Bày tỏ quan niệm của mình về vấn đề mà tác giá thần nhân trung nêu trong bài kí để danh tiến sĩ khoa nhâm tuất niên hiệu đại thứ ba 1442 hiền tài là nguyên khí của quốc gia nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và ngày càng lớn ng

1 152 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:18

Bày tỏ quan niệm của mình về vấn đề mà tác giá Thần Nhân Trung nêu trong Bài kí để danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại thứ ba 1442: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và ngày càng lớn, nguyên khí suy thì nước yếu và ngày càng xuống thấp.Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người Ngữ Văn 12Anh (chị) suy nghĩ gì về bốn chữ: Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ đối với người và đất nước Ngữ...Lao động là một trong những quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách con người...Suy nghĩ gì vể bệnh thiếu trung thực trong thi cử và cuộc sống Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmThế hệ ngày nay, chắc nhiều người biết Thân Nhân Trung viết bài văn cho tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, ông ghi nhận về trí thức Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nưóc mạnh và ngày càng lớn, nguyên khí suy thì nước yếu và ngày càng xuống thấp. Đây là tư tưởng quan trọng nhất về văn hoá, giáo dục của Thân Nhân Trung đuợc trình bày tập trung, rõ ràng trong bài ký đề tên bia Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3(1442). Còn chính là khát vọng của cả dân tộc. Tư tưởng trên, trước hết khẳng định tầm quan trọng của hiền tài đối với quốc gia, là việc đem lại hưng thịnh cho đất nước.Trong bài kí, Thân Nhân Trung không nói nhân tài mà nói hiền tài, Hiền tài theo quan niệm người xưa, cũng như của tác giả là người có cả tài năng không những học rộng hiểu nhiều, có đủ tài giúp vua trị nước, đem lại cuộc sống thanh bình cho nhân dân; có cả đức hạnh, là người gương mẫu về đạo đức, suốt đời chăm lo tu dưỡng phẩm hạnh cho bản thân, đem hết tài năng và đức hạnh phục vụ cho đất nước. Đó là người “lấy trung nghĩa mà rèn cho danh thực hợp nhau, thực hành điều sở học, làm nên sự nghiệp vĩ đại sáng ngời, khiến cho mọi người đời sau kính trọng thành danh, mến mộ khí tiết...”. Về khái niệm “nguyên khí, trong kho tàng thư tịch cổ Trung Hoa đã có nhiều sách đề cập. Sách “Bạch hổ Thông viết: “Địa giả, nguyên khí sơ sinh, vạn vật chi tổ (Đất là nơi sản sinh ra nguyên khí, tổ của muôn loài), xem nguyên khí là khí đại hoá lớn lao. Còn sách Đường thư viết: Liễu Công Độ thiệp nhiếp sinh. Thường viết: “ Ngô sở vô thuật, bất dĩ nguyên khí tả hi nộ nhĩ (Liễu Công Độ giỏi việc dưỡng sinh. Ông thường nói: Ta vốn không có thuật gì, chẳng qua biết dựa vào tinh khí mà điều hoà sự yêu ghét, mừng, giận mà thôi), xem nguyên khí là để chi tính khi con người ta. Thần Nhân Trung đã mượn nghĩa từ sách Đường thư: nguyên khí chính là tình khí và vận dụng một cách sáng tạo.Có thể nói, trong lịch sử văn hoá, giáo dục trước đời LêXem thêm tại: https:loigiaihay.combaytoquanniemcuaminhvevandematacgiathannhantrungneutrongbaikinguvan12c30a19610.htmlixzz5mwx9O7DH Bày tỏ quan niệm vấn đề tác giá Thần Nhân Trung nêu Bài để danh tiến khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại thứ ba 1442 Hiền tài nguyên khí quốc gia ngun khí thịnh đất nước mạnh ngày lớn ngun khí suy nước yếu ngày xuống thấp"     Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh người - Ngữ Văn 12 Anh (chị) suy nghĩ bốn chữ: Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ người đất nước - Ngữ "Lao động trình hình thành hồn thiện nhân cách người" Suy nghĩ vể bệnh thiếu trung thực thi cử sống - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Thế hệ ngày nay, nhiều người biết Thân Nhân Trung viết văn cho bia Văn Miếu, ông ghi nhận trí thức "Hiền tài nguyên khí quốc gia, ngun khí thịnh đất nưóc mạnh ngày lớn, ngun khí suy nước yếu ngày xuống thấp." Đây tư tưởng quan trọng văn hoá, giáo dục Thân Nhân Trung đuợc trình bày tập trung, rõ ràng ký đề tên bia Tiến khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3(1442) Còn khát vọng dân tộc Tư tưởng trên, trước hết khẳng định tầm quan trọng hiền tài quốc gia, việc đem lại hưng thịnh cho đất nước Trong kí, Thân Nhân Trung khơng nói nhân tài nói "hiền tài", Hiền tài theo quan niệm người xưa, tác giả người có tài khơng học rộng hiểu nhiều, có đủ tài giúp vua trị nước, đem lại sống bình cho nhân dân; có đức hạnh, người gương mẫu đạo đức, suốt đời chăm lo tu dưỡng phẩm hạnh cho thân, đem hết tài đức hạnh phục vụ cho đất nước Đó người “lấy trung nghĩa rèn cho danh thực hợp nhau, thực hành điều sở học, làm nên nghiệp vĩ đại sáng ngời, khiến cho người đời sau kính trọng thành danh, mến mộ khí tiết ” Về khái niệm “nguyên khí", kho tàng thư tịch cổ Trung Hoa có nhiều sách đề cập Sách “Bạch hổ Thơng" viết: “Địa giả, nguyên khí sơ sinh, vạn vật chi tổ" (Đất nơi sản sinh nguyên khí, tổ mn lồi), xem ngun khí khí đại hố lớn lao Còn sách "Đường thư" viết: Liễu Cơng Độ thiệp nhiếp sinh Thường viết: “ Ngô sở vô thuật, bất dĩ ngun khí tả hi nộ nhĩ" (Liễu Cơng Độ giỏi việc dưỡng sinh Ơng thường nói: Ta vốn khơng có thuật gì, chẳng qua biết dựa vào tinh khí điều hồ u ghét, mừng, giận thơi), xem ngun khí để chi tính người ta Thần Nhân Trung mượn nghĩa từ sách Đường thư: ngun khí tình khí vận dụng cách sáng tạo Có thể nói, lịch sử văn hoá, giáo dục trước đời Lê Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/bay-to-quan-niem-cua-minh-ve-van-de-ma-tac-gia-than-nhan-trung-neutrong-bai-ki-ngu-van-12-c30a19610.html#ixzz5mwx9O7DH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bày tỏ quan niệm của mình về vấn đề mà tác giá thần nhân trung nêu trong bài kí để danh tiến sĩ khoa nhâm tuất niên hiệu đại thứ ba 1442 hiền tài là nguyên khí của quốc gia nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và ngày càng lớn ng, Bày tỏ quan niệm của mình về vấn đề mà tác giá thần nhân trung nêu trong bài kí để danh tiến sĩ khoa nhâm tuất niên hiệu đại thứ ba 1442 hiền tài là nguyên khí của quốc gia nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và ngày càng lớn ng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn