ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH môi TRƯỜNG

26 90 0
  • Loading ...
1/26 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 23:56

ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG – DH3QM1Câu 1: Khái niệm quy hoạch môi trườngQHBVMT là việc phân vùng môi trường để bảo tồn, phát triển và thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường gắn với hệ thống giải pháp bảo vệ môi trường trong sự liên quan chặt chẽ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội nhằm bảo đảm phát triển bền vững. (Điều 3 – Luật BVMT 2014)Câu 2: Vị trí của quy hoạch môi trường trong khuôn khổ pháp lýQuá trình quản lý bao gồm bốn chức năng chính yếu, có liên quan mật thiết với nhau: quy hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát.Quy hoạch: Hình thành các mục tiêu cụ thể để đạt được các mục tiêu chiến lược (goals) trong khuôn khổ nguồn lực sẵn có; chọn lựa và phân chia các hoạt động trên cơ sở các phương án lựa chọn.Tổ chức: phối hợp các hoạt động, thiết lập mối liên hệ giữa các tổ chức và cung cấp các điều kiện cần thiết.Điều hành: tiến hành lãnh đạo, hướng dẫn, hình thành và duy trì các hệ thống liên lạc và đảm bảo khả năng kế toán.Kiểm soát: đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch, điều chỉnh thích hợp việc thực hiện và nội dung quy hoạch; bao gồm cả giám sát, đánh giá tác động môi trường.Mối quan hệ giữa các khâu trong công tác quản lýQuy hoạch trong phạm vi một tổ chức được tiến hành ở ba cấp độ khác nhau:Cấp độ chiến lược: Cấp độ cao nhất, liên quan đến việc xác định kết quả, với các mục tiêu chiến lược, chính sách với vịệc điều tra nắm bắt và sử dụng nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu. Đây là nhiệm vụ của các hội đồng, ủy ban, ban điều hành, v.v.Cấp quản lý hành chính: cấp độ trung gian, liên quan đến việc phân chia phương tiện, tổ chức chương trình thực hiện. Đây là công việc của các chuyên viên quản lý cao cấp. Cấp độ thực hiện (hoạt động): Cấp độ thấp nhất, thực hiện các chương trình, nhiệm vụ cụ thể một cách tích cực (theo các mục tiêu định sẵn) và có hiệu quả (với kết quả tốt nhất với một nguồn lực có sẵn).Các văn bản pháp lý Luật Bảo vệ Môi trường số: 552014QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 6 2014Nghị định 192015NĐCP của Chính phủ ra ngày 14 tháng 02 năm 2015 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, các chiến lược bảo vệ môi trường ngành và địa phương.Luật đất đai 2013 số 452013QH13Luật Khoáng sản số 602010QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua và ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2010Luật tài nguyên nước số: 172012QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2012.Luật bảo vệ và phát triển rừng số: 292004QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.  ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG – DH3QM1 Câu 1: Khái niệm quy hoạch môi trường QHBVMT việc phân vùng môi trường để bảo tồn, phát triển thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường gắn với hệ thống giải pháp bảo vệ môi trường liên quan chặt chẽ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm phát triển bền vững (Điều – Luật BVMT 2014) Câu 2: Vị trí quy hoạch mơi trường khn khổ pháp lý Q trình quản lý bao gồm bốn chức yếu, có liên quan mật thiết với nhau: quy hoạch, tổ chức, điều hành kiểm sốt Quy hoạch: Hình thành mục tiêu cụ thể để đạt mục tiêu chiến lược (goals) khn khổ nguồn lực sẵn có; chọn lựa phân chia hoạt động sở phương án lựa chọn Tổ chức: phối hợp hoạt động, thiết lập mối liên hệ tổ chức cung cấp điều kiện cần thiết Điều hành: tiến hành lãnh đạo, hướng dẫn, hình thành trì hệ thống liên lạc đảm bảo khả kế tốn Kiểm sốt: đánh giá mức độ hồn thành theo kế hoạch, điều chỉnh thích hợp việc thực nội dung quy hoạch; bao gồm giám sát, đánh giá tác động môi trường Mối quan hệ khâu công tác quản lý Quy hoạch phạm vi tổ chức tiến hành ba cấp độ khác nhau: Cấp độ chiến lược: Cấp độ cao nhất, liên quan đến việc xác định kết quả, với mục tiêu chiến lược, sách với vịệc điều tra nắm bắt sử dụng nguồn lực cần thiết để đạt mục tiêu Đây nhiệm vụ hội đồng, ủy ban, ban điều hành, v.v Cấp quản lý hành chính: cấp độ trung gian, liên quan đến việc phân chia phương tiện, tổ chức chương trình thực Đây cơng việc chuyên viên quản lý cao cấp Cấp độ thực (hoạt động): Cấp độ thấp nhất, thực chương trình, nhiệm vụ cụ thể cách tích cực (theo mục tiêu định sẵn) có hiệu (với kết tốt với nguồn lực có sẵn)  Các văn pháp lý Luật Bảo vệ Mơi trường số: 55/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 23/ 6/ 2014 Nghị định 19/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định chi tiết thi hành số điều luật bảo vệ môi trường Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, chiến lược bảo vệ môi trường ngành địa phương Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XII thơng qua ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2010 Luật tài nguyên nước số: 17/2012/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XIII kỳ họp thứ thơng qua ngày 21 tháng 06 năm 2012 Luật bảo vệ phát triển rừng số: 29/2004/QH11 Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 Câu 3: Mục tiêu quy hoạch môi trường - Điều chỉnh hoạt động khai thác tài nguyên phù hợp nâng cao hiệu sử dụng hợp lý TNTN vùng QH - Duy trì, đảm bảo nâng cao chất lượng MT phù hợp với đơn vị không gian chức MT giai đoạn phát triển - Lồng ghép vấn đề MT vào QHPT nhằm điều chỉnh hoạt động phát triển phù hợp với khả chịu đựng MT Câu 4:Quan hệ quy hoạch môi trường quy hoạch phát triển kinh tế xã hội - QHMT phải thực hành đồng thời với QH tổng thể phát triển KT-XH, lồng ghép vấn đề MT vào QH phát triển - QHMT phải phù hợp với trình độ phát triển KT-XH hồn cảnh tự nhiên sở phân tích đánh giá trạng - Trong trình phát triển KTXH vùng, cần phải có QHMT để định hướng cho việc định vấn đề cốt lõi sau: - Các ngưỡng giới hạn phát triển vùng để không vượt khả chịu tải MT tự nhiên khả tái tạo, phục hồi tài nguyên - Khai thác, sử dụng tài nguyên cho hợp lý hiệu - Cách thức quản lý, BVMT có hiệu phạm vi vùng - Tính hợp lý bình đẳng việc phân chia nguồn tài nguyên (ví dụ tài nguyên nước) tiểu vùng phạm vi vùng - Cách giải vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp địa phương vùng Câu 5: Đóng góp QHMT việc nâng cao hiệu công tác quản lý bảo vệ môi trường Việt Nam? * Với quan điểm PTBV, QHMT có vai trò vơ quan trọng: - Giúp nhà quản lý có nhìn tổng thể MT sinh thái => đưa định hướng phát triển sở tích hợp nhiều sách phát triển chuyên ngành khác Trong trường hợp quy hoạch chuyên ngành xây dựng trước QHMT giúp cảnh báo, điều chỉnh đưa phương án đề phòng - Các quy hoạch chuyên ngành dùng sản phẩm QHMT để tìm kiếm phương án hài hòa phát triển kinh tế bảo vệ môi trường - Giúp QH chuyên ngành khác tham khảo để loại trừ rủi ro cố MT đề gpháp xử lý - QHMT coi mơ hình lý tưởng mà có thành phần khác tham gia vào, biết điều xảy - Những giải pháp QHMT nhắm tới mục tiêu cải thiện chất lượng MT, nâng cao chất lượng sống cộng đồng giữ tốc độ PTKT Chính vai trò quan trọng chức chung vùng, nên QHMT cần phải làm trước làm sớm tốt, song song với quy hoạch chuyên ngành khác Sự tham gia nhà môi trường xuyên suốt dự án quy hoạch chuyên ngành cần thiết * Tuy nhiên, việc thực QHMT VN lại gặp phải số khó khăn: - Khơng có nhận thức đầy đủ vai trò QHMT cấp lãnh đạo - Nhiều người ko chấp nhận QHMT sai lầm khủng khiếp mặt bảo vệ MT tài nguyên thiên nhiên từ dự án quy hoạch chuyên ngành xây dựng - QHMT coi cản trở đến công việc nhiều người lẽ họ nhà môi trường học Họ sợ tham gia họ thứ yếu không tồn Ở vấn đề cộng tác liên ngành cần nhắc đến yếu điểm - Nhìn lợi ích trước mắt khơng có nhìn lâu dài, bền vững - Hạn chế nguồn lực Câu 6: Các nguyên tắc QHMT R.S Dorney đưa nguyên tắc sau để xác định chiến lược quy hoạch quản lý môi trường: Xác định mục tiêu lâu dài trước mắt đp liên quan đến sách CP cấp khác để hướng dẫn QH, trợ giúp cho việc đánh giá Thiết kế với mức rủi ro thấp Tạo khả mềm dẻo khả thay đổi có tính thuận nghịch định sử dụng đất, sở hạ tầng sử dụng tài nguyên Nhận dạng vấn đề cấu trúc lực thể chế, sửa đổi cho thích hợp hay đưa vào áp dụng nơi thích hợp Hiểu rõ tương thích khơng tương thích sử dụng đất đai cận kề Xây dựng QHBVMT bao gồm việc đánh giá loại trừ rủi ro, kế họach ứng cứu giám sát MT Đưa biện pháp BVMT vào trình xây dựng Đưa sách MTvà biện pháp BVMTvào QH thức Quy hoạch cho việc bảo tồn tạo suất bền vững dạng tài nguyên Thiết kế hệ thống Giám sát hệ sinh thái Xác định, tạo nâng cao tính thẩm mỹ dạng tài nguyên cảnh quan ĐTM dự án mới, chương trình, sách chiến lược kinh tế địa phương vùng; đánh giá công nghệ quan điểm tài nguyên, văn hoá kinh tế 10 Phân tích tiềm năng/tính khả thi đất đai, lập đồ suất sinh học; xác định mối liên quan kích thước khoảnh đất đai tài nguyên sinh vật Điều tra cách hệ thống nguồn tài ngun có, nhận dạng q trình hay chức tự nhiên đơn vị đất đai giá trị thời hay tiềm 11 Nhận dạng vùng hạn chế hay có nguy hiểm; vùng nhạy cảm; cảnh quan vùng địa chất độc đáo; khu vực cần cải tạo, nâng cấp; sử dụng thay đổi 12 Tìm hiểu đặc điểm hệ sinh thái; xác định giới hạn khả chịu tải khả đồng hố, mối liên kết tính ổn định-khả chống trả-tính đa dạng hệ sinh 13 Tìm hiểu động học quần thể lồi then chốt, xác định lồi thị chất lượng mơi trường 14 Xác định vấn đề sức khoẻ liên quan đến cảnh quan Nhận dạng kiểm soát ngoại ứng lô đất bé tốt 15 Lập đồ tiềm vui chơi –giải trí Tìm hiểu mối liên kết văn hố sử dụng đất, suất việc tái sử dụng tài nguyên 16 Nhận dạng giá trị, mối quan tâm chấp thuận cộng đồng thể chế Câu 7: Quy trình QHMT Bước 1:Chuẩn bị quy hoạch - Thành lập nhóm quy hoạch - Xác định nhóm chủ thể tham gia vai trò họ việc lập quy hoạch - Xác định quan/tổ chức quản lý QHMT Bước 2: khởi xướng quy hoạch - Xác định mục tiêu quy hoạch - Xác định nhu cầu thông tin - Khẳng định vấn đề ranh giới quy hoạch - Xác định nội dung QHMT Bước 3: Xây dựng quy hoạch - Thu thập thông tin, sở liệu điều kiện tự nhiên, trạng quy hoạch phát triển KTXH địa phương haỵ vùng quy hoạch - Căn vào QHPT KTXH, phân vùng lãnh thổ nghiên cứu phục vụ QHMT - Đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐTMCL) tổng thể dự án quy hoạch phát triển KTXH hay ngành kinh tể - Lập quy hoạch: đề xuất giải pháp quy hoạch, xác định dự án ưu tiên, vùng ưu tiên giải pháp thực quy hoạch - Lập đồ QHMT thể ý đồ quy hoạch cách trực quan - Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phát triển KTXH Đây bước trọng tâm trình, bao gồm nội dung việc lập QH Bước 4: Phê duyệt quy hoạch Toàn hồ sơ QHMT trình lên hội đồng thẩm định địa phương Sau thông qua HĐTĐ, hồ sơ trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt thức Bước 5: Thực giám sát - Thực + Phối hợp đa ngành + Vai trò trách nhiệm quan thực quy hoạch QLQH cần xác định rõ từ lúc khởi đầu trình quy hoạch + Trong tiến trình quy hoạch cần tạo điều kiện cho việc thẩm định tiến độ theo định kỳ có phản hồi, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cần thiết - Giám sát + Thu thông tin phản hồi tình hình thực tế mơi trường sau kế hoạch thực thi + Xác định tác động dự báo trước có xảy hay không khả xảy tác động đột xuất khác trình phát triển Câu 8: Nội dung quy hoạch môi trường (nêu phân tích nội dung QHMT) Đánh giá điều kiện môi trường 1.1 Thu thập thông tin cần thiết về: (1) Điều kiện tự nhiên: Các yếu tố môi trường tự nhiên cần thiết phải điều tra liệt kê bảng : Khí hậu, địa chất, thủy văn nước ngầm, sinh địa lý, thổ nhưỡng, thực vật động vật,động vật hoang dã… (2) Thông tin đặc điểm Kinh tế –Xã hội  Dân số  Sử dụng đất  Các hoạt động kinh tế  Quy hoạch & kế hoạch phát triển KTXH (tổng thể, ngành), đặc biệt quy hoạch xây dựng sử dụng đất  Cơ sở hạ tầng  Các vấn đề thể chế, luật pháp (3) Thông tin bối cảnh phát triển khu vực: Các đặc điểm chủ yếu khu vực bao gồm: (1) quan hệ khu vực nghiên cứu với vùng khác vị trí địa lý; (2) lĩnh vực phát triển ảnh hưởng mạnh đến khai thác, sử dụng TNTN chất lượng MT; (3) Thuận lợi hạn chế (tự nhiên; kinh tế, xã hội trị, thể chế) (4) Cơ quan điều hành hoạt động phát triển & nhóm chia sẻ quyền lợi: Chính phủ trung ương, KHCNMT; Chính quyền cấp tỉnh, thành phố, sở KHCNMT; Chính quyền điạ phương; Các khu vực tổ chức kinh tế công nghiệp, thương mại tư nhân; Các tổ chức phi phủ (NGOs), hội tình nguyện; Các tổ chức quần chúng; Các tổ chức văn hố, giáo dục, truyền thơng 1.2 Điều tra khảo sát môi trường Trong việc thu thập thông tin môi trường liên quan đến khu vực quy hoạch, phương thức tiếp cận là: (a) Thu thập thông tin, dư liệu thứ cấp: loại thông tin, liệu môi trường nghiên cứu, điều tra tường trình báo cáo (b) Tư liệu viễn thám Viễn thám sử dụng để phát hiện, lập đồ cập nhật thông tin tài nguyên đất đai (c) Điều tra khảo sát thực địa Công việc điều tra nghiên cứu thực địa nhằm cập nhật, bổ sung thơng tin, tư liệu; xác hóa thơng tin, kiện Trước tiến hành điều tra khảo sát cần xác định rõ phạm vi khu vực quy hoạch, phạm vi ảnh hưởng liên quan 1.3 Đánh giá tài nguyên thiên nhiên hiểm hỏa môi trường Mục đích đánh giá mơi trường là: (1) xác định dạng tài ngun mơi trường có ý nghĩa hạn chế sử dụng đất (cấp nước, vùng ngập lụt, v.v); (2) Mức độ chất lượng, số lượng hạn chế dạng tài nguyên; (3) vị trí phân bố khu vực tài nguyên hạn chế; (4) ước lượng tác động tiềm phương án sử dụng khác dạng tài nguyên khu vực hạn chế (ví dụ phát triển vùng ngoại vi thị tầng chứa nước có nguy dễ gây nhiễm bẩn nước ngầm) 10 + Sự loài sinh cảnh + Phân cấp vùng tự nhiên nhằm mục tiêu bảo vệ (5) Đánh giá giá trị văn hoá-thẩm mỹ b Đánh giá hiểm hoạ mơi trường Các hiểm hoạ mơi trường bao gồm hai loại chính: hiểm hoạ thiên nhiên (ngập lụt, trượt dốc, động đất, gió bão) hiểm hoạ hoạt động người (ơ nhiễm khơng khí, nước, v.v.)  Đánh giá rủi ro Các rủi ro liên quan tới mối nguy hiểm hoạt động phát triển hiểm hoạ thiên nhiên: - Hoá chất độc hại người, động thực vật - Vật chất dễ cháy dễ nổ - Các thiết bị học bị hư hỏng nguy hiểm người cải - Các cơng trình đổ vỡ, hư hỏng (đập nước ) - Thiên tai làm tăng mức độ nguy hại kỹ thuật - Tàn phá hệ sinh thái Xác định hiểm họa Xác định hiểm họa liệt kê khả xảy nguồn gây nguy hiểm Quản lý rủi ro Mục đích cuối quản lý rủi ro lựa chọn thực họat động làm giảm rủi ro Quản lý rủi ro đánh giá phương án, biện pháp giảm nhẹ rủi ro việc thực phương án Trong QHMT, rủi ro môi trường dự án quy hoạch chương trình phát triển cần phải xem xét cách chu đáo Những rủi ro việc lựa chọn vị trí hay việc bố trí xếp lọai hình phát triển (ví dụ điện hạt nhân) gần 12 khu vực dân cư cần phải nghiên cứu đánh giá để có sách phù hợp Đánh giá tác động MT, dự án phát triển dự báo biến đổi mơi trường Ngồi yếu tố tự nhiên, hoạt động cửa người gây ảnh hưởng đến điều kiện môi trường khu vực Sự phát triển KTXH khu vực xem yếu tố hàng đầu tác động đến sở tài nguyên chất lượng môi trường khu vực 2.1 Dự báo phát triển khu vực - Dự báo phát triển kinh tế & dự kiến phát triển - Các dự báo nhân học - Nhu cầu sử dụng tài nguyên tương lai - Dự báo tải lượng chất thải 2.2 Đánh giá tác động môi trường hoạt động phát triển Đánh giá tác động môi trường hiểu việc xác định, dự báo, phân tích đánh giá tác động xảy dự án, quy hoạch phát triển chương trình sách mơi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu Mục đích ĐTM trước hết khuyến khích việc xem xét khía cạnh mơi trường việc lập quy hoạch định dự án, chương trình hay sách; hoạt động phát triển để lựa chọn, thực thi sách, dự án hoạt động có lợi cho mơi trường Trong phân tích, đánh giá cần tập trung vào: Các tác động, ảnh hưởng lớn, lâu dài; Các tác động tổng hợp & tích lũy nhiều hoạt động khu vực, đặc biệt khu vực vốn bị tác động mạnh cần ý 13 ĐMC dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, chương trình giao thơng có ý nghĩa quan trọng Đối với đề án PT KTXH lên kế hoạch, ĐTM cần đc thực cách đầy đủ đối chiếu với tiêu chuẩn MT thích hợp nhà nước 2.3 Đánh giá phương án Do việc lựa chọn dựa nhiều tiêu chuẩn khác nhau, thông thường xuất phương án khác Việc đánh giá phương án để đề xuất lựa chọn cần thiết để đạt phương án tốt Phác thảo quy hoạch 3.1 Xác định vấn đề tài nguyên môi trường then chốt (1) Các vấn đề tài nguyên thiên nhiên Những vấn đề TNTN vấn đề liên quan đến tác động mạnh mẽ phát triển mối quan tâm có tính cạnh tranh, đánh giá sở xem xét thông tin trữ lượng, chất lượng, phân bố theo không gian, suất bền vững, hệ thống môi trường nhạy cảm, nhu cầu, cách thức sử dụng, mức độ khai thác dạng tài nguyên chủ yếu ( như: nước mặt, lưu vực, tầng nước ngầm; khơng khí; tài ngun rừng; tài ngun đất NN; tài nguyên thủy sản; tài nguyên khoáng sản; lượng…) Những vấn đề tài nguyên khu vực có tính đặc thù riêng, dạng tài nguyên nằm mối quan tâm (2) Các hiểm hoạ môi trường & ô nhiễm môi trường Các hiểm hoạ mơi trường bao gồm: - Nguy sức khoẻ môi trường; - Các khu vực dễ bị ngập lụt; vùng nhạy cảm môi trường, khu vực dốc khơng ổn định; xói mòn xụt lún; động đất; khu vực chịu tác động mạnh gió bão; - Khu vưc tập trung dân cư cao; 14 - Các nguy hoạt động công nghiệp, khai khống, giao thơng vận tải; - Các vùng bị nhiễm, suy thối (nước mặt, nước ngầm, khơng khí, đất, v.v.) - Nguy sử dụng hố chất nơng nghiệp mức 3.2 Thiết lập mục tiêu môi trường Mục tiêu phân chia thành: - Mục tiêu xác lập- Một mục tiêu xác lập định trị thể văn luật, nghị định hay hướng dẫn - Mục tiêu phát triển - Mục tiêu phát triển mục tiêu chưa quy định văn pháp lý song đề xướng tiến hành vài bước tổ chức trị - Mục tiêu dự định mục tiêu mà số người cho phải trở thành mục tiêu chung nhiên chưa chấp nhận Ngồi mục tiêu phân chia thành (1) Mục tiêu lâu dài / mục tiêu chiến lược mục tiêu trước mắt (mục tiêu cụ thể) Mục tiêu chiến lược / lâu dài Trong QHMT, đề cập đến phát triển xuất phát từ môi trường, nghĩa phải tạo cam kết lâu dài quan tâm thường xuyên Mục tiêu cụ thể Các mục tiêu cụ thể thường mục tiêu mang tính định lượng, tiêu chí phải đạt khoảng thời gian ngắn trước mắt Phương pháp xác định mục tiêu Có nhiều phương thức khác để xác định mục tiêu: (a) Căn vào sách, chiến lược, quyền địa phương lựa chọn; (b) Mục tiêu xác định thơng qua q trình bầu cử trị (lựa chọn đại biểu quốc hội khu vực theo đuổi mục tiêu mơi trường đó) hay 15 (c) Cũng lựa chọn hội nghị bên tham gia hay cộng đồng Trong QHMT cộng đồng nhỏ, tiếp cận QHMT dựa vào cộng đồng thường đòi hỏi việc thiết lập mục tiêu có tính địa phương, cụ thể thiết thực, có tính khả thi cao 3.3 Đề xuất giải pháp Thiết kế quy hoạch việc thể ý tưởng quy hoạch cách cụ thể giải pháp hợp lý, khoa học nhằm đạt tới mục tiêu môi trường Dựa bước nghiên cứu trên, phác thảo quy hoạch môI trường đề xuất Nội dung quy hoạch biến đổi tùy trường hợp cụ thể, nhiên quy hoạch toàn diện thường bao gồm thành phần là: - Quản lý chất lượng nước, CTR, chất lượng khơng khí - Quản lý Rừng / sinh vật hoang dã - Quản lý đô thị - Quản lý lưu vực - Quản lý đới bờ - Phát triển luật pháp phối hợp hành động - Quan trắc, giám sát môi trường - Các mối liên kết kinh tế tài nguyên môi trường Kỹ thuật phân vùng công cụ bản, quan trọng quy hoạch sử dụng đất nhằm mục đích kiểm soát sử dụng đất khu vực theo mục đích xác định Phân vùng quản lý CLMT áp dụng số trường hợp QHQLCL nước mặt theo mục đích sử dụng, QHQLCLMT lãnh thổ… 16 Quy hoạch hệ sinh thái Quy hoạch môi trường theo hướng tổ chức lãnh thổ thường hướng vào việc xác định khu vực có đòi hỏi riêng, đặc biệt sử dụng, quản lý Việc hoạch định cần tuân thủ yêu cầu pháp lý quy định luật đất đai luật pháp liên quan luật BVMT, luật bảo vệ phát triển rừng quy định khác Trên quan điểm sinh thái học, môi trường khu vực / tập hợp hệ sinh thái, có quan hệ mật thiết với Odum phân chia lãnh thổ cảnh quan dựa vai trò sinh thái Theo Ơng hệ thống mơi trường phân chia thành bốn kiểu bản: 1.Các khu vực sản xuất, diễn người kiểm sốt liên tục nhằm trì mức suất cao Các khu vực bảo vệ hay khu vực tự nhiên, nơi cho phép hay tạo điều kiện cho trình diễn tiến tới trạng thái “trưởng thành” bền vững Các khu vực thoả hiệp, có kết hợp hai trạng thái tồn tại, ví dụ hệ thống đất ngập nước có khả tái sử dụng chất thải, điều hồ mơi trường chung Khu vực thị, công nghiệp khu vực không thật quan trọng sinh học Tổ chức quan quản lý mơi trường khu vực Cần thiết phải có quan QLMT khu vực Đó phận quan chức hữu mà tăng cường lực mặt, có khả liên kết công tác BVMT ngành, lĩnh vực với Nâng cao lực thông qua việc thiết lập hệ thống rộng rãi bao gồm ngành liên 17 quan xã hội Năng cao lực tổ chức thông qua giáo dục/đào tạo, trao đổi thông tin cấp Thiết lập hồn thiện sở pháp lý Mục đích hoạt động nhằm tạo khung pháp lý tổ chức cần thiết, tăng cường lực quản lý nhà nước, lực quan, tổ chức xã hội, điều kiện tài việc thực nội dung mà quy hoạch định hướng Thực giám sát quy hoạch Lựa chọn ưu tiên Có thể có nhiều vấn đề môi trường khu vực quy hoạch xác định Do hạn hẹp nguồn lực khu vực, khơng thể lúc giải thành công lúc vấn đề môi trường đặt Do cần phải chọn lựa xếp hạng ưu tiên để tập trung ý hoạt động vào số vấn đề Tiêu chuẩn xếp hạng ý đến: (a) Mức độ ảnh hưởng sức khoẻ cộng đồng; (b) Mức độ thiệt hại suất, sản lượng, quy mô sản xuất; (c) Tiềm xây dựng lực địa phương; (d) Tiềm lực huy động tài nguyên; (e) Ảnh hưởng tương lớp người nghèo khổ; (g) Tính chất mức độ trầm trọng vấn đề (cường độ, ngắn hạn, dài hạn, hồi phục hay không) (h) Trường hợp đặc biệt, v.v 18 Làm sáng tỏ vấn đề ưu tiên lựa chọn Các vấn đề môi trường mối liên quan chúng thường phức tạp nhiều so với suy nghĩ ban đầu, đặc biệt phải ý đến mâu thuẫn lợi ích nhóm hưởng thụ khác Các chương trình, dự án cải thiện bảo vệ MT Để giải vấn đề MT lớn cần xây dựng chương trình MT Chương trình cần thể định hướng cho khu vực lãnh thổ hay cho ngành khác Đề xuất số dự án cụ thể, riêng biệt nhằm cải thiện, bảo vệ, phát triển môi trường; đặt yêu cầu phải thực ĐTM sơ bộ/ĐTM tất dự án đề xuất có khả gây nguy hại nghiêm trọng cho tài ngun mơi trường, coi phận tách rời nghiên cứu tiền khả thi Kế hoạch hành động cho giai đoạn vài năm đầu Để thực tốt chương trình, kế hoạch dự án môi trường, cần thiết phải có nguồn tài Nguồn tài xây dựng từ nhiều nguồn vốn khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể quốc gia, địa phương 19 Câu 9:Các công cụ phương pháp quy hoạch môi trường  Các phương pháp Phương pháp xây dựng số môi trường Chỉ số công cụ đc tạo để làm giảm số lượng kiện lớn thành dạng đơn giả mà giữ nguyên đc ý nghĩa câu hỏi đc đặt Chỉ số MT nói chung có cấu trúc tốn học phức tạp, nhiên số đơn giản so sánh đơn phân số Có dạng số: - Chỉ số tăng mức ô nhiễm tăng (chỉ số ô nhiễm) - Chỉ số giảm mức nhiễm tăng (chỉ số chất lượng) Có bước để xây dựng số: - Bước 1: Tính tốn số phụ - Bước 2: tập hợp số phụ để thảnh số chung Một số số MT như: số chất lượng nước, số chất lượng khơng khí Ưu điểm: Là phương pháp cung cấp thông tin, liệu cách xác, ngắn gọn súc tích Nhược điểm: - Khó khăn việc thu thậ, phân loại khối lượng thơng tin khổng lồ - Khó khăn việc xử lý biến đổi kiện để dễ hiểu phù hợp với mục đích người dùng 20 Phương pháp ma trận - Phương pháp ma trận môi trường phương pháp liệt kê hành động hoạt động phát triển với liệt kê nhân tố mơi trường bị tác động vào ma trận  phương pháp cho điểm sử dụng để biểu thị cường độ ý nghĩa tác động.Tác động mạnh điểm số cao Ưu điểm - Rất có giá trị cho việc xác định tác động dự án đưa hình thức thơng tin tóm tắt đánh giá tác động - Đơn giản, dễ sử dụng, khơng đòi hỏi nhiều số liệu mơi trường lại phân tích tường minh nhiều hạnh động khác lên nhân tố - Mối quan hệ phát triển môi trường thể rõ ràng - Có thể đánh giá sơ mức độ tác động Hạn chế - Khơng giải thích ảnh hưởng thứ cấp ảnh hưởng tiếp theo, ngoại trừ ma trận theo bước - Chưa xét đến diễn biến theo thời gian hoạt động, tác động nên chưa phân biệt tác động lâu dài hay tạm thời - Người đọc phải tự giải thích mối liên quan nguyên nhân hậu - Khơng giải thích không chắn số liệu - Không đưa nguyên lý/nguyên tắc xác định số liệu chất lượng số lượng - Khơng có “tiêu chuẩn” để xác định phạm vi tầm quan trọng tác động 21 Phương pháp phán đoán chuyên gia - Là phương pháp đánh giá dựa theo kinh nghiệm chuyên gia môi trường giàu kinh nghiệm - Hệ thống đánh giá môi trường sử dụng để dự báo chất lượng môi trường phương án có khơng có dự án Ưu điểm:là phương pháp có ý nghĩa kinh tế, tiết kiệm thời gian, sức lực, tài để triển khai nghiên cứu Nhược điểm: chủ yếu dựa sở trực cảm hay kinh nghiệm chun gia, mang tính chủ quan, nên sử dụng phương pháp khơng có điều kiện thực hiện, khơng thể thực sử dụng phối hợp với phương pháp khác Để sử dụng có hiệu phương pháp chuyên gia, người nghiên cứu cần ý: + Lựa chọn chuyên gia có lực, kinh nghiệm lĩnh vực nghiên cứu, trung thực, khách quan nhận định, đánh giá + Lựa chọn vấn đề cần tham vấn với mục đích cụ thể để sử dụng chuyên gia phù hợp 22 Phương pháp mơ hình hóa - MHHMT cách tiếp cận tốn học mơ diễn biến chất lượng MT - pp có ý nghĩa lớn quản lý môi trường, dự báo tác động môi trường kiểm sốt nguồn gây nhiễm - Trong q trình ĐTM, sử dụng MH để đánh giá khả lan truyền chất ÔN, mức độ ƠN, ước tính giá trị thơng số chi phí, lợi ích,… - MH thơng dụng nhất: MH lan truyền chất nhiễm khơng khí nước, mơ hình tính tốn chi phí lợi ích mở rộng với hiệu kinh tế dự án - Có loại mơ hình: mơ hình thống kê, mơ hình vật lý, mơ hình tốn học Phương pháp mơ hình cần - Phải hiểu rõ tượng trình phát triển - Phải xác định phạm vi, thời gian, không gian yếu tố định trình cách đo đạc, xác định chúng - Phải nắm vững quy luật định tượng thay đổi yếu tố trình phát triển - Phải hiểu cơng cụ tốn học, tin học giải vấn đề đặt không? - Người lập toán phải liệt kê tham số mơ hình, khoảng giá trị chúng, khả xác định chúng thơng qua đo đạc tính tốn (đơi giá trị đặc trưng tham số lấy từ tài liệu thống kê sử dụng tài liệu công bố) Ưu điểm: sử dụng để đánh giá tác động MT cho dự án quy mô lớn, hiệu phương pháp cao Nhược điểm: phương pháp khó, tốn tgian kinh phí nguồn lực để thực 23 Phương pháp phân tích lợi ích chi phí 1) Với giải pháp có chi phí thấp hay trung bình • Có thể sử dụng tiêu chí đơn giản “thời gian hoàn vốn” để đánh giá Thời gian hoàn vốn thời gian cần thiết để dòng tiền tương lai dự tính hồn lại dòng tiền đầu tư ban đầu • Thời gian hoàn vốn sử dụng chủ yếu để đánh giá đầu tư thiết bị thời gian hoàn vốn ngắn (1-3 năm) 2) Với giải pháp có chi phí cao Cần tiết - tức phải tính đến lãi suất/chiết khấu NPV = giá lợi ích - giá chi phí phải > giải pháp đầu tư xem xét khả thi kinh tế Khi có lựa chọn giải pháp SXSH khác nhau, giải pháp có NPV cao chọn để thực Ưu điểm: - Là phương pháp dễ làm, dễ tính tốn - Đưa để người định lựa chọn phương án tối ưu hiệu (về mặt kinh tế) Nhược điểm: Khi xác định chi phí: - Khó xác định đc giá ngun vật liệu - Trên thực tế phụ thuộc vào thị trường - Sai số việc ước lượng, định giá chi phí 24 Phương pháp chồng ghép đồ GIS Mục đích: Nhằm xem xét sơ tác động có dự án đến thành phần mơi trường vùng, từ định hướng nghiên cứu định lượng phương pháp khác bước Nội dung: - Phương pháp sử dụng đồ đặc trưng môi trường khu vực nghiên cứu vẽ giấy suốt - Mỗi đồ diễn tả khu vực địa lý với đặc trưng mơi trường xác định qua tài liệu điều tra - Thuộc tính đặc trưng môi trường xác định cấp độ Ví dụ: vùng nhiễm vừa tơ màu nhạt, vùng ô nhiễm nặng tô màu đậm - Để thực phương pháp này, nghiên cứu cần có đầy đủ số liệu thành phần môi trường vùng dự án - Từng thành phần môi trường thể đồ đơn tính (bản đồ địa hình, đồ thổ nhưỡng, đồ thủy vực, đồ thảm thực vật, đồ sử dụng đất, đồ phân bố dân cư, …) có tỷ lệ Ưu điểm: - Phương pháp chập đồ đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, kết xem xét thể trực tiếp hình ảnh, thích hợp với việc đánh giá phương án sử dụng đất Nhược điểm: - Thể thiên nhiên môi trường cách tĩnh - Độ đo đặc trưng môi trường đồ thường khái quát - Đánh giá mức độ cuối tổng tác động phụ thuộc nhiều vào chủ quan người đánh giá 25 Phương pháp dự báo Dự báo khoa học nghệ thuật tiên đoán việc xảy tương lai, sở phân tích khoa học liệu thu thập Khi tiến hành dự báo, ta vào việc thu thập xử lý số liệu khứ để xác định xu hướng vận động tượng tương lai nhờ vào số mơ hình tốn học (mơ hình dự báo tiếng ồn từ đường cao tốc, mơ hình thống kê nồng độ CO….), mơ hình vật lý dự báo sở ý kiến chuyên gia Ưu điểm: - Dễ dàng việc thu thập xử lý số liệu (có thừ kế số liệu cũ giá trị) - Là phương pháp đơn giản, tiết kiệm kinh phí thời gian Nhược điểm: - Mang tính chất tiên đốn, chủ quan việc tượng (có thể xảy khơng xảy ra) nên hiệu mang lại không cao  Các cơng cụ Cơng cụ luật pháp sách bao gồm: vb luật quốc tế, luật QG, vb khác luật, kế hoạch sách MT QG, ngành KT, đp Các cơng cụ kinh tế gồm: loại thuế, phí đánh vào thu nhập tiền hoạt động sx kinh doanh Các cơng cụ áp dụng có hiệu KT thị trường Các công cụ kỹ thuật quản lý gồm: đánh giá môi trường, minitoring môi trường, xử lý chất thải, tái chế tái sử dụng chất thải Các công cụ kỹ thuật quản lý thực thành cơng kinh tế phát triển 26 ... tể - Lập quy hoạch: đề xuất giải pháp quy hoạch, xác định dự án ưu tiên, vùng ưu tiên giải pháp thực quy hoạch - Lập đồ QHMT thể ý đồ quy hoạch cách trực quan - Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phát... 3.3 Đề xuất giải pháp Thiết kế quy hoạch việc thể ý tưởng quy hoạch cách cụ thể giải pháp hợp lý, khoa học nhằm đạt tới mục tiêu môi trường Dựa bước nghiên cứu trên, phác thảo quy hoạch môI trường. .. mà quy hoạch định hướng Thực giám sát quy hoạch Lựa chọn ưu tiên Có thể có nhiều vấn đề môi trường khu vực quy hoạch xác định Do hạn hẹp nguồn lực khu vực, lúc giải thành cơng lúc vấn đề mơi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH môi TRƯỜNG, ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH môi TRƯỜNG, Đánh giá điều kiện môi trường, Phác thảo quy hoạch, Thực hiện và giám sát quy hoạch

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn