Bài giảng điện tử môn toán hình lớp 7 trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh

30 104 0
  • Loading ...
1/30 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:32

KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Nêu định nghĩa hai tam giác nhau? 2) Hai tam giác hình vẽ sau có khơng?vì sao? A’ A B C B’ C’ A’ A ? = ∆A' B ' C ' ∆ABC Vì C’ C B’ B AB = A’B’, AC =A’C’, BC = B’C’ ABC = A’B’C’ A = A’; B = B’ ; C = C’ Tiết 22 – Bài Vẽ tam giác biết ba cạnh Bài toán: Vẽ tam giác ABC, biết AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt : BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm Vẽ đoạn thẳng BC=4cm Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết : BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm Vẽ đoạn thẳng BC=4cm Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết : BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm B C •VÏ cung tròn tâm B, bán kính 2cm Bài toán: VÏ tam gi¸c ABC biÕt : BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm B C Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 2cm Bài toán: Vẽ tam giác ABC biÕt : BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm B C Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết : BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm B C Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm Tit 22 – Bài Vẽ tam giác biết ba cạnh Bài toán: Vẽ tam giác ABC, biết AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm A (sgk-112) 3c m 2c m Cách vẽ: B 4cm C Trường hợp cạnh – cạnh – cạnh ?1 Vẽ tam giác A’B’C’ có: A’B’ = 2cm, B’C’ = cm, A’C’ = cm A' AC = A’C’ BC = B’C NhËn xÐt: = ∆ABC 3c m 2c m ∆ABC vµ∆A' B' C ' Cã: AB = A’B’ ∆A' B ' C ' B' 4cm C' Tiết 22 – Bài Vẽ tam giác biết ba cạnh Bài toán: Vẽ tam giác ABC, biết AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Cách vẽ: A (sgk-112) 3c m 2c m Trường hợp cạnh – cạnh – cạnh B 4cm C ?1 Vẽ tam giác A’B’C’ có: A’B’ = 2cm, B’C’ = cm, A’C’ = cm ∆ABC vµ∆A' B' C ' Cã: AB = A’B’ NhËn xÐt: Tính chất: = ∆A' B ' C ' ∆ABC 3c m 2c m AC = A’C’ BC = B’C A' B' 4cm Nếu ba cạnh tam giác ba cạnh tam giác hai tam giác C' Trở lại vấn đề A' A B C C' B' ∆ABC ∆A' B ' C ' có: AB = A’B’ AC = A’C’ BC = B’C Thì ∆ABC = ∆A' B ' C ' ( C - CC) Các cặp tam giác sau có khơng? Vì sao? N A P K P C M H Hình a I B Q Hình b E ?2 Tìm số đo góc B hình vẽ: A / 1200 // ACD = BCD D C / // B A= B (A=120 ) B=? ?2 Tìm số đo góc B hình vẽ: A / C 1200 // 1 2 / 120 B // Giaûi D Xét CAD CBD có CA=CB (gt) AD=BD(gt) CD cạnh chung CAD = CBD (c.c.c) ⇒ ⇒A = B ( hai góc tương ứng) mà A = 120 (gt) ⇒B = 120 Bài 17 (SGK- 114) Trong hình vẽ sau có tam giác nhau? Vì sao? C A H×nh 68 B H×nh 69 D Ta có: ∆ABC = ∆ABD (c.c.c) Vì: AC = AD (gt) CB = DB (gt) AB cạnh chung Xét ∆MPQ ∆QNM có: MP = QN (gt) PQ = NM (gt) MQ cạnh chung ⇒ ∆MPQ = ∆QNM (c.c.c) Cho hình vẽ , Hãy chứng minh Cho hình vẽ , Hãy chứng minh AB tia phân giác CAD ? MN // PQ ? C ? A B ? 1 Xét ∆MPQ ∆QNM có: MP = QN (gt) PQ = NM (gt) D Ta có: ∆ABC = ∆ABD (c.c.c) Vì: AC = AD (gt) CB = DB (gt) AB cạnh chung => CAB = DAB ( hai góc tương ứng) => AB tia phân giác CAD MQ cạnh chung ⇒ ∆MPQ = ∆QNM (c.c.c) = PQM ( hai góc tương ứng) Mà chúng lại vị trí so le =>NMQ => MN // PQ Y£U CÇU 1) Biết vẽ tam giác biết độ dài ba cạnh 2) Học thuộc tính chất trường hợp thứ tam giác (c.c.c) 3) BiÕt chứng minh hai tam giác (c.c.c): - Xét hai tam giác cần chứng minh - Nêu cặp cạnh (nêu lý do) - Kết luận hai tam giác (c.c.c) Cuûng cố : CHÚ Ý KHI LÀM BÀI TẬP : Từ ∆ có: 2∆ (c.c.c) cặp cạnh tương ứng góc tương ứng nhau CM: tia phân giác của góc CM: đường thẳng // CM: đường thẳng ⊥ A 450 B 250 C 550 D 600 Bạn Bạn đãđã chọn chọn sai ®óng PT DẶN DỊ VỀ NHÀ Học thuộc tính chất BTVN: 15, 16,17 (H.69) , 18,19 / sgk -114 Xem trước tập luyện tập Bài học đến kết thúc Cảm ơn thầy cô em CHÀO TẠM BIỆT BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT PHẦN THƯỞNG LÀ MỘT TRÀNG vỗ TAY CỦA LỚP ... C' Tiết 22 – Bài Vẽ tam giác biết ba cạnh Bài toán: Vẽ tam giác ABC, biết AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm A (sgk-112) 3c m 2c m Cách vẽ: B 4cm C Trường hợp cạnh – cạnh – cạnh ?1 Vẽ tam giác A’B’C’... C' Tiết 22 – Bài Vẽ tam giác biết ba cạnh Bài toán: Vẽ tam giác ABC, biết AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Cách vẽ: A (sgk-112) 3c m 2c m Trường hợp cạnh – cạnh – cạnh B 4cm C ?1 Vẽ tam giác A’B’C’... – Bài Vẽ tam giác biết ba cạnh Bài toán: Vẽ tam giác ABC, biết AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Bài toán: VÏ tam gi¸c ABC biÕt : BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm Vẽ đoạn thẳng BC=4cm Bài toán: VÏ tam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn toán hình lớp 7 trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh , Bài giảng điện tử môn toán hình lớp 7 trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn