1 NVu t luong

55 103 0
  • Loading ...
1/55 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CHUYÊN ĐỀ ThS TRẦN QUỐC VIỆT GV: TRẦN QUỐC VIỆT NỘI DUNG CHÍNH  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP  HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP  PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP  THIẾT KẾ THANG BẢNG LƯƠNG  XÂY DỰNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG GV: TRẦN QUỐC VIỆT NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DN 1.1 TIỀN LƯƠNG & TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG 1.2 PHỤ CẤP LƯƠNG 1.3 THANG BẢNG LƯƠNG 1.4 TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU 1.5 CẤU TRÚC THU NHẬP TIỀN LƯƠNG THEO Ps GV: TRẦN QUỐC VIỆT NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DN 1.1 TIỀN LƯƠNG & TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG BẢN CHẤT VỀ TIỀN LƯƠNG Tiền lương hiểu số tiền mà người sử dụng LĐ toán cho người LĐ theo số lượng chất lượngBẢN lao động mà họ đãCHỨC tiêu hao CHẤT VỀ TỔ trình làm việc TIỀN LƯƠNG Tổ chức tiền lương hệ thống biện pháp trả công LĐ vào mức độ sử dụng LĐ; phụ thuộc vào số lượng chất lượng lao GV: TRẦN QUỐCnhằm VIỆT động bù đắp chi phí LĐ 1.2 PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG DN BẢN CHẤT VỀ PHỤ CẤP Phụ cấp lươngLƯƠNG Là khoản TL bổ sung mà xác đònh mức lương chưa tính hết yếu tố không ổn đònh so với điều kiện lao động điều Ý NGHĨA CỦA PHỤ CẤP kiện sinh hoạt bình thường LƯƠNG - Bù đắp thêm cho người LĐ mà TL chưa tính đến - Thu hút, khuyến khích người LĐ LV cho DN - Tăng tính ổn đònh nguồn nhân lực DN… GV: TRẦN QUỐC VIỆT 1.3 THANG BẢNG LƯƠNG TRONG DN BẢN CHẤT VỀ THANG LƯƠNG Thang lương hệ thống thước đo, dùng để đánh giá chất lượng LĐ loại LĐ cụ thể khác nhau, bảng quy đònh số bậc lương (mức lương), mức độ đãi ngộ LĐ theo bậc từ thấp đến cao, KẾT CẤU CỦA THANG LƯƠNG tương ứng với tiêu chuẩn chức danh -nghề Nhóm mức lương - Hệ số lương nghiệp lương) - Số bậc lương - (mức Bội số lương GV: TRẦN QUỐC VIỆT VÍ DỤ VỀ THANG LƯƠNG Trích thang lương A1 nhóm ngành Xây dựng bản; vật liệu xây dựng, sành sứ, thủy tinh ( BẬC nhóm ngành ) NHÓM TT MỨC LƯƠNG Nhóm I Nhóm II GV: TRẦN QUỐC VIỆT I II III IV V VI VII 1,5 1,8 2,6 2,5 3,0 3,5 4,2 5 1,6 1,9 2,3 2,4 3,1 3,7 4,4 1 1,8 2,17 2,5 3,0 3,5 4,1 4,9 BẢN CHẤT VỀ BẢNG LƯƠNG Bảng lương bảng xác đònh quan hệ tỷ lệ tiền lương người lao động nghề theo chức danh nghề nghiệp KẾT CẤU CỦA BẢNG LƯƠNG - Chức danh nghề nghiệp - Số bậc lương GV: TRẦN QUỐC VIỆT - Hệ số lương (mức lương) - Bội số lương VÍ DỤ VỀ BẢNG LƯƠNG Bảng lương công nhân lái xe (B12 Tr 64) BẬC TT NHÓM XE Xe con, xe tắc xi, xe tải, xe cẩu 3,5 tấn, xe khách 20 ghế 2,1 2,5 3,0 3,6 Xe tải, xe cẩu từ 3,5 - < 7,5 tấn, xe khách từ 20 ghế đến 40 gheá 2,3 2,7 2,3 3,8 Xe tải, xe cẩu từ 7,5 - < 16,5 tấn, xe khách từ 40 ghế đến 60 gheá 2,5 2,9 3,4 4,0 4 Xe tải, xe cẩu từ 16,5 - < 25 tấn, xe khách từ 60 ghế đến dưới9 80 GV: TRẦN QUỐC VIỆT I II III IV 2,6 3,1 3,6 4,2 VÍ DỤ VỀ BẢNG LƯƠNG CỦA DN công ty Dược Bảng lương TT NHÓM CHỨC DANH BẬC Giám đốc 12, 14, 17, 21, 16 59 51 01 Phoù GĐ, Kế toán trưởng 6,0 7,3 8,7 10, 51 Trưởng phòng kinh doanh 4,8 5,5 6,4 7,3 8,5 9 Tr.Phoøng TC-HC, 5,0 5,7 6,6 7,6 TC-NS; Phó trưởng 4,3 5 phòng KD Phó trưởng phòng lại GV: TRẦN QUỐC VIỆT 3,2 3,7 4,3 4,9 5,7 10 4.4 PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ THANG BẢNG LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 4.4.1 QUẢN TRỊ THANG BẢNG LƯƠNG THEO HỆ SỐ LƯƠNG HAY MỨC LƯƠNG 4.4.2 QUẢN TRỊ THANG BẢNG LƯƠNG THEO BẬC CỤ THỂ HAY CHỈ MAX - ==> MIN 4.4.3 BÍ MẬT HAY CÔNG KHAI MỨC LƯƠNG PP XD TT GV: TRẦN QUỐC VIỆT 41 XÂY DỰNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 5.1 KẾT CẤU QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHƯƠNG I.QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG II.PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG CHƯƠNG III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM GV: TRẦN QUỐC VIỆT 42 5.2 NỘI DUNG QUY CHẾ QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi & đối tượng áp dụng P.PHÁP TRẢ LƯƠNG Cơ sở xây dựng quy chế TỔ CHỨC THỰC HIỆN GV: TRẦN QUỐC VIỆT Nguyên tắc trả lương Nguồn hình thành quỹ lương Phân bổ quỹ lương Thuật ngữ sử dụng PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 43 5.2 NỘI DUNG QUY CHẾ P.PHÁP TRẢ LƯƠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN GV: TRẦN QUỐC VIỆT Kết cấu thu nhập tiền==> lương Tiền lương làm việc Tiền lương làm đêm, làm thêm ==> ==> ==> QUY ĐỊNH CHUNG Thu nhập khác (nghỉ==> theo chế độ; ngừng ==> việc; tiền điện thoại, lại,…) PHỤ ĐÍNH KÈM LỤC Thanh toán tiền lương Tiền44 lương bổ sung… 5.2 NỘI DUNG QUY CHẾ QUY ĐỊNH CHUNG P.PHÁP TRẢ LƯƠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN GV: TRẦN QUỐC VIỆT Trách nhiệm tổ chức thực Đánh giá xếp ngạch, bậc lương Nội dung ban hành kèm theo quy chế trả lương PHỤ ĐÍNH KÈMlinh hoạt LỤC Điều khoản 45 5.2 NỘI DUNG QUY CHẾ QUY ĐỊNH CHUNG P.PHÁP TRẢ LƯƠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN GV: TRẦN QUỐC VIỆT PL Thang bảng lương, phụ cấp lương hệ ==> thống chức danh theo ngạch lương PL Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác tập thể cá nhân CBNV PL Quy đònh đánh PHỤ LỤC KÈM giáĐÍNH điều chỉnh bậc 46 lương… 5.2.1 TIỀN LƯƠNG LÀM VIỆC KHỐI SẢN SUẤT Tùy theo đặc điểm, tình hình tổ chức sản xuất nơi làm việc để trả lương phù hợp:  Lương sản cho phẩm cá nhân trực tiếp  Lương sản phẩm tập thể  Lương sản phẩm gián tiếp  Lương sản phẩm có thưởng  Lương sản phẩm lũy tiến  Lương sản phẩm khoán  Lương thời gian đơn giản  QUỐC VIỆT thời gian có thưởng 47 GV: TRẦNLương KHỐI KINH DOANH TL gồm 02 phần: lương & lương hiệu  TL (phần cứng): ML TL CBk = CBk NC × Nk  TL hiệu (phần mềm): - Phụ thuộc vào 01 tiêu (VD: Doanh thu) - Phụ thuộc vào nhiều tiêu QL HQ = QL HQK × I HQ (Doanh thu, phát triển khách hàng, ==> GV: TRẦN QUỐC VIỆT công nợ) 48  KHỐI QUẢN LÝ & PHỤC VỤ Thường hưởng lương theo thời gian đơn giảng thời gian có thưởng  Đơn vò quản lý, phục vụ cho khối hưởng lương tương ứng theo khối đó,  Hưởng chung theo khối Sản xuất Kinh doanh (Phương GV: TRẦN QUỐC VIỆT 49 VÍ DỤ TRẢ LƯƠNG KHỐI GIÁN TIẾP TIỀN LƯƠNG CỦA CB-NV GỒM 02 PHẦN: LƯƠNG CƠ BẢN & LƯƠNG HIỆU QUẢ - Phần lương : (BỔ SUNG) ML × H CBk TL CBk = × Nk NC  MLmin mức lương tối thiểu tính tiền lương  HCBk hệ số lương CBNV thứ k GV: TRẦN QUỐC VIỆT 50 - Phần lương hiệu quả: TL HQk  QL HQ  N k H CDk K k  n  N H i CDi K i i 1  QLHQ tổng quỹ tiền lương hiệu tập thể  HCDk hệ số lương theo chức danh CBNV thứ k Ni ngày công LV thực - Tổng tiền lươngcủa CBNV : tế CBNV thứ i TL k = TL CBk + TL HQk  Ki laø HS hoaøn thành NV công ==> 51 GV: TRẦN QUỐC VIỆT tác CBNV thứ i 5.2.2 TIỀN LƯƠNG LÀM ĐÊM, LÀM THÊM  Làm đêm:  ≥ 130% TL thực trả  Làm thêm  ≥ 150% TL vào ngày thực trả  thường: Làm thêm  ≥ 200% TL vào ngày thực trả  nghỉ Làm thêm  ≥ 300% TL tuần: vào ngày thực trả lễ/tết:  ≥ [(150% / 200% /  nghỉ Làm thêm vào ban đêm: 300%)  130%] TL GV: TRẦN QUỐC VIỆT thực trả 52 5.2.3 TIỀN LƯƠNG CỦA NGÀY NGHỈ THEO CHẾ ĐỘ  Chế độ nghỉ: Nghỉ lễ (đ.73)  09 ngày  Nghỉ hàng  12/14/16 ngày + 1/ năm (74,75)  03 (5 năm) ngày  Kết hôn (đ.78)  01 ngày  Con kết hôn  03 ngày  Bố, mẹ (vợ /chồng);  Chế  Hưởng nguyên độ /vợ; tiền Chồng lương: lương chết GV: TRẦN QUỐC VIỆT 53 5.2.4 TIỀN LƯƠNG CHO THỜI GIAN NGỪNG VIỆC (Điều 62 BLLĐ, NĐ 114/2002/NĐ-CP)  Do lỗi người SDLĐ:  Trả đủ lương  Do nguyên nhân bất kháng:  khả Do người LĐ:  Lương thỏa theo HĐ thuận không thấp Lmin trả lương  Người LĐ gây Không lỗi:  Lương thỏa thuận  Người LĐ không khác phải thấp Lmin 54 GV: TRẦN QUỐC VIỆT ngừng việc: 5.3 VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP 5.3.1.VÍ DỤ VỀ QUY CHẾ LƯƠNG ==> 5.3.3 ==> GV: TRẦN QUỐC VIỆT BÀI TẬP 55 ... đào t oTIỀN nghề LOẠI LƯƠNG T I - TL t i thiểu THIỂU - TL t i thiểu - chung TL t i thiểu - ngành TLTT áp dụng vùng DN 10 7: 15 50; 13 50; 11 70; 11 00 10 8: 13 50; 12 00; 10 50; 830 NĐ22: 830 GV: TRẦN... VỀ T CHỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DN 1. 1 TIỀN LƯƠNG & T CHỨC TIỀN LƯƠNG 1. 2 PHỤ CẤP LƯƠNG 1. 3 THANG BẢNG LƯƠNG 1. 4 TIỀN LƯƠNG T I THIỂU 1. 5 CẤU TRÚC THU NHẬP TIỀN LƯƠNG THEO Ps GV: TRẦN QUỐC VI T NHỮNG... CĐ CĐ4 CĐ6 T N G 2,2 1, 1 1, 2 3 ,1 C 1 CĐ2 1, 0 1, 5 1. 00 500 300 Trinh Nguyễ Điệ GV: TRẦN QUỐC VI T 1. 50 200 17 ==> 1. 16 2.30 600 1. 74  ƯU ĐIỂM: - Tiền lương gắn với k t lao động - T nh lương
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 NVu t luong , 1 NVu t luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn