Tại sao khách hàng không làm những gì bạn muốn họ làm

1 62 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:06

Cinque TerreTại sao khách hàng không làm những gì bạn muốn họ làm Tác giả : Ferdinand FourniesThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5504 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Nội dung của cuốn sách Tại Sao Khách Hàng Không làm Những Gì Bạn Muốn Họ Làm (24 Giải Đáp Để Khắc Phục Các Vấn Đề Thông Thường Trong Việc Bán Hàng) gồm có các mục sau: Tại sao khách hàng không làm điều bạn muốn họ làm. Đặt trọng tâm trở thành một người chuyên nghiệp. Khởi sự với các tình huống và các chiến lược. Thấu hiểu sự thờ ơ, rồi tìm hiểu các nhu cầu. Tập chung vào khách hàng có tiềm năng cao nhất. Chỉ đặt kế hoạch cho việc bán hàng trong tương lai. Gợi mở suy nghĩ của khách hàng. Phát hiện các nhu cầu cảu khách hàng. Thông tin các lợi ích của sản phẩm cho khách hàng. Thiết lập quan hệ. Xác định những gì bạn muốn khách hàng làm. Phải đảm bảo rằng khách hàng hiểu được. Tìm sự tin cậy qua minh chứng. Đối phó với những vấn đề đã được tiên liệu. Vượt qua các trở ngại cho việc mua hàng. Làm việc để vượt qua các nhận xét tiêu cực. Theo dõi sát sao các hành động của khách hàng. Hỗ trợ các vấn đề theo thứ tự ưu tiên. Hướng dẫn khách hàng quyết định mua. Làm việc với người ra quyết định trực tiếp hoặc gián tiếp. Giúp khách hàng mua một cách sáng suốt. Hướng đến sự thỏa mãn, trước và sau khi bán hàng. Làm việc cho thương lượng suôn sẻ. Phối gợp hành động. Phụ lục cẩm nang hướng dẫn bán hàng chuyên nghiệp Tại khách hàng khơng làm bạn muốn họ làm Tác giả : Ferdinand Fournies Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 5504 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PRC EPUB MOBI Đọc Online Nội dung sách Tại Sao Khách Hàng Khơng làm Nh ững B ạn Mu ốn H ọ Làm (24 Gi ải Đáp Để Kh ắc Phục Các Vấn Đề Thông Thường Trong Việc Bán Hàng) gồm có m ục sau: T ại khách hàng không làm điều bạn muốn họ làm Đặt trọng tâm trở thành người chuyên nghi ệp Kh ởi s ự v ới tình hu ống chiến lược Thấu hiểu thờ ơ, tìm hiểu nhu c ầu T ập chung vào khách hàng có ti ềm n ăng cao nh ất Chỉ đặt kế hoạch cho việc bán hàng tương lai Gợi mở suy nghĩ khách hàng Phát hi ện nhu c ầu cảu khách hàng Thông tin lợi ích sản ph ẩm cho khách hàng Thi ết l ập quan h ệ Xác định nh ững bạn muốn khách hàng làm Phải đảm bảo khách hàng hi ểu Tìm s ự tin c ậy qua minh ch ứng Đối phó với vấn đề tiên liệu Vượt qua trở ngại cho việc mua hàng Làm vi ệc để v ượt qua nhận xét tiêu cực Theo dõi sát hành động c khách hàng H ỗ tr ợ v ấn đề theo th ứ t ự ưu tiên Hướng dẫn khách hàng định mua Làm việc với ng ười quy ết định trực ti ếp ho ặc gián ti ếp Giúp khách hàng mua cách sáng suốt Hướng đến thỏa mãn, trước sau bán hàng Làm vi ệc cho th ương lượng suôn sẻ Phối gợp hành động Phụ lục cẩm nang hướng dẫn bán hàng chuyên nghi ệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tại sao khách hàng không làm những gì bạn muốn họ làm, Tại sao khách hàng không làm những gì bạn muốn họ làm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn