Câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thưởng

1 97 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:33

Cinque TerreCâu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thưởng Tác giả : Adrian GostickThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 8223 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Bằng một câu chuyện ngụ ngôn hiện đại và những diễn dịch hết sức gần gũi, sinh động Gostick và Elton sẽ cho chúng ta thấy tầm quan trọng thực sự của càrốt trong việc khơi dậy những tiềm năng to lớn đang ngủ yên trong đội ngũ nhân viên của mình. Quyển sách này không những trang bị cho các nhà quản lý ngày nay những chiến lược và giải pháp kinh doanh hữu hiệu, mà còn củng cố lòng trung thành và tăng cường hiệu năng lực làm việc của nhân viên bằng cách ghi nhận thành tích của họ thông qua một phương pháp khen thưởng khá đơn giản gọi là Bí quyết củ càrốt Bình luận Câu chuyện nhà quản rốt nghệ thuật khen thưởng Tác giả : Adrian Gostick Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lượt xem : 8223 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB PDF Đọc Online Bằng câu chuyện ngụ ngôn đại nh ững di ễn d ịch h ết s ức g ần g ũi, sinh động Gostick Elton s ẽ cho thấy tầm quan trọng thực " cà-r ốt " vi ệc kh d ậy nh ững ti ềm n ăng to l ớn ng ủ yên đội ngũ nhân viên Quyển sách khơng nh ững trang b ị cho nhà qu ản ngày chiến lược giải pháp kinh doanh hữu hiệu, mà củng cố lòng trung thành t ăng c ường hi ệu lực làm việc nhân viên cách ghi nh ận thành tích c h ọ thông qua m ột ph ương pháp khen thưởng đơn giản gọi " Bí củ cà-rốt " Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thưởng, Câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thưởng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn