Nghiên cứu cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả vận hành phát điện các hồ chứa bậc thang trong thị trường điện cạnh tranh, áp dụng cho lưu vực sông chu

170 67 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:04

Phân tích xây dựng mối quan hệ giữa độ giảm và mức độ phân phối của giá bán điện giờ, theo lũy tích thời gian trong từng tháng với sản lƣợng điện tháng và số giờ giao dịch tháng, để làm cơ sở tính toán điều tiết năm nhằm nâng cao hiệu quả phát điện, đem lại doanh thu lớn nhất cho các chủ đầu tƣ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LÊ QUỐC HƢNG NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN CÁC HỒ CHỨA BẬC THANG TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH, ÁP DỤNG CHO LƢU VỰC SÔNG CHU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LÊ QUỐC HƢNG NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN CÁC HỒ CHỨA BẬC THANG TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH, ÁP DỤNG CHO LƢU VỰC SƠNG CHU Chun ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình thủy Mã số: 9580202 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS Phan Kỳ Nam PGS TS Lê Văn Nghị HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận án trung thực, không chép từ nguồn dƣới hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu đƣợc thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận án Lê Quốc Hƣng năm 2019 LỜI CÁM ƠN Luận án Tiến sĩ này, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Phan Kỳ Nam PGS.TS Lê Văn Nghị Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình giúp đỡ tác giả suốt trình thực hoàn thiện luận án Tác giả xin cảm ơn cấp lãnh đạo Trƣờng Đại học Thủy lợi, Phòng Đào tạo Đại học Sau Đại học, Khoa Cơng trình, Khoa Năng lƣợng, lãnh đạo thầy giáo Bộ môn Thủy điện Năng lƣợng tái tạo tạo điều kiện thuận lợi, đóng góp ý kiến chia sẻ kiến thức, tƣ vấn cho tác giả suốt trình học tập thực luận án Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Phan Trần Hồng Long thuộc Bộ môn Thủy điện Năng lƣợng tái tạo dành thời gian, công sức hỗ trợ tác giả trình thực luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, ngƣời thân đồng nghiệp Ban Đầu tƣ Xây dựng thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cung cấp liệu đầu vào, tạo điều kiện thời gian công tác sinh hoạt, chỗ dựa vững tinh thần cho tác giả năm học tập hoàn thiện luận án Tác giả luận án Lê Quốc Hƣng MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ x Danh mục từ viết tắt x Giải thích thuật ngữ xiii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Nội dung nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa khoa học 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Cấu trúc luận án CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU VẬN HÀNH BẬC THANG HỒ CHỨATHỊ TRƢỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH .8 1.1 Các nghiên cứu vận hành hồ chứa giới .8 1.1.1 Các bƣớc xây dựng mơ hình toán học 1.1.2 Các nghiên cứu tối ƣu mơ hình hóa hệ thống hồ chứa i 1.2 Các nghiên cứu vận hành hồ chứa Việt Nam 13 1.2.1 Một số nghiên cứu vận hành hồ chứa Việt Nam .13 1.2.2 Một số nghiên cứu liên quan đến lƣu vực sôngsông Chu 17 1.2.3 Các quy trình vận hành liên hồ chứa hệ thống sông Mã 19 1.3 Giới thiệu chung thị trƣờng phát điện cạnh tranh 21 1.3.1 Tổng quan thị trƣờng điện cạnh tranh giới 21 1.3.2 Tổng quan thị trƣờng điện cạnh tranh Việt Nam 22 1.3.3 Tổng quan giá bán điện thị trƣờng điện cạnh tranh Việt Nam 25 1.3.4 Quá trình tham gia thị trƣờng điện cạnh tranh NMTĐ Hủa Na Cửa Đạt 28 1.3.5 Một số tồn khó khăn NMĐ tham gia thị trƣờng điện cạnh tranh 30 1.4 Định hƣớng nghiên cứu luận án 31 1.5 Kết luận chƣơng 32 CHƢƠNG XÂY DỰNG SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN CÁC HỒ CHỨA BẬC THANG TRONG THỊ TRƢỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH .34 2.1 Phƣơng pháp giải toán tối ƣu vận hành liên hồ chứa 34 2.1.1 Phƣơng pháp giải toán tối ƣu 34 2.1.2 Các dạng toán vận hành liên hồ chứa .36 2.2 Phƣơng pháp giải toán QHĐ 37 2.2.1 Lựa chọn cách tiếp cận 37 2.2.2 Các đặc trƣng QHĐ .38 2.3 Tính tốn điều tiết tối ƣu hồ chứa nƣớc trạm thủy điện QHĐ .40 2.3.1 Mơ hình tính tốn đơn hồ .40 2.3.2 Mơ hình tốn hai hồ bậc thang .44 ii 2.4 Mơ hình tối ƣu cho hồ chứa bậc thang 45 2.4.1 Các vấn đề cần giải .45 2.4.2 Hàm mục tiêu 47 2.4.3 Điều kiện biên điều kiện ban đầu 50 2.4.4 Các ràng buộc 51 2.5 Phƣơng pháp xây dựng giải toán vận hành liên hồ chứa lƣu vực sông Chu 53 2.5.1 Xây dựng toán tối ƣu vận hành bậc thang hồ chứa phát điện điều kiện tham gia thị trƣờng điện cạnh tranh 53 2.5.2 Lựa chọn thời đoạn tính tốn, năm tính tốn giá bán điện 54 2.6 đồ khối hệ phƣơng trình tính tốn thủy điện bậc thang 55 2.6.1 Các bƣớc tính tốn biết mực nƣớc đầu cuối thời đoạn: 55 2.6.2 Thời đoạn tính tốn 60 2.6.3 Giá bán điện 60 2.6.4 Cách chuyển giai đoạn tính cho thời đoạn 61 2.7 Xây dựng chƣơng trình tính tốn .62 2.7.1 Lựa chọn ngôn ngữ lập trình 62 2.7.2 Mơ tả khối tính tốn .63 2.7.3 Mô tả khối tính tốn 64 2.7.4 Mơ tả khối tính toán tạo biên mực nƣớc 65 2.8 Kết luận chƣơng 68 CHƢƠNG ÁP DỤNG TÍNH TỐN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH XU HƢỚNG VẬN HÀNH CHO BẬC THANG HỒ CHỨA TRÊN SÔNG CHU .69 3.1 Đặc điểm vận hành tồn lƣu vực sông Chu 69 3.1.1 Đặc điểm dòng chảy .69 3.1.2 Hệ thống hồ chứa lƣu vực 70 iii 3.1.3 Nhu cầu dùng nƣớc lƣu vƣc sông Chu 72 3.1.4 Các yếu tố tác động đến vận hành hồ chứa lƣu vƣc sông Chu .72 3.2 Xây dựng BĐĐP kết hợp đảm bảo phát sản lƣợng hợp đồng hai hồ chứa Hủa Na Cửa Đạt thị trƣờng điện cạnh tranh Việt Nam .74 3.2.1 Hồ thiết kế quy trình hành 74 3.2.2 Đề xuất áp dụng mơ hình tính tốn liên hồ chứa thị trƣờng điện cạnh tranh 78 3.2.3 Xây dựng sử dụng đƣờng đảm bảo phát Qc để tạo biên mực nƣớc thƣợng lƣu cho tính tốn liên hồ chứa .79 3.3 Các kịch giá 84 3.3.1 Giá biến đổi theo sản lƣợng (Kịch Bản 1) 84 3.3.2 Giá biến đổi theo lũy tích số bán điện (Kịch Bản 2) 88 3.4 Kết tính tốn Kịch (giá biến đổi theo sản lƣợng điện tháng) 93 3.4.1 Đƣờng diễn biến mực nƣớc thƣợng lƣu 94 3.4.2 Các tổ hợp mực nƣớc đầu tháng 99 3.4.3 Sử dụng kết để vận hành đơn hồ (trong mùa cạn) .102 3.4.4 Sử dụng kết để vận hành đơn hồ (trong mùa lũ) 104 3.4.5 Sử dụng kết để vận hành liên hồ (trong mùa cạn) .105 3.4.6 Sử dụng kết để vận hành liên hồ (trong mùa lũ) 106 3.4.7 Tổng doanh thu sản lƣợng điện áp giá biến đổi theo Kịch 108 3.4.8 So sánh kết hai hàm mục tiêu tổng doanh thu liên hồ đơn hồ lớn 109 3.5 Kết tính tốn Kịch (giá biến đổi theo lũy tích số bán điện) 110 3.5.1 Diễn biến mực nƣớc số năm gần 110 3.5.2 So sánh kết vận hành tối ƣu liên hồ chứa với thực tế 112 iv 3.6 Chọn kịch giá điện áp dụng cho bậc thang dẫn vận hành vận hành thị trƣờng điện cạnh tranh 114 3.6.1 Chọn kịch giá điện .114 3.6.2 Chỉ dẫn vận hành 114 3.7 Kết luận chƣơng .115 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .117 Những kết đạt đƣợc luận án 117 Những đóng góp luận án .117 Những hạn chế luận án định hƣớng nghiên cứu .118 Kiến nghị .118 CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 PHỤ LỤC 126 v DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Cơng suất lắp máy thủy điện qua năm [1] Hình 1.2 Kế hoạch phát triển cấp độ thị trƣờng điện [41] 22 Hình 1.3 Các mốc phát triển thị trƣờng điện cạnh tranh Việt Nam 23 Hình 1.4 Cơng suất đặt số lƣợng NMĐ tham gia VCGM 23 Hình 1.5 Thị phần cơng suất đặt NMĐ hệ thống 24 Hình 1.6 Thị phần tập đồn, tổng cơng ty trực tiếp tham gia VCGM 25 Hình 1.7 Giá trần thị trƣờng điện qua năm từ 2013 đến 2018 26 Hình 1.8 Giá CAN trung bình tháng từ 1/2017 đến 6/2018 27 Hình 1.9 Giá FMP từ 1/2017 đến 6/2018 28 Hình 1.10 đồ thể bƣớc nghiên cứu 32 Hình 2.1 Mơ hình tốn QHĐ tổng qt 39 Hình 2.2 Mơ tả hƣớng tìm đƣờng tối ƣu điều tiết hồ chứa 41 Hình 2.3 Mơ hình bậc thang tập hợp hƣớng ví dụ hai hồ 44 Hình 2.4 Mơ tả hệ thống cân lƣu lƣợng hệ thống Hủa Na – Cửa Đạt 57 Hình 2.5 Các khối tính tốn để xây dựng mơ hình 63 Hình 2.6 đồ khối tính toán doanh thu max hồ 66 Hình 2.7 đồ khối tạo biên ràng buộc mực nƣớc cho đơn hồ 67 Hình 3.1 đồ khai thác lƣu vực sông Chu 71 Hình 3.2 Nhu cầu dung nƣớc hạ lƣu hai hồ 72 Hình 3.3 Hiện trạng vận hành hồ chứa Hủa Na tháng đầu năm 2014 73 Hình 3.4 Sản lƣợng hợp đồng hai năm gần NMTĐ Hủa Na [50] 79 Hình 3.5 BĐĐP kết hợp đảm bảo phát Qc Hủa Na năm 2016-2017 80 Hình 3.6 BĐĐP kết hợp đảm bảo phát Qc Hủa Na năm 2017-2018 80 Hình 3.7 Sản lƣợng hợp đồng NMTĐ Cửa Đạt [50] 81 Hình 3.8 Tập hợp đƣờng diễn biến để phát Qc Hủa Na yêu cầu theo năm thủy văn 82 Hình 3.9 Tập hợp đƣờng diễn biến số năm thủy văn điển hình để phát Qc Hủa Na yêu cầu theo năm thủy văn 83 Hình 3.10 Tập hợp 46 đƣờng mực nƣớc để đảm bảo phát Qc Cửa Đạt năm 2014-2015 .83 Hình 3.11 Giá bán điện tháng NMTĐ Hủa Na [51] 85 vi PL11 Tổn thất cột nước tuyến lượng NMTĐ Cửa Đạt Thể code khai báo: Dim Qw_CD() As Single = {0, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 0} Dim Hw_CD() As Single = {0, 1.23, 1.51, 1.9, 2.14, 2.08, 2.3, 2.55, 2.82, 3.11, 3.42, 3.75, 0} Thể tính tốn nội suy tìm giá trị tổn thất theo lƣu lƣợng phát điện Public Function nsQHw_CD(ByVal Q As Single) As Single Dim ii As Integer = If Q < 160 Then While (Qw_CD(ii) < Q) ii = ii + End While If ii > Then nsQHw_CD = Hw_CD(ii - 1) + (Q - Qw_CD(ii - 1)) / (Qw_CD(ii) - Qw_CD(ii - 1)) * (Hw_CD(ii) - Hw_CD(ii - 1)) Else nsQHw_CD = Hw_CD(0) End If Else nsQHw_CD = 3.75 End If End Function 138 PL12 Đặc tính cột nước ~ cơng suất tua bin NMTĐ Hủa Na Public Function Nkd_HN(ByVal Hphatdien As Single) As Single If Hphatdien > 100 Then Nkd_HN = 180 Else Nkd_HN = 140 + (Hphatdien - 85.43) / (100 - 85.43) * (180 - 140) End If End Function 139 PL13 Đặc tính cột nước ~ cơng suất tua bin NMTĐ Cửa Đạt 140 PL14 Mốc thời gian khống chế mực nước hồ chứa Hủa Na Mốc thời gian khống chế mực nƣớc Điểm xuất phát hàng năm: 1/10 mực nƣớc thƣợng lƣu 235m Thời đoạn Thời điểm đầu Thời điểm cuối Mực nƣớc đầu 1/7 đến 31/7 1/7 1/8 ≥ 215 ≤ 235 1/8 đến 31/8 1/8 1/9 ≤ 235 ≤ 235 1/9 đến 30/9 1/9 1/10 ≤ 235 ≤ 235 1/10 đến 31/10 1/10 1/11 ≤ 235 ≤ 240 1/11 đến 30/11 1/11 1/12 ≤ 240 ≥ 235,6 1/12 đến 31/12 1/12 1/1 ≥ 235,6 ≥ 234,5 1/1 đến 31/1 1/1 1/2 ≥ 234,5 ≥ 233,6 1/2 đến 28/2 1/2 1/3 ≥ 233,6 ≥ 230,8 1/3 đến 31/3 1/3 1/4 ≥ 230,8 ≥ 227,7 1/4 đến 30/4 1/4 1/5 ≥ 227,7 ≥ 224,4 1/5 đến 31/5 1/5 1/6 ≥ 224,4 ≥ 220,7 1/6 đến 30/6 1/6 1/7 ≥ 220,7 ≥ 215 141 Mực nƣớc cuối PL15 Mốc thời gian khống chế mực nước hồ chứa Cửa Đạt Mốc thời gian khống chế mực nƣớc Điểm xuất phát hàng năm: 1/10 mực nƣớc thƣợng lƣu 110m Thời đoạn Thời điểm đầu Thời điểm cuối Mực nƣớc đầu 1/7 đến 31/7 1/7 1/8 ≥ 73 ≤ 110 1/8 đến 31/8 1/8 1/9 ≤ 110 ≤ 110 1/9 đến 30/9 1/9 1/10 ≤ 110 ≤ 110 1/10 đến 31/10 1/10 1/11 ≤ 110 ≤ 112 1/11 đến 30/11 1/11 1/12 ≤ 112 ≥ 109,6 1/12 đến 31/12 1/12 1/1 ≥ 109,6 ≥ 105,4 1/1 đến 31/1 1/1 1/2 ≥ 105,4 ≥ 101,1 1/2 đến 28/2 1/2 1/3 ≥ 101,1 ≥ 96,6 1/3 đến 31/3 1/3 1/4 ≥ 96,6 ≥ 91,8 1/4 đến 30/4 1/4 1/5 ≥ 91,8 ≥ 86,2 1/5 đến 31/5 1/5 1/6 ≥ 86,2 ≥ 81,1 1/6 đến 30/6 1/6 1/7 ≥ 81,1 ≥ 73 142 Mực nƣớc cuối PL16 Bảng mốc chia lưới thượng lưu hồ chứa Hủa Na STT Cao trình 240 239,9 239,8 239,7 239,6 239,5 239,4 239,3 239,2 10 239,1 11 239 12 238,9 13 238,8 14 238,7 15 238,6 16 238,5 17 238,4 18 238,3 19 238,2 20 238,1 21 238 22 237,9 23 237,8 24 237,7 25 237,6 26 237,5 27 237,4 28 237,3 29 237,2 30 237,1 31 237 32 236,9 33 236,8 34 236,7 35 236,6 36 236,5 37 236,4 38 236,3 39 236,2 40 236,1 41 236 42 235,9 43 235,8 STT Cao trình STT Cao trình STT Cao trình STT Cao trình 51 235 101 230 151 225 201 220 52 234,9 102 229,9 152 224,9 202 219,9 53 234,8 103 229,8 153 224,8 203 219,8 54 234,7 104 229,7 154 224,7 204 219,7 55 234,6 105 229,6 155 224,6 205 219,6 56 234,5 106 229,5 156 224,5 206 219,5 57 234,4 107 229,4 157 224,4 207 219,4 58 234,3 108 229,3 158 224,3 208 219,3 59 234,2 109 229,2 159 224,2 209 219,2 60 234,1 110 229,1 160 224,1 210 219,1 61 234 111 229 161 224 211 219 62 233,9 112 228,9 162 223,9 212 218,9 63 233,8 113 228,8 163 223,8 213 218,8 64 233,7 114 228,7 164 223,7 214 218,7 65 233,6 115 228,6 165 223,6 215 218,6 66 233,5 116 228,5 166 223,5 216 218,5 67 233,4 117 228,4 167 223,4 217 218,4 68 233,3 118 228,3 168 223,3 218 218,3 69 233,2 119 228,2 169 223,2 219 218,2 70 233,1 120 228,1 170 223,1 220 218,1 71 233 121 228 171 223 221 218 72 232,9 122 227,9 172 222,9 222 217,9 73 232,8 123 227,8 173 222,8 223 217,8 74 232,7 124 227,7 174 222,7 224 217,7 75 232,6 125 227,6 175 222,6 225 217,6 76 232,5 126 227,5 176 222,5 226 217,5 77 232,4 127 227,4 177 222,4 227 217,4 78 232,3 128 227,3 178 222,3 228 217,3 79 232,2 129 227,2 179 222,2 229 217,2 80 232,1 130 227,1 180 222,1 230 217,1 81 232 131 227 181 222 231 217 82 231,9 132 226,9 182 221,9 232 216,9 83 231,8 133 226,8 183 221,8 233 216,8 84 231,7 134 226,7 184 221,7 234 216,7 85 231,6 135 226,6 185 221,6 235 216,6 86 231,5 136 226,5 186 221,5 236 216,5 87 231,4 137 226,4 187 221,4 237 216,4 88 231,3 138 226,3 188 221,3 238 216,3 89 231,2 139 226,2 189 221,2 239 216,2 90 231,1 140 226,1 190 221,1 240 216,1 91 231 141 226 191 221 241 216 92 230,9 142 225,9 192 220,9 242 215,9 93 230,8 143 225,8 193 220,8 243 215,8 143 STT Cao trình STT Cao trình 44 235,7 94 230,7 45 235,6 95 230,6 46 235,5 96 230,5 47 235,4 97 230,4 48 235,3 98 230,3 49 235,2 99 230,2 50 235,1 100 230,1 STT Cao trình 144 225,7 145 225,6 146 225,5 147 225,4 148 225,3 149 225,2 150 225,1 144 STT Cao trình 194 220,7 195 220,6 196 220,5 197 220,4 198 220,3 199 220,2 200 220,1 STT Cao trình 244 215,7 245 215,6 246 215,5 247 215,4 248 215,3 249 215,2 250 215,1 251 215 PL17 Bảng mốc chia lưới thượng lưu hồ chứa Cửa Đạt STT Cao trình STT Cao trình STT Cao trình STT Cao trình STT Cao trình STT Cao trình 112 71 105 141 98 211 91 281 84 351 77 111.9 72 104.9 142 97.9 212 90.9 282 83.9 352 76.9 111.8 73 104.8 143 97.8 213 90.8 283 83.8 353 76.8 111.7 74 104.7 144 97.7 214 90.7 284 83.7 354 76.7 111.6 75 104.6 145 97.6 215 90.6 285 83.6 355 76.6 111.5 76 104.5 146 97.5 216 90.5 286 83.5 356 76.5 111.4 77 104.4 147 97.4 217 90.4 287 83.4 357 76.4 111.3 78 104.3 148 97.3 218 90.3 288 83.3 358 76.3 111.2 79 104.2 149 97.2 219 90.2 289 83.2 359 76.2 10 111.1 80 104.1 150 97.1 220 90.1 290 83.1 360 76.1 11 111 81 104 151 97 221 90 291 83 361 76 12 110.9 82 103.9 152 96.9 222 89.9 292 82.9 362 75.9 13 110.8 83 103.8 153 96.8 223 89.8 293 82.8 363 75.8 14 110.7 84 103.7 154 96.7 224 89.7 294 82.7 364 75.7 15 110.6 85 103.6 155 96.6 225 89.6 295 82.6 365 75.6 16 110.5 86 103.5 156 96.5 226 89.5 296 82.5 366 75.5 17 110.4 87 103.4 157 96.4 227 89.4 297 82.4 367 75.4 18 110.3 88 103.3 158 96.3 228 89.3 298 82.3 368 75.3 19 110.2 89 103.2 159 96.2 229 89.2 299 82.2 369 75.2 20 110.1 90 103.1 160 96.1 230 89.1 300 82.1 370 75.1 21 110 91 103 161 96 231 89 301 82 371 75 22 109.9 92 102.9 162 95.9 232 88.9 302 81.9 372 74.9 23 109.8 93 102.8 163 95.8 233 88.8 303 81.8 373 74.8 24 109.7 94 102.7 164 95.7 234 88.7 304 81.7 374 74.7 25 109.6 95 102.6 165 95.6 235 88.6 305 81.6 375 74.6 26 109.5 96 102.5 166 95.5 236 88.5 306 81.5 376 74.5 27 109.4 97 102.4 167 95.4 237 88.4 307 81.4 377 74.4 28 109.3 98 102.3 168 95.3 238 88.3 308 81.3 378 74.3 29 109.2 99 102.2 169 95.2 239 88.2 309 81.2 379 74.2 30 109.1 100 102.1 170 95.1 240 88.1 310 81.1 380 74.1 31 109 101 102 171 95 241 88 311 81 381 74 32 108.9 102 101.9 172 94.9 242 87.9 312 80.9 382 73.9 33 108.8 103 101.8 173 94.8 243 87.8 313 80.8 383 73.8 34 108.7 104 101.7 174 94.7 244 87.7 314 80.7 384 73.7 35 108.6 105 101.6 175 94.6 245 87.6 315 80.6 385 73.6 36 108.5 106 101.5 176 94.5 246 87.5 316 80.5 386 73.5 37 108.4 107 101.4 177 94.4 247 87.4 317 80.4 387 73.4 38 108.3 108 101.3 178 94.3 248 87.3 318 80.3 388 73.3 39 108.2 109 101.2 179 94.2 249 87.2 319 80.2 389 73.2 40 108.1 110 101.1 180 94.1 250 87.1 320 80.1 390 73.1 41 108 111 101 181 94 251 87 321 80 391 73 42 107.9 112 100.9 182 93.9 252 86.9 322 79.9 43 107.8 113 100.8 183 93.8 253 86.8 323 79.8 145 STT Cao trình STT Cao trình STT Cao trình STT Cao trình STT Cao trình 44 107.7 114 100.7 184 93.7 254 86.7 324 79.7 45 107.6 115 100.6 185 93.6 255 86.6 325 79.6 46 107.5 116 100.5 186 93.5 256 86.5 326 79.5 47 107.4 117 100.4 187 93.4 257 86.4 327 79.4 48 107.3 118 100.3 188 93.3 258 86.3 328 79.3 49 107.2 119 100.2 189 93.2 259 86.2 329 79.2 50 107.1 120 100.1 190 93.1 260 86.1 330 79.1 51 107 121 100 191 93 261 86 331 79 52 106.9 122 99.9 192 92.9 262 85.9 332 78.9 53 106.8 123 99.8 193 92.8 263 85.8 333 78.8 54 106.7 124 99.7 194 92.7 264 85.7 334 78.7 55 106.6 125 99.6 195 92.6 265 85.6 335 78.6 56 106.5 126 99.5 196 92.5 266 85.5 336 78.5 57 106.4 127 99.4 197 92.4 267 85.4 337 78.4 58 106.3 128 99.3 198 92.3 268 85.3 338 78.3 59 106.2 129 99.2 199 92.2 269 85.2 339 78.2 60 106.1 130 99.1 200 92.1 270 85.1 340 78.1 61 106 131 99 201 92 271 85 341 78 62 105.9 132 98.9 202 91.9 272 84.9 342 77.9 63 105.8 133 98.8 203 91.8 273 84.8 343 77.8 64 105.7 134 98.7 204 91.7 274 84.7 344 77.7 65 105.6 135 98.6 205 91.6 275 84.6 345 77.6 66 105.5 136 98.5 206 91.5 276 84.5 346 77.5 67 105.4 137 98.4 207 91.4 277 84.4 347 77.4 68 105.3 138 98.3 208 91.3 278 84.3 348 77.3 69 105.2 139 98.2 209 91.2 279 84.2 349 77.2 70 105.1 140 98.1 210 91.1 280 84.1 350 77.1 146 STT Cao trình PL18 đồ hệ thống hồ chứa lưu vực sông Mã 147 PL19 Mã code phần chương trình tính tốn tìm biên đảm bảo phát Qc For nam_Qc = To My.Computer.FileSystem.WriteAllText(FileName, CStr(nam_Qc) + Chr(9) + Chr(9) & vbCrLf, True) My.Computer.FileSystem.WriteAllText(FileName_CD, CStr(nam_Qc) + Chr(9) + Chr(9) & vbCrLf, True) My.Computer.FileSystem.WriteAllText(FileName_Qc_HN, CStr(nam_Qc) + Chr(9) + Chr(9) & vbCrLf, True) My.Computer.FileSystem.WriteAllText(FileName_Qc_CD, CStr(nam_Qc) + Chr(9) + Chr(9) & vbCrLf, True) For i = To 47 For j = To 12 sai_so_Qc(j) = 10 * 10 ^ Next j = 12 Z_cuoi_HN = 218.5 V_cuoi_HN = nsZW_HN(Z_cuoi_HN) list_MN_HN = CStr(Z_cuoi_HN) list_Qc_HN = "" Z_cuoi_CD = 96.5 V_cuoi_CD = nsZW_CD(Z_cuoi_CD) list_MN_CD = CStr(Z_cuoi_CD) list_Qc_CD = "" While j > For k = k_min(j - 1) To k_max(j - 1) Z_dau_HN = 240 - (k - 1) / 10 V_dau_HN = nsZW_HN(Z_dau_HN) deltaQ_HN = (V_cuoi_HN - V_dau_HN) / 2.62 Qpd_HN = Qtn(i, j) - - deltaQ_HN If Qpd_HN >= Then Zhl_HN = nsQZha_HN(Qpd_HN) Hpd_HN = nsVZ_HN((V_dau_HN + V_cuoi_HN) / 2) - Zhl_HN nsQHw_HN(Qpd_HN) Npd_HN = Tim_Min(Nkd_HN(Hpd_HN), 8.5 * Qpd_HN * Hpd_HN / 1000) Epd_HN = 730 * Npd_HN / 1000 sai_so = Math.Abs(Epd_HN - Qc_HN(nam_Qc, j)) If sai_so < sai_so_Qc(j) Then sai_so_Qc(j) = sai_so Z_cuoi_HN = Z_dau_HN Q_xuong = Qpd_HN + Qcc_HN = Epd_HN End If End If Next sai_so_Qc(j) = * 10 ^ For l = l_min(j - 1) To l_max(j - 1) Z_dau_CD = 112 - (l - 1) / 10 V_dau_CD = nsZW_CD(Z_dau_CD) deltaQ_CD = (V_cuoi_CD - V_dau_CD) / 2.62 Qpd_CD = Q_khu_giua(i, j) + Q_xuong - deltaQ_CD - Q_doc_cay(j) If Qpd_CD >= Then Zhl_CD = nsQZha_CD(Qpd_CD) Hpd_CD = nsVZ_CD((V_dau_CD + V_cuoi_CD) / 2) - Zhl_CD nsQHw_CD(Qpd_CD) Npd_CD = Tim_Min(Nkd_CD(Hpd_CD), 8.5 * Qpd_CD * Hpd_CD / 1000) Epd_CD = 730 * Npd_CD / 1000 sai_so = Math.Abs(Epd_CD - Qc_CD(nam_Qc, j)) If sai_so < sai_so_Qc(j) Then sai_so_Qc(j) = sai_so Z_cuoi_CD = Z_dau_CD 148 Qcc_CD = Epd_CD End If End If Next j = j - list_MN_HN = CStr(Z_cuoi_HN) + Chr(9) + list_MN_HN list_Qc_HN = CStr(Qcc_HN) + Chr(9) + list_Qc_HN V_cuoi_HN = nsZW_HN(Z_cuoi_HN) list_MN_CD = CStr(Z_cuoi_CD) + Chr(9) + list_MN_CD V_cuoi_CD = nsZW_CD(Z_cuoi_CD) list_Qc_CD = CStr(Qcc_CD) + Chr(9) + list_Qc_CD End While My.Computer.FileSystem.WriteAllText(FileName, Chr(9) + Chr(9) + Chr(9) + list_MN_HN & vbCrLf, True) My.Computer.FileSystem.WriteAllText(FileName_CD, Chr(9) + Chr(9) + Chr(9) + list_MN_CD & vbCrLf, True) My.Computer.FileSystem.WriteAllText(FileName_Qc_HN, Chr(9) + Chr(9) + Chr(9) + list_Qc_HN & vbCrLf, True) My.Computer.FileSystem.WriteAllText(FileName_Qc_CD, Chr(9) + Chr(9) + Chr(9) + list_Qc_CD & vbCrLf, True) Next Next 149 PL20 Phần xác định hệ số K theo thực tế vận hành NMTĐ Hủa Na Tháng 1-2014 2-2014 3-2014 4-2014 5-2014 6-2014 7-2014 Z đầu m 240.02 239.68 236.375 226.948 221.416 216.46 217.928 Z cuối deltaV deltaQ Qđến 3 m triệu m m /s m3/s 239.68 -6.86164 -2.61895 39.14197 236.375 -66.6992 -25.4577 31.7762 226.948 -164.998 -62.9762 27.385 221.416 -78.2647 -29.872 29.01725 216.46 -58.3188 -22.2591 27.59957 217.928 16.34273 6.237681 79.33905 223.125 64.7981 24.7321 136.9302 Qphát m3/s 33.76092 49.2339 82.36117 50.88928 41.85866 65.10137 104.1981 Vtb triệu m3 566.3229 529.5425 413.6942 292.063 223.7712 202.7832 243.3536 Ztb m 239.85 238.0275 231.9452 224.3464 219.0793 217.194 220.6988 Zhl m 120.0673 120.4375 120.9156 120.4642 120.2722 120.6933 121.1529 hw m 0.256414 0.553146 1.493266 0.589564 0.390891 0.945592 2.391507 Hpd m 119.5263 117.0369 109.5363 103.2927 98.41618 95.55512 97.1544 K_thực 11.38217 11.3306 9.942678 10.58414 10.69463 10.3225 9.976532 E_thực MWh 34172400 43874200 66735516 40057500 32778600 46234000 75140600 PL21 Thống kê số bán điện hàng tháng thực tế vận hành NMTĐ Hủa Na Số bán điện tháng thực tế vận hành NMTĐ Hủa Na 800 700 600 500 2013 2014 400 2015 2016 300 2017 2018 200 100 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PL22 Kiểm định chương trình với 12 hàm mục tiêu khác Hàm mục tiêu B năm hồ lớn E năm hồ lớn B kiệt hồ lớn E kiệt hồ lớn B năm Hủa Na lớn E năm Hủa Na lớn B kiệt Hủa Na lớn E kiệt Hủa Na lớn B năm Cửa Đạt lớn E năm Cửa Đạt lớn B kiệt Cửa Đạt lớn E kiệt Cửa Đạt lớn B năm tổng B năm Hủa Na B năm Cửa Đạt B kiệt tổng B kiệt Hủa Na B kiệt Cửa Đạt tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng E năm tổng triệu kWh E năm Hủa Na E năm Cửa Đạt triệu kWh triệu kWh E kiêt tổng triệu kWh E kiêt Hủa Na E kiêt Cửa Đạt triệu kWh triệu kWh 1076.85 674.50 402.35 629.29 349.25 280.03 1223.13 704.88 518.25 643.26 314.51 328.75 1061.22 666.71 394.50 581.03 331.65 249.37 1244.59 712.39 532.20 605.91 303.15 302.76 1067.70 671.70 396.00 646.24 354.06 292.18 1198.46 697.86 500.60 656.61 316.68 339.93 1063.15 669.20 393.95 642.53 353.60 288.92 1202.81 699.61 503.20 658.22 317.98 340.24 1068.40 680.51 387.89 618.55 357.32 261.23 1207.75 701.28 506.47 627.02 316.32 310.70 1055.88 668.28 387.60 574.51 331.11 243.40 1240.13 715.56 524.57 600.36 303.12 297.24 1066.34 677.60 388.74 638.69 358.96 279.73 1194.32 698.36 495.97 646.16 317.79 328.37 1058.93 673.54 385.38 626.52 356.57 269.94 1206.83 705.49 501.34 644.80 321.99 322.81 1072.09 666.85 405.24 623.78 344.31 279.47 1224.30 701.81 522.49 638.49 310.66 327.82 1057.36 660.41 396.95 582.20 331.85 250.35 1237.46 702.01 535.45 606.46 303.02 303.43 1067.23 665.25 401.98 642.88 349.15 293.73 1204.31 695.57 508.74 654.66 313.36 341.30 1063.86 663.83 400.03 640.76 348.81 291.95 1205.44 695.06 510.38 655.86 313.51 342.35 ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LÊ QUỐC HƢNG NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN CÁC HỒ CHỨA BẬC THANG TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH, ÁP DỤNG CHO LƢU VỰC SÔNG CHU Chun ngành:... quan nghiên cứu vận hành bậc thang hồ chứa thị trƣờng điện cạnh tranh: Chƣơng giới thiệu hồ chứa bậc thang hồ chứa phát điện nói chung thơng tin bậc thang hồ chứa lƣu vực sông Chu Giới thiệu... tốn, vận hành điều tiết cần có sở dựa giá bán biến động theo thị trƣờng Do vậy, đề tài luận án Nghiên cứu sở khoa học nâng cao hiệu vận hành phát điện hồ chứa bậc thang thị trường điện cạnh tranh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả vận hành phát điện các hồ chứa bậc thang trong thị trường điện cạnh tranh, áp dụng cho lưu vực sông chu, Nghiên cứu cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả vận hành phát điện các hồ chứa bậc thang trong thị trường điện cạnh tranh, áp dụng cho lưu vực sông chu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn