cabins Dấu hiệu : Discovery Adventure is an eight day trip Ultimate Expedition: two week long adventure Extensive experience (n) kinh nghiệm sâu rộng Dấu hiệu : Amazing Cruise : offers four days of boating on the rivers and lakes of Alaska, salmon fishing, and enjoying fresh – caught fish around a campfire for dinner Campfire (n) lửa trại Lodging (n) chỗ Furnish (v) trang bị Log cabin (n) nhà gỗ Charmingly (adv) quyến rũ Expedition (n) thám hiểm Adventure (n) phiêu lưu Discovery (n) phám phá Tài liệu vơ vàn, nhiên việc chọn lọc phương pháp học điều quan trọng Cô hi vọng sách, tài liệu giúp ích nhiều cho em chinh phục TOEIC Chúc em học tốt thành công tương lai nhé! www.phamlocblog.com Nếu em có thắc mắc đăng kí tư vấn đây: http://bit.ly/1SFvhkj *********************** 135
- Xem thêm -

Xem thêm: cnttqn com guerilla english v13 by fususu , cnttqn com guerilla english v13 by fususu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn