Bài giảng điện tử môn toán lớp 6 chương III phép nhân phân số

10 55 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:32

Kim tra bi c Hoàn thành cách nhận biết dÊu cđa tÝch hai sè nguyªn: (+) (+) (- ) (-) (+) (-) (-) (+) • → (+) (+) (-) (-) Nhắc lại quy tắc nhân hai phân số học Tiểu học 2.4 × = = 5.7 35 VÝ dô ?1 3.5 15 Quy tắc: a) ×7 = … == … 28 4.7 Muốn nhân hai phân 25 25 … b) số, ta nhân tử với × = = = 28 10 42 10 42 14 nhân mẫu với a c a.c = b d b.d ( a, b, c, d ∈ Z ; b, d ≠ 0) Ví dụ: (−3).2 −3 × = −5 (-5) −6 = = −35 35 ¸p dơng ? −5 (−… 5).4 −… 20 a/ × = = 11 13 11.13 143 −6 −49 (−6) (−49) (−1) (−7) … b/ × = = = 35 54 35 54 45 Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân tử với nhân mẫu với a c a.c = b d b.d ( a, b, c, d ∈ Z ; b, d ≠ 0) Ví dụ: −3 (−3).2 × = = 7 (-5) 35 áp dụng ?3 Tớnh: 28 ì = 33 15 34 × = −17 45  −3   ÷ =   −28 −3 (−28).(−3) (−7).(−1) = × = = 33 11 33 11 15 34 (−15).34 −1 −2 × = = = −17 45 17 45 1.3  −3   −3   −3  = (−3).(−3) =  ÷ =  ÷  ÷ 25 5.5  5 Muốn nhân số nguyên với phân số (hoặc phân số với số nguyên) ta nhân số nguyên với tử phân số giữ nguyên mẫu b b a.b a × = ×a = ;(a,b,c ∈ z;c ≠ 0) c c c −2 1 (−−22)1 (−2) × = = a /(−2) × = 55 55 −2  (−2).1  = = ÷   (−−33).4 (−−12 −3 3).4 b / ×4 = × = 13 13 1313 13 −12  = (−3).4  =  ÷ 13   13 ?4 −3 (−2).(−3) = a /(−2) × = 7 : b / ×(−3) = 5.(−3) = −5 33 33 11 −7 c/ ×0 = (−7).0 = = 31 31 31 *Bài tập 69 (SGK trang 36) : Nhân ph©n sè ( Chó nÕu −cã ) −2 ý 5rót gän (−2).5 thĨ b/ × = = = −9 5.(−9) −9 −5 −8 15 (−8).15 = (−1).5 = d/ × = 1.3 24 3.24 *Bài tập 70 (SGK trang 37): Phân số viết dạng 35 tích hai phân số có tử mẫu số nguyên dương có chữ số Chẳng hạn: = × 35 Hãy tìm cách viết khác GIẢI Cßn ba cách viết khác: 6 = × = × = × 35 5 7 Quy tắc nhân hai phân số: Muốn nhân hai phân số, ta nhân tử với nhân mẫu với Nhận xét a c a.c = b d b.d ( a, b, c, d ∈ Z ; b, d ≠ 0) Muốn nhân số nguyên với phân số (hoặc phân số với số nguyên) ta nhân số nguyên với tử phân số giữ nguyên mẫu b b a.b a × = ×a = ; (a, b, c ∈ z;c ≠ 0) c c c HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: -Học thuộc quy tắc công thức tổng quát phép nhân phân số - Giải tập 69a,c,e,g; 71, 72 SGK trang 37 - Xem trước “Tính chất phép nhân phân số” ... số, ta nhân tử với nhân mẫu với Nhận xét a c a.c = b d b.d ( a, b, c, d ∈ Z ; b, d ≠ 0) Muốn nhân số nguyên với phân số (hoặc phân số với số nguyên) ta nhân số nguyên với tử phân số giữ nguyên... hai phân số có tử mẫu số nguyên dương có chữ số Chẳng hạn: = × 35 Hãy tìm cách viết khác GIẢI Cßn ba cách viết khác: 6 = × = × = × 35 5 7 Quy tắc nhân hai phân số: Muốn nhân hai phân số, ta nhân. .. −3  = (−3).(−3) =  ÷ =  ÷  ÷ 25 5.5  5 Muốn nhân số nguyên với phân số (hoặc phân số với số nguyên) ta nhân số nguyên với tử phân số giữ nguyên mẫu b b a.b a × = ×a = ;(a,b,c ∈ z;c ≠
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn toán lớp 6 chương III phép nhân phân số , Bài giảng điện tử môn toán lớp 6 chương III phép nhân phân số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn