Đề kiểm tra Chương 2 Giải tích 12 Trắc nghiệm

3 115 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:18

TRƯỜNG THPT MATHVN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG GT12 Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 111 Họ, tên học sinh: Lớp: …… x Câu 1: Phương trình log2 ( 9- ) = 3- x tương đương với phương trình đây? A 9- 2x = ( 3- x) B x2 - 3x = C x2 + 3x = x- là: x Câu 2: Tập xác định hàm số y = log2 A ( - �;0) �( 1;+�) D 9- 2x = 23 - 2x B ( 1;+�) C ( 0;1) D �\ { 0} Câu 3: Số sau nghiệm phương trình log5 (3x + 2) = log7 (4x + 3) là: A B C D 2x+1 x Câu 4: Phương trình - 4.3 +1= có hai nghiệm x1 < x2 , chọn phát biểu đúng? A x1 + x2 = - B x1.x2 = - C x1 + 2x2 = - D 2x1 + x2 = x x Câu 5: Số nghiệm phương trình ( 2+ 3) +( 2- 3) = là: A B C Câu 6: Tập nghiệm phương trình 3x - 2x = là: A { 0;2} B { - 1;3} C {1;- 3} D D { 0;1} Câu 7: Điều kiện m để phương trình - + m= có nghiệm là: A m�0 B m�0 C m�1 D m�1 x+1 x+2 e Câu 8: Tập xác định hàm số y = ( x3 - 27) là: A D = �\ { 2} B D = ( 3;+�) C D = [ 3;+�) ( D D = � ) Câu 9: Giá trị biểu thức P = loga a.3 a a bằng: A B C D Câu 10: Đạo hàm hàm số y = log2x là: A y/ = x ln10 B y/ = 2x ln10 C y/ = ln10 x D y/ = x ln2 Câu 11: Giá trị lớn hàm số f ( x) = ex - 3x+3 đoạn [ 0;2] bằng: A e B e2 C e3 D e5 Câu 12: Nếu ( ) m 2- > A m= n ( ) 2- n ta kết luận m n ? B m> n C m�n D m< n 3- �� 1� Câu 13: Cho m> Rút gọn biểu thức m � � ta được: � � � � m� - 2 3- A m B m C m2 D m2 3- Câu 14: Biết log2 = a, log3 = b log15 tính theo a b bằng: A b- a +1 B 6a + b C a- b+1 D b+ a +1 32 Câu 15: Cho log2 = a Tính log theo a , ta được: A ( 6a+1) B ( a - 1) www.MATHVN.com C ( 5a- 1) D ( 6a- 1) Trang 1/3 - Mã đề thi 111 Câu 16: Điều kiện phương trình log[ 2+ x] = x là: A x >- B x �0 C x > Câu 17: Hàm số sau đồng biến �? x � + 3� � � � B y = � � � � � � x A � p � � y =� � � � � � + 3� D - < x < x � 3� � � � C y = � �2 � � � � x � 3� � D y = � � � � � � p� Câu 18: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% /năm lãi hàng năm nhập vào vốn Hỏi sau năm người thu gấp đơi số tiền ban đầu? A B C D 10 x( 5- x) � = là: Câu 19: Tập nghiệm phương trình log6 � � � A { 4;6} B { 2;3} C {1;- 6} + ln( x - 1) 2- x B �\ { 2} Câu 20: Hàm số y = A ( - �;1) �( 2;+�) D { - 1;6} có tập xác định là: C ( 1;2) D [ 0;+�) Câu 21: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng  0; : y log  x A B y  log  x C y log x D y log x Câu 22: Đạo hàm hàm số y 3 x là: 1 A x B C x x  Câu 23: Hàm số y  log x  x  A y '   x2 có đạo hàm : 2x 1  x  x  5 ln B y '   x  1 ln x2  x  2x 1 D y '  x  x5 C y '   x  1 ln Câu 24: Nếu log a log 4000 bằng: A  a B  a Câu 25: Cho y  ln D C  2a D  2a Hệ thức liên hệ y y’ không phụ thuộc vào x là: 1 x B y ' e y  C y ' 4e y  D yy '  A y ' y  a - - HẾT www.MATHVN.com Trang 2/3 - Mã đề thi 111 TRƯỜNG THPT MATHVN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG GT12 Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 111 ĐÁP ÁN 25 CÂU TRẮC NGHIỆM 10 B A D C B A C B C D www.MATHVN.com 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D C A D B B A B C 21 22 23 24 25 D B A A B Trang 3/3 - Mã đề thi 111 ... www.MATHVN.com Trang 2/ 3 - Mã đề thi 111 TRƯỜNG THPT MATHVN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG GT 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 111 ĐÁP ÁN 25 CÂU TRẮC NGHIỆM 10 B A D C... TRẮC NGHIỆM 10 B A D C B A C B C D www.MATHVN.com 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D C A D B B A B C 21 22 23 24 25 D B A A B Trang 3/3 - Mã đề thi 111 ... Tập nghiệm phương trình log6 � � � A { 4;6} B { 2; 3} C {1;- 6} + ln( x - 1) 2- x B � { 2} Câu 20 : Hàm số y = A ( - �;1) �( 2; +�) D { - 1;6} có tập xác định là: C ( 1 ;2) D [ 0;+�) Câu 21 :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Chương 2 Giải tích 12 Trắc nghiệm, Đề kiểm tra Chương 2 Giải tích 12 Trắc nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn