3 AMIN AMINO AXIT PEPTIT

21 126 0
  • Loading ...
1/21 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:13

Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận AMIN DẠNG 1: SỐ ĐỒNG PHÂN + BẬC AMIN CTPT Tổng số đồng phân Bậc Bậc Bậc3 C H9 N 1 C4H11N C H9 N Câu 1: Cho amin no đơn chức có %N = 23,72% Tìm số đồng phân bậc amin A B.2 C.3 D.4 Câu 2: Trong số chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O C3H9N; chất có nhiều đồng phân cấu tạo A C3H7Cl B C3H8O C C3H8 D C3H9N Câu 3: Ancol amin sau bậc? A (C6H5)2NH C6H5CH2OH B C6H5NHCH3 C6H5CH(OH)CH3 C (CH3)3COH (CH3)3CNH2 D (CH3)2CHOH (CH3)2CHNH2 Câu 4: Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cơng thức phân tử C7H9N A B C D Hướng dẫn: Câu 1: Đặt amin no, đơn chức CnH2n3N 14 %N  100%  23,72%  M Amin  59(C3H9N) M amin (CH3 )3 N :1 đồng phân amin bậc Chọn A Câu 2: Dẫn suất halogen ancol đương nhiên có nhiều đồng phân cấu tạo hiđrocacbon tương ứng Amin amin bậc có nhóm –NH2 đính vào C tương tự nguyên tử halogen nhóm – OH ancol có đồng phân amin bậc 2, nên amin có nhiều đồng phân cấu tạo Chọn D Câu 3: Bậc amin số liên kết mà N liên kết với C Bậc ancol bậc nguyên tử C liên kết trực tiếp với nhóm –OH Đáp án B bậc amin ancol Chọn B Câu 4: Đồng phân bậc 1: o,m,p  CH3C6H 4NH2 Đồng phân bậc 2: CH3NHC6H5 Chọn D DẠNG 2: SO SANH TÍNH BAZƠ CỦA CÁC AMIN Lực bazơ : CnH2n+1-NH2 > NH3 > C6H5-NH2 Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 1: Cho chất: (1) ammoniac; (2) metylamin; (3) anilin; (4) đimetylamin Tính bazơ tăng dần theo thứ tự sau đây? A (1) < (3) < (2) < (4) B (3) < (1) < (2) < (4) C (1) < (2) < (3) < (4) D (3) < (1) < (4) < (2) Câu 2: Sắp xếp chất sau theo tính bazơ giảm dần? (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 A 1>3>5>4>2>6 B 6>4>3>5>1>2 C 5>4>2>1>3>6 D 5>4>2>6>1>3 Câu 3: Cho dãy chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- gốc phenyl) Dãy chất xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là: A (4), (1), (5), (2), (3) B (3), (1), (5), (2), (4) C (4), (2), (3), (1), (5) D (4), (2), (5), (1), (3) Hướng dẫn: Câu 1: Nhóm đẩy e làm tính bazơ tăng Thứ tự tính bazơ tăng anilin  amoniac  metylami n  đimetylamin Chọn B Câu 2: Nhóm đẩy e làm tính bazơ tăng Thứ tự lực bazơ giảm dần là: NaOH > (C2H5)2NH > C2H5NH2 > NH3 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH Chọn D Câu 3: Nhóm đẩy e làm tính bazơ tăng Thứ tự lực bazơ giảm dần là: (C2H5)2NH > C2H5NH2 > NH3 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH Chọn D DẠNG 3: TOÁN ĐỐT CHÁY AMIN Amin no đơn chức CnH2n+3N + O2  nCO2 + H2 O + N2 - Khi đốt cháy amin ta ln có: nO2 phản ứng = nCO2 + ½ nH2O - Khi đốt cháy amin ngồi khơng khí thì: nN2 sau pư = nN2 sinh từ pư cháy amin + nN2 có sẵn khơng khí Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn amin no, đơn chức, bậc mạch hở thu tỉ lệ mol CO2 H2O 4:7 Tên amin là? A Etyl amin B Đimetyl amin C Metyl amin D Propyl amin Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu 8,4 (l) CO2, 1,4 (l) N2 (các thể tích đo đktc) 10,125g H2O Cơng thức phân tử X là? A C3H7N B C2H7N C C3H9N D C4H9N Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol amin no, mạch hở X oxi vừa đủ thu 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí Cho 4,6g X tác dụng với dung dịch HCl dư, số mol HCl phản ứng là? A 0,1 B 0,4 C 0,3 D 0,2 Câu 4: Hỗn hợp X gồm O2 O3 có tỉ khối so với H2 22 Hỗn hợp khí Y gồm metylamin etylamin có tỉ khối so với H2 17,833 Để đốt cháy hồn tồn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2, chất khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Tỉ lệ V1: V2 là: A 3: B 5: C 2: D 1: Hướng dẫn: Câu 1: Đặt amin no, đơn chức CnH2n3N nCO : nH O  : 2 n    n   C2H7N Amin bậc nên có tên etyla Chọn A Câu 2: nX  2nN  0,125mol n nCO 3 nX 2nH O 9 Số nguyên tử H nX Vậy X C3H9N Chọn C Câu 3: Đặt amin CnH2n2x (NH2 )x Số nguyên tử C 2 x x nCO  0,1n;nH O  0,1.(n   );nN  0,1 2 x x nCO  nH O  nN  0,1n  0,1.(n   )  0,1  0,5  2n   x  2 x  2;n  nghiệm phương trình X CH2 (NH2 )2 nHCl  2nX  0,2mol Chọn D Câu 4: M X  44  O2,75 2 2 2 M Y  35,666  C1,33H5,67N Giả sử đốt mol hỗn hợp Y  nCO  1,33mol;nH O  2,835mol Bảo tồn O ta có: 2,75.nO 2,75  2nCO  nH O  nO 2 2,75 2 Vậy V : V2  1: Chọn D DẠNG 4: ĐỐT CHÁY HỖN HỢP AMIN + H-C Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Câu 1: Hỗn hợp M gồm anken hai amin no, đơn chức, mạch hở X Y đồng đẳng (MX< MY) Đốt cháy hoàn toàn lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu H2O, N2 2,24 lít CO2 (đktc) Chất Y A etylmetylamin B butylamin C etylamin D propylamin Câu 2: Đốt cháy hồn tồn 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin hiđrocacbon đồng đẳng lượng oxi vừa đủ, thu 375 ml hỗn hợp Y gồm khí Dẫn tồn Y qua dung dịch H2SO4 đặc (dư) Thể tích khí lại 175 ml Các thể tích khí đo điều kiện Hai hiđrocacbon A C2H4 C3H6 B C3H6 C4H8 C C2H6 C3H8 D C3H8 C4H10 Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X lượng oxi vừa đủ, thu 550 ml hỗn hợp Y gồm khí nước Nếu cho Y qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) lại 250 ml khí (các thể tích khí đo điều kiện) Công thức phân tử hai hiđrocacbon A C2H6 C3H8 B C3H6 C4H8 C CH4 C2H6 D C2H4 C3H6 Hướng dẫn: Câu 1: nO  nCO  nH O  nH O  0,205mol 2 2 nH O  nCO 2 1,5 nM  0,07  namin  0,07mol nCO 0,1  1,43 nM 0,07 Vì anken cần có 2C nên phải có amin có 1C CH5N , amin lại C2H 7N Chọn C Câu 2: (CH3 )3 N  C3H9N  Số nguyên tử C trung bình  VH O  375  175  200ml VCO  VN  175ml 2 Số nguyên tử H trung bình Số nguyên tử C trung bình 2VH O VX VCO VX    loại D khơng có chất có số nguyên tử H < 175  3,5  loại A, C khơng có chất có số nguyên tử 50 C > 3,5 Chọn B Câu 3: (CH3 )2 NH  C2H7N VH O  550  250  300ml VCO  VN  250ml 2 Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Số nguyên tử H trung bình Số nguyên tử C trung bình 2VH O VX VCO VX    loại A, B khơng có chất có số nguyên tử H < 250  2,5  loại C khơng có chất có số nguyên tử C 100 > 2,5 Chọn D DẠNG 5: PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH AXIT Với amin A, bậc 1, có a nhóm chức: R(NH2)a + aHCl  R(NH3Cl)a Số nhóm chức amin: a = mmuối = mamin + mHCl (ĐLBTKL) Câu – THPTQG 2018 - 201: Cho 15 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M, thu dung dịch chứa 23,76 gam hỗn hợp muối Giá trị V A 320 B 720 C 480 D 329 Câu - THPTQG 2018 – 204: Cho 9,85 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch chứa 18,975 gam hỗn hợp muối Giá trị V A 300 B 450 C 400 D 250 Câu 3: Cho 2,1g hỗn hợp X gồm amin no, đơn chức, dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu 3,925g hỗn hợp muối Công thức amin hỗn hợp X là? A CH3NH2 C2H5NH2 B C2H5NH2 C3H7NH2 C C3H7NH2 C4H9NH2 D CH3NH2 (CH3)3N Câu 4: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu 1,49 gam muối Khối lượng amin có phân tử khối nhỏ 0,76 gam X A 0,45 gam B 0,38 gam C 0,58 gam D 0,31 gam Câu 5: Cho 20g hỗn hợp amin no đơn chức đồng đẳng có tỉ lệ mol tương ứng : 10 : 5, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu 31,68g hỗn hợp muối CTPT amin nhỏ là? A CH3NH2 B C2H5NH2 C C3H7NH2 D.C4H9NH2 Hướng dẫn: Câu – THPTQG 2018 - 201: mHCl  23,76  15  8,76  nHCl  0,24mol  V  0,32L  320ml Chọn A Câu - THPTQG 2018 – 204: mHCl  18,975  9,85  9,125  nHCl  0,25mol  V  0,25L  250ml Chọn D Câu 3: mHCl  3,925  2,1  1,825  nHCl  nX  0,05mol 2,1  MX   42  amin CH3NH2 C2H5NH2 0,05 Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Chọn A Câu 4: mHCl  1,49  0,76  0,73  nHCl  nX  0,02mol 0,76  MX   38  amin CH3NH2 C2H5NH2 0,02 nCH NH  nC H NH  0,01mol  mCH NH  0,31gam 2 Chọn D Câu 5: mHCl  31,68  20  11,68  nHCl  nhh  0,32mol Đặt amin CnH2n3N;Cn1H2(n1)3N;Cn2H2(n2)3N amin có tỉ lệ mol tương ứng : 10 :  CnH2n3N(0,02mol);Cn1H2(n1)3N(0,2mol);Cn2H2(n2)3N(0,1mol) mhh  20  n   amin nhỏ C2H5NH2 Chọn B AMINO AXIT DẠNG 1: LÍ THUYẾT Câu 1: Có dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa Số lượng dung dịch có pH < A B C D Câu 2– THPTQG 2018 - 203: Cho chất: anilin, saccarozơ, glyxin, axit glutamic Số chất tác dụng với NaOH dung dịch A B C D Câu – THPTQG 2018 - 201: Cho dung dịch: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, H2N[CH2]4CH(NH2)COOH H2NCH2COOH Số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein A B C D Câu 4– THPTQG 2018 - 202: Kết thí nghiệm chất X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Chất Thuốc thử Hiện tượng Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh X Dung dịch AgNO3 NH3 Tạo kết tủa Ag Y Nước brom Tạo kết tủa trắng Z Các chất X, Y, Z là: A Anilin, glucozơ, etylamin B Etylamin, glucozơ, anilin C Etylamin, anilin, glucozơ D Glucozơ, etylamin, anilin Câu 5– THPTQG 2018 - 203: Kết thí nghiệm chất X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Chất Thuốc thử Hiện tượng Dung dịch I2 Có màu xanh tím X Dung dịch AgNO3 NH3 Tạo kết tủa Ag Y Nước brom Tạo kết tủa trắng Z Các chất X, Y, Z là: A Tinh bột, anilin, etyl fomat B Etyl fomat, tinh bột, anilin C Tinh bột, etyl fomat, anilin D Anilin, etyl fomat, tinh bột Câu - THPTQG 2018 - 204: Kết thí nghiệm chất X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Chất Thuốc thử Hiện tượng Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu hồng X Dung dịch AgNO3 NH3 Tạo kết tủa Ag Y Nước brom Tạo kết tủa trắng Z Các chất X, Y, Z là: A Etyl fomat, axit glutamic, anilin B Axit glutamic, etyl fomat, anilin C Anilin, etyl fomat, axit glutamic D Axit glutamic, anilin, etyl fomat Câu 7– THPTQG 2018 - 203: Hợp chất hữu X (C5H11O2N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu muối natri α-amino axit ancol Số CTCT X A B C D Câu - THPTQG 2018 - 204 : Hợp chất hữu X (C8H15O4N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm hữu gồm muối đinatri glutamat ancol Số CTCT X A B C D Hướng dẫn: Câu 1: Các dung dịch có pH < là: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), ClH3N-CH2-COOH, HOOCCH2-CH2-CH(NH2)-COOH Chọn B Câu 2– THPTQG 2018 - 203: Các chất tác dụng với NaOH dung dịch là: glyxin, axit glutamic Chọn B Câu – THPTQG 2018 - 201: Các dung dịch làm đổi màu phenolphtalein là: CH3NH2, H2N[CH2]4CH(NH2)COOH Chọn C Câu 4– THPTQG 2018 - 202: X làm quỳ chuyển xanh nên X glucozơ, anilin được, loại A, D Y có phản ứng tráng bạc nên Y anilin được, loại C Chọn B Câu 5– THPTQG 2018 - 203: X tạo với dung dịch I2 chất màu xanh tím nên X tinh bột, loại B, D Y có phản ứng tráng gương nên Y anilin, loại A Chọn C Câu - THPTQG 2018 - 204: X làm quỳ chuyển hồng nên X etyl fomat hay anilin, loại A, C Y có phản ứng tráng gương nên Y anilin, loại D Chọn B Câu 7– THPTQG 2018 - 203: X (C5H11O2N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu muối natri α-amino axit ancol nên X este α-amino axit Các công thức thỏa mãn là: CH2 (NH2 )COOCH2CH2CH3;CH2 (NH2 )COOCH(CH3 )2 ;(CH3 )2 C(NH2 )COOCH3 CH3CH(NH2 )COOC2H5;C2H5CH(NH2 )COOCH3 Chọn C Câu - THPTQG 2018 - 204 : X (C8H15O4N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm hữu gồm muối đinatri glutamat ancol nên X có chức este axit glutamic Các công thức X thỏa mãn là: HOOC(CH2 )2 CH(NH2 )COOCH2CH2CH3;CH3OOC(CH2 )2 CH(NH )COOCH(CH3 )2 ; CH3OOC(CH2 )2 CH(NH2 )COOCH2CH3 ; C2H5OOC(CH2 )2 CH(NH2 )COOCH3 Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 CH3CH2CH2OOC(CH2 )2 CH(NH2 )COOH;CH(CH3 )2 OOC(CH2 )2 CH(NH2 )COOH; Chọn B DẠNG 2: TÁC DỤNG VỚI AXIT Câu 1: X α – amino axit no chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 15,1 g X tác dụng với HCl dư thu 18,75 g muối CTCT X A H2N-CH2-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C C6H5-CH(NH2)-COOH D C3H7-CH(NH2)-COOH Câu 2: Trung hoà mol α-amino axit X cần mol HCl tạo muối Y có hàm lượng clo 28,286% khối lượng CTCT X A H2N-CH2-CH(NH2)-COOH B H2N-CH2-COOH C CH3-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Hướng dẫn: Câu 1: mHCl  18,75  15,1  3,65gam  nHCl  0,1mol  M X  151 Chỉ có đáp án C thỏa mãn Chọn C Câu 2: nX  nHCl  X chứa nhóm NH2 35,5 %Cl  100%  28,286% M X  36,5  M X  89 Chỉ có đáp án C thỏa mãn Chọn C DẠNG 3: TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ Câu – THPTQG 2018 -202: Cho 31,4 gam hỗn hợp gồm glyxin alanin phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 40,6 B 40,2 C 42,5 D 48,6 Câu – THPTQG 2018 -203: Cho m gam hỗn hợp gồm glyxin alanin tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu 26,35 gam muối khan Giá trị m A 20,60 B 20,85 C 25,80 D 22,45 Hướng dẫn: Câu – THPTQG 2018 -202: nH O  nNaOH  0,4mol Áp dụng bảo tồn khối lượng ta có: mhh  mNaOH  m  mH O  m  31,4  0,4.40  0,4.18  40,2gam Chọn B Câu – THPTQG 2018 -203: nH O  nNaOH  0,25mol Áp dụng bảo tồn khối lượng ta có: Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận mhh  mNaOH  mmuèi  mH O  m  26,35  0,25.18  0,25.40  20,85gam Chọn B DẠNG 4: TÁC DỤNG VỚI AXIT VÀ BAZƠ Câu 1: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu 3,67 gam muối khan Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4% Công thức X A H2NC2H3(COOH)2 B H2NC3H5(COOH)2 C (H2N)2C3H5COOH D H2NC3H6COOH Câu 2: Hỗn hợp X gồm alanin axit glutamic Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu dung dịch Y chứa (m + 30,8) gam muối Mặt khác, cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu dung dịch Z chứa (m + 36,5) gam muối Giá trị m A 112,2 B 165,6 C 123,8 D 171,0 Câu 3: Cho mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu m1 gam muối Y Cũng mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu m2 gam muối Z Biết m2 - m1 = 7,5 Mặt khác cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl sau cạn cẩn thận thu 1,835 gam muối Công thức X : A H2NC2H3(COOH)2 B H2NC3H5(COOH)2 C (H2N)2C3H5COOH D H2NC3H6COOH Hướng dẫn: Câu 1: nHCl  nX  X chứa nhóm –NH2, loại A nmuèi  0,02mol  M muèi  183,5  M X  36,5  M X  147 nNaOH  2nX  X chứa nhóm –COOH Chọn B Câu 2: Đặt nanilin  a;nglu  b Xét phản ứng với NaOH: nH O  nNaOH  a  2b Bảo tồn khối lượng ta có: m  40.(a  2b)  m  30,8  18.(a  2b)  22a  44b  30,8 Xét phản ứng với HCl mZ  mX  mHCl  36,5  nHCl  1mol  a  b Giải ta có: a  0,6;b  0,4  m  112,2gam Chọn A Câu 3: mol X phản ứng với NaOH khối lượng muối tăng so với X 22m (m số nhóm –COOH) mol X phản ứng với HCl khối lượng muối tăng so với X 36,5n (n số nhóm –NH2) m2  m1  22m  36,5n  7,5 Xét đáp án có m  2;n  thỏa mãn nmuèi  nX  0,01mol  M muèi  183,5  M X  36,5  183,5  M X  147 Chọn B DẠNG 5: TÁC DỤNG VỚI AXIT (BAZƠ) SAU ĐÓ LẤY SẢN PHẨM TÁC DỤNG VỚI BAZƠ (AXIT) Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 1: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho NaOH dư vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH phản ứng : A 0,50 B 0,65 C 0,70 D 0,55 Câu 2: Cho 0,2 mol α – amino axit X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch A Cho dung dịch A phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn sản phẩm thu 33,9g muối X có tên gọi là: A glixin B alanin C valin D axit glutamic Câu 3: Cho 0,1 mol alanin phản ứng với 100 ml dung dịch HCl 1,5M thu dung dịch A Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu dung dịch B, làm bay dung dịch B thu gam chất rắn khan? A 14,025 gam B 8,775 gam C 11,10 gam D 19,875 gam Câu 4: Cho 0,15 mol hỗn hợp X gồm hai aminoaxit : R(NH2)(COOH)2 R’(NH2)2(COOH) vào 200 ml dung dịch HCl 1,0 M, thu dung dịch Y Y tác dụng vừa hết với 400 ml dung dịch NaOH 1,0 M Số mol R(NH2)(COOH)2 0,15 mol X : A 0,1 mol B 0,125 mol C 0,075 mol D 0,05 mol Hướng dẫn: Câu 1: Coi toán dạng hỗn hợp 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) 175 ml dung dịch HCl 2M tác dụng với NaOH nNaOH  2nglu  nHCl  0,65mol Chọn B Câu 2: Coi toán dạng hỗn hợp X HCl tác dụng với NaOH Muối thu gồm NaCl (0,2 mol) muối amino axit (0,2 mol)  0,2.58,5  0,2.M muèi  33,9  M muèi  111 Chỉ có đáp án B thỏa mãn Chọn B Câu 3: Coi toán dạng hỗn hợp anilin HCl tác dụng với NaOH Muối thu gồm NaCl (0,15 mol) muối alanin (0,1 mol)  mcr  0,15.58,5  0,1.111  19,875gam Chọn D Câu 4: Gọi a, b số mol R(NH2)(COOH)2 R’(NH2)2(COOH) Coi toán dạng hỗn hợp X 0,2 mol HCl tác dụng với NaOH nX  a  b  0,15mol nNaOH  0,4  2a  b  0,2  0,4 Giải ta có a = 0,05; b = 0,1 Chọn D DẠNG : HỖN HỢP AMIN + AMINO AXIT Câu 1: Hỗn hợp E gồm amin no, đơn chức, mạch hở X amino axit no, mạch hở Y (chứa nhóm cacboxyl nhóm amino) Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp E thu 3,15 gam H2O 0,145 mol hỗn hợp hai khí CO2 N2 Nếu lấy m gam E tác dụng vừa đủ 0,05 mol HCl Phát biểu sau sai? A Phần trăm khối lượng nitơ X 31,11% B Giá trị m 3,13 Sống để dạy Dạy online Vietjack 10 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận C Phần trăm khối lượng Y E 56,87% D Phân tử khối Y 75 Câu 2: Hỗn hợp X gồm mol aminoaxit no, mạch hở mol amin no, mạch hở X có khả phản ứng tối đa với mol HCl mol NaOH Đốt cháy hoàn toàn X thu mol CO2, x mol H2O y mol N2 Các giá trị x y tương ứng là? A 1,0 B 1,5 C 1,0 D 1,5 Câu – MH 2018 Hỗn hợp X chứa hai amin thuộc dãy đồng đẳng metylamin Hỗn hợp Y chứa glyxin lysin Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 N2 Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử nhỏ Z A 21,05% B 16,05% C 13,04% D 10,70% Hướng dẫn: Câu 1: nE  nHCl  0,05mol  nN  0,025mol  nCO  0,12mol 2 Đặt công thức X CnH2n3N(amol) ; Y CmH2m2NCOOH(bmol) nCO  0,12  na  mb  b  0,12 nH O  0,175  na  1,5a  nb  1,5b  0,175 nE  a  b  0,05mol Giải ta có: a  0,03;b  0,02  0,03n  0,02m  0,1  3n  2m  10 Vậy n  m  nghiệm chất E C2H9N;C3H7NO2 Vậy phát biểu D sai Chọn D Câu 2: X có khả phản ứng tối đa với mol HCl mol NaOH nên amino axit chứa nhóm chức amin nhóm chức axit; amin đơn chức Đặt công thức amin CnH2n3N(1mol) ; amino axit CmH2m1N(COOH)2 (1mol) nCO  n  m    n  m  nH O  n  1,5  m  1,5  nN  0,5  0,5  Chọn C Câu – MH 2018 nH O  0,91mol 2 Đặt công thức chung amin CnH2n3N(amol) Gly :C2H5NO2 (bmol);lys:C6H14NO2 (cmol) a b  c 2 a  nCO  nN  na   b  7c  0,81 (1) 2 nH O  a.(n 1,5)  2,5b 7c  0,91 (2) nCO  na  2b  6c;nN  2 2 (2)  (1)  a  0,1 nZ  0,2  b  c  0,1 (3) Sống để dạy Dạy online Vietjack 11 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Bảo tồn O ta có: 2.(b  c)  2nO  2nCO  nH O 2 a b   c  0,81 0,68 (4) 2 (3)(4)  b  0,04;c  0,06 nCO  na  2b  6c  n  2,4  nCO  0,68  nN  2 Vậy Z chứa C2H7N(0,06mol);C3H9N(0,04mol);C2H 5NO2 (0,04l);C6H14N2O2 (0,06mol)  %mC H N  16,05% Chọn B DẠNG 7: HỖN HỢP NHIỀU CHẤT Câu – THPTQG 2018 - 201: Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic axit acrylic Hỗn hợp Y gồm propen trimetylamin Đốt cháy hoàn toàn a mol X b mol Y tổng số mol oxi cần dùng vừa đủ 1,14 mol, thu H2O; 0,1 mol N2 0,91 mol CO2 Mặt khác, cho a mol X tác dụng với dung dịch KOH dư lượng KOH phản ứng m gam Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 16,8 B 14,0 C 11,2 D 10,0 Câu – THPTQG 2018 - 203: Hỗn hợp X gồm glyxin, axit glutamic axit metacrylic Hỗn hợp Y gồm etilen đimetylamin Đốt cháy a mol X b mol Y tổng số mol khí oxi cần dùng vừa đủ 2,625 mol, thu H2O; 0,2 mol N2 2,05 mol CO2 Mặt khác, cho a mol X tác dụng với dung dịch NaOH dư lượng NaOH phản ứng m gam Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 12 B 20 C 16 D 24 Hướng dẫn: Câu – THPTQG 2018 - 201: Ala  CO2  2CH2  NH3 Glu  2CO2  3CH2  NH3 C2H3COOH  CO2  2CH2 C3H6  3CH2 (CH3 )3 N  3CH2  NH3 Qui đổi hỗn hợp thành CO2 (x mol);CH2 (y mol);NH3 (zmol) nO  1,5y  0,75z  1,14 nN  0,5z  0,1 nCO  x  y  0,91  x  0,25;y  0,66;z  0,1  nKOH  x  0,25  m  14gam Chọn B Câu – THPTQG 2018 - 203: Sống để dạy Dạy online Vietjack 12 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Gly  CO2  CH2  NH3 Glu  2CO2  3CH2  NH3 C3H5COOH  CO2  3CH2 C2H  2CH2 (CH3 )2 NH  2CH2  NH3 Qui đổi hỗn hợp thành CO2 (x mol);CH2 (y mol);NH3 (zmol) nO  1,5y  0,75z  2,625 nN  0,5z  0,2 nCO  x  y  2,05  x  0,5;y  1,56;z  0,4  nNaOH  x  0,5  m  20gam Chọn B DẠNG 8: MUỐI AMONI CỦA AMINOAXIT Câu - THPTQG2018 - 202: Hỗn hợp E gồm chất X (CmH2m+4O4N2, muối axit cacboxylic hai chức) chất Y (CnH2n+3O2N, muối axit cacboxylic đơn chức) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E cần vừa đủ 0,26 mol O2, thu N2, CO2 0,4 mol H2O Mặt khác, cho 0,1 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu hỗn hợp hai chất khí làm xanh quỳ tím ẩm a gam hỗn hợp hai muối khan Giá trị a A 9,44 B 11,32 C 10,76 D 11,60 Câu - THPTQG2018 - 204: Hỗn hợp E gồm chất X (CmH2m+4O4N2, muối axit cacboxylic hai chức) chất Y (CnH2n+3O2N, muối axit cacboxylic đơn chức) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần vừa đủ 0,58 mol O2, thu N2, CO2 0,84 mol H2O Mặt khác, cho 0,2 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu chất khí làm xanh quỳ tím ẩm a gam hỗn hợp hai muối khan Giá trị a A 18,56 B 23,76 C 24,88 D 22,64 Hướng dẫn: Câu - THPTQG2018 - 202 E gồm CnH2n3NO2 (umol);CmH2m4N2O4 (v mol) nE  u  v  0,1 nO  u.(1,5n  0,25)  v.(1,5m  1)  0,26 nH O  u.(n  1,5)  v.(m  2)  0,4  u  0,04;v  0,06 nu  mv  0,22  2n  3m  11 Do n  1;  n  1;m   E  NaOH  hỗn hợp khí nên chất HCOONH4 (0,04mol);CH3NH3OOCCOONH4 (0,06mol) Muối gồm HCOONa(0,04mol);CH3NH3OOCCOONa(0,06mol)  a  10,76gam Chọn C Câu - THPTQG2018 - 204: Sống để dạy Dạy online Vietjack 13 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 E gồm CnH2n3NO2 (umol);CmH2m4N2O4 (v mol) nE  u  v  0,2 nO  u.(1,5n  0,25)  v.(1,5m  1)  0,58 nH O  u.(n  1,5)  v.(m  2)  0,84  u  0,08;v  0,12 nu  mv  0,48  2n  3m  12 Do n  1;  n  3;m   E  NaOH  hỗn hợp khí nên chất C2H5COONH4 (0,08mol);(COONH )2 (0,12mol) Muối gồm C2H5COONa(0,08mol);(COONa)(0,12mol)  a  23,76gam Chọn B ESTE CỦA AMINOAXIT Câu 1: Cho 8,9 gam hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu 11,7 gam chất rắn Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOOH3NCH=CH2 B H2NCH2CH2COOH C CH2=CHCOONH4 D H2NCH2COOCH3 Hướng dẫn: Câu 1: nX  0,1mol;nNaOH  0,15mol Chất rắn gồm RCOONa(0,1omol);NaOH(0,05mol) mcr  11,7  R  30:NH2CH2  Vậy X NH2CH2COOCH3 Chọn D Sống để dạy Dạy online Vietjack 14 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 PEPTIT – PROTEIN DẠNG 1: LÍ THUYẾT Câu 1: Trong chất đây, chất đipeptit ? A H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 2: Từ glyxin (Gly) alanin (Ala) tạo chất đipeptit ? A chất B chất C chất D chất Câu 3: Có tripeptit mà phân tử chứa gốc amino axit khác nhau? A chất B chất C chất D chất Câu – THPTQG 2018 - 202: Cho dung dịch: glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm A B C D Câu - THPTQG 2018 - 204: Cho chất: anilin, phenylamoni clorua, alanin, Gly-Ala Số chất phản ứng với NaOH dung dịch A B C D Câu – THPTQG 2018 - 201: Kết thí nghiệm chất X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Chất Thuốc thử Hiện tượng Cu(OH)2 Tạo hợp chất màu tím X Dung dịch AgNO3 NH3 Tạo kết tủa Ag Y Nước brom Tạo kết tủa trắng Z Các chất X, Y, Z là: A Gly-Ala-Gly, etyl fomat, anilin B Gly-Ala-Gly, anilin, etyl fomat C Etyl fomat, Gly-Ala-Gly, anilin D Anilin, etyl fomat, Gly-Ala-Gly Câu - THPTQG 2018 - 202 : Cho phát biểu sau: (a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure (b) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím hố xanh (c) Metyl fomat glucozơ có CTĐGN (d) Metylamin có lực bazơ mạnh amoniac (e) Saccarozơ có pứ thủy phân môi trường axit (g) Metyl metacrylat làm màu dung dịch brom Số phát biểu A B C D Hướng dẫn: Câu 1: Đipeptit cấu tạo từ   amino axit Chọn B Câu 2: Các đipeptit tạo G  G;A  A;G  A;A  G Chọn D Câu 3: n.(n  1)  (n số gốc amino axit) Số tripeptit tạo Chọn C Câu – THPTQG 2018 - 202: Sống để dạy Dạy online Vietjack 15 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Các dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm là: glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ Chọn A Câu - THPTQG 2018 - 204: Các chất phản ứng với NaOH dung dịch là: phenylamoni clorua, alanin, Gly-Ala Chọn D Câu – THPTQG 2018 - 201: X tạo hợp chất màu tím với Cu(OH)2 nên X khơng thể anilin etyl fomat, loại C, D Y có phản ứng tráng gương nên Y anilin, loại B Chọn A Câu - THPTQG 2018 - 202 : a) Sai: Đipeptit khơng có phản ứng màu biure b) Sai: Dung dịch axit glutamic làm quỳ chuyển đỏ Các phát biểu lại Chọn B BÀI TỐN THỦY PHÂN KHƠNBG HỒN TỒN – TÌM CƠNG THỨC PEPTIT Câu (2017 – 201): Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X, thu mol Gly, mol Ala mol Val Nếu thủy phân không hồn tồn X thu hỗn hợp sản phẩm có AlaGly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala khơng có Val-Gly Amino axit đầu N amino axit đầu C peptit X A Ala Gly B Ala Val C Gly Gly D Gly Val Câu (2017 – 202) Thủy phân khơng hồn toàn peptit Y mạch hở, thu hỗn hợp sản phẩm có chứa đipeptit Gly-Gly Ala-Ala Để thủy phân hoàn toàn mol Y cần mol NaOH, thu muối nước Số công thức cấu tạo phù hợp với Y A B C D Câu (2017 – 203) Thuỷ phân hoàn toàn mol pentapeptit X mạch hở, thu mol glyxin, mol alanin mol valin Mặt khác, thuỷ phân khơng hồn tồn X, thu hỗn hợp sản phẩm có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Val Cấu tạo X A Gly-Ala-Gly-Gly-Val B Ala-Gly-Gly-Val-Gly C Gly-Gly-Val-Gly-Ala D Gly-Gly-Ala-Gly-Val Câu (2017 – 204) Thuỷ phân khơng hồn tồn tetrapeptit X mạch hở, thu hỗn hợp sản phẩm có Gly-Ala, Phe-Val Ala-Phe Cấu tạo X A Gly-Ala-Val-Phe B Ala-Val-Phe-Gly C Val-Phe-Gly-Ala D Gly-Ala-PheVal Hướng dẫn: Câu (2017 – 201): Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X, thu mol Gly, mol Ala mol Val nên X cấu tạo từ phân tử Gly; phân tử Ala; phân tử Val Thủy phân khơng hồn tồn X thu hỗn hợp sản phẩm có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala khơng có Val-Gly nên X có cấu tạo Gly-Gly-Ala-Gly-Val Chọn D Câu (2017 – 202) Để thủy phân hoàn toàn mol Y cần mol NaOH nên Y tetrapeptit cấu tạp từ phân tử Gly; phân tử Ala Các công thức thỏa mãn thủy phân Y thu đipeptit Gly-Gly Ala-Ala là: Gly-Gly-AlaAla; Ala-Ala-Gly-Gly Chọn C Sống để dạy Dạy online Vietjack 16 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu (2017 – 203) Thuỷ phân hoàn toàn mol pentapeptit X mạch hở, thu mol glyxin, mol alanin mol valin nên X cấu tạo từ phân tử Gly; phân tử Ala; phân tử val Thuỷ phân không hoàn toàn X, thu hỗn hợp sản phẩm có Ala-Gly, Gly-Ala, GlyGly-Val nên X có cấu tạo Gly-Ala-Gly-Gly-Val Chọn A Câu (2017 – 204) Thuỷ phân khơng hồn tồn tetrapeptit X mạch hở, thu hỗn hợp sản phẩm có GlyAla, Phe-Val Ala-Phe nên X tạo nên từ phân tử Gly; phân tử Ala; phân tử Val; phân tử Phe Nối đipeptit có chung phân tử lại ta cấu tạo X là: Gly-Ala-Phe-Val Chọn D – ĐẾM CÔNG THỨC PEPTIT Câu - THPTQG 2018 - 201: Thủy phân hoàn toàn mol peptit mạch hở X, thu mol Gly, mol Ala mol Val Mặt khác, thủy phân khơng hồn tồn X, thu hỗn hợp amino axit peptit (trong có Ala-Gly Gly-Val) Số CTCT phù hợp với tính chất X A B C D Câu - THPTQG 2018 - 202: Thủy phân hoàn toàn mol peptit mạch hở X, thu mol Gly, mol Ala mol Val Mặt khác, thủy phân khơng hồn tồn X, thu hỗn hợp amino axit peptit (trong có Gly-Ala-Val) Số CTCT phù hợp với tính chất X A B C D Hướng dẫn: Câu - THPTQG 2018 - 201: X tạo nên từ phân tử Gly; phân tử Ala; phân tử Val Thủy phân khơng hồn tồn X, thu hỗn hợp amino axit peptit (trong có AlaGly Gly-Val) nên cơng thức X là: Ala-Gly-Gly-Val; Gly-Val-Ala-Gly; Ala-GlyVal-Gly; Gly-Ala-Gly-Val Chọn C Câu - THPTQG 2018 - 202: X cấu tạo từ phân tử Gly; phân tử Ala; phân tử Val Thủy phân khơng hồn tồn X, thu hỗn hợp amino axit peptit (trong có GlyAla-Val) nên cơng thức cấu tạo X thỏa mãn là: Gly-Ala-Gly-Ala-Val; Gly-Gly-Ala-ValAla; Ala-Gly-Gly-Ala-Val; Ala-Gly-Ala-Val-Gly; Gly-Ala-Val-Gly-Ala; Gly-Ala-Val-Ala-Gly Chọn D DẠNG 2: PHẢN ỨNG THỦY PHÂN KHƠNG HỒN TỒN Cách tính ngun tử khối peptit Câu 1: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala 27,72 gam Ala-Ala-Ala Giá trị m A 90,6 B 111,74 C 81,54 D 66,44 Bảo tồn Ala ta có: nAla  nAla  2nAlaAla  3nAlaAlaAla   ntetrapeptit  28,48 32 27,72    1,08mol 89 160 231 1,08  0,27mol  m  0,27.302  81,54gam Chọn C Sống để dạy Dạy online Vietjack 17 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 2: Thủy phân lượng tetrapeptit X (mạch hở) thu 14,6 gam Ala-Gly; 7,3 gam Gly-Ala; 6,125 gam Gly-Ala-Val; 1,875 gam Gly; 8,775 gam Val; m gam hỗn hợp gồm Ala-Val Ala Giá trị m A 29,006 B 38,675 C 34,375 D 29,925 Thủy phân khơng hồn tồn tetrapeptit X thu đượcAla-Gly; Gly-Ala; Gly-Ala-Val; Gly; Val; Ala-Val; Ala nên X có cấu tạo Ala-Gly-Ala-Val Bảo tồn Gly ta có: nGly  nAlaGly  nGlyAla  nGlyAlaVal  nGly  0,1 0,05  0,025  0,025  0,2mol  nX  nGly  0,2mol nAla  2nX  0,4mol;nVal  nX  0,2mol n a Đặt AlaVal nAla  b Bảo tồn Ala ta có: 0,1 0,05  0,025  a  b  0,4 Bảo toàn Val ta có: 0,025  0,075  a  0,2  a  0,1;b  0,125  m  29,925 Chọn D DẠNG 3: THỦY PHÂN TRONG MỐI TRƯỜNG AXIT Nếu X tạo thành từ amino axit có nhóm NH2 Xn + nHCl + (n -1)H2O  n muối Câu 1: Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly tác dụng với lượng dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thu dung dịch Y chứa m gam muối Giá trị m là: A 37,50 gam B 41,82 gam C 38,45 gam D 40,42 gam Câu 2: Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X (mạch hở, tạo α- amino axit có nhóm -NH2 nhóm -COOH) dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu chất rắn có khối lượng lớn khối lượng X 52,7 gam Số liên kết peptit X A 14 B C 11 D 13 Hướng dẫn: Câu 1: npeptit  0,12mol  nHCl  3.0,12  0,36mol;nH O  0,12.2  0,24mol Bảo tồn khối lượng ta có: m  mpeptit  mHCl  mH O  24,36  0,36.36,5  0,24.18  41,82gam Chọn B Câu 2: Gọi số liên kết peptit n  nHCl  (n  1).0,1;nH O  0,1n Cô cạn dung dịch Y thu chất rắn có khối lượng lớn khối lượng X 52,7 gam ta có: 52,7  mHCl  mH O  36,5.(0,1n  0,1)  18.0,1n  n  Chọn B DẠNG 4: THỦY PHÂN TRONG MÔI TRƯỜNG BAZƠ Nếu X tạo thành từ amino axit có nhóm COOH Xn + nNaOH  nMuối + H2O Sống để dạy Dạy online Vietjack 18 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Câu 1: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) dung dịch KOH vừa đủ, thu dung dịch X Cơ cạn tồn dung dịch X thu 2,4 gam muối khan Giá trị m A 1,46 B 1,36 C 1,64 D 1,22 Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 32,55 gam tripeptit mạch hở (Ala-Gly-Ala) dung dịch NaOH (vừa đủ), sau phản ứng thu dung dịch X Cô cạn X thu m gam muối khan Giá trị m là: A 47,85 gam B 42,45 gam C 35,85 gam D 44,45 gam Câu 3: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) Sau phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu 72,48 gam muối khan amino axit có nhóm –COOH nhóm –NH2 phân tử Giá trị m A 54,30 B 66,00 C 44,48 D 51,72 Câu 4: Đun nóng 32,9 gam peptit mạch hở X với 200 gam dung dịch NaOH 10% (vừa đủ) Sau phản ứng thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 52 gam muối khan Biết X tạo thành từ α-amino axit mà phân tử chứa nhóm NH2 nhóm COOH Số liên kết peptit X là: A 10 B C D Hướng dẫn: Câu 1: Đặt nGlyAla  x  nKOH  2x;nH O  x Bảo tồn khối lượng ta có: mpeptit  mKOH  2,4  mH O  146x  56.2x  2,4  18x  x  0,01  m  1,46gam Chọn A Câu 2: nAlaGlyAla  0,15mol  nNaOH  0,45mol;nH O  0,15mol Bảo toàn khối lượng ta có: mpeptit  mNaOH  m  mH O 2  32,55  40.0,45  m  18.0,15  m  47,85gam Chọn A Câu 3: nNaOH  4nX  3nY  4a  6a  0,6  a  0,06  nH O  nX  nY  3a  0,18mol Bảo tồn khối lượng ta có: mpeptit  mNaOH  72,48  mH O 2  m  40.0,6  72,48  18.0,18  m  51,72gam Chọn D Câu 4: Gọi n số liên kết peptit X nNaOH  0,5mol Bảo toàn khối lượng ta có: Sống để dạy Dạy online Vietjack 19 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận mpeptit  mNaOH  52  mH O  32,9  20  52  mH O  mH O  0,9gam  nH O  0,05mol  npeptit  0,05mol  n   2 nNaOH  10  n  nX Chọn B DẠNG 5: PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY Câu 1: Tripeptit mạch hở X Tetrapeptit mạch hở Y tạo từ aminoaxit no,mạch hở có nhóm –COOH nhóm –NH2 Đốt cháy hồn tồn 0,1 mol X thu sản phẩm gồm H2O,CO2 N2 tổng khối lượng CO2 H2O 36,3(g) Nếu đốt cháy hồn tồn 0,2 mol Y số mol O2 cần phản ứng là? A 2,8(mol) B 1,8(mol) C 1,875(mol) D 3,375 (mol) Câu 2: Đipeptit mạch hở X Tripeptit mạch hở Y tạo từ loại amino axit no, mạch hở có nhóm NH2 nhóm COOH Đốt cháy hồn tồn 0,1 mol Y thu sản phẩm gồm CO2, H2O, N2 tổng khối lượng CO2 H2O 54,9 gam Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu cho lội qua dung dịch nước vơi dư thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 45 B 120 C 30 D 60 Hướng dẫn: Câu 1: Đặt amino axit CnH2n1NO2  X :C3nH6n1N3O4 mCO  mH O  36,3  0,1.3n.44  0,1.(3n 5).18  36,3  n  2 Vậy Y C8H14N 4O5 C8H14N 4O5  9O2  8CO2  7H2O  2N2  nO  9nY  9.0,2  1,8mol Chọn B Câu 2: Tripeptit Y có dạng CnH2n1N3O4 CnH2n1N3O4  (1,5n  2,25)O2  nCO2  (n  0,5)H 2O  1,5N 2  mCO  mH O  44.0,1n  1,8.0,1.(n 0,5)  54,9  n  2  amino axit tạo Y có 3C; đipeptit có 6C  nCO  6.nX  1,2mol  m  100.1,2  120gam Chọn B DẠNG 6: HỖN HỢP PEPTITVÀ A.a TÁC DỤNG VỚI HCL & NaOH Câu Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng : Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri glyxin alanin Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Kết luận sau đúng? A Phần trăm khối lượng nitơ Y 15,73% B Số liên kết peptit phân tử X C Tỉ lệ số gốc Gly : Ala phân tử X : D Phần trăm khối lượng nitơ X 20,29% Sống để dạy Dạy online Vietjack 20 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Hướng dẫn: Câu Qui đổi Z thành C2H3NO(amol);CH2 (bmol);H2O(cmol) nNaOH  a;nH O  c Khối lượng muối chênh so với khối lượng hỗn hợp ban đầu 12,24  mNaOH  mH O  12,24  40a  18c  12,24 (1) nHCl  nN  nNaOH  a  a  0,72  a  0,36 mmuèi  mGlyNa  mAlaNa  mHCl  57a  14b  40a  0,72.36,5  63,72 (3) (1)(2)(3)  a  0,36;b  0,18;c  0,12 nAla  b  0,18  nGly  a  b  0,18 Số nguyên tử N trung bình a  ta có chất có tit lệ mol 1:1 nên X có 5N nên có liên kết c peptit, B sai c nX  nY   0,06 Nếu Y ala X có số Ala 0,18  0,06 0,18 3   Số Gly 0,06 0,06 Vì M X  4M Y  loại Y Gly; X tạo nên từ phân tử Gly phân tử Ala Vậy kết luận D Chọn D Sống để dạy Dạy online Vietjack 21 ... kết tủa Giá trị m là: A 45 B 120 C 30 D 60 Hướng dẫn: Câu 1: Đặt amino axit CnH2n1NO2  X :C3nH6n1N3O4 mCO  mH O  36 ,3  0,1.3n.44  0,1.(3n 5).18  36 ,3  n  2 Vậy Y C8H14N 4O5 C8H14N 4O5... DẠNG : HỖN HỢP AMIN + AMINO AXIT Câu 1: Hỗn hợp E gồm amin no, đơn chức, mạch hở X amino axit no, mạch hở Y (chứa nhóm cacboxyl nhóm amino) Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp E thu 3, 15 gam H2O 0,145... 2018 - 201: Ala  CO2  2CH2  NH3 Glu  2CO2  3CH2  NH3 C2H3COOH  CO2  2CH2 C3H6  3CH2 (CH3 )3 N  3CH2  NH3 Qui đổi hỗn hợp thành CO2 (x mol);CH2 (y mol);NH3 (zmol) nO  1,5y  0,75z  1,14
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 AMIN AMINO AXIT PEPTIT , 3 AMIN AMINO AXIT PEPTIT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn