Trắc nghiệm kiểm tra quản trị nhân lực 304

8 86 0
  • Loading ...
1/8 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:25

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Stt Câu hỏi Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo cân tính chất quán sáng tạo A) Nguồn nhân lực Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp dựa vào số tài sản lớn mình, đặc biệt là: “Khi định sách mới, chủ doanh nghiệp phổ biến đến người lao động Các cấp quản trị thực việc đánh giá lực làm việc, tăng lương, khen thưởng theo định kỳ (nếu có) thơng báo kết cho người lao động” nội dung theo quan điểm nào? “Nhân viên thử thách lòng trung thành, thái độ, tinh thần trách nhiệm với cơng việc Họ thích nghi dễ dàng thực công việc, đồng thời tạo thi đua rộng rãi doanh nghiệp’’ đánh giá ưu điểm hình thức tuyển dụng nào? Các cá nhân chọn cho chức vụ, công việc khác sở mức độ hồn thành thực cơng việc đóng góp cá nhân tổ chức Điều định bởi: Các cấp độ đánh giá nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực bao gồm nội dung? Các chương trình đào tạo nguồn nhân lực phải đạt yếu tố đây? Các hình thức đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp bao gồm? Các mơ hình thu hút, phân cơng bố trí nguồn nhân lực doanh nghiệp không phản ánh vấn đề nào? Các tổ chức kinh doanh hoạt động môi trường biến động nay, chịu ảnh hưởng sâu sắc q trình tồn cầu hóa kinh tế hội nhập giới nội dung thuộc tính chất quản trị nguồn nhân lực? Căn để xem xét chế độ đãi ngộ chủ yếu dựa vào 10 thâm niên công tác nội dung quản trị nguồn nhân lực theo quan điểm nào? Chế độ lương bổng đãi ngộ công bằng, khoa học 11 có ý nghĩa người lao động Việt Nam? 12 Đáp án Chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hiểu tiến trình doanh nghiệp? C) Theo quan điểm hành C) Tuyển dụng từ nội doanh nghiệp D) Trình độ, học vấn, kinh nghiệm, kỹ cá nhân, sáng tạo, linh hoạt, nhiệt tình, tích cực cơng việc A) Phân tích tổ chức – Phân tích cơng việc – Phân tích nhân Xác định mục tiêu đào tạo B) Nhất quán với văn hóa giá trị D) Đào tạo theo định hướng mục đích nội dung đào tạo, đào tạo theo cách thức tổ chức, đào tạo theo địa điểm đối tượng học viên D) Cách thức phân bổ tài cho nguồn nhân lực D) Tính chất quốc tế hóa B) Quan điểm hành C) Là nguồn động viên lớn A) Một tiến trình liên tục, khơng ngừng hướng tới thực mục tiêu Công cụ công cụ hữu hiệu tổ chức, doanh nghiệp thành lập cần có 13 cải tổ thay đổi cấu tổ chức, tinh giản D) Phân tích cơng việc biên chế sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất sản xuất kinh doanh? Cơng đồn thường thực điều với ban lãnh đạo doanh nghiệp việc kiểm soát, tăng lương 14 D) Kiến nghị bảo vệ người lao động trước áp lực suất hiệu lao động? Cung cấp thơng tin nhanh chóng, tiết kiệm thời gian tiến hành thu thập thông tin qua kết trả lời 15 câu hỏi ưu điểm phương pháp thu thập thơng tin phân tích cơng việc đây? C) Phương pháp câu hỏi Cung nội lao động thay đổi liên tục doanh nghiệp nguyên nhân nào? D) Doanh nghiệp tuyển lao động mới, người lao động việc, bị sa thải hưu Đánh giá thực công việc cơng việc quan 17 trọng sở để khen thưởng, động viên kỷ luật hỗ trợ điều cho nhà quản trị? B) Giúp nhà quản trị trả lương cách công doanh nghiệp 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Đánh giá thực công việc doanh nghiệp khơng nhằm Đào tạo quy, chức hay lớp bồi dưỡng thuộc hình thức đào tạo nguồn nhân lực nào? Đào tạo mới, đào tạo lại thuộc hình thức đào tạo nguồn nhân lực nào? Đào tạo nguồn nhân lực nguồn đầu tư sinh lời đáng kể, đào tạo nguồn nhân lực hiểu yếu tố đây? Đây người làm việc đóng góp vào cơng ty, họ phải có kiến thức đặc thù, ví dụ như: kiến thức khách hàng, phương pháp sản xuất có chun mơn lĩnh vực Để chương trình đào tạo có hiệu quả, chương trình phải thiết kế sở kết hợp nguyên tắc nào? Để nâng cao chất lượng thông tin thu thập qua câu hỏi, cần lưu ý tới yếu tố đây? Để nâng cao mức độ xác định tuyển chọn, cần xem xét cách hệ thống thông tin ứng viên Các tổ chức, doanh nghiệp thường không quan tâm đến: Để quản trị nguồn nhân lực trở thành phận quan trọng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp cần ưu tiên điều đây? Doanh nghiệp đưa tiêu chuẩn tuyển chọn phải dựa : D) giảm quán hành vi cá nhân với văn hóa doanh nghiệp C) Theo hình thức tổ chức đào tạo D) Theo đối tượng học viên B) Là phương tiện để đạt phát triển tổ chức cách có hiệu C) Người làm việc có học vấn A) Phản hồi – củng cố - thực hành – thích hợp – tham gia - ứng dụng A) Cách thức đặt câu hỏi, cấu trúc câu hỏi, nơi tiến hành D) Ý muốn chủ quan nhà quản trị B) Áp dụng chiến lược nguồn nhân lực phối hợp với chiến lược kinh doanh D) Tiêu chuẩn chung tổ chức, phòng ban chức tiêu chuẩn cá nhân thực công việc Đối với ngườ ilao động yếu tố đáp ứng nhu cầu học tập ,nâng cao trình độ tay nghề người 28 C) Đào tạo, phát triển nhân lực lao động, tạo nên động lao động tích cực, từ nâng cao suất hiệu cơng việc? 29 30 31 32 33 Hiệu phương án khơng phải có từ tích hợp sách quản trị nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh : Hoạch định nguồn nhân lực giúp nhà quản trị trả lời câu hỏi nào? Hoạt động tuyển dụng đòi hỏi phải có thời gian, sức lực, trình độ khả tài doanh nghiệp Chất lượng hoạt động tuyển dụng không tùy thuộc vào yếu tố đây: Khi doanh nghiệp thực tăng mức trả công (tiền lương), điều kéo theo doanh nghiệp khác - để cạnh tranh buộc phải tìm cách tăng lương, thưởng nhân tố làm Khi doanh nghiệp gặp vấn đề thiếu nhân lực, định ưu tiên để giải vấn đề này? D) Năng suất lao động giảm D) Doanh nghiệp cần nhân lực số lượng với kỹ phẩm chất vào thời điểm D) Ý muốn chủ quan nhà quản trị C) giá nói chung giá sinh hoạt tăng dẫn tới sức mua đồng tiền sụt giảm C) Khuyến khích người lao động làm thêm 34 Kỹ thuật phát triển nhóm thiết kế khơng nhằm D) giảm suất làm việc nhóm Lĩnh vực sau đánh giá có vai trò 35 quan trọng tạo nên triết lý kinh doanh tổ chức doanh nghiệp? C) Quản trị nhân lực Lựa chọn phương pháp nguyên tắc áp dụng 36 đào tạo nội dung thuộc giai đoạn C) Đào tạo huấn luyện tiến trình đào tạo nhân lực doanh nghiệp? Mơ hình “câu lạc bộ” trọng việc đối xử công 37 thành viên, yếu tố trung thành A) Thâm niên công tác thường thể qua yếu tố nào? Một doanh nghiệp có cơng nghệ đại, chất lượng dịch vụ tốt, sở hạ tầng vững chãi thiếu lực lượng lao động doanh nghiệp 38 B) Nhân tố người khơng tồn lâu dài tạo dựng lợi cạnh tranh Có thể nói yếu tố tạo nên khác biệt doanh nghiệp? Một doanh nghiệp dù có nguồn tài dồi dào, nguồn tài ngun vật tư phong phú, hệ thống máy 39 B) Nguồn tài nguyên nhân lực móc thiết bị đại trở nên vơ ích, khơng biết quản trị nguồn lực nào? Một số người doanh nghiệp có quy mơ nhỏ cho tiền lương hợp lý, công 40 B) Khơng thiết phải có cơng đồn tham gia cơng đồn sách quản trị nguồn nhân lực tốt, tiến khơng cần có yếu tố đây? 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Mục đích chung yếu tố đâylà để sử dụng tối đa nguồn nhân lực có nâng cao tính hiệu tổ chức? Mục đích giao tiếp nhà quản trị khơng nhằm mục đích đây? Mục tiêu hệ thống trả công động viên, thúc đẩy người lao động Do vậy, phải thể rõ yếu tố đây? Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực phải đạt mục tiêu ngồi việc tạo đội ngũ nhân lực giỏi? Ngồi tính chất hệ thống, quản trị nhân lực doanh nghiệp có tính chất nào? Nguồn nhân lực cần có đặc điểm để coi vốn q nhất, nguồn tài nguyên đem lại giá trị bật cho doanh nghiệp? Nguồn nhân lực tổ chức hình thành sở? Nhằm kích thích nhân viên tự hào doanh nghiệp giúp họ mau chóng làm quen với cơng việc, doanh nghiệp giới thiệu nội dung đây? Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực trọng tới việc nội dung nào? D) Đào tạo, phát triển nhân lực D) Tạo mâu thuẫn giao tiếp B) Sự khác biệt định giá trịnhân gắn với mức trả công cụ thể mà họ hưởng tương ứng với kết công việc B) Phải cân đối, thỏa mãn mong muốn chủ doanh nghiệp người lao động A) Quá trình D) Nguồn nhân lực có chất lượng cao D) Các cá nhân nhóm khác tổ chức có liên kết với theo mục tiêu định D) Lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp, giá trị văn hóa , sách, chế độ khen thưởng, yếu tố điều kiện làm việc doanh nghiệp B) Đảm bảo có đủ số lượng lao động với phẩm chất phù hợp Những doanh nghiệp có yếu tố lành 50 mạnh, động, giúp nhà quản trị tuyển C) Bầu khơng khí văn hóa dụng người có lực, động, sáng tạo? Những định nhân lực đòi hỏi phải có tham gia cơng đồn khơng liên quan đến việc? Nội dung vai trò quan trọng 52 phòng/ban nhân doanh nghiệp? Nội dung không thuộc nhóm cơng việc 53 theo quan điểm hành quản trị nguồn nhân lực? 51 D) Chế độ nghỉ thai sản C) Tham mưu, trợ giúp nhà quản trị thông thường quản trị nguồn nhân lực C) Cơ sở tính lương thưởng dựa hiệu nhân viên 54 Phân tích cơng việc cung cấp thông tin đây? D) Thông tin yêu cầu, đặc điểm cơng việc Phân tích cơng việc tiến trình xác định yếu tố 55 để thực công việc tổ C) Một cách có hệ thống nghiệp vụ kỹ cần thiết chức Phát triển quản trị doanh nghiệp tập trung vào 56 D) Cá nhân, nhóm doanh nghiệp mục tiêu đây? Phương pháp dự báo nguồn nhân lực có tính xác khơng cao khơng tính đến thay 57 đổi cấu chất lượng người lao động C) Phân tích tương quan thay đổi quy trình cơng nghệ, tổ chức kỹ thuật doanh nghiệp? Phương pháp phân tích xu hướng dự báo nhu cầu nhân lực phương pháp mang tính chất định hướng, chủ yếu dựa vào yếu tố thời gian xu 58 B) Với doanh nghiệp hoạt động môi trường ổn định hướng phát triển chung Phương pháp thường áp dụng với doanh nghiệp có đặc điểm đây? Quản trị chiến lược nguồn nhân lực kết nối quản trị nguồn nhân lực với mục tiêu chiến lược 59 A) Cải thiện kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm đạt yếu tố doanh nghiệp? Ra định tuyển chọn nhân kiểu giản đơn việc hội đồng (hoặc cá nhân có thẩm quyền) tuyển dụng xem xét thông tin ứng viên (phẩm chất, kỹ ) sau dựa hiểu biết cơng việc cần 60 C) Được áp dụng nhiều thực tế tuyển định Mặc dù cách định thường thiếu khách quan thiếu tính xác nhiên lại áp dụng thực tế? Sai lầm nhà quản trị đánh giá nhân viên D) Thái độ, tác phong sở thích ứng viên gây ấn tượng 61 cao, dẫn tới thu nhận vào doanh nghiệp nhân tốt, đồng thời ứng viên khéo léo che dấu khuyết điểm viên không phù hợp Điều thường xảy khi: 62 Tất điều cần thiết cho chất C) Người thay không tốt lượng nguồn nhân lực ngoại trừ yếu tố sau đây? Thị trường lao động thị trường có 63 dịnh vụ lao động mua bán thơng qua q trình xác định mức độ đây? Thiệt hại sai lầm đánh giá ứng viên tuyển 64 dụng thấy qua: Thiết kế thủ tục cần thiết cho công tác tuyển dụng, lựa chọn sử dụng, đề bạt, phát triển trả 65 lương cho nhân viên nhiệm vụ phận quản trị nhân lực, thủ tục sử dụng nội dung đây? Thiết kế thủ tục cần thiết cho công tác tuyển dụng, lựa chọn sử dụng, đề bạt, phát triển trả 66 lương cho nhân viên nhiệm vụ phận quản trị nhân lực, thủ tục sử dụng nội dung đây? C) Mức độ tiền công mức độ việc làm D) Chi phí cho tuyển dụng chất lượng thực công việc C) Đánh giá kết công việc C) Đánh giá kết công việc 67 Thiết kế cơng việc q trình xác định nội dung nào? B) Các cơng việc cụ thể cần hồn thành 68 Thiết lập mục tiêu cho phát triển cá nhân nhằm D) cải thiện khả năng, thúc đẩy người lao động giúp người lao động khẳng định thân Thôi việc tạm thời (thất nghiệp tạm thời); Cơng nhận thành tích cá nhân; Xác định nhân viên yếu 69 A) Mục tiêu cho định hành nội dung thuộc nhóm mục tiêu đây? 70 71 72 73 74 75 Thực định giá công việc nghiên cứu tiền lương thị trường giúp cho doanh nghiệp đảm bảo nội dung đây? Tiến trình đào tạo huấn luyện nhân lực doanh nghiệp bao gồm giai đoạn theo thứ tự đây? Tính linh hoạt động cao, thỏa mãn người lao động, bình đẳng, luân chuyển cơng việc nhanh đòi hỏi trình độ chun môn người lao động ý thức lao động cao trình độ tổ chức quản lý phải cao thực ưu điểm hạn chế phương pháp thiết kế công việc nào? Trả cơng vật chất gián tiếp hình thức trả công không bao gồm nội dung đây? Trong doanh nghiệp vừa nhỏ, người lao động gia nhập cơng đồn khơng với mong muốn? Trong phương pháp đào tạo nhân lực phương pháp sử dụng rộng rãi nhất? B) Công nội tính cơng với thị trường bên ngồi trả cơng D) Đánh giá nhu cầu – Đào tạo – Đánh giá kết D) Thiết kế công việc theo Module C) Lương công nhật D) Tăng thêm trách nhiệm người lao động C) Đào tạo nơi làm việc Trong đào tạo nhà quản trị, nội dung D) Kèm cặp hướng dẫn, luân chuyển công việc đào tạo kỹ 76 nhà quản trị giỏi, có kinh nghiệm thực để năng, kinh nghiệm đào tạo nhà quản trị trẻ? Trong đào tạo nhân viên, gồm có phương 77 D) phương pháp pháp đào tạo? Trong doanh nghiệp, hệ thống đánh giá thực công việc, phát triển nghề nghiệp, chương trình 78 đào tạo nâng cao trình độ chun mơn mối quan tâm quan trọng đối tượng đây? B) Một số cá nhân Trong dự báo nhu cầu nhân lực, phương pháp phân tích hiểu việc nghiên cứu nhu cầu nhân 79 C) Phân tích xu hướng lực năm trước để dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn tiếp theo? Trong dự báo nhu cầu nhân lực, phương pháp phân tích hiểu việc tiến hành dự báo nhu cầu nhân lực thông qua việc sử dụng hệ số đại 80 lượng quy mô sản xuất kinh doanh (khối lượng sản phẩm, hàng hóa, doanh số bán hàng…) số lượng lao động cần thiết tương ứng? Trong tổ chức, yếu tố quản trị tạo nên 81 yếu tố văn hóa, bầu khơng khí tinh thần tổ chức đó? Trong phát triển cá nhân, mục tiêu thách thức 82 cho kết thực cao xảy tình đây? Trong trường hợp đây, doanh nghiệp 83 khơng cần phải thực phân tích cơng việc? B) Phân tích tương quan C) Quản trị nhân lực B) Mục tiêu cá nhân chấp nhận D) Khi thực phân tích cơng việc công việc cải tiến tốt 84 85 86 87 88 89 Trong tuyển dụng từ nguồn khác nhau, nguồn tuyển dụng thường đem lại chi phí tuyển dụng kết nhân viên? Tuyển dụng tiến trình gồm hoạt động để sử dụng vào vị trí cơng việc mà doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực? Tuyển dụng nhân lực bước cụ thể nhằm thực mục tiêu chức quản trị nguồn nhân lực? Văn văn liệt kê điều kiện làm việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát tiêu chuẩn cần đạt thực công việc? Về phương diện nguồn nhân lực, mục tiêu hoạch định nguồn nhân lực tập trung vào trình doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp đảm bảo lực lượng lao động (kỹ năng, phẩm chất cần thiết) để thực mục tiêu kế hoạch kinh doanh đề Việc tuyển dụng nội gây ảnh hưởng doanh nghiệp tình trạng trì trệ, hoạt động hiệu quả? A) Thường có kết khác mức độ thành công ứng viên B) Thu hút nhân lực nguồn khác – lựa chọn người có tiêu chuẩn phù hợp A) Hoạch định nguồn nhân lực B) Bản mơ tả cơng việc D) Thu hút, trì, phát triển đào tạo nguồn nhân lực A) Rất nguy hiểm Với doanh nghiệp, mơ hình tuyển dụng khơng 90 giới hạn kênh cung ứng nguồn nhân lực, khơng C) Mơ hình tuyển dụng “thành trì” giao nhiệm vụ sở đóng góp cá nhân? 91 92 93 94 95 96 Yếu tố quản trị nhân lực thể thông qua số nội dung sau: người lao động thực công việc nào, để thực cơng việc cần phải hội tụ tiêu chuẩn, trình độ nào, cơng việc hồn thành? Yếu tố dẫn tới khác hệ thống trả công doanh nghiệp? Yếu tố sau giúp cho việc xác định quyền hạn trách nhiệm, kỹ theo yêu cầu công việc định tuyển nhân viên để thực công việc tốt nhất? Nhà quản trị ghi lại sai sót, trục trặc lớn hay kết tốt việc thực công việc nhân viên, kết bình thường khơng ghi lại nội dung chủ yếu phương pháp đánh giá thực công việc nào? Trên thực tế, nghiên cứu chỉ rằng: có khía cạnh công tác động đến thỏa mãn cá nhân cam kết doanh nghiệp, cụm thuật ngữ sử dụng môn học? Trong doanh nghiệp, vấn đề quan trọng mà nhà quản trị phải quan tâm trả cơng cho người lao động lý sau đây? C) Phân tích cơng việc A) Chi phí, giá sinh hoạt khu vực có khác C) Phân tích cơng việc B) Phương pháp phê bình lưu giữ B) Cơng riêng biệt công thủ tục C) Người lao động thực mục tiêu, mục đích doanh nghiệp đổi lại họ trả công xứng đáng Những vấn đề luật pháp liên quan đến 97 trả công lao động doanh nghiệp không trọng đến? Quan hệ lao động thể thông qua quan hệ tích cực chủ doanh nghiệp với người lao 98 động xem “một tài sản vơ hình” yếu tố đây? Trong quản trị nguồn nhân lực, xảy tranh chấp đối tượng quyền lợi 99 chung bên mà họ phải cộng tác để làm việc? D) Mức lương cao Quan hệ lao động thể thông qua quan hệ tích cực chủ doanh nghiệp với người lao động xem “một tài sản vô hình” yếu tố đây? B) Người sử dụng lao động người lao động ... tạo đội ngũ nhân lực giỏi? Ngồi tính chất hệ thống, quản trị nhân lực doanh nghiệp có tính chất nào? Nguồn nhân lực cần có đặc điểm để coi vốn quí nhất, nguồn tài nguyên đem lại giá trị bật cho... phòng/ban nhân doanh nghiệp? Nội dung khơng thuộc nhóm cơng việc 53 theo quan điểm hành quản trị nguồn nhân lực? 51 D) Chế độ nghỉ thai sản C) Tham mưu, trợ giúp nhà quản trị thông thường quản trị. .. tạo nhà quản trị, nội dung D) Kèm cặp hướng dẫn, luân chuyển công việc đào tạo kỹ 76 nhà quản trị giỏi, có kinh nghiệm thực để năng, kinh nghiệm đào tạo nhà quản trị trẻ? Trong đào tạo nhân viên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm kiểm tra quản trị nhân lực 304, Trắc nghiệm kiểm tra quản trị nhân lực 304

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn