20 đề kiểm tra chương 2 đại số 11 (400 câu trắc nghiệm tổ hợp xác suất có đáp án)

46 108 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:16

ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT www.MATHVN.com - ĐỀ KIỂM TRA SỐ Câu 1: Khai triển nhị thức 1  2x  theo lũy thừa số mũ giảm dần x ta tổng số hạng đầu là: A C x C x C x B C x C x C x C C x C x C x D C x C x C x 7 6 6 7 0 7 1 6 2 5 Câu 2: Một hộp đựng bi xanh, bi đỏ, bi vàng cách lấy viên bi đủ màu, bi xanh nhiều bi đỏ ? A 2100 B 95 C 2835 D 2800 Câu 3: hộp hộp đựng viên bi xanh viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên từ mồi hộp viên bi Tính xác suất để viên bi lấy viên bi xanh A 48 125 64 125 B C 56 125 D 61 125 Câu 4: Gieo hai súc sắc cân đối đồng chất Tính xác suất để hiệu số chấm mặt xuất hai súc sắc 1? A 36 B C D 18 Câu 5: hai hòm, hòm chứa thẻ đánh số từ đến Rút ngẫu nhiên từ hòm thẻ Xác suất để thẻ rút ghi số lẻ là: A 10 B C 25 D Câu 6: Một nhóm bạn nam nữ ngồi ngẫu nhiên vào bàn tròn Tính xác suất để bạn nam nữ ngồi xen kẽ A 35 35 B C 35 D 35 Câu 7: Ba xạ thủ độc lập bắn vào bia Biết xác suất bắn trúng mục tiêu ba người 0, 7; 0, 6; 0, Tính xác suất để xạ thủ bắn trúng ? A 0, 75 B 0, 80 C 0, 94 D 0, 45 Câu 8: số tự nhiên gồm chữ số đôi khác nhau? A 4536 B 6480 C 210 D 5040 Câu 9: cách xếp chỗ ngồi cho người khách ngồi quanh bàn tròn ? A 24 B 120 C 36 D 60 Câu 10: Cho phương trình An  3C n  15  5n Khi tích nghiệm phương trình là: 2 Trang -1- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT A 60 B 30 C 72  Câu 11: Số hạng thứ khai triển 3x  y A 61236x y 10 B 61236x y  10 D 210 là: 10 C 61236x y D 17010x y Câu 12: thể lập số điện thoại 10 chữ số đầu 098 ? A 4782969 B 10.000.000 C 604800 D 181440 Câu 13: Từ số 0;1;2;3;4;5; lập số tự nhiên chữ số, đơi khác mà thiết phải mặt chữ số ? A 720 B 540 C 600 D 120 Câu 14: Một hội nghị bàn tròn phái đồn nước: Anh người, Nga người, Mỹ người, Pháp người, Trung Quốc người Hỏi cách xếp chỗ ngồi cho thành viên cho người quốc tịch ngồi cạnh ? A 207360 B 2488320 C 4976640 D 69120 Câu 15: Một tổ em gồm nữ nam Hỏi cách xếp em đứng thành hàng dọc để vào lớp cho bạn nữ đứng chung với ? A 2880 B 480 C 720 D 1440 Câu 16: Gọi X tập hợp số tự nhiên chữ số khác tạo thành từ chữ số 1;2;3;4;5;6;7;8 Lấy ngẫu nhiên số tập hợp X Tính xác suất để số chọn thỏa mãn chữ số đứng sau lớn chữ số đứng trước A 24 B C Câu 17: Số lượng nghiệm bất phương trình A 12 B 12 1 Cn  D C n 2 C 11  6C n 4 là: D 10 Câu 18: Trên đường tròn cho n điểm phân biệt Số tam giác đỉnh số điểm cho là: A n B C n 3 C C n D An 1 2 Câu 19: Tìm số hạng không chứa x khai triển nhị thức   2x   x  10 A 13440 B 13440 C 8064 D 8064 Câu 20: Một hộp chứa 10 cầu đánh số từ đến 10 cách lấy từ hộp cầu cho tích số ghi cầu số chẵn ? A 20 B 10 Trang -2- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu C 24 D 35 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D www.MATHVN.com - ĐỀ KIỂM TRA SỐ Câu 1: cách xếp nam nữ ngồi vào băng ghế dài gồm chỗ cho nam, nữ xen kẽ ? A 360 B 72 C 36 D Câu 2: sáu cầu xanh đánh số từ đến 6, năm cầu đỏ đánh số từ đến bốn cầu vàng đánh số từ đến Hỏi cách lấy ba cầu vừa khác màu vừa khác số ? A 80 B 116 C 64 D 417 Câu 3: Cho A , B hai biến cố phép thử T Biết P (A )  0, 2; P (B )  0, P (A B )  0, 06 Khẳng định sau ? A A , B hai biến cố không xung khắc B A , B hai biến cố xung khắc C A , B hai biến cố độc lập D A  B  O , với A , B kết thuận lợi A , B Câu 4: Tích nghiệm bất phương trình A 720 B 12 A n 4 15  là: (n  2)! (n  1)! C 120 D 60 1 5 n 1 n Câu 5: Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển   x  biết C n 4 C n 3  7(n  3)  x  n A 954 B 945 C 549 D 495 Câu 6: Cho đa giác 20 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O Chọn ngẫu nhiên đỉnh đa giác Tính xác suất để đỉnh chọn đỉnh hình chữ nhật A 969 B 323 Trang -3- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu C 216 D ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT Câu 7: Một học sinh muốn chon 20 30 câu trắc nghiệm Học sinh chọn câu Tìm số cách chọn câu lại ? 15 A C 30 15 B C 30 15 C C 25 D A 25 Câu 8: Một tổ học sinh nam học sinh nữ Chọn ngẫu nhiên học sinh Xác suất để học sinh chọn học sinh nữ là: A 14 B 210 C 209 210 D 13 14 Câu 9: số tự nhiên chữ số mà ta viết chữ số theo thứ tự ngược lại giá trị không thay đổi ? A 900 B 700 C 1000 D 800 Câu 10: Từ tập 1;2;3;4;5;6 lập số tự nhiên nhiều hai chữ số ? A 42 B  Câu 11: Biết 2x  x   2017 C 36 D 30  a  a1x  a 2x  a3x   a 4034x 4034 Khi đó, giá trị biểu thức S  a  a1  a2  a3   a 4034 là: A B 1 C (2) 2017 D Câu 12: Trong khai triển 1  ax  ta số hạng thứ hai 24x số hạng thứ ba 252x Tìm n ? n A B C 21 D 252 Câu 13: cách xếp chỗ ngồi cho nam nữ ngồi vào ghế xếp thành dãy cho nam nữ ngồi đối diện ? A 576 B 9216 C 1152 D 40320 Câu 14: Xác suất bắn trúng người bắn súng 0, Tính xác suất để lần bắn độc lập, người bắn trúng đích lần A 0, 064 B 0, 936 C 0, 216 D 0, 096 Câu 15: hai hòm, hòm chứa thẻ đánh số từ đến Rút ngẫu nhiên từ hòm thẻ Xác suất để thẻ rút ghi số lẻ là: A 10 B C D 25 Câu 16: Gieo đồng xu liên tiếp lần Xác suất biến số A: “kết lần gieo nhau” là: A B Trang -4- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu C D ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT Câu 17: thể nhận xâu khác cách xếp lại chữ BINHTHUAN A 362876 B 362880 C 5040 D 90720 Câu 18: số chữ số mà chữ số tăng dần giảm dần ? A 420 B 294 D 326 Pn 5 k 3  240.An 3 Khi tổng nghiệm phương trình là: Pn k Câu 19: Cho phương trình A 9 C 336 C 11 B D 11 Câu 20: loại hố trồng Hỏi cách trồng hố trồng loại phải trồng ? A 12 B 24 C 36 D 72 ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D www.MATHVN.com - ĐỀ KIỂM TRA SỐ Câu 1: Cần phân cơng ba bạn từ tổ 10 bạn để trực nhật Hỏi cách phân công khác ? A 720 B 30 C 360 D 120 Câu 2: Một hộp đựng bốn viên bi xanh, ba viên bi đỏ hai viên bi vàng Chọn ngẫu nhiên hai viên bi Tìm xác suất P để chọn hai viên bi màu A P  13 18 B P  C P  16 D P  18 Câu 3: nhà Tốn học nam, nhà Toán học nữ nhà Vật lý nam Lập đồn cơng tác người cần nam nữ Cần nhà Tốn học nhà Vật lý Hỏi cách lập ? A 220 B 90 Trang -5- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu C 32 D 1320 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT Câu 4: Trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2016 môn thi trắc nghiệm môn thi tự luận Một giáo viên bốc thăm ngẫu nhiên để phụ trách coi thi mơn Tìm xác suất P để giáo viên phụ trách coi thi môn trắc nghiệm A P  B P  C P  13 14 D P  Câu 5: Tổ An Bình học sinh Sắp xếp học sinh theo hàng dọc mà An đứng đầu hàng, Bình đứng cuối hàng Hỏi cách xếp ? A 120 B 5040 C 240 D 216 n 1 Câu 6: Giải phương trình x  2nx   Biết số nguyên dương n thỏa mãn C n A x   C x   21 B x  4 C  n D x   Câu 7: Trong mặt phẳng đường thẳng song song với đường thẳng khác song song với đồng thời cắt đường thẳng cho Hỏi hình bình hành tạo nên 14 đường thẳng cho ? A 48 B 320 C 420 n 1 Câu 8: Cho n số nguyên dương thỏa mãn 5C n D 96  C n Tìm số hạng chứa x khai triển nhị thức Niu3  nx  tơn    , x   14 x  n A  35 x 16 B  35 x 14 C 35x D  37 x 16 Câu 9: Gọi S tập hợp tất số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt chọn từ chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; Chọn ngẫu nhiên số từ S, tính xác suất P để số chọn số chẵn A P  91 210 B P  C P  D P  Câu 10: Tìm số nghiệm phương trình 2Pn  6An  Pn An  12 A B C D Câu 11: Một đa giác lồi 20 cạnh đường chéo ? A 190 B 380 C 180 D 170 Câu 12: Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ công ty sữa, người ta giử đến phận kiểm nghiệm hộp sữa cam, hộp sữa dâu hộp sữa nho Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên hộp sữa để phân tích mẫu Tính xác suất P để hộp sữa chọn loại A P  11 B P  Trang -6- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu C P  D P  11 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT Câu 13: Trong không gian cho tập hợp gồm điểm khơng điểm đồng phẳng Hỏi lập tứ diện với đỉnh thuộc tập hợp cho ? A 126 B 3024 C 36 D 94 Câu 14: Tìm giá trị biểu thức F   10C 2n  10 C 2n  10 C 2n   10 A F  10 B F  81 2n 2 3 C F  10 n 2n 1 2n 1  10 2n C 2n D F  81 n 2n Câu 15: Gọi S tập hợp tất số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt chọn từ chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; Chọn ngẫu nhiên số từ S, tính xác suất P để số chọn số chẵn A P  3 B P  C P  D P  91 210 Câu 16: Xác suất bắn trúng mục tiêu vận động viên bắn viên đạn 0,6 Người bắn hai viên đạn cách độc lập Tìm xác suất P để viên đạn trúng mục tiêu viên đạn trượt mục tiêu A P  0,98 B P  0, 56 C P  0, 48 D P  0, 84 Câu 17: hai hộp chứa cầu Hộp thứ chứa cầu trắng, cầu đen Hộp thứ hai chứa cầu trắng, cầu đen Từ hộp lấy ngẫu nhiên Tìm xác suất P để lấy hai khác màu A P  B P  13 25 C P  12 25 D P  24 25 Câu 18: Biết hệ số x khai triển 1  3x  90 Hãy tìm n n A n  B n  10 C n  D n  Câu 19: Từ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cách chọn số số chẵn số nguyên tố ? A B C D Câu 20: Một hộp đựng chín thẻ đánh số từ đến Tìm xác suất P để rút ngẫu nhiên hai thẻ nhân hai số ghi thẻ với kết nhận số chẵn A P  B P  18 C P  A B C D Trang -7- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu 10 13 18 11 12 D P  13 14 15 16 17 18 19 20 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT www.MATHVN.com - ĐỀ KIỂM TRA SỐ Câu 1: Cho hai đường thẳng song song d1 d Trên d1 lấy 17 điểm phân biệt, d lấy 20 điểm phân biệt Tính số tam giác đỉnh điểm 37 điểm chọn d1 d A 3230 B 2720 C 340 D 5950 Câu 2: Một nhóm học sinh em nam em nữ Người ta cần chọn em nhóm tham gia đồng diễn thể dục Trong em chọn, u cầu khơng q em nữ Hỏi cách chọn ? A 105 B 126 C 231 D 21 Câu 3: Hỏi số tự nhiên gồm chữ số khác nằm khoảng (2000; 4000) A 1008 B 1006 C 1016 D 1012 Câu 4: Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện C n  2C n  4C n  97 Gọi T k số hạng chứa x 2  2 khai triển theo công thức nhị thức Niu_tơn biểu thức P (x )  x   , x  Tìm số hạng T k  x  n A T  121x B T  112x C T  112x D T  211x Câu 5: Một trắc nghiệm khách quan 10 câu hỏi Mỗi câu hỏi phương án trả lời Hỏi phương án chọn trả lời ? 10 A B 4 C 40 D 10 Câu 6: Cho tập A tập hợp 20 phần tử Hỏi tập tập A ? A 201 20 B 20 20 C 20 D Câu 7: Một tổ nam sinh nữ sinh Giáo viên cần chọn học sinh xếp bàn ghế lớp, nam sinh Hỏi cách chọn ? A 161 B 165 C 28 D 990 Câu 8: số tự nhiên lẻ gồm chữ số khác lớn 6000 ? A 1008 B 3003 C 24000 D 1800 Câu 9: Trong đợt ứng phó dịch MERS-CoV, Sở Y tế thành phố chọn ngẫu nhiên đội phòng chống dịch động đội Trung tâm y tế dự phòng thành phố 20 đội Trung tâm y tế sở để kiểm tra cơng tác chuẩn bị Tìm xác suất P để đội Trung tâm y tế sở chọn A P  19 46 B P  209 230 C P  209 230 D P  115 n 2 Câu 10: Tìm tất giá trị n số nguyên dương thoả mãn bất phương trình: An  2C n A n  3, n  B n  Trang -8- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu C n  3, n  D n   9n ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT Câu 11: Cho đa giác n đỉnh, n   n  Tìm n biết đa giác cho 27 đường chéo A n  B n  12 C n  D n  10 Câu 12: Một hộp đựng bốn viên bi xanh, ba viên bi đỏ hai viên bi vàng Chọn ngẫu nhiên hai viên bi Tìm xác suất P để chọn hai viên bi khác màu A P  13 18 B P  18 C P  D P  13 Câu 13: Một lớp 40 học sinh đăng kí chơi hai mơn thể thao bóng đá cầu lơng 30 em đăng kí mơn bóng đá, 25 em đăng kí mơn cầu lơng Hỏi em đăng kí hai mơn thể thao ? A B 15 C 10 D 20 Câu 14: Tìm giá trị biểu thức J  C 17  4.3 C 17  C 17  C 17   C 17 17 A J  17 16 B J  12 15 3 17 17 D J  C J  1 n 14 n Câu 15: Tìm tập nghiệm S bất phương trình 2C x 1  3Ax  30   A S   ;3   B S  2 C S  0;3 D S  3 Câu 16: Từ chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6, người ta lập tất số gồm chữ số đôi khác Chọn ngẫu nhiên số số lập Tìm xác suất P để số chọn chia hết cho A P  15 B P  C P  D P  360 Câu 17: hai hộp chứa cầu Hộp thứ chứa cầu trắng, cầu đen Hộp thứ hai chứa cầu trắng, cầu đen Từ hộp lấy ngẫu nhiên Tìm xác suất P để lấy hai màu A P  B P  Câu 18: Trong khai triển 24 25 C P  13 25 D P  12 25 1  ax  ta số hạng đầu 1, số hạng thứ hai 24x, số hạng thứ ba n 252x Hãy tìm a n  a  A    n   a  B    n  a  C  n  a  D  n   1 Câu 19: Gọi T k số hạng không chứa x khai triển 2x   , x  Tìm số hạng T k  x  A T  240 B T  420 Trang -9- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu C T  240 D T  240 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT Câu 20: Một tổ em nam em nữ Người ta cần chọn em tổ tham dự thi học sinh lịch trường Yêu cầu em chọn phải em nữ Hỏi cách chọn? A 192 B 196 C 252 10 11 D 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D www.MATHVN.com - ĐỀ KIỂM TRA SỐ Câu 1: Cho phương trình An  5An  n n  2  87 Hoi phương trình nghiệm? A 2 B C D Câu 2: Từ chữ số 0;1;2;3;4;5;6;8;9 lập số tự nhiên chữ số lớn 65000 ? A 4620 B 16037 C 16038 D 5250 Câu 3: Số cách mắc nối tiếp bóng đèn chọn từ bóng đèn khác A 1296 B 360 C 15 D 24 Câu 4: Một tổ học sinh nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn khơng nữ A B 24 C 120 D Câu 5: Một nhóm bạn người, An Hồng Hoi cách xếp bạn ngồi bàn tròn chỗ ngồi, An Hồng khơng ngồi cạnh A 10080 B 5040 C 30240 D 3600 Câu 6: Gieo súc xắc cân đối đồng chất Xác suất xuất mặt lẻ A B  Câu 7: Cho P x   2x  x A  10 C D Tính tổng tất hệ số khai triển P x  B 2 10 Trang -10- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu 10 C D ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT A 16 B 64 C 32 D 24 C A10  10 D C 10  10 C n  5, n  D n  5, n  12 Câu 9: đường chéo thập giác ? B P10  10 A C 10  10 2 Câu 10: Tìm n biết: An  3C n  15  5n 2 A n  5, n  B n  6, n  12  Câu 11: Khai triển nhị thức 2x  y  A 8x  12x y  6xy  y B 8x 12x y  6xy  y C 8x 12x y  6xy  y D x  3x y  3xy  y 3 2 3 2 2 4 6 Câu 12: Từ số 0; 1; 2; 3; 4; lập số tự nhiên gồm chữ số khác cho ln mặt chữ số chữ số hàng nghìn? A 4.A4 B 2.A C A4 D 3.A4 Câu 13: Từ chữ số 0; 1; 2; 3; 4; thể lập số tự nhiên chữ số khác thuộc khoảng  2100; 4500  ? A 168 B 180 C 156 D 144 Câu 14: Một lớp học 30 học sinh Nam 15 học sinh Nữ cách thành lập đội văn nghệ gồm người, nam? A 412.803 B 2.783.638 C 5.608.890 D 763.806  Câu 15: Cho đa giác lồi 15 cạnh Hỏi vectơ khác vectơ O với điểm đầu điểm cuối đỉnh đa giác? A 105 B 210 Trang -32- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu C 15 D 120 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT Câu 16: Gieo súc sắc Tính xác suất để xuất mặt chấm 5   B   4651 A 7776 x 3 Câu 17: Giải bất phương trình A x  C x 1 A x 1  C D C x  D x  6;7;8;9;  14P3 B x  Câu 18: 10 người xếp vào dãy ghế cách xếp để ơng X ông Y ngồi cạnh nhau? A 10!  2! B 8! C 8!.2! D 9!.2  2 Câu 19: Tìm số hạng khơng chứa x khai triển nhị thức Niutơn x    x  21 8 A C 21 C 2 C 21 B C 21 D 2 C 21 7 Câu 20: Sắp xếp nam, nữ vào dãy ghế dài cách xếp cho nam, nữ xen kẻ? A 242 B 28800 C 3628800 10 11 12 D 14400 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D www.MATHVN.com - ĐỀ KIỂM TRA SỐ 15 Câu 1: Cho đa giác n đỉnh, P  Tìm n biết đa giác 135 đường chéo? A 28 B 18 C 27 D 15 Câu 2: Cho chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, số tự nhiên chẵn gồm chữ số lập thành từ số cho? A 168 B 75 C 105 D 120  1 Câu 3: Tìm số hạng không chứa x khai triển 2x    x  12 Trang -33- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT A C 12 (2) D C 12 (2) B 210 C C 12 Câu 4: Một người vào cửa hàng ăn, người chọn thực đơn gồm ăn món, loại tráng miệng loại tráng miệng nước uống loại nước uống Số cách chọn thực đơn? A 25 B 75 C 100 D 15 A P 17m Câu 5: Số giá trị 154440 để phương trình x 3   nghiệm biết m 1  380 Px 2 Px 1 Pm 3 A B C D Câu 6: Trong khai triển 1260 (n   ) thành đa thức, hệ số x * A 69 B 24 3n 3 1287 Tìm n ? C 72;69 D 24,18  2 Câu 7: Tìm hệ số số hạng chứa 2, 3, 4, 5, khai triển 3x    x  10 A 262440 B 2099520 C 96 D 2099520 Câu 8: Lớp 11B 20 nam 48 nữ Chọn ngẫu nhiên hai học sinh để làm trực nhật Tính xác suất P để nam A P  20 33 B 72 C P  25 33 D P  23 33 Câu 9: Sắp xếp 120 người An Bình ngồi vào ghế thẳng hàng Tính xác suất P để An Bình khơng ngồi cạnh A Px  Px 1  Px 1 B P  C P  D P  Câu 10: Số cách cách xếp nữ sinh, nam sinh thành hàng dọc cho bạn nam nữ ngồi xen kẻ là: A 8! B 16 C 1152 D 4!4! Câu 11: Trong tủ sách tất 10 sách Hỏi cách xếp cho thứ kề thứ hai? A 91 B 10! C 725760 D 9!8! Câu 12: hai hộp: Hộp thứ chứa bốn bi xanh, ba bi vàng ; Hộp thứ hai chứa hai bi xanh , bi đỏ Lấy ngẫu nhiên từ hộp viên bi Tính xác suất P để hai bi xanh A P  B P  C P  21 D P  26 21 Câu 13: Thùng I 10 táo hỏng.Thùng II 10 táo hỏng Lấy ngẫu nhiên thùng táo Tính xác suất P để hai táo lấy không bị hỏng Trang -34- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT A P  B P  14 25 C P  10 25 D P  13 Câu 14: Gieo súc sắc Các mặt 1, 2, 3, sơn đỏ, mặt 5, sơn xanh Gọi A biến cố số lẻ, B biến cố nút đỏ(mặt sơn đỏ) Tính xác suất P biến cố A  B A P  B P  C P  D P  Câu 15: Một thùng sản phẩm, sản phẩm loại I sản phẩm loại II Lấy ngẫu nhiên sản phẩm Tính xác suất P để lấy sản phẩm loại A P  B P  C P  D P  Câu 16: Số tự nhiên n thỏa C n 1  2C n 2  2C n 3 C n 4  149 A n  2 B n  10 C n  D n  15 Câu 17: 10 cặp vợ chồng dự tiệc Tổng số cách chọn người đàn ông phát biểu người đàn bà phát biểu ý kiến sau cho hai người khơng vợ chồng là: A 10! B 90 C 81 D 100 Câu 18: số chữ số, mà tất chữ số lẻ? A 25 B 10 C 20 D 60 Câu 19: Cho 10 điểm, khơng điểm thẳng hàng Số vectơ khác vectơ không tạo mười điểm nói là: A 10! B 30 C 90 D 45 Câu 20: Cho tập A  0;1;2;3;4;5;6;7;8 số tự nhiên gồm năm chữ số đôi khác nhau, số lẻ chia hết cho A 24 B 3150 C 1680 D 1470 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A A B C A B D D C C C B D D A B A C D Trang -35- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT www.MATHVN.com - ĐỀ KIỂM TRA SỐ 16 Câu 1: học sinh nam học sinh nữ cách chọn học sinh cho số học sinh nữ số lẻ A 120 B 252 C 3600 D 60 Câu 2: Một 52 lá, loại: cơ, rơ, chuồn, bích loại 13 Muốn lấy phải cơ, rơ khơng q bích Hỏi cách chọn? A 16481894 B 22620312 C 36443836 D 39102206 Câu 3: Một chi đồn 15 đồn viên nam nữ Nguời ta chọn đồn viên chi đồn để lập đội niên tình nguyện Tính xác suất P để bốn đồn viên chọn nữ A P  C7 C 15 B P   C7 C 15 C P  C8 C 15 D P   C8 C 15 Câu 4: Nghiệm bất phương trình 2C x 1  3Ax  30 là:   A  ;3   B  2;  C D Câu 5: Tìm hệ số x y khai triển x  2y  3 A 20 B 160 C 120 D Câu 6: học sinh nam học sinh nữ Chọn ngẫu nhiên học sinh trực nhật Tính xác suất P cho nam nữ A P  42 B P  10 21 C P  21 D P  41 42 Câu 7: Một đề thi gồm 12 đề khác nhau, lấy đề để phát cho học sinh, học sinh đề Số cách phát đề A 10000 B 95040 C 3991680 D 792 Câu 8: Gieo đồng xu cân đối đồng chất liên tiếp ba lần Gọi A biến cố “Có hai mặt sấp xuất liên tiếp” B biến cố “Kết ba lần gieo nhau” Xác định biến cố A  B A A  B  SSS , NNN  B A  B   C A  B  SSS , SSN , NSS , SNS , NNN  D A  B  SSS , SSN , NSS , NNN  Câu 9: Cho tập A  0,1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9 thể lập số tự nhiên chữ số đôi khác số chẵn A 2240 B 4032 Trang -36- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu C 10 D 2296 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT Câu 10: Cho số 1, 3, 5, 8, số tự nhiên gồm ba chữ số đôi khác lập từ số trên? A 60 B 10 C 120 D 45 Câu 11: Xét khai triển (1  2x )  a  a1x  a 2x   an x Tìm a biết a  a1  a2  71 n A 512 B 504 n C 336 D 672 Câu 12: Tính S  C 2017  C 2017  C 2017    C 2017 A S  2017 B 2017  2017 C 2017  D 2016 Câu 13: cách xếp sách Toán, sách Lý sách Hóa vào kệ dài biết sách khác đôi sách môn xếp kề A 3!4!5!3! B 3.4!5!3! C 3!4!5! D 60 Câu 14: Từ hộp chứa ba cầu trắng hai cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời hai Tính xác suất P để hai màu A P  B P  10 C P  D P  Câu 15 Cho hộp đựng viên bi màu đỏ, viên bi màu xanh Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất P lấy viên bi màu đỏ A P  11 B P  21 220 C P  D P  35 220 Câu 16: Gieo súc sắc lần Tính xác suất P biến cố A cho tổng số chấm lần A P  36 B P  13 36 C P  D P  Câu 17: Từ nhóm học sinh gồm nam nữ, thầy giáo cần chọn em tham dự văn nghệ chào mừng ngày 20-11 với yêu cầu nam lẫn nữ Hỏi cách chọn? A 210 B 154440 C 1260 D 1287 Câu 18: Với chữ số 2, 3, 4, 5, , lập số tự nhiên gồm chữ số khác hai chữ số 2,3 khơng đứng cạnh nhau? A 96 B 48 Câu 19: Tính tích nghiệm phương trình A B 12 C 72 D 120 Px  Px 1  Px 1 C D Câu 20: Trong mặt phẳng điểm khơng điểm thẳng hàng Hỏi tổng số đọan thẳng tam giác lập từ điểm Trang -37- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT A 10 B 20 C 30 D 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D D D B D B D D A D C A C A A C C A B www.MATHVN.com - ĐỀ KIỂM TRA SỐ 17 Câu 1: Tìm hệ số x khai triển 1  2x  biết tổng hệ số khai triển 6561 n A 1120 B 1210 C 120 D 210 Câu 2: Một hộp bi viên bi đỏ, viên bi vàng viên bi xanh Hỏi cách lấy viên bi số viên bi đỏ lớn số viên bi vàng A 357 B 275 C 654 D 462 Câu 3: Một tổ học sinh nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Xác suất cho người chọn nữ : A B 15 C 15 D Câu 4: Chọn ngẫu nhiên cầu từ bình đựng cầu xanh cầu trắng Xác suất để màu là: A 85 1001 B 105 1001 C 95 1001 D 1001 85 Câu 5: 12 bóng đèn, bóng tốt, lấy ngẫu nhiên bóng Tính xác suất để lấy bóng tốt A 35 B 28 55 C 54 55 D 42 35 Câu 6: Trên giá sách sách tốn, sách lý, sách hóa Lấy ngẫu nhiên sách Tính xác suất để lấy toán ? A 21 B 42 C D 37 42 Câu 7: Một hộp cầu xanh , cầu đỏ cầu vàng Chọn ngẫu nhiên cầu Xác suất để chọn cầu khác màu : A 18 B 17 18 C 18 D 13 18 Câu 8: Cho tập A  2;3;4;5;6;7;9 số tự nhiên gồm sáu chữ số đôi khác nhau, số lẻ nhỏ 600.000 A 1680 B 1684 Trang -38- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu C 1800 D 1860 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT Câu 9: Một nhóm học sinh gồm 12 học sinh học sinh nam học sinh nữ Hỏi cách xếp 12 học sinh ghế dài cho học sinh nam phải ngồi gần A 4883400 B 4838400 Câu 10: Số nghiệm phương trình A Câu 11: Hệ số x A 3330 C 4833400 1 Cn  C n 1  B 16 6C n 4 D 4383400 là: D C   2x  khai triển x B 3630 10 là: C 3360 D 3260 Câu 12: Cho tập hợp A  1;2; ;8;9 thể lập số lẻ chữ số khác A 6300 B 8400 C 840 D 15120 Câu 13: số tự nhiên gồm chữ số khác chia hết cho 10 ? A 5040 B 252 C 3024 D 30240 Câu 14: học sinh nam học sinh nữ học giỏi Muốn thành lập ban cán lớp gồm người Hỏi cách thành lập cho học sinh nam A 10962 B 321 C 495 D 378 Câu 15: 10 nam,10 nữ cách lấy bạn cho nam nữ A 39180 B 38340 C 38760 D 38304 Câu 16: Gieo lần súc sắc Xác suất để mặt số chấm A 216 B C 36 Câu 17: Bất phương trình sau nghiệm x thỏa mãn A B D 18 A 2x  A x  C x  10 x C D Câu 18: Bình truyện khác nhau, An truyện khác Bình An người cho mượn Hỏi cách chọn A 5040 B 4920 C 147 D 2646 12  1 Câu 19: Số hạng không chứa x khai triển biểu thức x    x A 792 B 495 Trang -39- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu C 924 D 220 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT Câu 20: Một hộp chứa cầu xanh cầu trắng Chọn ngẫu nhiên cầu Số cách chọn để cầu trắng là: A 205 B 256 C 125 10 11 D 252 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D www.MATHVN.com - ĐỀ KIỂM TRA SỐ 18 Câu 1: Tìm n 1 C n C n n A 22 hệ n 2 C n số x 10 khai 2  x  n triển   1 C n  2048 n biết n B 121 C 120 D 10 Câu 2: Một hộp cầu xanh , cầu đỏ cầu vàng Hỏi cách chọn cầu cho nhiều cầu xanh? A 3468 B 3486 C 3360 D 2352 Câu 3: Một tổ học sinh nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn khơng nữ A 15 B 15 C D 15 Câu 4: Một bình đựng cầu xanh, cầu đỏ cầu vàng Chọn ngẫu nhiên cầu Xác xuất để ba cầu khác màu là: A 11 B C D 14 Câu 5: Gieo hai súc sắc cân đối Xác suất để tổng số chấm mặt xuất hai súc sắc là: A B 36 C D 36 Câu 6: Một bình đựng cầu xanh, cầu đỏ cầu vàng Chọn ngẫu nhiên đồng thời Xác xuất cho lấy nhiều cầu xanh Trang -40- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT A 999 1001 B 87 91 C 1001 999 D 91 87 Câu 7: Một hộp bi xanh , bi đỏ bi vàng Chọn ngẫu nhiên bi Xác suất để chọn bi khác màu : A 18 B 17 18 C 18 D 13 18 Câu 8: Cho tập A  0;1;2;3;4;5;6;7;8 số tự nhiên gồm năm chữ số đôi khác nhau, số lẻ chia hết cho A 1680 B 24 C 1470 D 3150 Câu 9: Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào ghế dài chỗ ngồi Hỏi cách xếp cho bạn An bạn Dũng không ngồi cạnh nhau? A 12 B 24 C 48 Câu 10: Tổng nghiệm phương trình A 12 1 Cn B C n 2  6C n 4 là: C 11 25 10 Câu 11: Hệ số số hạng x y A 3003  D 72 D 3 khai triển biểu thức x  xy B 455 C 5005  15 là: D 1365 Câu 12: Từ chữ số 0;1;2;3;4;5;6.Có số tự nhiên chẵn chữ số khác A 2520 B 2160 C 5! D 216 Câu 13: Từ số 0; 1; 2; 3; 4; lập số tự nhiên gồm chữ số khác cho ln mặt chữ số chữ số hàng nghìn? A 3.A B 4.A C 2.A D A Câu 14: Tổ An Cường học sinh Số cách xếp học sinh theo hàng dọc mà An đứng đầu hàng, Cường đứng cuối hàng là: A 5040 B 720 C 120 D 112 Câu 15: Xếp người ngồi chung quanh bàn tròn cho cặp vợ chồng ngồi cạnh cách? A 2.5! B 2!.4! C 5! D 4! Câu 16: Trên giá sách sách tốn, sách lý, sách hóa Lấy ngẫu nhiên sách Tính xác suất để lấy thuộc môn khác Trang -41- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT A B 21 C 37 42 D 42 Câu 17: Bất phương trình sau nghiệm x thỏa mãn 2C x 1  3Ax  30 A B C D Câu 18: Trong hộp đựng viên màu xanh, viên bi màu đỏ viên bi màu vàng.Hỏi cách chọn từ hộp viên bi cho số viên bi xanh số viên bi đỏ A 1160 B 40 C 120 D 280 a b  Câu 19: Trong khai triển biểu thức    Số hạng chứa a2b4 hệ số :   A 94 B C 15 D 108 Câu 20: Sắp xếp nam sinh nữ sinh vào dãy ghế hàng ngang 10 chỗ ngồi Hỏi cách xếp cho nữ sinh ngồi cạnh nhau? A 744 B 34560 C 17280 10 11 12 D 120960 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D www.MATHVN.com - ĐỀ KIỂM TRA SỐ 19 Câu 1: Lấy ngẫu nhiên bơng hoa từ bình hoa cúc, hồng lan Tính xác suất lấy hồng A 13 55 10 B 55 55 C 13 42 D 55 Câu 2: Bất phương trình C n  C n nghiệm: A B C D Câu 3: Lập số tự nhiên chữ số khác từ tập A ={ 0;1;3;5;6;8;9} A 810 B 300 C 180 D 2160 Câu 4: Lấy ngẫu nhiên cầu từ hộp đựng cầu khác gồm: xanh, đỏ vàng Tính xác suất lấy cầu màu Trang -42- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT 35 A 35 B C 165 35 D Câu 5: Một hộp đựng : bi xanh, bi trắng Chọn ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất cho viên chọn phải màu A B 35 C 35 D 35 Câu 6: Cho tập A  0;2;3;4;5;6;9 Lập số tự nhiên chẵn gồm chữ số khác nhỏ 60000 A 840 B 210 C 252 D 792 Câu 7: Lập số tự nhiên chữ số chữ số chẵn từ tập B ={2;3;4;5;6;7} A 36 B 81 C 64 D 27 Câu 8: cách xếp bốn bạn An, Bình, Thi, Khuyên ngồi vào bàn dài gồm chỗ? A B C D 24 Câu 9: Từ bình đựng viên bi đỏ viên bi xanh, cách để lấy viên màu ? A 18 B C D 22  2 Câu 10: Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển biểu thức x    x  12 A 220 B 924 C 264 D 792 Câu 11: Gieo đồng xu lần Tính xác suất để đồng xu xuất mặt ngửa A B C D Câu 12: sách toán khác sách văn khác cách xếp chúng thành hàng cho sách mơn đứng kề nhau? A 5!.5! B 10! C 2.5!.5! D 2.5! Câu 13: cách xếp 10 người vào bàn dài cho ông X ông Y ngồi cạch nhau? A 2.8! B 8! C 9! D 2.9! Câu 14: 30 câu hỏi khác gồm câu khó, 10 câu TB, 15 câu dễ Từ 30 câu lập đề, đề gồm câu hỏi khác phải đủ câu số câu dễ khơng A 85631 B 56875 C 34125 D 22750 Câu 15: hoa hồng hoa lan cách chọn hoa hồng hoa lan ? Trang -43- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT A 320 B 360 C 270 D 350 Câu 16: Một bó hoa 12 bơng gồm: hoa hồng, hoa lan lại hoa cúc Chọn ngẫu nhiên bơng hoa Tính xác suất cho chọn đủ ba loại hoa số cúc khơng A 115 396 18 B 35 30 C D 30 1 3 Câu 17: Tìm hệ số x khai triển   x  biết tổng hệ số khai triển 1024  x  n A 792 B 210 C 252 D 165 Câu 18: Số nghiệm phương trình 3C x 1  xP2  4A x A B C D Câu 19: viên bi đỏ viên bi xanh Lấy ngẫu nhiên viên Tính xác suất viên viên màu đỏ A 35 18 B 35 C 35 D 35  1 Câu 20: Tìm số hạng chứa x khai triển biểu thức x    x 13 A 220 B -286 C 300 10 11 D 862 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D www.MATHVN.com - ĐỀ KIỂM TRA SỐ 20 Câu 1: Trong thi chạy 12 người tham gia Hỏi cách trao huy chương vàng, bạc, đồng cho người đích sớm A 1320 B 360 C 720 D 240 Câu 2: Một bó hoa 14 hoa gồm: hồng, xanh lại hoa vàng Hỏi cách chọn bơng hoa phải đủ ba màu Trang -44- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT A 364 B đáp án khác C 36 D 90 Câu 3: chọn em đội văn nghệ gồm 10 người (cả nam lẫn nữ) nữ Tính xác suất chọn nam nữ A 35 16 B 35 55 C 35 D 19 35 Câu 4: Phương trình 2C x 1  3Ax  30 nghiệm : A 2 B C D  4 Câu 5: Tìm số hạng độc lập với x khai triển biểu thức x   với x   x A 360 B 5005 C 5456 D 344064 Câu 6: Lấy ngẫu nhiên viên bi từ hộp bi xanh, bi đỏ bi vàng Tính xác suất lấy bi đỏ 10 A 1001 B 90 1001 911 C 1001 D 55 Câu 7: Một đội cờ vua 15 vận động viên Hỏi cách cử vận động viên thi đấu A 360 B 5456 C 5005 D 3003 Câu 8: Trong lớp 11 20 nữ nam Chọn ngẫu nhiên học sinh thi chạy ngắn Tính xác suất để chọn nhiều nam 18 A 35 B 29 30 C 30 D 30 Câu 9: Cho tập B  0;3;4;5;7;8 Lập số tự nhiên gồm chữ số khác nhau, chia hết cho nhỏ 50.000 A 901 B 999 C 120 D 900 C 900 D 901 Câu 10: số tự nhiên chữ số? A 899 B 999 Câu 11: Tìm tổng hệ số khai triển biểu thức 1  x  10 A 2048 B 10 C 1024  Câu 12: Tìm số hạng chứa x khai triển biểu thức x  xy 13 13 A 21x y B 21x y 13 5 13 C 21x y D 1020  n n 1 Biết: Cn = 5Cn Câu 13: cách xếp chỗ ngồi cho bạn vào bàn dài chỗ ngồi Trang -45- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu 13 D 2x y ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT A 700 B 5040 C 120 D 720 Câu 14: Lấy ngẫu nhiên bơng hoa từ bình hoa cúc, hồng lan Tính xác suất lấy cúc 55 A 13 13 B 55 C 22 D 55 Câu 15: chọn ngẫu nhiên hs tổ nam nữ Tính xác suất chọn hs giới A 28 B 15 28 C 28 D 13 28 Câu 16: Gieo súc xắc cân đối đồng chất lần Tính xác suất gieo mặt số chấm khơng nhỏ A B C D Câu 17: xếp chỗ ngồi cho người Việt Nam người Mỹ vào bàn dài ghế, biết người Việt Nam phải ngồi kề A 24 B 576 C D 5040 Câu 18: Cho tập B  0;3;4;5;7;8 Lập số tự nhiên gồm chữ số khác A 600 B 999 Câu 19: Bất phương trình C 901 D 900 A 2x  A x  C x  10 nghiệm : x A B C D Câu 20: Một bó hoa 14 hoa gồm xanh, hồng lại hoa vàng Hỏi cách chọn hoa cho số lượng màu hoa A 450 B 455 C 360 D 300 ĐÁP ÁN A B C D Trang -46- www.MATHVN.com sưu tầm giới thiệu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 8x 32x 128 x 23 85x 5103 520 3 21 87 B 128 x  672x  1512x 1890x     8x 32x 128 x 14 11 C 128 x  672x  1512x 1890x  28 35x 5103 520 3 21 87    8x 32x 128 x D 128 x  672x  1512x  1890x  28 35x... 22 88 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT Câu 3: Từ số 1,3, 4, 7, lập số tự nhiên gồm chữ số khác nhau? B 24 A 120 C 125 D 3 125 Câu 4: Tìm hệ số x 12 y13 khai triển (2 x  3y )25 A 3 C 25 ... giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TỔ HỢP- XÁC SUẤT A B C D Câu 7: Tính tổng số tự nhiên gồm chữ số khác tạo thành từ số 0,1, 2, 3, 4, 5,6,7, A 3 22 00 4 B 22 1004 C 321 004 D 2 220 0 4 Câu 8: Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề kiểm tra chương 2 đại số 11 (400 câu trắc nghiệm tổ hợp xác suất có đáp án), 20 đề kiểm tra chương 2 đại số 11 (400 câu trắc nghiệm tổ hợp xác suất có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn