Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Chính tảNghe,viết: Dòng kinh quê hương

3 74 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:21

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ DỊNG KINH Q HƯƠNG I.Mục đích u cầu: -Nghe–viết xác, trình bày đoạn Dòng kinh quê hương -Nắm vững qui tắc làm tập đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi iê,ia II Đồ dùng dạy- học: Bảng phụ cho 3,4 II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết từ :lưa thưa , mưa , tưởng ,tươi Giải thích qui tắc đánh dấu Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả -GV đọc tồn … - Em nêu nội dung ? +mái xuồng, giã bàng, ngưng lại , -Em tìm từ dễ viết sai ? lảnh lót… HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc từ khó HS viết vào -GV đọc HS soát lỗi -GV đọc – lưu ý từ khó HS đổi chéo sốt lỗi HĐ3 : Chấm ,chữa GV chấm nhanh số trước lớp -Rút kinh nghiệm Đọc ,nêu yêu cầu đề HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Các nhóm thảo luận Bài -Gọi HS đọc đáp án:iêu Tổ chức hoạt động nhóm đơi Nhóm khác nhận xét, bổ sung -Gọi đại diện nhóm chữa Bài HS làm VBT HS làm việc cá nhân Điền từ: kiến, tía, mía Gọi HS trình bày GV giúp HS hiểu nghĩa câu HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Nhắc lại cách đánh dấu HTL thành ngữ - NX tiết học ... HĐ3 : Chấm ,chữa GV chấm nhanh số trước lớp -Rút kinh nghiệm Đọc ,nêu yêu cầu đề HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Các nhóm thảo luận Bài -Gọi HS đọc đáp án: iêu Tổ chức hoạt động nhóm đơi Nhóm khác nhận... cá nhân Điền từ: kiến, tía, mía Gọi HS trình bày GV giúp HS hiểu nghĩa câu H 5 : Củng cố ,dặn dò -Nhắc lại cách đánh dấu HTL thành ngữ - NX tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Chính tảNghe,viết: Dòng kinh quê hương, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Chính tảNghe,viết: Dòng kinh quê hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn