Phép biện chứng giữa cái chung và cái riêng vận dụng vào xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

13 135 0
  • Loading ...
1/13 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 13:29

Phép biện chứng giữa cái chung và cái riêng vận dụng vào xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; Sự vận dụng cặp phạm trù cái chung và cái riêng của phép biện chứng duy vật vào mô hình kinh tế thị trường ở nuớc ta hiện nay MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Xây dựng kinh tế bước phát triển để sánh vai với cường quốc lại đem lại mn vàn khó khăn cho đất nước Việt Nam ta Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đất nước ta trải qua hàng nghìn năm phong kiến lạc hậu, sau lại phải đấu tranh với kẻ thù xâm lược Khi đất nước non trẻ, ta vội vàng áp dụng kinh tế bao cấp làm cho kinh tế chậm phát triển Trước tình hình đó, Đảng ta lựa chọn mơ hình kinh tế cho thời kì đổi ( năm 1986) kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Mơ hình vừa mang tính chất chung kinh tế thị trường, vừa có đặc thù định nguyên tắc, chất chủ nghĩa xã hội Đến nay, sau 25 năm thực công đổi mới, kinh tế nước ta có chuyển biến mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng hàng năm mức ao so với (thời kỳ bao cấp) trước kia, đời sống nhân dân ngày cải thiện rõ rệt Tất chứng minh lựa chọn Đảng vô đắn Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, trình độ phát triển kinh tế nước ta mức thấp so với nước giới, đòi hỏi ta không ngừng học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm từ nước có kinh tế thị trường phát triển nhằm “đi tắt, đón đầu”, để sớm bắt kịp họ Thế nhưng, q trình học hỏi đó, phải có cân nhắc, lựa chọn phù hợp vơi hoàn cảnh thực tiễn nước chủ nghĩa Mác – Lê Nin đèn soi tỏ cho hoạt động nhận thức, Page đặc biệt quan niệm cặp phạm trù “cái chung, riêng” áp dụng vào hoạt động cụ thể Do vậy, với mong muốn tìm hiểu sâu vai trò triết học Mác nói chung vai trò cặp phạm trù “cái riêng, chung” xây dựng kinh tế thị trường nước ta nay, từ có hành động cụ thể hơn, thiết thực nhằm góp phần xây dựng đất nước ngày phát triển giàu mạnh, định chọn nghiên cứu vấn đề: “Biện chứng chung riêng vận dụng vào việc xây dựng kinh tế thị trường nước ta” I PHẦN NỘI DUNG KHÁI NIỆM PHÉP BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI CHUNG CÁI RIÊNG Thế giới vật chất tồn xung quanh người với muôn vàn vật tượng khác màu sắc, trạng thái, tính chất, hình dáng kích thước, … Nhưng đồng thời chúng có nhiều đặc điểm, thuộc tính chung giống Khái niệm riêng Cái riêng phạm trù triết học dùng để vật, tượng, trình riêng lẻ định giới khách quan Ví dụ: ngơi nhà, bàn, trình nghiên cứu thị trường cơng ty, thành viên đại gia đình trường đại học Ngoại Thương,… Sự tồn cá thể riêng cho thấy chứa đựng cấu trúc vật khác Tính chất diễn đạt khái niệm đơn chất Cái đơn phạm trù triết học mặt, thuộc tính,… có vật mà khơng lặp lại vật khác Như vậy, tính cách người, văn hóa dân tộc,… đơn Khái niệm chung Page Cái chung phạm trù triết học dùng để thuộc tính chung khơng có kết cấu vật chất định, mà lặp lại nhiều vật, tượng hay trình riêng lẻ khác Cái chung thường chứa đựng tính quy luật, lặp lại Ví dụ: Cái chung tập thể công ty ý thức chấp hành tốt nội quy tất thành viên; chung người dân Việt Nam lòng nồng nàn yêu nước;… Quan hệ biện chứng chung riêng: Phái thực danh: Những nhà nghiên cứu triết học Mác-Lenin đề cập dến có hai quan điểm trái chiều mối quan hệ chung riêng, phái thực danh Phái thực -Phái thực trường phái triết học có ý kiến mối quan hệ "cái chung" "cái riêng", theo phái + "cái riêng" tồn tạm thời, thống qua, khơng phải tồn vĩnh viễn, có "cái chung" tồn vĩnh viễn, thật độc lập với ý thức người + "cái chung" không phụ thuộc vào "cái riêng", mà sinh "cái riêng" Cái chung ý niệm tồn vĩnh viễn bên cạnh riêng có tính chất tạm thời, riêng chung sinh -Ví dụ: Con người khái niệm chung có khái niệm người tồn mãi, người cụ thể khái niệm tạm thời người cụ thể (cá nhân) (chết đi) Phái danh -Phái danh cho rằng, có riêng tồn thực sự, chung tên gọi trống rỗng, người đặt ra, khơng phản ánh thực Quan điểm không thừa nhận nội dung khách quan khái niệm Những khái niệm cụ thể đơi khơng có ý nghĩa sống người, từ trống rỗng, không cần thiết phải bận tâm tìm hiểu Ranh giới chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm bị xóa nhòa người khơng cần phải quan tâm đến đấu tranh quan điểm triết học -Ví dụ: Khơng thể nhận thấy, nắm bắt "con người" chung chung mà "con người" nhận thấy, nắm bắt qua người thực thể cụ thể, thông qua cá nhân cụ thể Page Như ranh giới chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm bị xóa nhòa người không cần phải quan tâm đến đấu tranh quan điểm triết học Theo triết học Mác-Lenin, hai quan điểm phái thực phái danh sai lầm chỗ họ tách rời riêng khỏi chung, tuyệt đối hóa riêng, phủ nhận chung ngược lại Họ không thấy tồn khách quan mối liên hệ khăng khít chúng Phép biện chứng vật Triết học Mac-Lenin: Trong tác phẩm Bút ký Triết học, Lênin viết rằng: “Cái chung tồn riêng, thông qua riêng Cái riêng tồn mối liên hệ đưa đến chung Bất riêng [nào cũng] chung Bất chung [một phận, khía cạnh, hay chất] riêng Bất chung bao quát cách đại khái tất vật riêng lẻ Bất riêng không gia nhập đầy đủ vào chung” _Lê-nin_ Cụ thể: - Cái chung tồn bên riêng, thông qua riêng mà biểu tồn Khơng có chung tồn độc lập bên ngồi riêng Ví dụ: Quy luật bóc lột giá trị thặng dư nhà tư chung, khơng khơng phải nhà tư bản, qui luật thể - biểu khác nhà tư (cái riêng) Cái riêng tồn mối liên hệ với chung: Nghĩa khơng có riêng tồn tuyệt đối độc lập Page Ví dụ: Nền kinh tế bị chi phối quy luật cung-cầu,quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất, - chung Như vật tượng bao hàm chung Cái riêng toàn bộ, phong phú chung, chung phận sâu sắc riêng Cái riêng phong phú chung, ngồi đặc điểm chung, riêng có đơn Cái chung sâu sắc riêng, chung phản ánh thuộc tính, mối liên hệ ổn định, tất nhiên, lặp lại nhiều riêng loại Do vậy, chung gắn liền với chất, quy định phương hướng tồn phát triển riêng Cái riêng kết hợp chung đơn Cái chung giữ phần chất, hình thành nên chiều sâu vật, riêng tồn tập thể sống động, riêng tồn đồng thời chung đơn Nhờ thế, riêng ln có tách biệt, vừa tác động qua lại lẫn nhau, chuyển hóa lẫn nhau, “va chạm” riêng vừa làm cho vật xích lại gần chung, vừa làm cho vật tách xa đơn Cũng nhờ tương tác riêngchung phát hiện… Ta rút công thức sau: Cái riêng = Cái chung + Cái đơn Ví dụ: Những người nông dân Việt Nam, chịu ảnh hưởng phong tục thôn quê chân chất, học phấn đấu cố gắng, người cần cù siêng hơn, họ làm nhiều cải vật chất Ý nghĩa phương pháp luận Page - Vì chung tồn riêng, thông qua riêng để biểu thị tồn mình, nên tìm chung riêng, xuất phát từ riêng, từ vật, tượng riêng lẻ, không xuất phát từ ý muốn chủ quan - người bên riêng Cái chung sâu sắc, chất chi phối riêng nên nhận thức phải nhằm tìm chung hoạt động thực tiễn phải dựa vào chung để cải tạo riêng Trong hoạt động thực tiễn không hiểu biết lý luận chung, khơng tránh khỏi rơi vào tình trạng hoạt động cách mù quáng Mặt khác, chung lại biểu thông qua riêng, nên áp dụng chung phải tùy theo riêng cụ thể để vận dụng cho thích hợp Ví dụ: Khi áp dụng nguyên lí baen chủ nghĩa Mác-Lenin, phải vào tình hình cụ thể thời kì lịch sử nước để vận dụng ngun lí cho thích hợp, có ta đưa lại kết hoạt động thực tiễn Như vậy, vận dụng mối quan hệ biện chứng riêng chung nhằm phát triển kinh tế thị trường Việt Nam cách vững chắc, đuổi kịp theo tốc độ phát triển quốc gia khác khu vực giới, đồng thời cung cấp sở vật chất cho công xây dựng xã hội chủ nghĩa II VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG Khái quát lịch sử phát triển kinh tế thị truờng nuớc ta Xét hoàn cảnh lịch sử xuất phát điểm kinh tế nuớc ta kinh tế phong kiến Ngoài ra, đất nuớc ta phải trải qua hai chiến tranh giữ nuớc khốc liệt, mà sở vật chất ỏi mà bị tàn phá nặng nề Sau chiến tranh ta tiếp tục xây dựng kinh tế bao cấp, kế hoạch hố tập trung dựa vào hình thức sở hữu cơng cộng tư liệu sản xuất Trong thoìư gian đầu sau chiến tranh, với nỗ lực nhân dân ta, giúp đỡ nuớc hệ thống xã hội chũ nghĩa mà mơ hình kế hoạch hố phát huy đuợc tính Page ưu việt Từ kinh tế lạc hậu phân tán, cơng cụ kế hoạch hố nhà nuớc tập trung vào tay luợng vật chất quan trọng đất đai, tài sản tiền bạc để ổn định phát triển kinh tế Nền kinh tế kế hoạch hố thời kì tỏ phù hợp, huy động sức người, sức cho tiền tuyến cách tối ưu Sau ngày giải phóng miền Nam, tranh kinh tế nuớc ta tồn tranh với ba gam màu: kinh tế tự cấp, tự túc; kinh tế kế hoạch hoá tập trung kinh tế hàng hố Do khơng hài hồ kinh tế chủ quan cứng nhắc không cân nhắc tới phù hợp chế quản lí mà khơng tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển mà gây lãng phí nguồn tài ngun, nhiễm mơi truờng, Lúc này, nước ta đồng thời cắt giảm nguồn viện trợ từ nuớc xã hội chủ nghĩa Tất nguyên nhân khiến cho kinh tế nuớc ta thập niên 80 rơi vào khủng hoảng trầm trọng, đời sống nhân dân bị giảm sút, chí số nơi bị nạn đói đe doạ Đảng ta xác định đổi chế kinh tế nuớc ta yếu tố khách quan thực tế diễn việc đó, tức chuyển từ kinh tế kế hoạc hố tập trung sang kinh tế thị truờng có quản lí nhà nuớc theo định huớng xã hội chủ nghĩa Đây thay đổi nhận thức có ý nghĩa quan trọng thực tế lý luận Thực trạng kinh tế thị truờng định huớng xã hội chủ nghĩa: Kinh tế thị truờng xã hội chủ nghĩa thực chất kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường có quản lí nhà nuớc, theo định huớng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường trình độ phát triển cao kinh tế hàng hố Hay nói cách khác, kinh tế thị trưòng kinh tế hàng hoá vận động theo chế thị trường, tồn yếu tố “đầu vào” “đầu ra” sản xuất thông thị truờng Điều kiện đời tồn kinh tế hnàg hoá Page phát triển phát triển lực luợng sản xuất tạo Kinh tế - hàng hoá phát triển trình độ khác nhau: Giai đoạn (thấp): Kinh tế hàng hoá giản đơn, dựa sở hữu tư nhân nhỏ tư liệu sản xuất, kết hợp với sức lao động cá nhân, trình độ lao đông thấp, suất - lao động không cao Giai đoạn (cao): Kinh tế hàng hoá phát triển với quy mô lớn dựa sở sản xuất máy móc, suất lao động cao, bao gồm kinh tế hàng hoá tư chủ nghĩa kinh tế hàng hoá xã hội chủ nghĩa Kinh tế hàng hố quy mơ lớn vận động theo u cầu quy luật kinh tế khách quan thị trường nguời ta gọi kinh tế thị truờng Kinh tế hàng hoá kinh tế thị truờng chúng có nguồn gốc chất khơng đồng với Chúng khác trình độ phát triển Cơ sở thị truờng phân cơng lao động xã hội, trình độ quy mơ thị trường gắn liền với trình độ phát triển phân công lao động xã hội, sản xuất sức mua xã hội Theo Mác, “thị truờng nghĩa lĩnh vực trao đổi” Le-nin cho “khái niệm thị truờng hồn tồn khơng thể tách rời khái niệm phân công lao động xã hội… Hễ đâu có phân cơng xã hội sản xuất hàng hố có thị trường Quy mô thị truờng gắn liền với thị trường chun mơn hố” Sự vận dụng cặp phạm trù chung riêng phép biện chứng 2.1 vật vào mơ hình kinh tế thị trường nuớc ta Cái chung đuợc vận dụng vào kinh tế thị trường nuớc ta Quá trình phát triển mơ hình kinh tế thị trường quốc gia theo hướng riêng với điều kiện đặc thù mặt kinh tế, trị, văn hố, xã hội Nhưng bên cạnh chúng có đặc điểm chung mang tính quy luật mà theo mơ hình kinh tế đất nuớc buộc phải trải qua Page - Chúng ta chịu phân công lao động theo nhiều ngành nghề, có khác biệt sở hữu tài sản đặc biệt lợi nhuận động lực cho phát triển Nền kinh tế nuớc ta vận động theo quy luật vốn có kinh tế thị trường quy luật cung cầu, quy luật giá trị, quy luật lưu thông tiền tệ phát triển loại thị trường tài chính, thị trưòng chứng khốn, thị truờng lao động… đặc điểm tốt mà kinh tế thị truờng đem lại Kinh tế thị trường định hướng xã hội nguời lao động làm chủ Điều sở, nhà nuớc thực dân, dân chế độ công hữu Trong đó, nguời lao động đóng vai trò sở hữu tư liệu sản - xuất Những vấn đề tiêu cực mà kinh tế thị trưòng đem lại: phân hố giàu nghèo sâu sắc, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên gây ô nhiễm, nạn thất nghiệp gây khó khăn cho sống nhiều người, tệ nạn xã hội gây áp lực lớn cho kinh tế nước ta làm cho kinh tế nuớc ta phát triển cân đối 2.2 Cái riêng vận dụng vào kinh tế thị trưòng nước ta Nền kinh tế thị truờng nuớc ta có buớc riêng bên cạnh khuôn mẫu nước Nuớc ta không coi kinh tế thị trường mục tiêu mà phương tiện để phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng sở vật chất kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội thiết lập mối quan hệ sản xuất Mục đích xây dựng nước ta xã hội dân giàu nước mạnh, công dân chủ văn minh Trong kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa nước ta, tăng trưởng phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công xã hội bước phát triển Tăng trưởng phát triển kinh tế đôi với việc đẩy mạnh văn hoá , giáo dục để nâng cao dân trí, đảm bảo nguồn nhân lực xây dựng văn - hoá đậm đà săc dân tộc Nhà nước với chức quản lí, điều tiết kinh tế, tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế đảm bảo ổn định trị, xã hội, thiết Page lập khn khổ luật pháp thống nhất, có hệ thống sách để tạo môi trường ổn định thuận lợi cho giới kinh doanh hoạt động hiệu Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế Nhà nước quản lí tài sản kiểm kê, kiểm sốt tồn hoạt động kinh tế, xã hội Thực chức quản lí nhà nước kinh tế chức chủ sở hữu tài sản công Nhà nước Nhà nước với chức điều tiết quản lí vĩ mơ, khơng can thiệp sâu vào chức quản trị kinh doanh quyền tự chủ - doanh nghiệp Nền kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dẫn dắt lãnh đạo Đảng Chính kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đảm bảo cho loại hình doanh nghiệp, tổ chức dân cư, gia đình, người dân bình đẳng kinh tế, trị, xã hội Trong đường lối Đảng mà ta đề ra, Đảng chủ trương xây dựng kinh tế thị trường phải - dựa sở đa dạng hóa hình thức sở hữu, đa dạng hóa hình thức kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phân bố nguồn lực cho nhu cầu sử dụng khác khác nhau, định chủ yếu thị trường, nhà nước xã hội chủ nghĩa đóng vai trò việc - điều tiết vĩ mô, bảo đảm giữ vững cân đôi khách quan Kinh tế phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam tìm tòi thể lí luận lẫn thực tiễn chủ nghĩa xã hội thời đại Đại hội Đảng IX, Đảng ta xác định nội dung lớn xây dựng kinh tế thị trường nước ta năm tới tiếp tục tạo lập đồng yếu tố thị trường, đổi nâng cao hiệu quản lí kinh tế Nhà nước Theo lí luận Mac – Lenin, biết riêng phong phú chung, riêng bao hàm chung đây, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa riêng kinh tế thị trường, vận hành theo quy Page 10 luật chung kinh tế thị trường mà ngồi có nét riêng đặc trưng mà nói 2.3 Những thành tựu hạn chế kinh tế thị trường định h ướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.3.1.Thành tựu - Ý thức dân chủ, tự ý thức thân có điều kiện hội để phát triển Đề cao trách nhiệm cá nhân, nâng cao ý thức tư lí tính, lành mạnh Mỗi người phải học tập, rèn luyện tay nghề Ý thức lao động, lĩnh, động, thích nghi sáng tạo Các hoạt động văn hóa tiềm ẩn phát triển đa dạng, phong phú 2.3.2.Hạn chế - Quá trình xây dựng, hồn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - chậm, chưa theo kịp yêu cầu công đổi hội nhập quốc tế Cơ cấu tổ chức, chế vận hành máy nhà nước nhiều bất cập, thiếu - hiệu Tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan lieu quan trọng Hệ thống pháp luật, chế, sách chưa đầy đủ, đồng thống Hệ thống an ninh xã hội sơ khai Nhiều vấn đề xúc xã hội bảo vệ - môi trường chưa giải tốt Phân bố nguồn lực quốc gia chưa hợp lí Thị trường đất đai chưa hợp lí PHẦN KẾT LUẬN Giữa chung riêng ln có sợi dây liên kết gắn bó với Cái chung tồn bên riêng, thông qua riêng để thể tồn mình; riêng tồn mối liên hệ dẫn đến chung Với ý nghĩa “cái riêng”, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuân theo quy luật chung mang tính chất kinh tế thị trường, đồng Page 11 thời mang sắc đặc trưng, vốn có Việt Nam cần nghiên cứu khai thác cách hữu hiệu Xây dựng kinh tế thị trường Việt Nam phát triển lâu dài với đầy khí khăn thử thách Những diễn biến phức tạp tình hình giới, biến động nhiều mặt đất nước ta trình đổi tồn diện xã hội đòi hỏi ta phải kiên định, khắc phục khó khăn đồng thời phải sáng suốt, nhạy bén để thích ứng với tình hình thực tế Quán triệt phương pháp luận chủ nghĩa Mac-Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng thành thạo vào việc nghiên cứu quản lí kinh tế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa chắn cất cánh TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình triết học Mác-Lenin-NXB Chính trị quốc gia http://www.dankinhte.vn/qua-trinh-hinh-thanh-kinh-te-thi-truong-o-nuocta/ Page 12 https://123doc.org/document/3126220-van-dung-cap-pham-tru-cai-chungva-cai-rieng-cua-phep-bien-chung-duy-vat-vao-phan-tich-mo-hinh-kinh-te-thitruong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-n.htm https://www.slideshare.net/dinhtrongtran39/nhng-mt-tch-cc-v-tiu-cc-cakinh-t-th-trng-nh-hng-xhcn Page 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Phép biện chứng giữa cái chung và cái riêng vận dụng vào xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Phép biện chứng giữa cái chung và cái riêng vận dụng vào xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Sự vận dụng cặp phạm trù cái chung và cái riêng của phép biện chứng duy vật vào mô hình kinh tế thị trường ở nuớc ta hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn