Công thức ma trận ads fb 7 ngày làm 3 tuần chơi (1)

2 67 1
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:29

CÔNG THỨC MA TRẬN ADS Gọi độ tuổi khách hàng tiềm có nhu cầu sử dụng dịch vụ sản phẩm = T Ta chia nhỏ thành nhóm độ tuổi : T1 , T2, T3… , Tn thành camp (chiến dịch) Gọi nhóm sở thích, hay sở thích khách hàng = S Ta có : S1 , S2, S3… , Sn thành ads set (nhóm quảng cáo) - Nhóm có sở thích liên quan trực tiếp đến sản phẩm Nhóm có sở thích có liên quan đến sản phẩm Nhóm khơng có sở thích liên quan đến sản phẩm có nhu cầu mua hàng Sơ đồ ads set (các nhóm quảng cáo) T1 T2 T3 S1 x x x S2 x x x S3 x x x  Chúng ta có nhóm quảng cáo camp Gọi hình ảnh H  Ta có: H1 , H2, H3… , Hn Gọi Text CT  Ta có: CT1 , CT2 , CT3…, CTn Sơ đồ content (bài post) CT1 CT2 CT3 H1 x x x H2 x x x H3 x x x  Chúng ta có content hiển trị tất nhóm QC Từ sơ đồ ads set content ta có: x = 81 Quảng cáo Từ sơ đồ có thẻ chia nhỏ thành thành nhiều nhóm quảng cáo VD sở thích cụ thể, hay thiết bị hiển QC, khu vực… tùy vào nhu cầu, đặc điểm thời gian sản phẩm Thời gian set mẫu quảng cáo Đối với sản phẩm nhạy cảm như: Thuốc, Đồ lót… hạn chế việc khóa tài khoản set quảng cáo vi phạm sách hàng ngày Đối với ma trận ads content vi phạm, không phê duyệt biết ngày đầu ads, thay đổi content phù hợp Ngân sách tăng dần từ 15% –20% (Tắt QC không hiệu tối ưu vào QC hiệu quả) ... hạn chế việc khóa tài khoản set quảng cáo vi phạm sách hàng ngày Đối với ma trận ads content vi phạm, không phê duyệt biết ngày đầu ads, thay đổi content phù hợp ln Ngân sách tăng dần từ 15% –20%...Sơ đồ content (bài post) CT1 CT2 CT3 H1 x x x H2 x x x H3 x x x  Chúng ta có content hiển trị tất nhóm QC Từ sơ đồ ads set content ta có: x = 81 Quảng cáo Từ sơ đồ có thẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức ma trận ads fb 7 ngày làm 3 tuần chơi (1) , Công thức ma trận ads fb 7 ngày làm 3 tuần chơi (1)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn