(Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải Dương

65 60 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:18

Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải DươngÁp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải DươngÁp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải DươngÁp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải DươngÁp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải DươngÁp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải DươngÁp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải DươngÁp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải DươngÁp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải DươngÁp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải Dương ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG HỒI THANH Tên chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI VĂN TUẤN, BÌNH XUN, BÌNH GIANG, HẢI DƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Khoa: Chăn nuôi Thú y Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2013 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ĐẶNG HỒI THANH Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI VĂN TUẤN, BÌNH XUN, BÌNH GIANG, HẢI DƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: Chính quy Chăn ni Thú y K45 - CNTY - N04 Chăn nuôi Thú y 2013 - 2018 TS Phạm Thị Trang Thái Nguyên, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập lý thuyết trường thực tập sở, em hồn thành khố luận tốt nghiệp Để hồn thành khố luận này, em nhận bảo tận tình giáo hướng dẫn, giúp đỡ Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Chăn nuôi Thú y, trại chăn ni lợn Văn Tuấn, Bình Xun, Bình Giang, Hải Dương Em nhận cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ, cổ vũ động viên người thân gia đình Để đáp lại tình cảm đó, qua em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc kính trọng tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn quan tâm, bảo hướng dẫn tận tình cô giáo hướng dẫn TS Phạm Thị Trang trực tiếp hướng dẫn em thực thành cơng khóa luận Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, cơng nhân trại lợn Văn Tuấn, Bình Xun, Bình Giang, Hải Dương tạo điều kiện cho em trình thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập thực đề tài Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Đặng Hoài Thanh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Quy định khối lượng thức ăn chuồng lợn nái có chửa 31 Bảng 3.2 Quy định khối lượng thức ăn chuồng đẻ 32 Bảng 3.3 Lịch phòng bệnh áp dụng trại 34 Bảng 3.4 Lịch sát trùng áp dụng trại 35 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại năm 2017 năm 2018 36 Bảng 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn 37 Bảng 4.3 Kết thực số thao tác kỹthuật đàn lợn 40 Bảng 4.4 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 41 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn nuôi trại 42 Bảng 4.6 Kết điều trị bệnh đàn lợn 44 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái 45 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT: Thể trọng CP: Cổ phần Cs.: Cộng Nxb: Nhà xuất AD: Vắc xin giả dại CS.F: Vắc xin dịch tả FMD: Vắc xin lở mồm long móng PRRS: Vắc xin tai xanh Pavo: Vắc xin chống khô thai PRRS (1): Tiêm nhắc lại vắc xin tai xanh Pavo (1): Tiêm nhắc lại vắc xin chống khô thai SVF1: Tiêm vắc xin dịch tả lợn Myco: Tiêm vắc xin phòng viêm phổi Circo: Tiêm vắc xin phòng virus Circo MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.3 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.4 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu trong, ngồi nước có liên quan đến nội dung chuyên đề 2.2.1 Đối với lợn nái 2.2.2 Đặc điểm sinh lý lợn 18 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 25 2.3.1 Các nghiên cứu nước 25 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 27 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung thực 29 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 29 3.4.1 Các tiêu theo dõi 29 3.4.2 Phương pháp theo dõi 29 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 35 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn nuôi trại 36 4.2 Kết thực chuyên đề 37 4.2.1 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni trại 37 4.2.2 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 41 4.2.3 Kết thực điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 43 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngành chăn nuôi lợn có vị trí quan trọng ngành chăn nuôi gia súc nước giới nước ta, nguồn cung cấp thực phẩm với tỷ trọng cao chất lượng tốt cho người, nguồn cung cấp phân bón lớn cho ngành trồng trọt nguồn cung cấp sản phẩm phụ da, mỡ… cho ngành công nghiệp chế biến Với vị trí quan trọng hàng đầu việc cung cấp thực phẩm cho người dân, chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng Đảng Nhà nước ta quan tâm hướng đến phát triển bền vững Bên cạnh việc áp dụng phương thức chăn ni theo hướng công nghiệp, quy mô chăn nuôi lớn, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng tiên tiến, chế biến thức ăn với chất lượng cao, loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng Mục đích việc chăn ni lợn nái lợn giai đoạn theo mẹ áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật để đàn lợn sau sinh đạt tỷ lệ cao, khỏe mạnh sở để tạo giống tốt giúp nâng cao sức sống đàn Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn phức tạp đặc biệt đàn lợn theo mẹ nhiều trang trại với quylớn Tình hình dịch bệnh diễn phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế, suất chất lượng đàn lợn Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt lúc phải có nghiên cứu áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn Xuất phát từ thực tế trên, em tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại Văn Tuấn, Bình Xun, Bình Giang, Hải Dương” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Trại Văn Tuấn, Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Văn Tuấn, Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại đạt hiệu cao Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý - Vị trí địa lý: Bình Giang 10 huyện thuộc tỉnh Hải Dương Huyện nằm phía Tây Nam thành phố Hải Dương, với diện tích tự nhiên 104,7 km2 Phía Bắc giáp huyện Cẩm Giàng, phía Nam giáp huyện Thanh Miện, phía Đơng giáp huyện Gia Lộc, phía Tây giáp huyện Ân Thi Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên Bốn mặt huyện Bình Giang có sơng: sơng Kẻ Sặt phía Bắc, sơng Đình Hào phía Đơng, sơng Cửu An phía Tây, sơng Cầu Lâm, Cầu Cốc phía Nam Trong sông Sặt bắt nguồn từ sông Hồng, qua cổng Xuân Quan, qua cầu Lực Điền, cầu đường 39A, nối quốc lộ 5A với thành phố Hưng Yên, tiếp cận với huyện Bình Giang vị trí sát làng Tranh Ngồi, xã Thúc Kháng Đến sơng có nhánh chạy dọc theo phía Tây huyện, gọi sơng Cửu An; nhánh chạy dọc phía Bắc huyện gọi sơng Kẻ Sặt, thơng với sơng Thái Bình, qua Âu Thuyền, thành phố Hải Dương - Kinh tế: Bình Giang huyện chủ yếu công nghiệp, phát triển mạnh dịch vụ, thương mại Năm 2016 tổng GDP huyện đạt 1200 tỷ đồng, đó: nơng nghiệp (8,06%), cơng nghiệp (60,88%), tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; thương mại dịch vụ (31,06%) Bình Giang phát triển thành thị phía tây tỉnh Hải Dương - Q trình thành lập: 10 - 14 ngày circoviru s Circovac 21 ngày Dịch tả Coglapest Tiêm bắp Tiêm bắp 7.150 7.150 7.150 7.150 Qua kết bảng 4.5, thấy kết tổng quát việc phòng trị bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Lợn sau - ngày tuổi tiêm Fe + B12 để phòng thiếu sắt, thuốc phòng trị cầu trùng nâng cao sức đề kháng cho lợn con, 100% lợn sau sinh tiêm Trong tháng thực tập, em tiêm Fe + B12 cho 7.150 lợn - ngày tuổi đạt an toàn 100%, uống thuốc phòng trị bệnh cầu trùng cho 3.645 lợn an toàn 100% Ngoài ra, tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn cho 7.150 lợn từ21 ngày tuổi tiêm vắc xin Myco – pac + Circovaccho 7.150 lợn từ 10 - 14 ngày tuổi, đạt an toàn 100% 4.2.3 Kết thực điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại Trong thời gian tháng thực tập trại, em tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn với anh kỹtrại Qua đó, em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Làm tốt công tác chẩn đốn giúp vật nhanh chóng khỏi bệnh, giảm tỷ lệ chết, giảm thời gian dùng thuốc giảm thiệt hại kinh tế Vì vậy, hàng ngày, chúng em cán kỹ thuật tiến hành theo dõi lợn chuồng phát lợn có biểu khác thường Khi phát bệnh, lợn biểu triệu chứng điển hình, thường thấy vật ủ rũ, mệt mỏi, ăn uống giảm bỏ ăn, lười hoạt đông, thân nhiệt tăng Do vậy, để chẩn đốn xác bệnh khơng dựa vào biểu bên ngồi vật mà phải dựa vào kinh nghiệm cán kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao đơi phải sử dụng biện pháp phi lâm sàng khác Sau kết công tác điều trị bệnh em thực đàn lợn nuôi trại Bảng 4.6 Kết điều trị bệnh đàn lợn T T Tên bệnh Tiêu chảy Số lợn mắc (số điều trị) (con) 1.650 Phác đồ điều trị Số lợn điều trị khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) Nova - amcoli: 1ml/10kg TT, Tiêm bắp Điều trị - ngày 1.548 93,81 100 97,08 130 87,84 Paxxcel: Viêm phổi 103 1ml/10kgTT Tiêm bắp, ngày/lần Điều trị từ - ngày Viêm khớp 148 Amlistin: 1ml/10kg TT Tiêm bắp Điều trị - ngày Kết bảng 4.6 cho thấy: Em tham gia điều trị 1.650 lợn bị tiêu chảy Tuy nhiên, số điều trị khỏi đạt 1.548 lợn con, tương ứng 93,81% Triệu chứng bệnh thường gặp lợn từ - 21 ngày tuổi Lợntiêu chảy phân màu vàng trắng, trắng xám, sau vàng xanh, mùi phân hôi Lợn nước chất điện giải gầy sút nhanh, bú kém, lại khơng vững Bệnh kéo dài bụng tóp lại, lơng xù, hậu mơn dính phân bê bết Nếu khơng điều trị kịp thời lợn chết nhanh Nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ chịu tác động điều kiện ngoại cảnh bên ngồi, hệ tiêu hóa chưa hồn thiện nên khả khỏi bệnh khơng cao Trong thời gian thực tập, em tham gia điều trị cho 103 lợn bị viêm phổi - Ngun nhân: Do q trình vệ sinh chuồng ni chưa tốt, khơng khí chuồng ni nhiều bụi bẩn loại vi sinh vật gây bệnh, thức ăn khô bị mốc sinh nhiều bụi nên ăn lợn phải hít từ số bệnh khác dẫn tới viêm phổi Triệu chứng lâm sàng bệnh viêm phổi thể bên như: lợn ăn, ủ rũ sốt nhẹ, lợn thở nhanh thở thể bụng sờ tay vào gốc tai nóng Em điều trị khỏi 100/103 con, hiệu điều trị đạt 97,08% Thuốc điều trị viêm phổi dùng nhiều trại Paxxcel, hiệu điều trị cao Ngoài ra,dưới hướng dẫn kỹ sư trại, em trực tiếp điều trị cho 148 bị viêm khớp Lợn thường khập khiễng từ - ngày tuổi, khớp chân sưng lên vào ngày - 15 sau sinh tử vong thường xảy lúc - tuần tuổi Thường thấy viêm khớp cổ chân, khớp háng khớp bàn chân Lợn ăn ít, sốt, chân lợn có tượng què, đứng khó khăn, chỗ khớp viêm tấy đỏ, sưng, sờ nắn vào có phản xạ đau Em kỹtrại điều trị khỏi 130/148 con, tỷ lệ khỏi đạt 87,84% Ngồi việc, chẩn đốn điều trị cho đàn lợn con, em tham gia thực đàn lợn nái Kết điều trị bệnh cho đàn lợn nái trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái T T Tên bệnh Số lợn mắc (số điều trị) (con) Phác đồ điều trị Số lợn điều trị khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) Hiện khó tượng đẻ 73 Oxytocin ml/con 73 100 30 100 56 100 Chườm nước đá Bệnh viêm vú 30 lạnh, tiêm Analzine kết hợp vớitiêm Vetrimoxin LA Oxytocin; cồn Iod Bệnh viêm tử cung 10% làm tử 56 cung, đồng thời tiêm Amoxinject LA 20ml/con/ngày Kết bảng 4.7 cho thấy: Trong tổng số 73 lợn nái xảy tượng đẻ khó, chúng em can thiệp thành cơng 73 ca đẻ khó, đạt 100% Biện pháp can thiệp em áp dụng là: phát có biểu chuẩn bị cho việc sinh sản, thường dùng thuốc oxytoxin ml/con theo dõi khoảng 10-20 phút mà khơng thấy lợn ra, lúc chúng em tiến hành phương pháp ngoại khoa dùng tay móc thai hoăc sử dụng dây dù móc vào nanh lợn ,sau móc thai ngồi hết tiêm Pendistrep.LA có thành phần pennicillin có tác dụng chống viêm nhiễm sau đẻ truyền nước (sử dụng glucozo 5%), số ca can thiệp an toàn đạt 100% Do thời gian đầu em chưa thành thạo công việc, kỹ thuật can thiệp chưa tốt, số trường hợp thai chết ngạt từ trước lợn mẹ có biểu đẻ nên không can thiệp được, thai to không lấy khỏi tử cung mẹ Theo kết bảng trên, số 30 nái bị viêm vú, em tham gia điều trị khỏi 30 lợn nái, đạt 100% Biện pháp điều trị áp dụng là: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đá lạnh (cục bộ), tiêm Analzine kết hợp với tiêm Vetrimoxin LA (toàn thân) Kết điều trị có trường hợp lợn nái bị viêm vú lâu nái nhiều lứa nên điều trị không khỏi Đồng thời, em điều trị 56 lợn nái bị viêm tử cung, khỏi 56 nái, đạt 100% Kết số trường hợp nái già (nái đẻ lứa thứ 12) bị viêm nhiều lần nên không chữa khỏi nái bị viêm lại sau trình chăm sóc Biện pháp điều trị em áp dụng: cách đẩy hết dịch mủ sát trùng quan sinh dục tiến hành điều trị kháng sinh Thuốc dùng để đẩy mủ chất khác tử cung sử dụng Oxytocin Thuốc làm tử cung co bóp đẩy chất tử cung ngồi, sau tiến hành thụt rửa nhiều lần cồn Iod 10% để làm tử cung đồng thời tiêm Amoxinject LA 20 ml/con/ngày thuốc có tác dụng chống viêm Kết điều trị khỏi 100% Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Về hiệu chăn ni trại: Trung bình lợn nái trại sản xuất 2,45 - 2,5 lứa/năm Số sơ sinh 12,23 con/đàn, số cai sữa: 10,06 con/đàn Trại hoạt động vào mức theo đánh giá công ty chăn nuôi CP Việt Nam - Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn trại: Qua tháng thực tập trại,em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những cơng việc em học thực sau: + Đỡ lợn đẻ + Mài nanh, bấm số tai, bấm đuôi + Thiến lợn đực, mổ hecni cho lợn đực + Tham gia vào quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn lợn mẹ trại (cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng…) đạt hiệu cao hoàn thành 100% nhiệm vụ giao + Tham gia sử dụng vắc xin vệ sinh sát trùng để phòng bệnh cho đàn lợn trại đạt hiệu cao + Điều trị bệnh tiêu chảy, viêm phổi viêm khớp cho lợn con, tỷ lệ khỏi cao đạt từ 87% trở lên + Điều trị tượng đẻ khó, viêm vú, viêm tử cung cho lợn nái, tỷ lệ khỏi cao đạt 100% 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trước trường TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Archie Hunter (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, Phạm Gia Ninh, Nguyễn Đức Tâm dịch, Nxb Bản đồ, Hà Nội, tr 53, 204 - 207 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội, tr 29 - 35 Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Một số đặc điểm bệnh tiêu chảy lợn tháng tuổi Sơn La”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 2), tr 40 - 44 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinh lý lợn con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đoàn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng têu chảy lợn , phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nông Nghiệp, Hà Nội Khuất Văn Dũng (2005), Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đàn bò ni nơng trường Hữu Nghị Việt Nam - Mơng Cổ, Ba Vì, Hà Tây, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp 10.Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinhsản gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ 12 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp 13 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, tr 398 - 407 14 Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 15 Trương Quang Khải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Văn Dương (2012), “Kết phân lập xác định số dặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc bệnh viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí KHKT thú y, 19(4), tr 42-46 16 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), “Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trí”,Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn nuôi, tập II, tr 44 - 52 17 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Hồng Mận, Bùi Đức Lũng (2004), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Công (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 21 Nguyễn Thị Hồng Minh (2014), Nghiên cứu biến đổi số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng MMA lợn nái sinh sản, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 22 Văn Năm (1999), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Văn Năm (2013), Bệnh viêm phổi địa phương - suyễn lợn, Nxb Lao động - Xã hội 24 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2002), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 25 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Hà Thị Hảo, Trần Thanh Vân (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 26 Popkov (1999), “Điều trị viêm tử cung”, Tạp chí Khoa học Thú y, tập XII (số5), tr - 15 27 Thị Tài, Đoàn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 28.Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội, tr 20 - 32 29 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 30 Nguyễn Văn Thanh (2014), Sinh sản gia súc 2, Nxb Nông nghiệp 31 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 196 32.Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Xuân (2016), “Năng suất sinh sản hai tổ hợp lợn nái lợn nái Landrace phối hợp với đực giống Yorkshire lợn nái Yorkshire phối với đực giống Landrace”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, số 65, tr 54 - 61 33 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XVII 34 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 35 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 11 (3), 318 - 327 36 Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Dư Thanh Hằng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc (2014), “Khả sinh trưởng sinh sản lợn nái Yorkshire Landrace nuôi vùng gò đồi huyện Cam lộ tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế II Tài liệu tiếng anh 37 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Patho.l Clin Med 2007 Nov., 54(9), p 491 38 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E.coli infectedweaning pigs”, 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 39 Hughes, James (1996), “Maximising pigs production and reproduction”, Compus, Hue University of Agriculture and Forestry, September 40 Pensaet M B de Bouck P A (1978), “New coronavirus – like particleassociated with diarrhea in swine”, Arch Virol., p 58; p 243 -247 41 Jose Bento S., Ferraz and Rodger K., Johnson (2013), Animal Model Estimation of Genetic Parameters and Response to Selection for Litter Size and Weight, Growth, and Backfat in Closed Seedstock Populaions of Large White and Landrace Swine, Department of Animal Science, December 4, 2013, University of Nebraska, Lincoln 68583 - 0908 42 Smith, Martineau B.B G Bisaillon, A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7thedition, Iowa state university press, p 40- 57 43 White B R., Mc Laren D G., Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction, 44, p 160 III Tài liệu internet 44 Trần Văn Bình (2010), http://pharmavet.vn/?tab=forum&id=1350 45 Duy Hùng (2011), Bệnh viêm vú lợn nái, http://nongnghiep.vn/benhviem-vu-o-lon-nai-post65605.html | NongNghiep.vn 46 Muirhead M., Alexander T (2010), Reproductive System, Managing Pig Health and the Treat of Disease, http://www.thepigsite.com 47 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Hình 1:Viên tử Cung Hình Viêm vú Hình 3: Lợn tiêu chảy Hình 4: Amlistin5 Nova Fe + B12 (Sắt) (Điều trị tiêu chảy) Hình 6: Nova Amcoli sinh) Hình Vetrimoxin LA ( kháng Hình Cắt Hình Tiêm sắt Hình 10 Thiến lợn đực Hình 11 Mài nanh Hình 12 Mổ hecni Hình 13 Bấm tai ... phòng, trị bệnh cho đàn lợn Xuất phát từ thực tế trên, em tiến hành đề tài: Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên, Bình Giang, Hải. .. bệnh cho đàn lợn nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại. .. THANH Tên chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI LÊ VĂN TUẤN, BÌNH XUN, BÌNH GIANG, HẢI DƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải Dương, (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn