Anh chị suy nghĩ gì về bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ đối với người và đất nước

2 72 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:19

Anh (chị) suy nghĩ gì về bốn chữ: Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ đối với người và đất nước Ngữ Văn 12 Bình chọn:Hành trình làm người là cả một chặng đường gian khổ để hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, hướng đến phụng sự quốc gia và xa hơn nữa là nhân loại.Lao động là một trong những quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách con người...Suy nghĩ gì vể bệnh thiếu trung thực trong thi cử và cuộc sống Ngữ Văn 12Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương. Suy nghĩ về...Nhàn cư vi bất thiện Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmHành trình làm người là cả một chặng đường gian khổ để hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, hướng đến phụng sự quốc gia và xa hơn nữa là nhân loại. Mỗi quốc gia có phong tục, tập quán riêng nhưng chung quy vẫn cùng mục đích giáo dục công dân mình hướng Thiện. Sách Quan Từ của Trung Hoa có một quan điểm khá mẫu mực như là điều kiện mang tính chất quyết định sự đắc dụng của mỗi cá nhân đối với quốc gia: Lễ, nghĩa, liêm, sỉ là bốn trong nhiều điều kiện để giữ vững quốc gia. Bốn cái rường vó ấy nêu không được căng lên, nghĩa là người trong nước mà vô lễ, vô nghĩa, vô liêm sỉ thì quốc gia phải sụp đổ và diệt vong.Không chỉ dân tộc Trung Hoa phải rèn luyện như thế, mà làm người chung cần phải có những đức tính lễ, nghĩa, liêm, sỉ được xem là nền tảng không thể thiếu. Vậy bốn đức tính ấy có vai trò quan trọng như thế nào thiếu nó, quốc gia sẽ diệt vong? Nêu lễ là phép tắc trong phép cư xử phải kính trọng với người xung quanh để giữ hòa khí, thì nghĩa là phải đi làm theo điều phải, tránh cái xấu xa, phát huy lòng hào hiệp, nghĩa khí. Sống trong sạch ngay thẳng, không tham của người để giữ đức liêm và biết xấu hổ, biết phẩm giá cho bản thân và quốc gia chính là sỉ.Bốn đức trên tưởng là vô hình nhưng thật sự mang tính quyết định vẽ tồn vong của một quốc gia. Quả thật, mỗi công dân nêu vô lễ trong cư xử nhau tức là không thủ lễ sẽ sinh loạn, đảo lộn những trật tự, chẳng còn tôn ti. Thuyết Chính danh của Khổng Tử có đoạn rất hay: Quân quân, thần thần,phụ phụ, tử tử”. Nghĩa là vua phải ra vua, bể tôi phải ra bề tôi, cha phải ra cha, con ra con. Tức là người nào ở vị trí nào thì phải ứng xử ở vị trí đó, không lẫn lộn, không được tùy tiện, phải tuân theo phép tắc, quy củ của xã hội quy định. Từ xưa Tổ tiên Việt Nam từng dạy con cái anh nhường em kính, “ phu xướng phụ tùy,... cũng không ngoài mục đích giữ trong trật tự gia đình có khuôn phép để hưởng hạnh phúc, để yên cộng đồng, xã hội. Thử xem, cha mẹ qua đời, anh em tranh giành tài sản phải đưa nhau ra pháp đình vẫn có những việc đau lòng như vậy. Thật may số ấy không nhiều, nếu không đất nước sẽ về đâu? Trong quan hệ xóm làng, dân gian vẫn thường nói: Láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, hoặc Bán anh em xa mua láng giềng gần để chỉ quan hệ thân thiết, nâng đỡ, thủ lễ và yêu thương, kính trọng nhau. Nếu quan hệ tan vỡ, tình làng, nghĩa xóm sẽ tan hoang. Khi cắp sách đến trường, chúng ta thấy ngay câu Tiên học lễ, hậu học văn. Vì thế, chữ “lễ có thể như một cây trụ nâng đỡ nhàn cách chúng ta.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comanhchisuynghigivebonchulenghialiemsidoivoinguoivadatnuocnguvan12c30a19608.htmlixzz5mwxYmcMI Anh chị suy nghĩ bốn chữ Lễ Nghĩa Liêm Sỉ người đất nước Ngữ Văn 12 Bình chọn: Hành trình làm người chặng đường gian khổ để hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, hướng đến phụng quốc gia xa nhân loại  "Lao động q trình hình thành hồn thiện nhân cách người"  Suy nghĩ vể bệnh thiếu trung thực thi cử sống - Ngữ Văn 12  "Nơi lạnh lẽo Bắc Cực mà nơi khơng có tình thương" Suy nghĩ  Nhàn cư vi bất thiện - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Hành trình làm người chặng đường gian khổ để hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, hướng đến phụng quốc gia xa nhân loại Mỗi quốc gia có phong tục, tập quán riêng mục đích giáo dục cơng dân hướng Thiện Sách Quan Từ Trung Hoa có quan điểm mẫu mực điều kiện mang tính chất định đắc dụng cá nhân quốc gia: Lễ, nghĩa, liêm, sỉ bốn nhiều điều kiện để giữ vững quốc gia Bốn rường vó nêu khơng căng lên, nghĩa người nước mà vô lễ, vô nghĩa, vơ liêm sỉ quốc gia phải sụp đổ diệt vong Không dân tộc Trung Hoa phải rèn luyện thế, mà làm người chung cần phải có đức tính lễ, nghĩa, liêm, sỉ xem tảng khơng thể thiếu Vậy bốn đức tính có vai trò quan trọng thiếu nó, quốc gia diệt vong? Nêu lễ phép tắc phép cư xử phải kính trọng với người xung quanh để giữ hòa khí, nghĩa phải làm theo điều phải, tránh xấu xa, phát huy lòng hào hiệp, nghĩa khí Sống thẳng, không tham người để giữ đức liêm biết xấu hổ, biết phẩm giá cho thân quốc gia sỉ Bốn đức tưởng vơ hình thật mang tính định vẽ tồn vong quốc gia Quả thật, công dân nêu vô lễ cư xử tức không thủ lễ sinh loạn, đảo lộn trật tự, chẳng tơn ti Thuyết "Chính danh" Khổng Tử có đoạn hay: "Quân quân, thần thần,phụ phụ, tử tử” Nghĩa vua phải vua, bể phải bề tôi, cha phải cha, Tức người vị trí phải ứng xử vị trí đó, khơng lẫn lộn, không tùy tiện, phải tuân theo phép tắc, quy củ xã hội quy định Từ xưa Tổ tiên Việt Nam dạy "anh nhường em kính", “ phu xướng phụ tùy", khơng ngồi mục đích giữ trật tự gia đình có khn phép để hưởng hạnh phúc, để yên cộng đồng, xã hội Thử xem, cha mẹ qua đời, anh em tranh giành tài sản phải đưa "pháp đình" có việc đau lòng Thật may số không nhiều, không đất nước đâu? Trong quan hệ xóm làng, dân gian thường nói: "Láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau", "Bán anh em xa mua láng giềng gần" để quan hệ thân thiết, nâng đỡ, thủ lễ yêu thương, kính trọng Nếu quan hệ tan vỡ, tình làng, nghĩa xóm tan hoang Khi cắp sách đến trường, thấy câu "Tiên học lễ, hậu học văn" Vì thế, chữ “lễ" trụ nâng đỡ nhàn cách Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/anh-chi-suy-nghi-gi-ve-bon-chu-le-nghia-liem-si-doi-voi-nguoi-va-dat-nuocngu-van-12-c30a19608.html#ixzz5mwxYmcMI ... vỡ, tình làng, nghĩa xóm tan hoang Khi cắp sách đến trường, thấy câu "Tiên học lễ, hậu học văn" Vì thế, chữ lễ" trụ nâng đỡ nhàn cách Xem thêm tại: https://loigiaihay.com /anh- chi -suy- nghi-gi-ve-bon-chu-le-nghia-liem-si-doi-voi-nguoi-va-dat-nuocngu-van-12-c30a19608.html#ixzz5mwxYmcMI
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh chị suy nghĩ gì về bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ đối với người và đất nước, Anh chị suy nghĩ gì về bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ đối với người và đất nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn