Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hữu nghịHợp tác

2 68 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:05

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : HỮU NGHỊ – HỢP TÁC I Mục đích u cầu: -Mở rộng ,hệ thống hố vốn từ tình hữu nghị, hợp tác làm quen với thành ngữ nói tình hữu nghị, hợp tác -Biết đặt câu với từ , thành ngữ học II Đồ dùng học tập: -Từ điển HS -Bảng phụ BT1,2 II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Thế từ đồng âm ? cho VD đặt câu? 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,yêu cầu tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Lớp đọc thầm theo -Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? GV giúp HS hiểu nghĩa số từ VD : +hữu dụng: dùng việc +bằng hữu : bạn bè … Hữu nghị ,chiến hữu,… Làm mẫu phần a - Tổ chức hoạt động nhóm Nhóm khác bổ sung - Gọi đại diện nhóm nêu kết đáp án : a)hữu nghị,chiến hữu,thân hữu,hữu hảo,bằng hữu,bạn hữu b)hữu ích,hữu hiệu,hữu tình,hữu Bài 2: dụng Tiến hành tương tự +hợp tác, hợp nhất,hợp lực +các từ lại Bài 3: Mỗi HS đặt câu (khuyến khích HS HS làm vào VBTTV -Giỏi đặt nhiều hơn) -Gọi nhiều HS đọc Lớp NX, sửa sai (khen ngợi câu văn VD: hay) Bác chiến hữu bố em Cách chữa bệnh thật hữu hiệu Bài Sauk hi xác định y/c đề bài, GV giúp HS hiểu câu thành ngữ (SGV tr139 ) -Gọi nhiều HS đọc (khen ngợi câu văn hay) HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học:khen ngợi nhóm, cá nhân làm tốt -Ghi nhớ từ học ; HTL thành ngữ HS làm việc cá nhân Lớp NX, sửa sai VD: +Chúng kề vai sát cánh bên hoàn cảnh ...(khen ngợi câu văn VD: hay) Bác chiến hữu bố em Cách chữa bệnh thật hữu hiệu Bài Sauk hi xác định y/c đề bài, GV giúp HS hiểu câu thành ngữ (SGV tr139... -NX tiết học:khen ngợi nhóm, cá nhân làm tốt -Ghi nhớ từ học ; HTL thành ngữ HS làm việc cá nhân Lớp NX, sửa sai VD: +Chúng kề vai sát cánh bên hoàn cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hữu nghịHợp tác, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hữu nghịHợp tác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn