Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hữu nghịHợp tác

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:05

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ - HỢP TÁC I Mục tiêu: - Hiểu nghĩa từtiếng hữu, tiếng hợp biết xếp vào nhóm thích hợp theo yêu cầu BT1, BT2 Biết đặt vâu với từ, thành ngữ theo yêu cầu BT3 - Điều chỉnh ND: Không làm tập II Đồ dùng dạy học: Một vài tờ phiếu kẻ bảng phân loại III Các hoạt động dạy hoc: Hoạt động GV Hoạt động HS A.Kiểm tra cũ: + Từ đồng âm gì? Cho ví dụ - HS lên bảng trả lời câu hỏi + Đặt câu để phân biệt từ đồng âm? - HS lên bảng, vả lớp làm vào nháp B Dạy mới: Giới thiệu Dạy mới: Hướng dẫn HS làm BT Bài tập 1: - HS nêu yêu cầu tập - HS làm việc nhóm đơi trao đổi, ghi phiếu a) Hữu có nghĩa bạn bè b) Hữu có nghĩa có - Chốt lời giải Bài tập 2: - Đại diện số nhóm trình bày - Lớp nhận xét bổ sung - HS làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày TaiLieu.VN Page - Chốt lời giải - Cả lớp nhận xét bổ sung a) Hợp có nghĩa góp lại thành lớn hơn: hợp tác, hợp lực, hợp b) Hợp có nghĩa đúng,u cầu, đòi hỏi:hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, thích hợp Bài tập 3: Yêu cầu HS đặt câu với từ tập câu với từ tập - HS đặt câu - Điều chỉnh ND : Không làm tập - HS nối tiếp đặt câu đọc lớp nghe nhận xét Củng cố dặn dò - Về học thuộc lòng thành ngữ, tục ngữ tập TaiLieu.VN Page ... lại thành lớn hơn: hợp tác, hợp lực, hợp b) Hợp có nghĩa đúng,u cầu, đòi hỏi:hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, thích hợp Bài tập 3: Yêu cầu HS đặt câu với từ tập câu với từ tập - HS đặt câu -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hữu nghịHợp tác, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hữu nghịHợp tác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn