Bai tap nhiem vu 2 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếu

13 104 0
  • Loading ...
1/13 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:04

Bai tap nhiem vu 2 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 2 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 2 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 2 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 2 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 2 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 2 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 2 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 2 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếu Bài tập: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch Nhiệm vụ: Tính tốn thay đổi ứng suất hữu hiệu lún theo thời gian Câu 1: Vẽ biểu đồ phân bố ứng suất hữu hiệu theo độ sâu σ’0(z) trước đắp lớp cát bùn vẽ biểu đồ phân bố ứng suất hữu hiệu theo độ sâu σ’(z) sau đắp lớp cát bùn, hoàn tất cố kết Chia lớp đất sét bùn thành 10 lớp nhỏ, lớp nhỏ dày 1.5m - Ứng suất hữu hiệu theo độ sâu trước chất tải: + Lớp 1: σ o' 1( z ) = σ − u1 = 15.1*1.5 − 10*1.5 = 7.65kN / m + Lớp 2: σ o' 2( z ) = σ o' 1( z ) + (σ − u2 ) = 7.65 + (15.1*1.5 − 10*1.5) = 15.3kN / m + Lớp 3: σ o' 3( z ) = σ o' 2( z ) + (σ − u3 ) = 15.3 + (15.1*1.5 − 10*1.5) = 22.95kN / m + Lớp 4: σ o' 4( z ) = σ o' 3( z ) + (σ − u4 ) = 22.95 + (15.1*1.5 − 10*1.5) = 30.6kN / m + Lớp 5: σ o' 5( z ) = σ o' 4( z ) + (σ − u5 ) = 30.6 + (15.1*1.5 − 10*1.5) = 38.25kN / m + Lớp 6: σ o' 6( z ) = σ o' 5( z ) + (σ − u6 ) = 38.25 + (15.1*1.5 − 10*1.5) = 45.9kN / m + Lớp 7: σ o' 7( z ) = σ o' 6( z ) + (σ − u7 ) = 45.9 + (15.1*1.5 − 10*1.5) = 53.55kN / m + Lớp 8: σ o' 8( z ) = σ o' 7( z ) + (σ − u8 ) = 53.55 + (15.1*1.5 − 10*1.5) = 61.2kN / m + Lớp 9: σ o' 9( z ) = σ o' 8( z ) + (σ − u9 ) = 61.2 + (15.1*1.5 − 10*1.5) = 68.85kN / m + Lớp 10: σ o' 10( z ) = σ o' 9( z ) + (σ 10 − u10 ) = 68.85 + (15.1*1.5 − 10*1.5) = 76.5kN / m - Ứng suất hữu hiệu theo độ sâu sau chất tải: gia tăng ứng suất hữu hiệu ∆σ = 19.6*5 = 98kN/m2 + Lớp 1: σ 1(' z ) = σ o' 1( z ) + ∆σ = 7.65 + 98 = 105.65kN / m + Lớp 2: σ 2(' z ) = σ o' 2( z ) + ∆σ = 15.3 + 98 = 113.3kN / m + Lớp 3: σ 3(' z ) = σ o' 3( z ) + ∆σ = 22.95 + 98 = 120.95kN / m2 + Lớp 4: σ 4(' z ) = σ o' 4( z ) + ∆σ = 30.6 + 98 = 128.6kN / m + Lớp 5: σ 5(' z ) = σ o' 5( z ) + ∆σ = 38.25 + 98 = 136.25kN / m + Lớp 6: σ 6(' z ) = σ o' 6( z ) + ∆σ = 45.9 + 98 = 143.9kN / m + Lớp 7: σ 7(' z ) = σ o' 7( z ) + ∆σ = 53.55 + 98 = 151.55kN / m ' ' + Lớp 8: σ 8( z ) = σ o8( z ) + ∆σ = 61.2 + 98 = 159.2kN / m Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch ' ' + Lớp 9: σ 9( z ) = σ o 9( z ) + ∆σ = 68.85 + 98 = 166.85kN / m ' ' + Lớp 10: σ 10( z ) = σ o10( z ) + ∆σ = 76.5 + 98 = 174.5kN / m Bảng tổng hợp ứng suất hữu hiệu trước sau đắp lớp cát bùn, hoàn tất cố kết Biểu đồ phân bố ứng suất hữu hiệu theo độ sâu σ ’0(z) σ ’(z) Câu 2: Tính lún cuối mặt lượng đất đắp: Lớp 1: 1/ Ứng suất hữu hiệu trước chất tải điểm giữa: σ o' 7.65 ' σ o1(1/2) = = = 3.825kN / m 2 2/ Ứng suất hữu hiệu sau chất tải: σ '1 = σ o' 1(1/2) + ∆σ = 3.825 + 98 = 101.825kN / m Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lgσ’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: σ’p1 = σ’01(1/2) = 3.825 kN/m2 5/ Chập σ’01(1/2) σ’1 lên đường e - lgσ’, tính ∆e1: so sánh ta có σ’1 > σ ’p1 ⇒ ∆e1 = Cc1 *(log(σ 1' ) − log(σ '01(1/2) )) = 0.36*(log(101.825) − log(3.825)) = 0.5131 6/ Lún cuối cùng: Sc1 = ∆e1 * H1 = 0.5131 *1.5 = 0.3665 m + e0 Lớp 2: + 1.1 1/ Ứng suất hữu hiệu trước chất tải điểm giữa: σ ' + σ o' 7.65 + 15.3 σ o' 2(1/2) = o1 = = 11.475kN / m 2 2/ Ứng suất hữu hiệu sau chất tải: σ '2 = σ o' 2(1/2) + ∆σ z = 11.475 + 98 = 109.475kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lgσ’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: σ’p2 = σ’02(1/2) = 11.475 kN/m2 5/ Chập σ’02(1/2) σ’2 lên đường e - lgσ’, tính ∆e2: so sánh ta có σ’2 > σ ’p2 ⇒ ∆e2 = Cc *(log(σ ' ) − log(σ '02(1/2) )) = 0.36*(log(109.475) − log(11.475)) = 0.3526 6/ Lún cuối cùng: Sc = ∆e2 0.3526 * H2 = *1.5 = 0.2519 m + e0 + 1.1 Lớp 3: 1/ Ứng suất hữu hiệu trước chất tải điểm giữa: σ ' + σ o' 15.3 + 22.95 σ o' 3(1/2) = o = = 19.125kN / m 2 2/ Ứng suất hữu hiệu sau chất tải: σ '3 = σ o' 3(1/2) + ∆σ z = 19.125 + 98 = 117.125kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lgσ’ Ứng suất tiền cố kết: σ’p3 = σ’03(1/2) = 19.125kN/m2 5/ Chập σ’03(1/2) σ’3 lên đường e - lgσ’, tính ∆e3: so sánh ta có σ’3 > σ ’p3 ⇒ ∆e3 = Cc *(log(σ 3' ) − log(σ '03(1/2) )) = 0.36*(log(117.125) − log(19.125)) = 0.2833 6/ Lún cuối cùng: Sc = ∆e3 0.2833 * H3 = *1.5 = 0.2024 m + e0 + 1.1 Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch Lớp 4: 1/ Ứng suất hữu hiệu trước chất tải điểm giữa: σ ' + σ o' 22.95 + 30.6 σ o' 4(1/2) = o = = 26.775kN / m 2 2/ Ứng suất hữu hiệu sau chất tải: σ '4 = σ o' 4(1/2) + ∆σ z = 26.775 + 98 = 124.775kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lgσ’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: σ’p4 = σ’04(1/2) = 26.775kN/m2 5/ Chập σ’04(1/2) σ’4 lên đường e - lgσ’, tính ∆e4: so sánh ta có σ’4 > σ ’p4 ⇒ ∆e4 = Cc *(log(σ ' ) − log(σ '04(1/2) )) = 0.36*(log(124.775) − log(26.775)) = 0.2406 6/ Lún cuối cùng: Sc = ∆e4 0.2406 * H4 = *1.5 = 0.1719 m + e0 + 1.1 Lớp 5: 1/ Ứng suất hữu hiệu trước chất tải điểm giữa: σ ' + σ o' 30.6 + 38.25 σ o' 5(1/2) = o = = 34.425kN / m 2 2/ Ứng suất hữu hiệu sau chất tải: σ '5 = σ o' 5(1/2) + ∆σ z = 34.425 + 98 = 132.425kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lgσ’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: σ’p5 = σ’05(1/2) = 34.425kN/m2 5/ Chập σ’05(1/2) σ’5 lên đường e - lgσ’, tính ∆e5: so sánh ta có σ’5 > σ ’p5 ⇒ ∆e5 = Cc *(log(σ 5' ) − log(σ '05(1/2) )) = 0.36*(log(132.425) − log(34.425)) = 0.2106 6/ Lún cuối cùng: Sc = ∆e5 0.2106 * H5 = *1.5 = 0.1504 m + e0 + 1.1 Lớp 6: 1/ Ứng suất hữu hiệu trước chất tải điểm giữa: σ ' + σ o' 38.25 + 45.9 σ o' 6(1/2) = o = = 42.075kN / m 2 2/ Ứng suất hữu hiệu sau chất tải: σ '6 = σ o' 6(1/2) + ∆σ z = 42.075 + 98 = 140.075kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lgσ’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: σ’p6 = σ’06(1/2) = 42.075kN/m2 Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch 5/ Chập σ’06(1/2) σ’6 lên đường e - lgσ’, tính ∆e6: so sánh ta có σ’6 >σ ’p6 ⇒ ∆e6 = Cc *(log(σ ' ) − log(σ '06(1/2) )) = 0.36*(log(140.075) − log(42.075)) = 0.188 6/ Lún cuối cùng: Sc = ∆e6 0.188 * H6 = *1.5 = 0.1343m + e0 + 1.1 Lớp 7: 1/ Ứng suất hữu hiệu trước chất tải điểm giữa: σ o' + σ o' 45.9 + 53.55 ' σ o 7(1/2) = = = 49.725kN / m 2 2/ Ứng suất hữu hiệu sau chất tải: σ '7 = σ o' 7(1/2) + ∆σ z = 49.725 + 98 = 147.725kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lgσ’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: σ’p7 = σ’07(1/2) = 49.725kN/m2 5/ Chập σ’07(1/2) σ’7 lên đường e - lgσ’, tính ∆e7: so sánh ta có σ’7 > σ ’p7 ⇒ ∆e7 = Cc *(log(σ ' ) − log(σ '07(1/2) )) = 0.36*(log(147.725) − log(49.725)) = 0.1702 6/ Lún cuối cùng: Sc = ∆e7 0.1702 * H7 = *1.5 = 0.1216 m + e0 + 1.1 Lớp 8: 1/ Ứng suất hữu hiệu trước chất tải điểm giữa: σ ' + σ o' 53.55 + 61.2 σ o' 8(1/2) = o = = 57.375kN / m 2 2/ Ứng suất hữu hiệu sau chất tải: σ '8 = σ o' 8(1/2) + ∆σ z = 57.375 + 98 = 155.375kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lgσ’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: σ’p8 = σ’08(1/2) = 57.375kN/m2 5/ Chập σ’08(1/2) σ’8 lên đường e - lgσ’, tính ∆e8: so sánh ta có σ’8 > σ ’p8 ⇒ ∆e8 = Cc *(log(σ 8' ) − log(σ '08(1/2) )) = 0.36*(log(155.375) − log(57.375)) = 0.1558 6/ Lún cuối cùng: Sc8 = ∆e8 0.1558 * H8 = *1.5 = 0.1113m + e0 + 1.1 Lớp 9: 1/ Ứng suất hữu hiệu trước chất tải điểm giữa: σ o' + σ o' 61.2 + 68.85 ' σ o 9(1/2) = = = 65.025kN / m 2 2/ Ứng suất hữu hiệu sau chất tải: Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch σ '9 = σ o' 9(1/2) + ∆σ z = 65.025 + 98 = 163.025kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lgσ’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: σ’p9 = σ’09(1/2) = 65.025kN/m2 5/ Chập σ’09(1/2) σ’9 lên đường e - lgσ’, tính ∆e9: so sánh ta có σ’9 > σ ’p9 ⇒ ∆e9 = Cc *(log(σ ' ) − log(σ '09(1/2) )) = 0.36*(log(163.025) − log(65.025)) = 0.1437 6/ Lún cuối cùng: Sc = ∆e9 0.1437 * H9 = *1.5 = 0.1026 m + e0 + 1.1 Lớp 10: 1/ Ứng suất hữu hiệu trước chất tải điểm giữa: σ ' + σ o' 10 68.85 + 76.5 σ o' 10(1/2) = o9 = = 72.675kN / m 2 2/ Ứng suất hữu hiệu sau chất tải: σ '10 = σ o' 10(1/2) + ∆σ z = 72.675 + 98 = 170.675kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lgσ’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: σ’p10 = σ’010(1/2) = 72.675kN/m2 5/ Chập σ’010(1/2) σ’10 lên đường e - lgσ’, tính ∆e10: so sánh ta có σ’10 > σ ’p10 ⇒ ∆e10 = Cc10 *(log(σ 10 ' ) − log(σ '010(1/2) )) = 0.36*(log(170.675) − log(72.675)) = 0.1335 6/ Lún cuối cùng: Sc10 = ∆e10 0.1335 * H10 = *1.5 = 0.0954 m + e0 + 1.1 Vậy độ lún cuối mặt tự nhiên: Sc = Sc1+ Sc2+ Sc3+ Sc4 + Sc5 + Sc6+ Sc7 + Sc8 + Sc9+ Sc10 = (0.3665+ 0.2519 + 0.2024 + 0.1719 + 0.1504 + 0.1343 + 0.1216 + 0.1113 + 0.1026 + 0.0954)m = 1.7083 m Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch Bảng tổng hợp độ lún cuối Câu 3: Vẽ biểu đồ lún mặt theo thời gian (m – năm): Chọn mốc thời gian: t1= 0.25 năm, t2= 0.5 năm, t3= năm, t4= năm, t5= năm, t6= năm, t7= năm, t8= năm, t9= 15 năm t10= 25 năm Hệ số cố kết: Cv = 0.858 m2/năm Chiều dài đường thấm: Hdr = H/2 = 15/2 = 7.5m - Tại t1= 0.25 năm: + Tham số thời gian: T1 = Cv 0.858 * t1 = *0.25 = 0.0038 H dr 7.52 + Độ cố kết trung bình Uavg1: dựa vào T1 vừa tính, nội suy từ bảng hình 8.9 (b) trang 157 (Sivakugan Das 2010) Uavg1 = 1.92% + Lún theo thời gian: St1 = Uavg1*Sc =1.92%*1.7083 = 0.0328 m - Tại t2= 0.5 năm: Tương tự ta được: T2 = Cv 0.858 * t2 = *0.5 = 0.0076 H dr 7.52 + Tham số thời gian: + Độ cố kết trung bình: Uavg2 = 3.83% + Lún theo thời gian: St2 = Uavg1*Sc =3.83%*1.7083 = 0.0654 m - Tại t3= năm: Tương tự ta được: T3 = Cv 0.858 * t3 = *1 = 0.0153 H dr 7.52 + Tham số thời gian: + Độ cố kết trung bình: Uavg3 = 7.71% + Lún theo thời gian: St3 = Uavg3*Sc =7.71%*1.7083 = 0.1317 m Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập: Cơng trình đất yếu - Tại t4= năm: Tương tự ta được: T4 = GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch Cv 0.858 * t4 = * = 0.0305 H dr 7.52 + Tham số thời gian: + Độ cố kết trung bình: Uavg4 = 15.37% + Lún theo thời gian: St4 = Uavg4*Sc =15.37%*1.7083 = 0.2626 m - Tại t5= năm: Tương tự ta được: T5 = Cv 0.858 * t5 = *3 = 0.0458 H dr 7.52 + Tham số thời gian: + Độ cố kết trung bình: Uavg5 = 23.08% + Lún theo thời gian: St5 = Uavg5*Sc =23.08%*1.7083 = 0.3943 m - Tại t6= năm: Tương tự ta được: T6 = Cv 0.858 * t6 = * = 0.061 H dr 7.52 + Tham số thời gian: + Độ cố kết trung bình: Uavg6 = 27.51% + Lún theo thời gian: St6 = Uavg6*Sc =27.51%*1.7083 = 0.470 m - Tại t7= năm: Tương tự ta được: T7 = Cv 0.858 * t7 = *6 = 0.0915 H dr 7.52 + Tham số thời gian: + Độ cố kết trung bình: Uavg7 = 33.92% + Lún theo thời gian: St7 = Uavg7*Sc =33.92%*1.7083 = 0.5795 m - Tại t8= năm: Tương tự ta được: T8 = Cv 0.858 * t8 = *8 = 0.122 H dr 7.52 + Tham số thời gian: + Độ cố kết trung bình: Uavg8 = 38.94% + Lún theo thời gian: St8 = Uavg8*Sc =38.94%*1.7083 = 0.6652 m - Tại t9= 15 năm: Tương tự ta được: T9 = Cv 0.858 * t9 = *15 = 0.2288 H dr 7.52 + Tham số thời gian: + Độ cố kết trung bình: Uavg9 = 53.54% + Lún theo thời gian: St9 = Uavg9*Sc =53.54%*1.7083 = 0.9146 m Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập: Cơng trình đất yếu - Tại t10= 25 năm: Tương tự ta được: T10 = GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch Cv 0.858 * t10 = * 25 = 0.3813 H dr 7.52 + Tham số thời gian: + Độ cố kết trung bình: Uavg10 = 68.21% + Lún theo thời gian: St10 = Uavg10*Sc =68.21%*1.7083 = 1.1652 m Bảng tổng hợp lún theo thời gian (m-năm) Biểu đồ lún theo thời gian Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch Câu 4: Vẽ biểu đồ phân bố ứng suất hữu hiệu: theo độ sâu σ’(z) độ cố kết trung bình Uavg=50% Từ Uavg=50% tra bảng hình 8.9 (b) trang 157 (Sivakugan Das, 2010) T = 0.197 Tại độ sâu Z: + Tại Z=1.5m: Z 1.5 - Tham số hình học: H = 7.5 = 0.2 dr - Tra bảng hình 8.9 (a) trang 157 (Sivakugan Das, 2010) Uz = 0.75 - Áp lực nước lổ rỗng dư: ∆u = ∆u0 - Uz* ∆ u0 = 98 – 0.75*98 = 24.5 kN/m2 - Lượng thay đổi ứng suất hữu hiệu: ∆σ' = ∆σ - ∆ u = 98 – 24.5 = 73.5 kN/ m2 - Ứng suất hữu hiệu: σ' = σ ’01 + ∆σ' = 7.65 + 73.5 = 81.15 kN/ m2 + Tại Z=3m: Z - Tham số hình học: H = 7.5 = 0.4 dr - Tra bảng hình 8.9 (a) trang 157 (Sivakugan Das 2010) Uz = 0.55 - Áp lực nước lổ rỗng dư: ∆u = ∆u0 - Uz* ∆ u0 = 98 – 0.55*98 = 44.1 kN/m2 - Lượng thay đổi ứng suất hữu hiệu: ∆σ' = ∆σ - ∆u = 98 – 44.1 = 53.9 kN/ m2 - Ứng suất hữu hiệu: σ' = σ ’02+ ∆σ' = 15.3 + 53.9 = 69.2 kN/ m2 + Tại Z=4.5m: Z 4.5 - Tham số hình học: H = 7.5 = 0.6 dr - Tra bảng hình 8.9 (a) trang 157 (Sivakugan Das 2010) Uz = 0.375 - Áp lực nước lổ rỗng dư: ∆u = ∆u0 - Uz* ∆ u0 = 98 – 0.375*98 = 61.25 kN/m2 - Lượng thay đổi ứng suất hữu hiệu: ∆σ' = ∆σ - ∆ u = 98 – 61.25 = 36.75 kN/ m2 - Ứng suất hữu hiệu: σ' = σ ’03 + ∆σ ' = 22.95 + 36.75 = 59.7 kN/ m2 + Tại Z=6m: Z - Tham số hình học: H = 7.5 = 0.8 dr - Tra bảng hình 8.9 (a) trang 157 (Sivakugan Das 2010) Uz = 0.27 - Áp lực nước lổ rỗng dư: ∆u = ∆u0 - Uz* ∆ u0 = 98 – 0.27*98 = 71.54 kN/m2 Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang 10 Bài tập: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch - Lượng thay đổi ứng suất hữu hiệu: ∆σ' = ∆σ - ∆ u = 98 – 71.54 = 26.46 kN/ m2 - Ứng suất hữu hiệu: σ' = σ ’04 + ∆σ ' = 30.6 + 26.46 = 57.06 kN/ m2 + Tại Z=7.5m: Z 7.5 - Tham số hình học: H = 7.5 = dr - Tra bảng hình 8.9 (a) trang 157 (Sivakugan Das 2010) Uz = 0.22 - Áp lực nước lổ rỗng dư: ∆u = ∆u0 - Uz* ∆ u0 = 98 – 0.22*98 = 76.44 kN/m2 - Lượng thay đổi ứng suất hữu hiệu: ∆σ' = ∆σ - ∆u = 98 – 76.44 = 21.56 kN/ m2 - Ứng suất hữu hiệu: σ' = σ ’05 + ∆σ' = 38.25 + 21.56 = 59.81 kN/ m2 + Tại Z=9m: Z - Tham số hình học: H = 7.5 = 1.2 dr - Tra bảng hình 8.9 (a) trang 157 (Sivakugan Das 2010) Uz = 0.27 - Áp lực nước lổ rỗng dư: ∆u = ∆u0 - Uz* ∆ u0 = 98 – 0.27*98 = 71.54 kN/m2 - Lượng thay đổi ứng suất hữu hiệu: ∆σ' = ∆σ - ∆u = 98 – 71.54 = 26.46 kN/ m2 - Ứng suất hữu hiệu: σ' = σ ’06 + ∆σ ' = 45.9 + 26.46 = 72.36 kN/ m2 + Tại Z=10.5m: Z 10.5 - Tham số hình học: H = 7.5 = 1.4 dr - Tra bảng hình 8.9 (a) trang 157 (Sivakugan Das 2010) Uz = 0.375 - Áp lực nước lổ rỗng dư: ∆u = ∆u0 - Uz* ∆ u0 = 98 – 0.375*98 = 61.25 kN/m2 - Lượng thay đổi ứng suất hữu hiệu: ∆σ' = ∆σ - ∆u = 98 – 61.25 = 36.75 kN/ m2 - Ứng suất hữu hiệu: σ' = σ ’07 + ∆σ ' = 53.55 + 36.75 = 90.3 kN/ m2 + Tại Z=12m: Z 12 - Tham số hình học: H = 7.5 = 1.6 dr - Tra bảng hình 8.9 (a) trang 157 (Sivakugan Das 2010) Uz = 0.55 - Áp lực nước lổ rỗng dư: ∆u = ∆u0 - Uz* ∆ u0 = 98 – 0.55*98 = 44.1 kN/m2 - Lượng thay đổi ứng suất hữu hiệu: ∆σ' = ∆σ - ∆u = 98 – 44.1 = 53.9 kN/ m2 - Ứng suất hữu hiệu: σ' = σ ’08 + ∆σ ' = 61.2 + 53.9 = 115.1 kN/ m2 + Tại Z=13.5m: Z 13.5 = = 1.8 H dr 7.5 Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang 11 Bài tập: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch - Tham số hình học: - Tra bảng hình 8.9 (a) trang 157 (Sivakugan Das 2010) Uz = 0.75 - Áp lực nước lổ rỗng dư: ∆u = ∆u0 - Uz* ∆ u0 = 98 – 0.75*98 = 24.5 kN/m2 - Lượng thay đổi ứng suất hữu hiệu: ∆σ' = ∆σ - ∆u = 98 – 24.5 = 73.5 kN/ m2 - Ứng suất hữu hiệu: σ' = σ ’09 + ∆σ ' = 68.85 + 73.5 = 142.35 kN/ m2 + Tại Z=15m: Z 15 - Tham số hình học: H = 7.5 = dr - Tra bảng hình 8.9 (a) trang 157 (Sivakugan Das 2010) Uz = - Áp lực nước lổ rỗng dư: ∆u = ∆u0 - Uz* ∆ u0 = 98 – 1*98 = kN/m2 - Lượng thay đổi ứng suất hữu hiệu: ∆σ' = ∆σ - ∆u = 98 – = 98 kN/ m2 - Ứng suất hữu hiệu: σ' = σ ’010 + ∆σ' = 76.5 + 98 = 174.5 kN/ m2 Bảng tổng hợp ứng suất hữu hiệu Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang 12 Bài tập: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch Biểu đồ phân bố ứng suất hữu hiệu theo độ sâu σ ’(z) Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang 13 ... Ứng suất tiền cố kết: σ’p2 = σ’ 02( 1 /2) = 11.475 kN/m2 5/ Chập σ’ 02( 1 /2) σ 2 lên đường e - lgσ’, tính ∆e2: so sánh ta có σ 2 > σ ’p2 ⇒ ∆e2 = Cc *(log(σ ' ) − log(σ ' 02( 1 /2) )) = 0.36*(log(109.475)... 0.3 526 6/ Lún cuối cùng: Sc = ∆e2 0.3 526 * H2 = *1.5 = 0 .25 19 m + e0 + 1.1 Lớp 3: 1/ Ứng suất hữu hiệu trước chất tải điểm giữa: σ ' + σ o' 15.3 + 22 .95 σ o' 3(1 /2) = o = = 19. 125 kN / m 2 2/ Ứng... trước chất tải điểm giữa: σ ' + σ o' 22 .95 + 30.6 σ o' 4(1 /2) = o = = 26 .775kN / m 2 2/ Ứng suất hữu hiệu sau chất tải: σ '4 = σ o' 4(1 /2) + ∆σ z = 26 .775 + 98 = 124 .775kN / m 3/ Đường quan hệ ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap nhiem vu 2 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếu, Bai tap nhiem vu 2 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn