Trình bày sự nghiệp sáng tác của hồ chí minh

1 117 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 18:00

Trình bày sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh Ngữ Văn 12 Bình chọn:Sự nghiệp sáng tác của Người được quy tụ chủ yếu trên ba lĩnh vực: a) Văn chính luận: Nội dung: cổ vũ tinh thần đấu tranh Cách mạng của nhân dân,tố cáo tội ác của thực dân,đế quốc. Tác phẩm tiêu biểu:Tác giả Vũ Trọng Phụng Ngữ Văn 12Phân tích bức chân dung tự họa con người Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngữ Văn 12Sống đẹp là gì hỡi bạn? Ngữ Văn 12Vài nét về nhà văn Nam Cao Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Sự nghiệp sáng tác của Người được quy tụ chủ yếu trên ba lĩnh vực:a) Văn chính luận: Nội dung: cổ vũ tinh thần đấu tranh Cách mạng của nhân dân, tố cáo tội ác của thực dân, đế quốc. Tác phẩm tiêu biểu:+ Bản án chế độ thực dân Pháp (1925): tác phẩm có giá trị hiện thực sắc sảo là bản án tố cáo tội ác tày trời của thực dân Pháp đối với nhân dân các nước thuộc địa.+ Tuyên ngôn độc lập (1945): văn kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại: khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; là áng văn chính luận mẫu mực.+ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946), Không có gì quý hơn độc lập tự do (1966): đó là lời hịch truyền đi vang vọng khắp non song làm rung động trái tim biết bao người Việt yêu nước.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comtrinhbaysunghiepsangtaccuahochiminhnguvan12c30a4365.htmlixzz5mx7qppdX Trình bày nghiệp sáng tác Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Sự nghiệp sáng tác Người quy tụ chủ yếu ba lĩnh vực: a) Văn luận: - Nội dung: cổ vũ tinh thần đấu tranh Cách mạng nhân dân,tố cáo tội ác thực dân,đế quốc - Tác phẩm tiêu biểu: • Tác giả Vũ Trọng Phụng - Ngữ Văn 12 • Phân tích chân dung tự họa người Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12 • Sống đẹp bạn? - Ngữ Văn 12 • Vài nét nhà văn Nam Cao - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Sự nghiệp sáng tác Người quy tụ chủ yếu ba lĩnh vực: a) Văn luận: - Nội dung: cổ vũ tinh thần đấu tranh Cách mạng nhân dân, tố cáo tội ác thực dân, đế quốc - Tác phẩm tiêu biểu: + Bản án chế độ thực dân Pháp (1925): tác phẩm có giá trị thực sắc sảo án tố cáo tội ác tày trời thực dân Pháp nhân dân nước thuộc địa + Tuyên ngôn độc lập (1945): văn kiện trị có ý nghĩa trọng đại: khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; văn luận mẫu mực + Lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến (1946), Khơng có q độc lập tự (1966): lời hịch truyền vang vọng khắp non song làm rung động trái tim người Việt yêu nước Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/trinh-bay-su-nghiep-sang-tac-cua-ho-chi-minh-ngu-van-12c30a4365.html#ixzz5mx7qppdX
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày sự nghiệp sáng tác của hồ chí minh, Trình bày sự nghiệp sáng tác của hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn