toanmath com đề kiểm tra giữa kì 2 toán 11 năm 2018 – 2019 trường thuận thành 3 – bắc ninh

5 124 2
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 23:03

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 06 trang) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA NĂM HỌC: 2018- 2019 Mơn: Tốn - lớp 11 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề) Mã đề: 209 Hä, tªn thÝ sinh : .Sè b¸o danh: 2017n  2018n Câu 1: Giới hạn lim 2019n A B  lim x 0 C D 5x   m   m, n, k  Z  Tính m n + k? x n k Câu 2: Giới hạn A B C D Câu 3: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai đường thẳng phân biệt khơng có điểm chung song song B Hai đường thẳng phân biệt khơng có điểm chung chéo C Hai đường thẳng phân biệt không cắt song song D Hai đường thẳng phân biệt khơng có điểm chung chéo song song u1  u2  u3  27 2 u1  u2  u3  275 Câu 4: Cho cấp số cộng  un  có cơng sai d  thỏa mãn  A u2  12 B u2  C u2  Tính u2 D u2  Câu 5: Cho hàm số y  x  m x  m  có đồ thị  Cm  Tập tất giá trị tham số m để tiếp tuyến đồ thị y  12 x  là: A m  2  Cm  giao điểm B m =  Cm  với đường thẳng d : x  song song với đường thẳng C m = D m = Câu 6: Hàm số y  f  x  có đồ thị đây, khoảng  2;3 hàm số gián đoạn điểm nào? A x  B x  C x  D x  Câu 7: Cho cấp số nhân  un  có u1  u3  Tìm số hạng thứ cấp số nhân cho A u5  8 B u5  C u5  24 D u5  Trang 1/5 - Mã đề thi 209  3 x x   Câu 8: Cho hàm số f  x    x   Hàm số cho liên tục x = m bằng: m x   A 1 B 4 C D Câu 9: Cho hàm số f  x   x  x  1 x    x  1000  Tính f '   ? A 1000! B 10000! C 1110!  x  3x  x  bằng? x B C Câu 10: Tính lim x 0 A 23 D 1100! D 24 x6 x   b  a3 ( với a, b số).Tính đạo hàm hàm số A y  x  x   3a B y  x  x C y '  x  x D y  x  x  3a Câu 11: Cho hàm số y  Câu 12: Cho hàm số y  x2 có đồ thị  C  Gọi d khoảng cách từ điểm A 1;1 đến tiếp tuyến x 1 đồ thị  C  Tìm giá trị lớn d? A 2 B 3 Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y  A y '  C y '   x  1 x  1 B y '  D y '   x  1 D 2x 1 ? x 1  x  1 C Câu 14: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng A, góc ABC 600 , tam giác SBC tam giác có cạnh 2a hình chiếu vng góc S lên mp(ABC) trùng với trung điểm BC.Tính góc đường thẳng SA mp đáy (ABC) A 300 B 600 C 450 D 90  mx    Câu 15: Biết hàm số f  x    x 4 x  5n  m n A m=2n B m=5n x   m, n    liên tục R Hãy tìm hệ thức liên hệ x  C m=n D m=10n Câu 16: Tính lim x 3 A x  4x  bằng? x2  B C D Câu 17: Cho phương trình x  x  x   1 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Phương trình (1) khơng có nghiệm khoảng  1;1 B Phương trình (1) có nghiệm khoảng  0;2  C Phương trình (1) khơng có nghiệm khoảng  2;0  D Phương trình (1) có nghiệm khoảng  2;1 Trang 2/5 - Mã đề thi 209 Câu 18: Tìm khẳng định đúng: A lim x   B lim x   x  Câu 19: Cho lim A a  b  D lim q x  0,  q  1 C lim x  xo x  x  x  xo 2n  n  a a  , với phân số tối giản Mệnh đề là: 4n  b b B a  b  C a  b  D a  b  Câu 20: Giới hạn lim   n2  n  n bằng? B  A C  D    Câu 21: Cho hình lập phương ABCD.EFGH, góc hai vecto AB, BG là: A 1800 B 450 C 900 D 600 Câu 22: Tính lim x  A n  x  1 x    x  n   x n 1 bằng? B n C D Câu 23: Độ dài cạnh a; b; c tam giác vuông theo thứ tự lập thành cấp số cộng Nếu b  cơng sai cấp số cộng là? A 4,5 B 0,5 C 7,5 D 1,5 Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm I, cạnh bên SA vng góc với đáy, H, K hình chiếu A lên SC, SD Khẳng định sau đúng? A AH  ( SCD) B BD  ( SAC ) C BC  ( SAC) D AK  ( SCD) n Câu 25: Cho cấp số nhân  un  có tổng n số hạng Sn   Tìm số hạng u1 công bội q cấp số nhân A u1  5, q  B u1  1, q  C u1  6, q  D u1  4, q  Câu 26: Đạo hàm hàm số y  đây: A m  4 x2  biểu thức có dạng mx x B m  2  1 C m  1 Khi m nhận giá trị sau D m  3 u2  u4  Tìm số hạng đầu cấp số cộng u u   Câu 27: Cho cấp số cộng  un  với    u1  A  u    Câu 28: Cho dãy số  un  1     u1    u1    u1  B  C  D  u   u  u     2  1 1 với un  Khi lim un bằng?     1.3 3.5 5.7  2n  1  2n  1 A B C D Câu 29: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vng cân B, SA vng góc với đáy, M trung điểm AC Khẳng định sau sai? A ( SAB )   SAC  B BM  AC C  SAB    SBC  D  SBM    SAC    Câu 30: Tìm đạo hàm hàm số y  x  x   3 x   A y '  18 x B y '  18 x  x C y '  18 x  x  D y '  18 x  x  Trang 3/5 - Mã đề thi 209 Câu 31: Cho dãy số lim  un  xác định bởi: u1  1, un 1  un , n  1,2,3, Tính giới hạn un  2018  u1  1 u2  1  un  1 A 2019n 2018 2019 B 2017 2018 C 2018 2017 D 2016 2017 Câu 32: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn  ? lim A x  3 x  x 2 3 x  B lim x  x  C lim x 2 3 x  x 2 D lim x 2 3 x  x 2 Câu 33: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi vng góc với Gọi H hình chiếu O lên mặt phẳng (ABC) Mệnh đề sau sai? 1 1    2 OH OA OB OC D 3OH  AB  AC  BC A OA  BC B C H trực tâm tam giác ABC Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành Gọi M, N trung điểm SA, SB P điểm cạnh BC Thiết diện tạo mặt phẳng (MNP) với hình chóp có dạng là: A Hình chữ nhật B Hình thang C Hình tam giác D Hình bình hành Câu 35: Cho tứ diện ABCD Gọi M, N, P, Q trung điểm cạnh AB, AD, CD, BC Mệnh đề sau sai? A MP, NQ chéo B MN // PQ MN = PQ C MNPQ hình bình hành D MN // BD MN  BD  x 8 x   Câu 36: Cho hàm số f  x    x  Để hàm số liên tục x = 8, giá trị a là: ax  x   A B C D Câu 37: Xét hai mệnh đề sau: (I): f(x) có đạo hàm x o f  x  liên tục x o (II): f(x) liên tục x f(x) có đạo hàm x Chọn khẳng định A Mệnh đề (I) đúng, (II) sai B Cả mệnh đề (I) (II) sai C Cả hai mệnh đề (I) (II) D Mệnh đề (II) đúng, (I) sai Câu 38: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vng B, cạnh bên SA vng góc với đáy, BH vng góc với AC H Khẳng định sau đúng? A BH  SB B BH   SAB  C BH  SC D BH   SBC  x   m  1 x  mx  Để y '  có nghiệm với x   giá trị m bao nhiêu?  m  1  m  1 A 1  m  B  C  D 1  m   m   m   Câu 39: Cho y  Câu 40: Trong không gian mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Cho c  a, c  b a / / b B Cho a    , mp    chứa a       C Cho a  b, a    b           Trang 4/5 - Mã đề thi 209 D Cho a  b , mặt phẳng chứa b vng góc với a Câu 41: Cho cấp số cộng  un  xác định u4  25  1;1 Xác định số hạng tổng quát cấp số cộng A un  8n  B un  n  C un  n  D un  8n  Câu 42: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Đường thẳng AC’ vng góc với mặt phẳng sau đây? A ( A ' BD) B ( A ' DC ') C ( A ' B ' CD) D ( A ' CD ') Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Cạnh SA  a vng góc với đáy Góc đường thẳng SD mp đáy bằng? A 300 B 90 C 450 D 600 Câu 44: Phương trình tiếp tuyến đường cong (C ) : y  x  x  điểm M 1;2  là? A y  x  B y  x  C y  x  D y   x Câu 45: Tính đạo hàm hàm số y  sin( x  x  2) A y '  (2 x  3)sin( x  x  2) B y '  (2 x  3)cos( x  x  2) C y '  cos( x  x  2) D y '  (2 x  3) cos( x  x  2) Câu 46: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi d giao tuyến hai mặt phẳng (SAD) (SBC) Khẳng định sau đúng? A d qua S song song với BD B d qua S song song với AB C d qua S song song với BC D d qua S song song với DC 1 x 1 bằng? x 0 3x B Câu 47: Tính lim A  C 1 x   x Câu 48: Giá trị giới hạn lim là: x 0 x 13 13 11 A B  C 12 12 12 Câu 49: Tính lim x   D  D  x   x  bằng? Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , SA  SB  SC  2a M điểm đoạn SB mà SM  m (0  m  a) Mặt phẳng   qua M, song song với SA BC cắt hình chóp theo thiết A diện có chu vi là: A a  m B C 1 D B 4a C 4a  m D 2a  m - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 209 ... 1 ,2, 3, Tính giới hạn un  20 18  u1  1 u2  1  un  1 A 20 19n 20 18 20 19 B 20 17 20 18 C 20 18 20 17 D 20 16 20 17 Câu 32 : Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn  ? lim A x  3 x  x 2 3. .. lim x 2 3 x  x 2 D lim x 2 3 x  x 2 Câu 33 : Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi vng góc với Gọi H hình chiếu O lên mặt phẳng (ABC) Mệnh đề sau sai? 1 1    2 OH OA OB OC D 3OH  AB... C 111 0!  x  3x  x  bằng? x B C Câu 10: Tính lim x 0 A 23 D 110 0! D 24 x6 x   b  a3 ( với a, b số).Tính đạo hàm hàm số A y  x  x   3a B y  x  x C y '  x  x D y  x  x  3a
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề kiểm tra giữa kì 2 toán 11 năm 2018 – 2019 trường thuận thành 3 – bắc ninh , toanmath com đề kiểm tra giữa kì 2 toán 11 năm 2018 – 2019 trường thuận thành 3 – bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn