Henry ford và ford đặt thế giới lên 4 bánh xe

1 80 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:08

Cinque TerreHenry Ford Và Ford Đặt Thế Giới Lên 4 Bánh Xe Tác giả : Lê Minh ToànThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 4883 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Henry Ford Và Ford Đặt Thế Giới Lên 4 Bánh Xe (Bộ Sách Đạo Kinh Việt Nam Và Thế Giới): Cả thế giới đang di chuyển trên những chiếc xe bốn bánh có gắn động cơ. Không chỉ Mỹ hay Châu Âu cái nôi của những sáng chế đầu tiên về xe hơi, mà ngay cả rất nhiều nước Châu Á, ôtô đã trở thành một vật dụng quen thuộc của các gia đình. Có nhận định rằng, ôtô đã làm thay đổi rất lớn lối sống của người Mỹ tới mức kh1o có thể tưởng tượng rằng họ có thể sống mà không có nó. Ôtô cũng không phải là giấc mơ xa với với những người có thu nhập trung bình nữa. Nếu chúng ta đi ngược về quá khứ, vào những năm đầu thế kỷ XX, buổi đầu của nền công nghiệp xe hơi thì sẽ thấy một sự tương phản rất lớn. Thời đó, những chiếc xe hơi là cả một gia tài lớn đối với một người trung lưu ở Mỹ và Châu Âu. Xe hơi như một thứ đồ chơi của giới thượng lưu, một biểu tượng của sự xa hoa dành riêng cho giới quý tộc. Những hãng sản xuất xe hơi đã hốt bạc một cách nhẹ nhàng trên các sản phẩm dành cho nhà giàu. Chẳng ai dại dột phổ biến công nghệ hay tìm cách làm cho các sản phẩm phong phú hơn, vì như vậy họ sẽ phải bỏ ra nhiều công sưc hơn để làm ra một sản phẩm bằng cách lắm tiền là phương châm kinh doanh của các hãng xe hơi thời đó. Một cá nhân vĩ đại là người biết đặt lên vai mình một sứ mệnh đối với xã hội mà anh ta đang sống. Henry Ford đã đặt lên vai mình một sứ mênh cao cả: góp phần làm đại chúng hoá xe hơi trên toànthế giới. Đó không phải là giấc mơ xa xăm, mà nó đã được hiện thực hoá ngay sau khi Ford Motor ra đời trên thị trường chưa đầy 20 năm. Quả thực đó là một bước tiến kỳ diệu. Henry Ford, vị thánh ấy đã làm gì và đã làm như thế nào? Cuốn sách nhỏ bé này sẽ hé lộ về Ford, không phải là chân dung về ông, mà về những gì ông đã làm để giúp cho chiếc xe trở thành phương tiện của đại chúng. Henry Ford Ford Đặt Thế Giới Lên Bánh Xe Tác giả : Lê Minh Toàn Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 4883 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Henry Ford Ford - Đặt Thế Giới Lên Bánh Xe (Bộ Sách Đạo Kinh Vi ệt Nam Th ế Gi ới): C ả th ế gi ới di chuyển xe bốn bánh có g ắn động Khơng ch ỉ Mỹ hay Châu Âu - nôi c nh ững sáng chế xe hơi, mà nhiều n ước Châu Á, ôtô- tr thành m ột v ật d ụng quen thu ộc gia đình Có nhận định rằng, ơtơ làm thay đổi r ất l ớn l ối s ống c ng ười M ỹ t ới m ức kh1o có th ể tưởng tượng họ sống mà khơng có Ơtơ khơng phải gi ấc m xa v ới v ới nh ững ng ười có thu nhập trung bình Nếu ngược v ề kh ứ, vào nh ững n ăm đầu th ế k ỷ XX, bu ổi đầu c n ền công nghiệp xe thấy tương phản lớn Thời đó, xe gia tài lớn người trung lưu Mỹ Châu Âu Xe nh m ột thứ đồ chơi c gi ới th ượng l ưu, m ột bi ểu t ượng xa hoa dành riêng cho giới quý tộc Nh ững hãng s ản xu ất xe h h ốt b ạc m ột cách "nh ẹ nhàng" sản phẩm dành cho nhà giàu Chẳng dại dột ph ổ bi ến cơng ngh ệ hay tìm cách làm cho s ản ph ẩm phong phú hơn, họ phải bỏ nhiều công s ưc để làm m ột s ản ph ẩm b ằng cách l ắm ti ền phương châm kinh doanh hãng xe h th ời Một cá nhân v ĩ đại ng ười bi ết đặt lên vai m ột sứ mệnh xã hội mà sống Henry Ford đặt lên vai m ột s ứ mênh cao c ả: góp ph ần làm đại chúng hố xe tồnthế giới Đó khơng ph ải giấc m xa x ăm, mà hi ện th ực hoá sau Ford Motor đời thị trường chưa đầy 20 năm Qu ả thực m ột b ước ti ến k ỳ di ệu Henry Ford, vị thánh làm làm nào? Cu ốn sách nh ỏ bé s ẽ l ộ v ề Ford, không ph ải chân dung ơng, mà ơng làm để giúp cho xe trở thành ph ương ti ện c đại chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Henry ford và ford đặt thế giới lên 4 bánh xe, Henry ford và ford đặt thế giới lên 4 bánh xe

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn