Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua dạy học chương halogen hóa học 10

159 91 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:12

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI === === LÊ THỊ MINH THU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO THƠNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG HALOGEN HĨA HỌC 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ====== LÊ THỊ MINH THU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO THƠNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG HALOGEN HĨA HỌC 10 Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy học mơn Hóa học Mã số: 814 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BIỂU BẢNG DANH MỤC ĐỒ THỊ H NH V MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Dự kiến đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG HALOGEN HĨA HỌC 10 1.1 Lịch sử nghiên cứu 1.2.1 Năng lực 1.2.2 Năng lực giải vấn đề sáng tạo 1.3 Một số phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực góp phần phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh 10 1.3.1 Một số phương pháp dạy học tích cực 10 1.3.2 Một số kĩ thuật dạy học tích cực 17 1.4 Thực trạng dạy học hóa học chương Halogen, Hóa học 10 vấn đề phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông 22 1.4.1.Mục đích điều tra 22 1.4.2 Đối tượng điều tra 22 1.4.3 Phương pháp điều tra 22 1.4.4 Nội dung điều tra 23 1.4.5 Thu thập kết đánh giá kết điều tra 23 Tiểu kết chương 31 CHƯƠNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG HALOGEN HÓA HỌC 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 32 2.1 Phân tích mục tiêu, chương trình đặc điểm phương pháp dạy học chương Halogen, Hóa học 10 32 2.1.1 Mục tiêu chương Halogen, Hóa học 10 32 2.1.2 Cấu trúc chương Halogen, Hóa học 10 33 2.1.3 Đặc điểm phương pháp dạy học chương Halogen 34 2.2 Thiết kế công cụ đánh giá lực giải vấn đề sáng tạo học sinh trung học phổ thơng dạy học hóa học 36 2.2.1 Cấu trúc lực giải vấn đề sáng tạo học sinh trung học ph th ng th ng qua ch số hành vi 36 2.2.2 Biểu lực giải vấn đề sáng tạo học sinh dạy học chương Halogen, Hóa học 10 37 2.2.3 Thiết kế c ng cụ đánh giá lực giải vấn đề sáng tạo học sinh trung học ph th ng dạy học chương Halogen, Hóa học 10 41 2.3 Một số biện pháp phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh trung học phổ thơng dạy học chương HalogenHóa học 10 46 2.3.1 Định hướng xác định biện pháp 46 2.3.2 Biện pháp 1: Vận dụng phương pháp dạy học theo góc 46 2.3.3 Biện pháp 2: Vận dụng phương pháp dạy học dự án 55 2.3.4 Biện pháp 3: Sử dụng tập nhằm phát triển lực giải vấn đề sáng tạo 65 Tiểu kết chương 77 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 78 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 78 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 78 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 78 3.2 Đối tượng địa bàn thực nghiệm sư phạm 78 3.3 Cách tiến trình thực nghiệm sư phạm 79 3.3.1 T chức thực nghiệm 79 3.3.2 Nội dung thực nghiệm sư phạm 80 3.4 Kết thực nghiệm 81 3.4.1 ết ph n tích điểm kiểm tra hóa học 81 3.4.2 ết bảng kiểm quan sát đánh giá cho giáo viên, phiếu tự đánh giá mức độ phát triển lực phiếu tự đán giá sản ph m học sinh 87 Tiểu kết chương 95 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 96 Kiến nghị đề xuất 97 Hướng phát triển đề tài 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTHH ọ DH D ọ DHDA D ọ DHHH D ọ SP ọ ọ QV GV Giáo viên HS ọ KTDH Kĩ KHGD K NL N NXB N NCKH N PP P PPDH P ọ PTHH P ọ SGK Sách giáo khoa ST S T V ọ ọ ụ ọ T THPT Trung ọ TN T TNSP T ổ DANH MỤC BIỂU BẢNG N ọ ọ ổ N ọ QV 33 S X 36 NL QV NL QV ST 38 ST V 42 Bảng 2.5 Phiếu tự đánh giá NL GQVĐ & ST HS học 44 P ọ 45 ụ ọ .47 47 8: D ụ 56 D 79 K 79 ọ X 81 ọ X 82 ọ P ọ ọ X K 86 K V 88 T 8–T V – P -Q K Q – – N P -Q N –T -Q N T PT L 89 P T PT 88 K P 82 .84 K L –T T PT .90 91 ọ 91 DANH MỤC ĐỒ THỊ H NH V 83 T PT L T V 83 84 T PT L Q 84 84 T PT Hình 3.4 P .84 T PT L T T PT L Q T PT V 85 85 P 85 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài ụ ị ằ XI õ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học.” M ổ ụ ụ ị ọ V ọ ị S ọ ổ ụ ổ ụ ổ Ch ụ ụ ọ ụ ổ T ổ S ọ ụ ọ ụ ị õ ặ S V NL õ QV S ST S ọ ọ PPD T V ụ S man ĩ ọ ặ ọ ọ ừ ụ PPD D V S S V ặ ù ụ ị : “Phát triển lực giải vấn đề sáng tạo th ng qua dạy học chương Halogen hóa học 10” Mục đích nghiên cứu S ụ PPD halogen ọ T ằ D D QV … ọ NL QV & ST cho ọ ổ D S ị S Nhiệm vụ nghiên cứu T ụ ụ : 3.1 Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn N :N QV ST NL QV ST N ổ PPD ọ S T PT : ọ NL QV ST - ọ S 3.2 Đề xuất số biện pháp phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh dạy học chương Halogen, Hóa học 10 S ụ PPD ọ ọ ọ QV ĩ ọ ọ & ST cho HS ọ ằ ọ KTD NL QV -T -K ọ ẹ ù -R ù -R : ị - ặ ặ d trùng tiêu độc khu ch n lấp xác súc vật chết lũ lụt ỷ : K ị ặ ù ù X : -K - Vị : ằ ù ằ ù ổ ị - ặ ặ ị -K ù ặ ặ : Vị ù N ù III Cách sử dụng nước Gia –ven hiệu an toàn Bảo quản nước Gia – ven - K - Ảnh hưởng sức khỏe nước Gia – ven N ọ N natri hipoclorit ụ ị S V - N ằ M ị ụ ổ ụ ị ặ T T ù ụ ị ọ ặ ù ọ V ị N ặ ọ ổ V ụ ù ụ ù ị Một số lưu ù sử dụng dung dịch Gia – ven N ổ ị Gia - ven T ị - ụ ọ T ị - ặ thống khí ặ - ven ù ị - ù ù ĩ ụ ụ K ị ị - ù ù Các biện pháp sơ cứu bị ngộ độc N D : K ọ ị : +N ị - +N ị - ằ ằ ị ằ ị N S f z N S ỹ +N ị ụ - - N K ỹ Nhìn lại trình thực dự án: T ng hợp phiếu nhìn lại dự án lớp 10A8– THPT Lương Thế Vinh 8.1 T i học sau dự án? - ị ĩ ọ ụ clorua vôi -T - ọ ụ ụ g ?(tích dấu X vào lựa chọn) – – ven, STT Kỹ T S Kết quả/ 42 HS 34 ụ 28 31 T 32 T 25 L ọ 29 8.3 T i x y dựng thái độ tích cực ? STT Thái độ T ọ 33 ọ Kết quả/ 42 HS 36 M 29 8.4 T i gặp phải khó khăn thực dự án? STT Khó khăn Kết quả/ 42 HS T 18 P T K ọ ọ ụ 28 10 14 K 8.5 T i giải khó khăn nào? STT Phương pháp ù Kết quả/ 42 HS 25 N 17 S 28 22 8.6 Quan hệ t i với thành viên khác nhóm nào?( hoanh tròn vào phương án lựa chọn) Quan hệ Rất tốt Tốt Bình thường Khơng tốt Lựa chọn/ 42 HS 25 10 8.7 Nhìn chung, t i thích hay kh ng thích dự án vì? STT Cảm nhận Kết quả/ 42 HS T ọ 35 T T T Không K 31 ụ 25 ĩ 28 8.8 T i có hài lòng với kết nghiên cứu dự án kh ng? Vì ? ĩ ổ ằ PHỤ LỤC 8: MỘT SỐ H NH ẢNH CỦA HS TRONG QUÁ TR NH HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO KẾT QUẢ PHỤ LỤC 9: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO CHO HS Bài tập tình có vấn đề Câu 1: V ặ 2, M O2 Br2, I2 ằ 2SO4 ụ ụ F 2? PT ằ F 2? V ? Hướng dẫn GV sử dụng tập: V ụ Tri thức biết ặ 2, –S K ọ F2 phi kim có tính oxi hóa Tri thức cần hình thành f HS đặt vào tình có vấn đề hấp d n ác ù mà F2 Từ N 2, ụ Br2, I2 ằ 2SO4 D PT : NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + O N F2 F F2 ặ D ằ N I ụ (MnO2 H2SO4 F2 KF – 12 V; 4000 – ặ ặ ằ M O2 I ị M O2 H2SO4 K ặ ằ F ; + : + → - : F → F2 + 2e Câu 2: 44 9 4- làng có tên Steenstraat Poel Kappelle (n ặ P ĩ ù khơng khí M ị ặ ẳ P S ù ĩP K ọ ặ ằ ị K P ị ị T P ? ? Hướng dẫn GV sử dụng tập: V ụ –S K Tri thức cần hình thành ọ : HS đặt vào tình có vấn đề hấp d n S –X ặ ị ặ => ặ –T ĩP ặ ằ ị =>  K ụ Bài tập r n khả suy luận, tư logic Câu 1: T ? Hướng dẫn GV sử dụng tập: V ụ –S K ọ Phát vấn đề cách thu khí clo Giải vấn đề S ọ ọ ĩ hành – ặ – ụ ụ => ằ ằ (hình 1) Câu 2: ọ : KF K ọ ằ KI : ọ Từ ? Hướng dẫn GV sử dụng tập: V K ụ ổ Giải vấn đề ọ S ụ ặ L ọ -D ị ị ụ ị -N + I2 ị ị => – => KI Br2 + KI → K Cl2 + K ặ ị → K + ị ị K :KF K : => ị KCl + AgNO3 → KNO3 + D ụ ị ụ ị NO3 D ị K ↓ KF b Điều chế halogen tương ứng từ muối cho - F2: KF - Cl2: ị F F2 K : 2KCl + 2H2O → H2↑ + ↑+ KO - Br2: ị K - K ặ 2SO4 M O2 I2: Cho H2SO4 ặ ụ KI M O2 Điều chế hidro halogenua từ muối cho - HF: KF + H2SO4 → KHSO4 + F↑ - HCl: KCl + H2SO4 → KHSO4 + - : ừK ↑ ụ ặ ụ - I: I2 + H2S → I2 ặ I2 I ằ ù 2S I+ S↓ Bài tập gắn với bối cảnh thực tiễn Câu 1: ụ : - Phương pháp Cho ụ - Phương pháp Tổ f ặ T ù I : V b Nê ĩ T ù I? Hướng dẫn GV sử dụng tập: V ụ axit ặ Phát vấn đề P Giải vấn đề : PT S : -P :N ặ + N -P : S 2SO4 + →N 2SO4 SO4 + HCl → N 2SO4 + ↑ + Cl2 → ụ N ĩ - : :N ụ - : +T +N N N I ù : -V : I r2 I2 2SO4 : 2HBr + H2SO4→ + SO2 + 2H2O 8HI + H2SO4→ 4I2 + H2S +4H2O -V : Câu 2: L ặ ? Hướng dẫn GV sử dụng tập: V F ọ ặ : “Flo ứng dụng thực ti n” S ọ S T ọ Giải vấn đề S ọ S ụ F Từ môn M ù ọ ị R ị F ị SiO2 + F → S F4 + 2H2O N ị F ằ F2 L ị 2SO4 2SO4 ặ F2 ặ ặ CaF2 + H2SO4→ S ị SO4 + F↑ ù : S O2 + F → S F4 + 2H2O Câu 3: T lí ù ù M ù g/m N PP ù ù L N ù ổ ù ? Hướng dẫn GV sử dụng tập: V ụ : “Sử dụng clo để khủ trùng nước máy cách loại bỏ clo nước” S: T ù L ù N : 200 lít x 3.10 = 6.10 lít = 6.10 m L ù : 3 6.10 m 5g/m = 3.10 gam = 3.10 kg Câu 4: T ù T ù - ổ ?V ? Hướng dẫn GV sử dụng tập: V ù ặ ặ : “Một số hợp chất có oxi quan trọng clo” S ụ -ven Clorua vôi Cách sử dụng số tập sáng tạo Câu 1: ? Hướng dẫn GV sử dụng tập: V ụ ặ : “Tác dụng axit clohidric với dày” S N V S S V ọ T ổ ị N ụ L ị K ị ol/l (pH > < M N O3 ọ ụ NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2↑ + Câu 2: M 44 T ị M ị 2O ị X X ? Hướng dẫn GV sử dụng tập: V ụ ặ S S ụ ọ ị S ọ ĩ S PP QV Cách 1: S ọ M ≥ M + +6 →M → + H2 ↑ + 3H2↑  { =?{  m = mMgCl2 + m AlCl3 = 0,3 x 95 + 0,2 x 133,5 = 55,2 (gam)  ∑ HCl = 0,3 x + 0,2 x = 1,2 (mol)  a= Cách 2: = 1,2 (M)  a= = 1,2 (M) : : =m HCl = 2nH2 = x 0,6 = 1,2 (mol) +m = 12,6 + 1,2 x 35,5 =55,2 (gam) ... dạy học chương Halogen 34 2.2 Thiết kế công cụ đánh giá lực giải vấn đề sáng tạo học sinh trung học phổ thơng dạy học hóa học 36 2.2.1 Cấu trúc lực giải vấn đề sáng tạo học sinh trung học. .. ph th ng dạy học chương Halogen, Hóa học 10 41 2.3 Một số biện pháp phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh trung học phổ thơng dạy học chương Halogen – Hóa học 10 ... hướng phát triển lực L ĩ ụ T SP Tp.HCM T ịT T Phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh dạy học chương nhóm nitơ lớp 11 THPT, L ụ T SP ĩ N ù T ị Phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua dạy học chương halogen hóa học 10 , Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua dạy học chương halogen hóa học 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn