UNIT 3 BIG STEP 1

18 62 0
  • Loading ...
1/18 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:51

TOEICBACHKHOA.NET UNIT – BIG STEP READING N Adj Adv Verb Pre Det Conj TOEICBACHKHOA.NET Bạn chưa nắm ngữ pháp quy ước màu sắc từ loại xem thêm link bên trước học nhé! :D https://www.toeicbachkhoa.net/2018/11/ngu-phap-toeic-co-ban_21.html Nhấn F5 để bật trình chiếu bấm vào chấm tròn chỗ bạn chưa biết nghĩa! :D 1.1 N Adj Adv Verb Pre Det Conj giao tài liệu He delivered the document in person tài liệu The document was delivered trực tiếp anh by him in person giao TOEICBACHKHOA.NET trực tiếp 1.2 N Adj Adv Verb Pre Det Conj ký TOEICBACHKHOA.NET hợp đồng lao động You must sign the employment contract hợp đồng lao động The employment contract must be signed by you phải ký 1.2 N Adj Adv Verb Pre Det Conj phòng kinh doanh TOEICBACHKHOA.NET tổ chức The sales department will held hội nghị bán hàng a marketing seminar hội nghị bán hàng The marketing seminar will be held by phòng kinh doanh the sales department tổ chức 1.3 N Adj Adv Verb Pre Det Conj người quản lý TOEICBACHKHOA.NET phân phát The manager will distribute sách hướng dẫn an toàn the new safety guidelines phận chuyển The parts could not be shipped to the factory by next week trước tuần sau nhà máy 1.3 N Adj Adv Verb Pre Det Conj TOEICBACHKHOA.NET nên nộp hồ sơ tham dự Attendance records should be submitted to the personnel department phòng nhân The contents of this proposal can be revised by the manager nội dung người quản lý đề xuất sửa lại 2.1 N Adj Adv Verb Pre Det Conj công ty giảm The company will reduce its staff by 20 percent phần trăm TOEICBACHKHOA.NET nhân viên 2.2 N Adj Adv Verb Pre Det Conj công ty TOEICBACHKHOA.NET giảm The company has reduced chi phí sản xuất its production cost chi phí sản xuất Its production cost has been reduced by công ty the company giảm 2.2 N Adj Adv Verb Pre Det Conj thư ký TOEICBACHKHOA.NET phân phát The secretary has distributed this pamphlet sách nhỏ phân phát This pamphlet has been distributed by thư ký the secretary sách nhỏ 2.3 N Adj Adv Verb Pre Det Conj TOEICBACHKHOA.NET sửa lại đề xuất The proposal has been revised by thư ký my secretary kế toán trưởng The accounting manager has reviewed tất báo cáo ngân sách all budget reports xem lại 2.3 N Adj Adv Verb Pre Det Conj TOEICBACHKHOA.NET ngân sách lại công ty giảm The company's travel budget has reduced substantially đáng kể The researchers have developed nhà nghiên cứu a new vaccine loại vắc xin phát triển 2.3 N Adj Adv Verb Pre Det Conj liên tục They have consistently provided sản phẩm dịch vụ chất lượng quality services and products TOEICBACHKHOA.NET cung cấp 3.1 N Adj Adv Verb Pre Det Conj TOEICBACHKHOA.NET sổ tay nhân viên The new employee handbook phân phát tất nhân viên was distributed to all employees tiền thuê nhà toán You should pay the rent before the deadline ngân sách nghiên cứu phát triển The research and development budget bị giảm has been reduced substantially đáng kể hạn cuối 3.1 N Adj Adv Verb Pre Det Conj đề xuất chủ tịch TOEICBACHKHOA.NET chiến lược The president has proposed a new strategy to increase sales tăng doanh số The terms of the contract must be reviewed carefully điều khoản cẩn thận hợp đồng phải xem lại 3.2 N Adj Adv Verb Pre Det Conj TOEICBACHKHOA.NET Teen Ice Cream Party & Game Night thứ năm tháng tám Thursday August 31 @ 6:30 P.M mời thiếu niên All teens and their friends are invited for an End-of-the-Summer Ice Cream Party and tất thức ăn Game Night All the food for the party will be bữa tiệc 3.2 N Adj Adv Verb Pre Det Conj cung cấp với TOEICBACHKHOA.NET provided along with cards and nhiều trò chơi cờ bàn various board games việc đăng ký yêu cầu Registration is required to join the event tham dự kiện TOEICBACHKHOA.NET Đăng ký học TOEIC, B1 – VSTEP, GIAO TIẾP 0334 877 613 (Mr Hiep) 0359 030 369 (Ms Tram) ... to join the event tham dự kiện TOEICBACHKHOA.NET Đăng ký học TOEIC, B1 – VSTEP, GIAO TIẾP 033 4 877 6 13 (Mr Hiep) 035 9 030 36 9 (Ms Tram) ... nhé! :D https://www.toeicbachkhoa.net/2 018 /11 /ngu-phap-toeic-co-ban_ 21. html Nhấn F5 để bật trình chiếu bấm vào chấm tròn chỗ bạn chưa biết nghĩa! :D 1. 1 N Adj Adv Verb Pre Det Conj giao tài liệu... khoản cẩn thận hợp đồng phải xem lại 3. 2 N Adj Adv Verb Pre Det Conj TOEICBACHKHOA.NET Teen Ice Cream Party & Game Night thứ năm tháng tám Thursday August 31 @ 6 :30 P.M mời thiếu niên All teens and
- Xem thêm -

Xem thêm: UNIT 3 BIG STEP 1, UNIT 3 BIG STEP 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn