Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trọng vụ xuân và vụ thu đông năm 2017 tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

81 118 0
  • Loading ...
1/81 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ DƯỢC NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRONG VỤ XUÂN VỤ THU ĐÔNG NĂM 2017 TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BÁC KẠN Ngành: Khoa học trồng Ma số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: TS Lưu Thị Xuyến Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Triệu Thị Dược ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực cố gắng thân, nhận giúp đỡ tận tình nhiều tập thể cá nhân Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS Lưu Thị Xuyến người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực đề tài hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo – Bộ phận Sau đại học, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn hộ gia đình Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giúp tơi bố trí thí nghiệm theo dõi, đo đếm tiêu nghiên cứu; Xin cảm ơn giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp, người thân gia đình tạo điều kiện thuận lợi khích lệ tơi suốt q trình học tập, bố trí theo dõi thí nghiệm hồn thiện luận văn Do thời gian có hạn nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn bè Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 01 tháng10 năm 2018 Tác giả luận văn Triệu Thị Dược MỤC LỤC LỜI CAM Đ OAN I LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG .viii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu 3 Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1.Cơ sở khoa học 1.2.Yêu cầu sinh thái đậu tương 1.2.1 Nhiệt độ 1.2.2 Nước 1.2.3 Ánh sáng 1.2.4 Đất đai 1.2.5 Dinh dưỡng 1.3 Tình hình sản xuất chọn tạo giống đậu tương giới 1.3.1 Tình hình sản xuất đậu tương giới 1.3.2 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương giới 12 1.4 Tình hình sản xuất, chọn tạo giống đậu tương Việt Nam 15 1.4.1 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam 15 1.4.2.Kết nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương Việt Nam 16 1.5 Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương cho tỉnh miền núi phía Bắc 20 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 22 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 22 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 22 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 23 2.3 Nội dung nghiên cứu 23 2.4 Phương pháp nghiên cứu 23 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 23 2.4.2 Quy trình kỹ thuật 24 2.4.3 Các tiêu theo dõi phương pháp theo dõi 25 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN .28 3.1 Thời gian sinh trưởng, phát triển giống đậu tương thí nghiệm huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 28 3.1.1 Thời gian từ gieo đến mọc 29 3.1.2 Thời gian từ gieo đến phân cành 30 3.1.3 Thời gian từ gieo đến hoa 31 3.1.4 Giai đoạn từ gieo đến xanh 32 3.1.5 Thời gian từ gieo đến chín 33 3.2 Một số đặc điểm hình thái giống đậu tương tham gia thí nghiệm vụ Xn vụ Thu đơng năm 2017 huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 35 3.2.1 Chiều cao 35 3.2.2 Số cành cấp 35 3.2.3 Số đốt thân 37 3.3.Một số tiêu sinhgiống đậu tương tham gia thí nghiệm vụ xuân vụ thu đông năm 2017 huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 37 3.4 Khả hình thành nốt sần hữu hiệu giống đậu tương thí nghiệm vụ Xuân vụ Thu Đông năm 2017 huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn .39 3.4.1 Khả hình thành nốt sần hữu hiệu thời kỳ hoa rộ .40 3.4.2 Khả hình thành nốt sần hữu hiệu thời kỳ xanh .41 3.5.Khả chống chịu giống đậu tương thí nghiệm giống đậu tương thí nghiệm vụ Xuân vụ Thu Đông năm 2017 huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 43 3.5.1 Sâu 43 3.5.2 Sâu đục 44 3.5.3 Khả chống đô 45 3.6.Các yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tương thí nghiệm 46 3.6.1 Các yếu tố cấu thành suất 46 3.6.2 Năng suất giống đậu tương thí nghiệm 48 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 52 Kết luận 52 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 DANH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT BNN – PTNT : Bộ Nông Nghiệp – Phát triển nông thôn cs CV : Cộng % : Hệ số biến động đ/c : Đối chứng FAO : Tô chức nông lương lương thực giới KHCT : Khoa học trồng LSD0,05 : Sự sai khác có ý nghĩa nhỏ mức 0,05 NN : Nông nghiệp NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu Nxb : Nhà xuất ns : Khơng có ý nghĩa P : Xác xuất QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TGST : Thời gian sinh trưởng Vàng Cao Bằng : Vàng CB VTĐ : Vụ Thu Đông VX : Vụ Xuân vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tình hình sản xuất đậu tương giới năm gần Bảng 1.2 Tình hình sản xuất đậu tương số nước đứng đầu giới 10 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam năm gần .15 Bảng 1.4: Các giống đậu tương chọn tạo phương pháp lai hữu tính 19 Bảng 3.1 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống đậu tương thí nghiệm 29 Bảng 3.2: Đặc điểm hình thái giống đậu tương thí nghiệm 36 Bảng 3.3: Chỉ số diện tích giống đậu tương thí nghiệm 38 Bảng 3.4a: Khả hình thành nốt sần hữu hiệu thời kỳ hoa rộ giống đậu tương thí nghiệm 40 Bảng 3.4b: Khả hình thành nốt sần hữu hiệu thời kỳ xanh giống đậu tương thí nghiệm 42 Bảng 3.5: Một số sâu hại khả chống đô giống đậu tương thí nghiệm 44 Bảng 3.6: Các yếu tố cấu thành suất giống đậu tương thí nghiệm 47 Bảng 3.7: Năng suất giống đậu tương thí nghiệm 49 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Biểu đồ suất giống đậu tương thí nghiệm 55 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Cây đậu tương (đậu nành) có tên khoa học Glycine max (L) Merrill, thuộc họ Leguminosae, chủng Papilionoidae, công nghiệp, thực phẩm chiến lược có giá trị đời sống người Khó tìm loại trồng có tác dụng nhiều mặt đậu tương: vừa cung cấp thực phẩm cho người, nguyên liệu cho công nghiệp, thức ăn cho gia súc, làm giàu đất mặt hàng xuất có giá trị (Ngơ Thế Dân cộng sự, 1999) [3] Hạt đậu tương có thành phần dinh dưỡng cao, hàm lượng prơtêin trung bình khoảng 36-40%, lipit chứa tỷ lệ cao axit béo chưa no có tỷ lệ đồng hóa cao, mùi vị thơm ngon tuỳ theo giống điều kiện ngoại cảnh Ngồi ra, hạt chứa đầy đủ cân đối loại axit amin, đặc biệt axit amin không thay như: Xystin, Lizin, Triptophan ; loại vitamin như: PP, A, C, E, K, đặc biệt vitamin B1 B2 có vai trò quan trọng thể người gia súc (Phạm Văn Thiều, 2006) [12] Trong y học, đậu tương dùng làm vị thuốc chữa bệnh giúp tránh suy dinh dưỡng trẻ em, người già có tác dụng hạn chế loãng xương cho phụ nữ, bệnh đái tháo đường, thấp khớp (Cây đậu tương khoẻ - 24 thông tin hoạt chất) [29] Ba Bể huyện miền núi tỉnh Bắc Kạn, có diện tích tự nhiên 67.412 Phía Đơng giáp huyện Ngân Sơn, phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Nam giáp huyện Chợ Đồn huyện Bạch Thơng, phía Bắc giáp huyện Pác Nặm tỉnh Cao Bằng Ba Bể chủ yếu đất lâm nghiệp chiếm 80%, đất nông nghiệp chiếm 10% Huyện có địa hình phức tạp, bị chia cắt sông, suối, núi nên giao thông lại gặp nhiều khó khăn, thôn vùng cao PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ Chiều cao vụ xuân BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHCAO FILE CAOVX 10/11/** 22: PAGE VARIATE V003 CHCAO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 29.1111 5.82222 0.62 0.690 NLAI 16.4744 8.23722 0.88 0.449 * RESIDUAL 10 94.1056 9.41056 * TOTAL (CORRECTED) 17 139.691 8.21712 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE CANHC1 FILE CAOVX 10/11/** 22: PAGE VARIATE V004 CANHC1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 2.51611 503222 18.26 0.000 NLAI 444444E-02 222222E-02 0.08 0.923 * RESIDUAL 10 275556 275556E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 2.79611 164477 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOT/THAN FILE CAOVX 10/11/** 22: PAGE VARIATE V005 DOT/THAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 2.77333 554667 10.02 0.001 NLAI 373334 186667 3.37 0.075 * RESIDUAL 10 553334 553334E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 3.70000 217647 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CAOVX 10/11/** 22: PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS 3 3 3 CHCAO 42.1667 41.3333 44.0000 39.8333 41.0000 42.0000 CANHC1 2.80000 2.93333 2.90000 3.36667 3.90000 3.13333 DOT/THAN 9.36667 10.2333 9.70000 9.66667 10.5333 9.70000 SE(N= 3) 1.77112 0.958394E-01 0.135810 5%LSD 10DF 5.58085 0.301993 0.427944 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 6 CHCAO 40.8333 41.2833 43.0500 CANHC1 3.15000 3.18333 3.18333 DOT/THAN 9.80000 9.73333 10.0667 SE(N= 6) 1.25237 0.677687E-01 0.960325E-01 5%LSD 10DF 3.94626 0.213542 0.302602 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CAOVX 10/11/** 22: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CHCAO CANHC1 DOT/THAN GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 41.722 18 3.1722 18 9.8667 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.8666 3.0677 7.4 0.6905 0.40556 0.16600 5.2 0.0001 0.46653 0.23523 2.4 0.0014 |NLAI | | | 0.4490 0.9226 0.0751 | | | | Chiều cao vụ thu đông BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHCAO FILE CAOTD 10/11/** 23: PAGE VARIATE V003 CHCAO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 14.7333 2.94667 2.09 0.150 NLAI 8.04334 4.02167 2.85 0.104 * RESIDUAL 10 14.1033 1.41033 * TOTAL (CORRECTED) 17 36.8800 2.16941 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE CANHC1 FILE CAOTD 10/11/** 23: PAGE VARIATE V004 CANHC1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 624444 124889 5.38 0.012 NLAI 877778E-01 438889E-01 1.89 0.200 * RESIDUAL 10 232222 232222E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 944444 555555E-01 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE DOT/THAN FILE CAOTD 10/11/** 23: PAGE VARIATE V005 DOT/THAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 2.46445 492889 5.78 0.009 NLAI 361111 180556 2.12 0.170 * RESIDUAL 10 852223 852223E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 3.67778 216340 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CAOTD 10/11/** 23: PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS 3 3 3 CHCAO 32.4667 30.6000 31.1667 31.9000 33.2333 31.0333 CANHC1 2.60000 3.06667 2.93333 3.00000 3.20000 2.86667 DOT/THAN 8.50000 9.10000 9.16667 9.46667 9.70000 9.20000 SE(N= 3) 0.685646 0.879815E-01 0.168545 5%LSD 10DF 2.16050 0.277233 0.531091 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 6 CHCAO 31.8000 32.5167 30.8833 CANHC1 2.85000 3.01667 2.96667 DOT/THAN 9.13333 9.38333 9.05000 SE(N= 6) 0.484825 0.622123E-01 0.119179 5%LSD 10DF 1.52770 0.196033 0.375538 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CAOTD 10/11/** 23: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CHCAO CANHC1 DOT/THAN GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC (N= 18) SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | 18 31.733 1.4729 1.1876 3.7 0.1501 18 2.9444 0.23570 0.15239 5.2 0.0120 18 9.1889 0.46512 0.29193 3.2 0.0095 |NLAI || NO | OBS | 0.1037 0.2004 0.1699 | | Chỉ diện tích BALANCED ANOVA FOR VARIATE VXDTL HO FILE CSDTL 10/11/** 13:17 PAGE VARIATE V003 VXDTL HO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 946668E-02 189334E-02 0.27 0.921 NLAI 374333E-01 187167E-01 2.63 0.120 * RESIDUAL 10 711000E-01 711000E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 118000 694118E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TDDTL HO FILE CSDTL 10/11/** 13:17 PAGE VARIATE V004 TDDTL HO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 409111E-01 818222E-02 1.16 0.391 NLAI 102978 514889E-01 7.31 0.011 * RESIDUAL 10 704223E-01 704223E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 214311 126065E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE VXDTL CH FILE CSDTL 10/11/** 13:17 PAGE VARIATE V005 VXDTL CH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 100317 200633E-01 2.12 0.145 NLAI 909998E-02 454999E-02 0.48 0.635 * RESIDUAL 10 944333E-01 944333E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 203850 119912E-01 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE TDDTL CH FILE CSDTL 10/11/** 13:17 PAGE VARIATE V006 TDDTL CH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 833834E-01 166767E-01 0.41 0.833 NLAI 880334E-01 440167E-01 1.08 0.378 * RESIDUAL 10 408433 408433E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 579850 341088E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CSDTL 10/11/** 13:17 PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS 3 3 3 VXDTL HO 1.99333 2.06667 2.01667 2.04667 2.02667 2.03000 TDDTL HO 2.69333 2.66000 2.76000 2.74000 2.70667 2.80667 VXDTL CH 3.30667 3.23000 3.09667 3.12667 3.26333 3.16667 TDDTL CH 3.12667 3.15333 3.33667 3.19000 3.20333 3.16000 SE(N= 3) 0.486827E-01 0.484501E-01 0.561050E-01 0.116681 5%LSD 10DF 0.153401 0.152668 0.176789 0.367666 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 6 VXDTL HO 2.08667 2.02833 1.97500 TDDTL HO 2.66000 2.83333 2.69000 VXDTL CH 3.20000 3.17000 3.22500 TDDTL CH 3.09667 3.25333 3.23500 SE(N= 6) 0.344238E-01 0.342594E-01 0.396723E-01 0.825059E-01 5%LSD 10DF 0.108471 0.107953 0.125009 0.259979 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CSDTL 10/11/** 13:17 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE VXDTL TDDTL VXDTL TDDTL HO HO CH CH GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 2.0300 18 2.7278 18 3.1983 18 3.1950 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.83314E-010.84321E-01 4.2 0.9207 0.11228 0.83918E-01 3.1 0.3915 0.10950 0.97177E-01 3.0 0.1450 0.18469 0.20210 6.3 0.8332 |NLAI | | | 0.1196 0.0111 0.6355 0.3784 | | | | lượng, khối lượng nôt sần hoa rộ BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL NSANV FILE SANHR 10/11/** 13:37 PAGE VARIATE V003 SL NSANV LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 216.221 43.2442 28.49 0.000 NLAI 15.6366 7.81829 5.15 0.029 * RESIDUAL 10 15.1798 1.51798 * TOTAL (CORRECTED) 17 247.037 14.5316 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLSANVX FILE SANHR 10/11/** 13:37 PAGE VARIATE V004 KLSANVX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 839778E-01 167956E-01 18.41 0.000 NLAI 381112E-02 190556E-02 2.09 0.174 * RESIDUAL 10 912222E-02 912222E-03 * TOTAL (CORRECTED) 17 969111E-01 570065E-02 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLSANTÐ FILE SANHR 10/11/** 13:37 PAGE VARIATE V005 SLSANTÐ LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 5.53523 1.10705 4.48 0.021 NLAI 2.25408 1.12704 4.56 0.039 * RESIDUAL 10 2.47193 247193 * TOTAL (CORRECTED) 17 10.2612 603602 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLSANTÐ FILE SANHR 10/11/** 13:37 PAGE VARIATE V006 KLSANTÐ LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 142778E-02 285555E-03 1.96 0.170 NLAI 411110E-03 205555E-03 1.41 0.288 * RESIDUAL 10 145556E-02 145556E-03 * TOTAL (CORRECTED) 17 329444E-02 193791E-03 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SANHR 10/11/** 13:37 PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS 3 3 3 SL NSANV 43.8900 45.1100 42.6667 50.2200 52.4467 47.2233 KLSANVX 0.536667 0.553333 0.546667 0.656667 0.723333 0.630000 SLSANTÐ 36.0033 36.2233 36.5567 37.1100 37.6700 36.7800 KLSANTÐ 0.380000 0.380000 0.370000 0.390000 0.390000 0.366667 SE(N= 3) 0.711333 0.174377E-01 0.287050 0.696552E-02 5%LSD 10DF 2.24144 0.549469E-01 0.904504 0.219486E-01 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 6 SL NSANV 45.6117 47.4983 47.6683 KLSANVX 0.598333 0.628333 0.596667 SLSANTÐ 36.4467 36.5017 37.2233 KLSANTÐ 0.385000 0.380000 0.373333 SE(N= 6) 0.502988 0.123303E-01 0.202975 0.492537E-02 5%LSD 10DF 1.58493 0.388533E-01 0.639581 0.155200E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SANHR 10/11/** 13:37 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SL NSANV KLSANVX SLSANTÐ KLSANTÐ GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 46.926 18 0.60778 18 36.724 18 0.37944 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 3.8120 1.2321 2.6 0.0000 0.75503E-010.30203E-01 5.0 0.0001 0.77692 0.49718 1.4 0.0214 0.13921E-010.12065E-01 3.2 0.1701 |NLAI | | | 0.0288 0.1735 0.0388 0.2884 | | | | lượng, khối lượng nôt sần thời kỳ xanh BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLSANVX FILE SANCX 10/11/** 14: PAGE VARIATE V003 SLSANVX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 485.015 97.0030 18.13 0.000 NLAI 27.6025 13.8012 2.58 0.124 * RESIDUAL 10 53.5139 5.35139 * TOTAL (CORRECTED) 17 566.131 33.3018 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLSANVX FILE SANCX 10/11/** 14: PAGE VARIATE V004 KLSANVX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 106561 213122E-01 8.76 0.002 NLAI 974444E-02 487222E-02 2.00 0.185 * RESIDUAL 10 243222E-01 243222E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 140628 827222E-02 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLSANTD FILE SANCX 10/11/** 14: PAGE VARIATE V005 SLSANTD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 32.3045 6.46090 4.92 0.016 NLAI 5.77777 2.88889 2.20 0.161 * RESIDUAL 10 13.1378 1.31378 * TOTAL (CORRECTED) 17 51.2201 3.01295 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLSANTD FILE SANCX 10/11/** 14: PAGE VARIATE V006 KLSANTD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 302778E-02 605555E-03 2.61 0.092 NLAI 277777E-03 138888E-03 0.60 0.572 * RESIDUAL 10 232222E-02 232222E-03 * TOTAL (CORRECTED) 17 562778E-02 331046E-03 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SANCX 10/11/** 14: PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS 3 3 3 SLSANVX 35.0000 35.4433 35.3300 46.0000 47.4467 41.6667 KLSANVX 0.426667 0.413333 0.410000 0.513333 0.620000 0.533333 SLSANTD 32.8900 31.8867 32.3367 33.6700 35.8900 32.3333 KLSANTD 0.343333 0.340000 0.360000 0.360000 0.376667 0.343333 SE(N= 3) 1.33559 0.284735E-01 0.661761 0.879815E-02 5%LSD 10DF 4.20849 0.897211E-01 2.08523 0.277233E-01 - MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 6 SLSANVX 39.1100 39.4450 41.8883 KLSANVX 0.505000 0.453333 0.500000 SLSANTD 33.3900 32.3900 33.7233 KLSANTD 0.356667 0.348333 0.356667 SE(N= 6) 0.944404 0.201338E-01 0.467935 0.622123E-02 5%LSD 10DF 2.97585 0.634424E-01 1.47448 0.196033E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SANCX 10/11/** 14: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SLSANVX KLSANVX SLSANTD KLSANTD GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 40.148 18 0.48611 18 33.168 18 0.35389 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 5.7708 2.3133 5.8 0.0001 0.90952E-010.49318E-01 10.1 0.0022 1.7358 1.1462 3.5 0.0160 0.18195E-010.15239E-01 4.3 0.0923 |NLAI | | | 0.1239 0.1845 0.1606 0.5725 | | | | Sâu hại BALANCED ANOVA FOR VARIATE VXCUONLA FILE SBENH 10/11/** 14:55 PAGE VARIATE V003 VXCUONLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 9.33333 1.86667 1.02 0.457 NLAI 16.3333 8.16667 4.45 0.041 * RESIDUAL 10 18.3333 1.83333 * TOTAL (CORRECTED) 17 44.0000 2.58824 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE TDCUONLA FILE SBENH 10/11/** 14:55 PAGE VARIATE V004 TDCUONLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 5.06944 1.01389 0.38 0.853 NLAI 11.0278 5.51389 2.06 0.178 * RESIDUAL 10 26.8056 2.68056 * TOTAL (CORRECTED) 17 42.9028 2.52369 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE VXDUCQUA FILE SBENH 10/11/** 14:55 PAGE VARIATE V005 VXDUCQUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 2.79798 559596 1.31 0.334 NLAI 1.49874 749372 1.76 0.221 * RESIDUAL 10 4.26886 426886 * TOTAL (CORRECTED) 17 8.56558 503858 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TÐ.DUCQU FILE SBENH 10/11/** 14:55 PAGE VARIATE V006 TÐ.DUCQU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 1.88876 377752 0.39 0.848 NLAI 2.28554 1.14277 1.17 0.351 * RESIDUAL 10 9.79092 979092 * TOTAL (CORRECTED) 17 13.9652 821484 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SBENH 10/11/** 14:55 PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS 3 3 3 VXCUONLA 20.6667 20.6667 22.3333 22.0000 22.3333 22.0000 TDCUONLA 23.6667 23.1667 24.3333 24.0000 24.6667 23.3333 VXDUCQUA 6.50000 5.97333 7.16667 6.90333 6.50000 6.25000 TÐ.DUCQU 7.75000 7.33333 7.36333 7.11000 6.66667 7.25333 SE(N= 3) 0.781736 0.945261 0.377220 0.571283 5%LSD 10DF 2.46328 2.97855 1.18863 1.80013 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 6 VXCUONLA 22.5000 22.1667 20.3333 TDCUONLA 24.8333 22.9167 23.8333 VXDUCQUA 6.93167 6.23500 6.48000 TÐ.DUCQU 7.75000 6.98833 7.00000 SE(N= 6) 0.552771 0.668401 0.266735 0.403958 5%LSD 10DF 1.74180 2.10615 0.840492 1.27289 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SBENH 10/11/** 14:55 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE VXCUONLA TDCUONLA VXDUCQUA TÐ.DUCQU GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC (N= 18) SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | 18 21.667 1.6088 1.3540 6.2 0.4567 18 23.861 1.5886 1.6372 6.9 0.8530 18 6.5489 0.70983 0.65336 10.0 0.3337 18 7.2461 0.90636 0.98949 13.7 0.8480 |NLAI || NO | OBS | 0.0410 0.1775 0.2214 0.3514 | | vụ xuân BALANCED ANOVA FOR VARIATE QUAVX FILE QUAVX 10/11/** 16: PAGE VARIATE V003 QUAVX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 143.378 28.6757 6.97 0.005 NLAI 5.32000 2.66000 0.65 0.548 * RESIDUAL 10 41.1267 4.11267 * TOTAL (CORRECTED) 17 189.825 11.1662 BALANCED ANOVA FOR VARIATE H.CHACVX FILE QUAVX 10/11/** 16: PAGE VARIATE V004 H.CHACVX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 436001E-01 872002E-02 1.63 0.238 NLAI 893333E-02 446666E-02 0.84 0.465 * RESIDUAL 10 534666E-01 534666E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 106000 623530E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000VX FILE QUAVX 10/11/** 16: PAGE VARIATE V005 P1000VX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 568.006 113.601 170.33 0.000 NLAI 3.15072 1.57536 2.36 0.143 * RESIDUAL 10 6.66965 666965 * TOTAL (CORRECTED) 17 577.826 33.9898 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE QUAVX 10/11/** 16: PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS 3 3 3 QUAVX 22.4667 23.2667 22.8000 25.8333 29.7000 28.4333 H.CHACVX 2.08333 2.11667 2.21667 2.20667 2.18333 2.19333 P1000VX 136.123 140.800 142.923 148.847 153.077 140.780 SE(N= 3) 1.17085 0.422164E-01 0.471510 5%LSD 10DF 3.68939 0.133025 1.48575 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 6 QUAVX 24.6500 25.8500 25.7500 H.CHACVX 2.14333 2.19667 2.16000 P1000VX 144.185 143.190 143.900 SE(N= 6) 0.827916 0.298515E-01 0.333408 5%LSD 10DF 2.60879 0.940631E-01 1.05058 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE QUAVX 10/11/** 16: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE QUAVX H.CHACVX P1000VX GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 25.417 18 2.1667 18 143.76 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 3.3416 2.0280 8.0 0.0050 0.78964E-010.73121E-01 3.4 0.2381 5.8301 0.81668 0.6 0.0000 |NLAI | | | 0.5482 0.4647 0.1434 | | | | vụ thu đông BALANCED ANOVA FOR VARIATE QUATD FILE QUATD 10/11/** 15:50 PAGE VARIATE V003 QUATD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 13.2311 2.64622 5.30 0.013 NLAI 447777 223888 0.45 0.655 * RESIDUAL 10 4.99223 499223 * TOTAL (CORRECTED) 17 18.6711 1.09830 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE H.CHACTD FILE QUATD 10/11/** 15:50 PAGE VARIATE V004 H.CHACTD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 235778 471555E-01 4.91 0.016 NLAI 117011 585055E-01 6.09 0.019 * RESIDUAL 10 960556E-01 960556E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 448844 264026E-01 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000TD FILE QUATD 10/11/** 15:50 PAGE VARIATE V005 P1000TD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 525.630 105.126 59.98 0.000 NLAI 2.51844 1.25922 0.72 0.515 * RESIDUAL 10 17.5261 1.75261 * TOTAL (CORRECTED) 17 545.675 32.0985 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE QUATD 10/11/** 15:50 PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS 3 3 3 QUATD 18.5667 19.8000 20.1667 20.7333 21.3000 20.5000 H.CHACTD 1.93667 1.71000 2.06667 2.00667 2.01333 1.94000 P1000TD 134.750 141.493 142.257 148.847 151.410 142.113 SE(N= 3) 0.407931 0.565849E-01 0.764333 5%LSD 10DF 1.28540 0.178301 2.40844 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 6 QUATD 20.0000 20.1500 20.3833 H.CHACTD 1.97667 2.02500 1.83500 P1000TD 143.863 142.972 143.600 SE(N= 6) 0.288451 0.400116E-01 0.540465 5%LSD 10DF 0.908918 0.126078 1.70302 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE QUATD 10/11/** 15:50 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE QUATD H.CHACTD P1000TD GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 20.178 18 1.9456 18 143.48 STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.0480 0.70656 3.5 0.0126 0.16249 0.98008E-01 5.0 0.0161 5.6656 1.3239 0.9 0.0000 |NLAI | | | 0.6550 0.0186 0.5146 | | | | Năng suất lý thuyết và suất thực thu BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLTVX FILE NSUAT 11/11/** 10:58 PAGE VARIATE V003 NSLTVX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 351.123 70.2247 16.02 0.000 NLAI 10.1083 5.05415 1.15 0.356 * RESIDUAL 10 43.8420 4.38420 * TOTAL (CORRECTED) 17 405.074 23.8279 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLTTD FILE NSUAT 11/11/** 10:58 PAGE VARIATE V004 NSLTTD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 81.3471 16.2694 8.66 0.002 NLAI 9.44044 4.72022 2.51 0.129 * RESIDUAL 10 18.7871 1.87871 * TOTAL (CORRECTED) 17 109.575 6.44557 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTTVX FILE NSUAT 11/11/** 10:58 PAGE VARIATE V005 NSTTVX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 44.3805 8.87611 7.95 0.003 NLAI 2.07605 1.03802 0.93 0.428 * RESIDUAL 10 11.1590 1.11590 * TOTAL (CORRECTED) 17 57.6156 3.38915 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTTTD FILE NSUAT 11/11/** 10:58 PAGE VARIATE V006 NSTTTD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES LN SQUARES ============================================================================= CTHUC 26.4984 5.29968 10.99 0.001 NLAI 3.59014 1.79507 3.72 0.061 * RESIDUAL 10 4.82206 482206 * TOTAL (CORRECTED) 17 34.9106 2.05357 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSUAT 11/11/** 10:58 PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS 3 3 3 NSLTVX 21.6300 23.8367 24.8167 29.6933 34.3967 30.5967 NSLTTD 16.9067 17.0367 20.2700 20.9867 22.9033 19.7267 NSTTVX 14.4300 15.2633 15.1767 16.1600 19.1767 17.1367 NSTTTD 11.9600 12.8633 13.9200 14.2733 15.8800 13.6867 SE(N= 3) 1.20888 0.791351 0.609891 0.400918 5%LSD 10DF 3.80924 2.49358 1.92179 1.26331 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 6 NSLTVX 26.4867 28.2817 27.7167 NSLTTD 19.6900 20.4983 18.7267 NSTTVX 15.7450 16.4950 16.4317 NSTTTD 13.5100 13.3900 14.3917 SE(N= 6) 0.854810 0.559570 0.431258 0.283492 5%LSD 10DF 2.69354 1.76322 1.35891 0.893293 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSUAT 11/11/** 10:58 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSLTVX NSLTTD NSTTVX NSTTTD GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC (N= 18) SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | 18 27.495 4.8814 2.0938 7.6 0.0002 18 19.638 2.5388 1.3707 7.0 0.0023 18 16.224 1.8410 1.0564 6.5 0.0031 18 13.764 1.4330 0.69441 5.0 0.0010 |NLAI || NO | OBS | 0.3556 0.1295 0.4284 0.0612 | | ... cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống đậu tương vụ Xuân vụ Thu Đông năm 2017 huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 3 Mục tiêu nghiên cứu Chọn giống đậu tương có khả sinh trưởng, phát triển tốt, suất cao... 3.3 .Một số tiêu sinh lý giống đậu tương tham gia thí nghiệm vụ xn vụ thu đơng năm 2017 huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 37 3.4 Khả hình thành nốt sần hữu hiệu giống đậu tương thí nghiệm vụ Xuân vụ Thu. .. vi nghiên cứu Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển giống đậu tương 2.2.Địa điểm và thời gian nghiên cứu 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu - Địa điểm: Tại Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trọng vụ xuân và vụ thu đông năm 2017 tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trọng vụ xuân và vụ thu đông năm 2017 tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn , Ý nghĩa của đề tài, Bảng 1.4: Các giống đậu tương được chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính, * Các yếu tố cấu thành năng suất:, Bảng 3.3: Chỉ số diện tích lá của các giống đậu tương thí nghiệm, Bảng 3.5: Một số sâu hại chính và khả năng chống đổ của các giống đậu tương thí nghiệm, Bảng 3.7: Năng suất của các giống đậu tương thí nghiệm, TÀI LIỆU THAM KHẢO, III. Tài liệu trên Website, Số lượng, khối lượng nốt sần thời kỳ chắc xanh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn