Bai tap nhiem vu 1 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếu

7 100 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:04

Bai tap nhiem vu 1 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 1 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 1 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 1 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 1 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 1 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếuBai tap nhiem vu 1 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếu Bài tập lớn: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch Nhiệm vụ: Tính lún cuối Câu 1: Chia đất thành lớp nhỏ hình toán gồm: lớp dày 1.5m, lớp dày 2m, lớp dày 3m, lớp dày 3m lớp dày 4m Lớp 1: 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'    u1  18.5*1.5   27.75kN / m - Ứng suất có hiệu trước chất tải điểm giữa: ' 27.75  o' 1(1/2)  o1   13.875kN / m 2 2/ Ứng suất có hiệu sau chất tải:  '1   o' 1(1/2)   z  13.875  19.2*3  71.475kN / m2 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lg’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p1 = ’01(1/2) =13.875 kN/m2 5/ Chập ’01(1/2) ’1 lên đường e - lg’, tính e1: so sánh ta có ’1’p1 � e1  Cc1 *(log( 1' )  log( '01(1/2) ))  0.0136*(log(71.475)  log(13.875))  0.01 6/ Lún cuối cùng: Sc1  Lớp 2: e1 0.01 * H1  *1.5  0.009 m  e01  0.7 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'   o'  (  u2 )  27.75  (19.5*  10* 2)  46.75kN / m2 - Ứng suất có hiệu trước chất tải điểm giữa:  '   o' 27.75  46.75  o' 2(1/2)  o1   37.25kN / m2 2 2/ Ứng suất có hiệu sau chất tải:  '2   o' 2(1/2)   z  37.25  19.2*3  94.85kN / m2 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lg’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p2 = ’02(1/2) =37.25 kN/m2 5/ Chập ’02(1/2) ’2 lên đường e - lg’, tính e2: so sánh ta có ’2’p2 � e2  Cc *(log( ' )  log( '02(1/2) ))  0.0136*(log(94.85)  log(37.25))  0.006 6/ Lún cuối cùng: Sc  e2 * H  0.006 *2  0.007 m  e02  0.7 Lớp 3: Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập lớn: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'   o'  (  u3 )  46.75  (16*3  10*3)  64.75kN / m - Ứng suất có hiệu trước chất tải điểm giữa:  '   o' 46.75  64.75  o' 3(1/2)  o   55.75kN / m 2 2/ Ứng suất có hiệu sau chất tải:  '3   o' 3(1/2)   z  55.75  19.2*3  113.35kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lg’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p3 = ’03(1/2) =55.75 kN/m2 5/ Chập ’03(1/2) ’3 lên đường e - lg’, tính e3: so sánh ta có ’3’p3 � e3  Cc *(log( 3' )  log( '03(1/2) ))  0.4*(log(113.35)  log(55.75))  0.123 6/ Lún cuối cùng: Sc  e3 0.123 * H3  *3  0.176 m  e03  1.1 Lớp 4: 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'   o'  (  u4 )  64.75  (16*3  10*3)  82.75kN / m - Ứng suất có hiệu trước chất tải điểm giữa:  '   o' 64.75  82.75  o' 4(1/2)  o   73.75kN / m 2 2/ Ứng suất có hiệu sau chất tải:  '4   o' 4(1/2)   z  73.75  19.2*3  131.35kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lg’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p4 = ’04(1/2) =73.75 kN/m2 5/ Chập ’04(1/2) ’4 lên đường e - lg’, tính e4: so sánh ta có ’4’p4 � e4  Cc *(log( ' )  log( '04(1/2) ))  0.4*(log(131.35)  log(73.75))  0.100 6/ Lún cuối cùng: Sc  e4 0.10 * H4  *3  0.143m  e04  1.1 Lớp 5: 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'   o'  (  u5 )  82.75  (16*  10*4)  106.75kN / m - Ứng suất có hiệu trước chất tải điểm giữa: Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập lớn: Cơng trình đất yếu  o' 5(1/2)  GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch  o'   o' 82.75  106.75   94.75kN / m 2 2/ Ứng suất có hiệu sau chất tải:  '5   o' 5(1/2)   z  94.75  19.2*3  152.35kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lg’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p5 = ’05(1/2) =94.75 kN/m2 5/ Chập ’05(1/2) ’5 lên đường e - lg’, tính e5: so sánh ta có ’5’p5 � e5  Cc *(log( ' )  log( '05(1/2) ))  0.4*(log(152.35)  log(94.75))  0.083 6/ Lún cuối cùng: Sc  e5 0.083 * H5  *  0.158m  e05  1.1 Vậy độ lún cuối mặt tự nhiên: Sc = Sc1+ Sc2+ Sc3+ Sc4+ Sc5 = (0.009 + 0.007 + 0.176 + 0.143 + 0.158)m = 0.493 m Chèn bảng tổng hợp excel vào Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập lớn: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch Câu 2: Chia đất thành lớp nhỏ hình toán gồm: lớp dày 2m, lớp dày 3m, lớp dày 4m, lớp dày 4m, lớp dày 4m, lớp dày 5m lớp dày 5m Lớp 1: 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'    u1  18.3*   36.6kN / m - Ứng suất có hiệu trước chất tải điểm giữa: ' 36.6  o' 1(1/2)  o1   18.3kN / m 2 2/ Ứng suất có hiệu sau chất tải:  '1   o' 1(1/2)   z  18.3  20.3*8.5  190.85kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lg’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p1 = 190.9 kN/m 5/ Chập ’01(1/2) ’1 lên đường e - lg’, tính e1: so sánh ta có ’1’p1 � e1  Cr1 *(log( 1' )  log( '01(1/2) ))  0.083*(log(190.85)  log(18.3))  0.085 6/ Lún cuối cùng: Sc1  e1 * H1  0.085 *  0.102 m  e01 Lớp 2:  0.66 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'   o'  (  u2 )  36.6  (19*3  10*3)  63.6kN / m - Ứng suất có hiệu trước chất tải điểm giữa:  '   o' 36.6  63.6  o' 2(1/2)  o1   50.1kN / m 2 2/ Ứng suất có hiệu sau chất tải:  '2   o' 2(1/2)   z  50.1  20.3*8.5  222.65kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lg’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p2 = 223 kN/m2 5/ Chập ’02(1/2) ’2 lên đường e - lg’, tính e2: so sánh ta có ’2’p2 � e2  Cr *(log( ' )  log( '02(1/2) ))  0.083*(log(222.65)  log(50.1))  0.054 6/ Lún cuối cùng: Sc  e2 0.054 * H2  *3  0.098 m  e02  0.66 Lớp 3: Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập lớn: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'   o'  (  u3 )  63.6  (19*4  10* 4)  99.6kN / m2 - Ứng suất có hiệu trước chất tải điểm giữa:  '   o' 63.6  99.6  o' 3(1/2)  o   81.6kN / m2 2 2/ Ứng suất có hiệu sau chất tải:  '3   o' 3(1/2)   z  81.6  20.3*8.5  254.15kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lg’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p3 = 255.2 kN/m2 5/ Chập ’03(1/2) ’3 lên đường e - lg’, tính e3: so sánh ta có ’3’p3 � e3  Cr *(log( 3' )  log( '03(1/2) ))  0.083*(log(254.15)  log(81.6))  0.041 6/ Lún cuối cùng: Sc  e3 0.041 * H3  *4  0.099 m  e03  0.66 Lớp 4: 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'   o'  (  u4 )  99.6  (19.5*  10* 4)  137.6 kN / m2 - Ứng suất có hiệu trước chất tải điểm giữa:  '   o' 99.6  137.6  o' 4(1/2)  o   118.6kN / m2 2 2/ Ứng suất có hiệu sau chất tải:  '4   o' 4(1/2)   z  116.6  20.3*8.5  291.15kN / m2 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lg’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p4 =293 kN/m2 5/ Chập ’04(1/2) ’4 lên đường e - lg’, tính e4: so sánh ta có ’4’p4 � e4  Cr *(log( ' )  log( '04(1/2) ))  0.058*(log(291.15)  log(118.6))  0.023 6/ Lún cuối cùng: Sc  e4 0.023 * H4  *  0.063m  e04  0.45 Lớp 5: 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'   o'  (  u5 )  137.6  (19.5*  10* 4)  175.6kN / m - Ứng suất có hiệu trước chất tải điểm giữa:  o'   o' 137.6  175.6 '  o 5(1/2)    156.6kN / m2 Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang Bài tập lớn: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch 2/ Ứng suất có hiệu sau chất tải:  '5   o' 5(1/2)   z  156.6  20.3*8.5  329.15kN / m2 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lg’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p5 =  kN/m2 5/ Chập ’05(1/2) ’5 lên đường e - lg’, tính e5: so sánh ta có ’5’p5 � e5  Cr *(log( ' )  log( '05(1/2) ))  0.058*(log(329.15)  log(156.6))  0.019 6/ Lún cuối cùng: Sc  e5 0.019 * H5  *4  0.052 m  e05  0.45 Lớp 6: 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'   o'  (  u6 )  175.6  (19.5*5  10*5)  223.1kN / m - Ứng suất có hiệu trước chất tải điểm giữa:  '   o' 175.6  223.1  o' 6(1/2)  o   199.35kN / m 2 2/ Ứng suất có hiệu sau chất tải:  '6   o' 6(1/2)   z  199.35  20.3*8.5  371.9kN / m2 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lg’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p6 =  kN/m2 5/ Chập ’06(1/2) ’6 lên đường e - lg’, tính e6: so sánh ta có ’6’p6 � e6  Cr *(log( ' )  log( '06(1/2) ))  0.058*(log(371.9)  log(199.35))  0.016 6/ Lún cuối cùng: Sc  e6 0.016 * H6  *5  0.055 m  e06  0.45 Lớp 7: 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'   o'  (  u7 )  223.1  (19.5*5  10*5)  270.6kN / m - Ứng suất có hiệu trước chất tải điểm giữa:  o'   o' 223.1  270.6 '  o 7(1/2)    246.85kN / m 2 2/ Ứng suất có hiệu sau chất tải:  '6   o' 6(1/2)   z  246.85  20.3*8.5  419.4kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: Nhóm học viên thực hiện: Nhóm e - lg’ Lớp: DO1701 Trang Bài tập lớn: Cơng trình đất yếu GVHD: TS Phạm Ngọc Thạch 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p7 =  kN/m2 5/ Chập ’07(1/2) ’7 lên đường e - lg’, tính e7: so sánh ta có ’7’p7 � e7  Cr *(log( ' )  log( '07(1/2) ))  0.058*(log(419.4)  log(246.85))  0.013 6/ Lún cuối cùng: Sc  e7 0.013 * H7  *5  0.045 m  e07  0.45 Vậy độ lún cuối mặt tự nhiên: Sc = Sc1+ Sc2+ Sc3+ Sc4+ Sc5 + Sc6+ Sc7 = (0.102+ 0.098 + 0.099 + 0.063 + 0.052+0.055+0.045)m = 0.514 m Chèn bảng tổng hợp excel vào Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: DO1701 Trang ... e1: so sánh ta có  1 ’p1 � e1  Cr1 *(log( 1' )  log( ' 01( 1/2) ))  0.083*(log (19 0.85)  log (18 .3))  0.085 6/ Lún cuối cùng: Sc1  e1 * H1  0.085 *  0 .10 2 m  e 01 Lớp 2:  0.66 1/ ... chất tải:  '1   o' 1( 1/2)   z  18 .3  20.3*8.5  19 0.85kN / m 3/ Đường quan hệ ứng suất – biến dạng: e - lg’ 4/ Ứng suất tiền cố kết: ’p1 = 19 0.9 kN/m 5/ Chập ’ 01( 1/2)  1 lên đường... '04 (1/ 2) ))  0.4*(log (13 1.35)  log(73.75))  0 .10 0 6/ Lún cuối cùng: Sc  e4 0 .10 * H4  *3  0 .14 3m  e04  1. 1 Lớp 5: 1/ Ứng suất có hiệu trước chất tải:  o'   o'  (  u5 )  82.75  (16 *
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap nhiem vu 1 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếu, Bai tap nhiem vu 1 Bài tập lớn công trình trên nền đất yếu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn