(Luận án tiến sĩ) Xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

288 77 0
  • Loading ...
1/288 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:56

Xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân LàoXây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân LàoXây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân LàoXây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân LàoXây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân LàoXây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân LàoXây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân LàoXây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân LàoXây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân LàoXây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHM H NI XAYPASEUTH VYLAYCHIT XÂY DựNG Sử DụNG THIếT Bị THí NGHIệM TRONG DạY HọC PHầN NHIệT HọC- VËT LÝ LíP NH»MPH¸T TRIĨNN¡NGLùC THùC NGHIƯM CđA HäC SINH NƯớC CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO LUN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHM H NI XAYPASEUTH VYLAYCHIT XÂY DựNG Sử DụNG THIếT Bị THí NGHIệM TRONG DạY HọC PHầN NHIệT HọC- VËT LÝ LíP NH»MPH¸T TRIĨNN¡NGLùC THùC NGHIƯM CđA HäC SINH NƯớC CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO Chuyờn ngành:Lí luận phương pháp dạy học mơn Vật Mã số: 14 01 11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Văn Biên TS Nguyễn Anh Thuấn HÀ NỘI 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận án trung thực chưa người khác cơng bố cơng trình khác Tác giả XAYPASEUTH VYLAYCHIT ii LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Sau đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Vật Bộ mơn phương pháp dạy học vật Trường ĐHSP Hà Nội trường THCS Ông Kẹo trường THCS Salavanh, tỉnh Salavanh nước CHDCND Lào tạo kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành luận án Tác giả xin trình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy giáo hướng dẫn PGS TS Nguyễn Văn Biên TS Nguyễn Anh Thuấn tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tác giả suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận án Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới PGS TS Nguyễn Ngọc Hưng, GS TS Đỗ Hương Trà, PGS TS Phạm Xuân Quế thầy cô khoa Vật Trường ĐHSP Hà Nội dành nhiều thời gian góp ý cho tác giả thời gian nghiên cứu hoàn chỉnh luận án Tác giả XAYPASEUTH VYLAYCHIT iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU .6 1.1 Các nghiên cứu lực lực thực nghiệm 1.2 Tìm hiểu nghiên cứu xây dựng sử dụng thiết bị thí nghiệm dạy học vật nhằm phát triển lực thực nghiệm .10 1.3 Tìm hiểu nghiên cứu xây dựng sử dụng thiết bị thí nghiệm vật phần nhiệt học 11 1.4 Các nghiên cứu nước CHDCND Lào .12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CỦA HỌC SINH 14 2.1 Năng lực thực nghiệm 14 2.1.1 Khái niệm lực .14 2.1.2 Khái niệm lực thực nghiệm 14 2.1.3 Cấu trúc lực thực nghiệm 14 2.1.4 Các mức độ lực thực nghiệm .15 2.2 Dạy học vật theo định hướng phát triển lực thực nghiệm 23 2.2.1 Xây dựng nhiệm vụ học tập gắn liền với hoạt động thực nghiệm nhằm phát triển lực thực nghiệm học sinh 23 2.2.2 Xây dựng hồn thiện thiết bị thí nghiệm hỗ trợ hoạt động thực nghiệm 25 2.2.3 Tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học giải vấn đề dạy học kiến thức dạy học ứng dụng kĩ thuật 27 2.3 Thí nghiệm dạy học vật 35 2.3.1 Các đặc điểm thí nghiệm vật .35 2.3.2 Các chức thí nghiệm dạy học vật 36 2.4 Vai trò thí nghiệm dạy học vật theo hướng phát triển lực thực nghiệm .38 iv 2.4.1 Vai trò thí nghiệm nghiên cứu Vật 38 2.4.2 Vai trò thí nghiệm vật dạy họcgiải vấn đề nhằm phát triển lực thực nghiệm 39 2.5 Thực trạng xây dựng sử dụng thiết bị thí nghiệm dạy học phần nhiệt học trường THCS nước CHDCND Lào 40 2.5.1 Mục đích điều tra 40 2.5.2 Đối tượng điều tra .41 2.5.3 Phương pháp điều tra 41 2.5.4 Kết điều tra 41 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG, SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TRONG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC KIẾN THỨC PHẦN NHIỆT HỌC VẬT LỚP NƯỚC CHDCND LÀO .48 3.1 Sơ đồ mạch kiến thức phần nhiệt học .48 3.1.1 Sơ đồ nội dung kiến thức phần nhiệt học 48 3.1.2 Sơ đồ mạch phát triển nội dung kiến thức phần nhiệt học 49 3.2 Mục đích dạy học thí nghiệm phần nhiệt học lớp THCS 50 3.2.1 Mục đích dạy học phần nhiệt học lớp THCS 50 3.2.2 Các thí nghiệm cần tiến hành dạy phần nhiệt học lớp THCS 52 3.3 Xây dựng thiết bị thí nghiệm để sử dụng thí nghiệm dạy học phần nhiệt học lớp THCS nước CHDCND Lào 54 3.3.1 Sự cần thiết chung chế tạo thiết bị thí nghiệm .54 3.3.2 Thiết bị thí nghiệm suất tỏa nhiệt nhiên liệu 55 3.3.3 Thiết bị thí nghiệm bảo toàn lượng tượng nhiệt 58 3.3.4 Thiết bị thí nghiệm động nhiệt 63 3.4 Soạn thảo tiến trình dạy học cụ thể phần nhiệt học .66 3.4.1 Kế hoạch dạy học suất tỏa nhiệt nhiên liệu 67 3.4.2 Kế hoạch dạy học kiến thức bảo toàn lượng tượng nhiệt 77 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận án trung thực chưa người khác cơng bố cơng trình khác Tác giả XAYPASEUTH VYLAYCHIT vi CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN STT Chữ viết tắt Nội dung CHDCND Cộng hòa Dân chủ Nhân dân CĐ Cao đẳng ĐHSP Đại học phạm GQVĐ Giải vấn đề GV Giáo viên HS Học sinh HV Hành vi HĐ Hoạt động NDCM Nhân dân cách mạng 10 NLTN Năng lực thực nghiệm 11 PATN Phương án thí nghiệm 12 TN Thí nghiệm 13 TNSP Thực nghiệm phạm 14 TBTN Thiết bị thí nghiệm 15 THPT Trung học phổ thông 16 THCS Trung học sở 17 ThN Thực nghiệm 18 SGK Sách giáo khoa vii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc lực thực nghiệm 15 Hình 2.2: Sơ đồ quy trình sử dụng thí nghiệm dạy học GQVĐ nhằm phát triển lực thực nghiệm học sinh .29 Hình 3.1: Sơ đồ mạch phát triển kiến thức nội dung phần nhiệt học 48 Hình 3.2: Các dụng cụ TBTN thí nghiệm phần Nhiệt học 52 Hình 3.3: TBTN suất tỏa nhiệt nhiên liệu 56 Hình 3.4: Ảnh chụp bố trí thí nghiệm đo suất tỏa nhiệt ba nhiên liệu: cồn, nến dầu hỏa .57 Hình 3.5: TBTN bảo toàn tượng nhiệt 59 Hình 3.6: Ảnh chụp bố trí thí nghiệm khảo sát tượng chuyển hóa thành nhiệt 60 Hình 3.7: Ảnh chụp bố trí thí nghiệm khảo sát định lượng chuyển hóa năngthành nhiệtnăng 62 Hình 3.8: TBTN động nhiệt 64 Hình 3.9: Ảnh chụp bố trí thí nghiệm mơ hình động nhiệt 65 Hình 3.10: Ảnh chụp bố trí thí nghiệm động nhiệt đơn giản 66 Hình 3.11: Sơ đồ tiến trình dạy học kiến thức “Năng suất tỏa nhiệt nhiên liệu” 68 Hình 3.12: Sơ đồ tiến trình dạy học kiến thức “Sự bảo toàn lượng tượng nhiệt” 79 Hình 3.13: Sơ đồ tiến trình dạy học kiến thức “Động nhiệt” 94 Hình 4.1: Học sinh thực thí nghiệm dẫn nhiệt đối lưu nhiệt 125 Hình 4.2: Học sinh làm thí nghiệm lên báo cáo kết thí nghiệm 129 Hình 4.3: Câu trả lời học sinh phiếu học tập số 133 Hình 4.4 Đồ thị biểu diễn phát triển NLTN HS qua q trình tiến hành thí nghiệm theo biểu hành vi (thực suy luận lơgic để tìm hệ cần kiểm nghiệm) 135 viii Hình 4.5 Đồ thị biểu diễn phát triển NLTN HS qua q trình tiến hành thí nghiệm theo biểu hành vi (Xác định kết luận cần rút từ thí nghiệm) 136 Hình 4.6 Đồ thị biểu diễn phát triển NLTN HS qua trình tiến hành thí nghiệm theo biểu hành vi (xác định dụng cụ thí nghiệm) 137 Hình 4.7 Đồ thị biểu diễn phát triển NLTN HS qua q trình tiến hành thí nghiệm theo biểu hành vi (tiến hành thí nghiệm) 137 Hình 4.8 Đồ thị biểu diễn phát triển NLTN HS qua trình tiến hành thí nghiệm theo biểu hành vi 11 (Rút kết luận từ kết thí nghiệm) .138 Hình 4.9 Đồ thị biểu diễn phát triển NLTN HS qua q trình tiến hành thí nghiệm theo biểu hành vi (thực suy luận lơgic để tìm hệ cần kiểm nghiệm) 139 Hình 4.10 Đồ thị biểu diễn phát triển NLTN HS qua trình tiến hành thí nghiệm theo biểu hành vi (Xác định kết luận cần rút từ thí nghiệm) .140 Hình 4.11 Đồ thị biểu diễn phát triển NLTN HS qua q trình tiến hành thí nghiệm theo biểu hành vi (xác định dụng cụ thí nghiệm) 141 Hình 4.12 Đồ thị biểu diễn phát triển NLTN HS qua q trình tiến hành thí nghiệm theo biểu hành vi (tiến hành thí nghiệm) 141 Hình 4.13 Đồ thị biểu diễn phát triển NLTN HS qua q trình tiến hành thí nghiệm theo biểu hành vi 11 (Rút kết luận từ kết thí nghiệm) 142 109PL PHIẾU HỌC TẬP SỐ Họ tên: Phiếu học tập số 04: …………………… Đo nhiệt độ thể người Đo nhiệt độ ghi nhiệt độ vào bảng sau: Stt Đối tượng tiến hành Nhiệt độ Chú ý TN Bản thân Bạn bè Bạn bè Bạn bè Bạn bè Nhiệt độ trung bình Nhiệt độ trung bình= nhiệt độ người cộng vào chia cho PHIẾU HỌC TẬP SỐ Họ tên: …………………… Phiếu học tập số 05: Đo nhiệt độ vị trí lớp học Đo nhiệt độ vị trí khác lớp học rút nhận xét Vị trí lớp Chỗ có nắngcửa sổ cửa vào Tường bên lớp chỗ gần cửa Ngay lớp Trên quạt Dưới quạt Nhiệt độ (0C) 110PL Kiến thức 2: Sự truyền nhiệt PHIẾU HỌC TẬP SỐ Họ tên: Phiếu học tập số 01: …………………… Sự dẫn nhiệt chất rắn Tại thìa kim loại nóng lên thìa đặt bát canh nóng? A B C Một kim loại hơ nóng lửa đèn cồn, dự đốn thứ tự nóng lên vị trí A, B, C - Dự đốn: Điểm nóng lên điểm …… sau đến điểm…… đến điểm Làm thí nghiệm để kiểm tra dự đốn trên? - Mục đích thí nghiệm gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Vẽ viết vật liệu cần sử dụng - Vẽ viết vật liệu cần sử dụng …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Tiến hành thí nghiệm kết luận ……………………………………………………………………………………… 111PL Họ tên: PHIẾU HỌC TẬP SỐ …………………… Phiếu học tập số 02: Con rắn quay Có rắn quay đặt trục quay hình Khi đốt nến rắn quay thấy rắn nào? …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra dự đốn - Mục đích thí nghiệm gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… - Hãy vẽ viết dụng cụ thí nghiệm cần sử dụng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tiến hành thí nghiệm Ghi kết vào bảng Hình thức đốt STT Hiện tượng xẩy với rắn quay Dùng nến đốt rắn quay Dùng nến đốt rắn quay Dùng nến đốt rắn quay Rút kết luận? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 112PL Họ tên: PHIẾU HỌC TẬP SỐ ………………… Phiếu học tập số 03: Bức xạ nhiệt Khi đốt đèn cồn gần bình cầu thủy tinh sơn đen dự đoán: - Khi đốt đèn: Giọt nước màu đỏ di chuyển từ điểm ……đến điểm ……… - Khi tắt đèn: Giọt nước màu đỏ di chuyển từ điểm ……đến điểm ……… Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra dự đốn - Mục đích thí nghiệm gi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………… - Hãy xác định dụng cụ cần sử dụng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiến hành thí nghiệm Ghi kết vào bảng STT Nội dung Trước đốt đèn cồn Sau đốt đèn cồn Dùng bìa chắn đèn Giọt nước màu Chú ý cồn bình Kết luận ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 113PL PHIẾU HỌC TẬP SỐ Họ tên: …………………… Phiếu học tập số 04: Sự dẫn nhiệt phụ thuộc vào chất khoảng cách Tại cầm vào thìa canh làm sắt nhựa đặt bát canh cảm thấy nóng khác nhau? Đồng, sắt thủy tinh vật dẫn nhiệt tốt vật dẫn nhiệt nhất? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra dự đốn - Mục đích thí nghiệm gì? ……………………………………………………………………………………… - Hãy thiết kế phương án thí nghiệm Viết vẽ vật liệu cần thiết Bố trí tiến hành TN Tiến hành thí nghiệm: Điền kết vào bảng Stt Thời gian đun Vật dẫn nhiệt Sắt Đồng Thủy tinh 1- phút 3- phút 5- phút 7- phút 9- 10 phút Kết luận ………………………………………………………….…………………………… 114PL PHIẾU HỌC TẬP SỐ Họ tên: …………………… Phiếu học tập số 05: Đối lưu nhiệt phụ thuộc vào chênh lệch nhiệt độ Chúng ta biết đốt nến cánh quạt vỏ lon cánh quạt quay tượng đối lưu nhiệt chất khí Nếu muốn cho cánh quạt quay nhanh hay chậm làm nào? Tốc độ quay nhanh hay chậm cánh quạt phụ thuộc vào yếu tố nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra dự đốn - Mục đích thí nghiệm gì? ……………………………………………………………………………………… - Hãy bố trí cách tiến hành thí nghiệm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tiến hành thí nghiệm Khi đốt nến nến cánh quạt có tượng nào? - nến: ……………………………………… - nến: …………………………………… - nến: …………………………………… - nến: …………………………………… - nến……………………………………… - nến……………………………………… Rút kết luận ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 115PL Họ tên: …………………… PHIẾU HỌC TẬ ẬP SỐ Phiếu học tập số 06: Hấp H thụ nhiệt phụ thuộcc vào màu sắc s Theo hình ảnh Tại đời sốống xứ lạnh xứ nóng người ta mặcc áo khơng nh nhau? Bình thường ngườii ta s mặc áo sáng màu áo tốii màu nào? ………………………………………… ………………………………………… - Nguyên nhân để họ lựa chọn áo thế? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Làm thí nghiệm m để đ kiểm tra dự đốn - Mục đích ích thí nghiệm nghi gì? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Đổ nướcc vào chai nhựa nh nhỏ cho đầy đậy kín nắp chai nhựa Lấy mộtt bình nhựa nh chứa nước nhỏ đặt bên cạnh chai nhựa nhỏ (như hình) - Lấy tờ giấyy A4 cắt bớt phần để có kích thướcc (21 cm x 25 cm) cuộn cu thành hình trụ để luồn tờ giấy vào chai nhự ựa to - Dùng nút cao su có lỗ l thủng nút kín miệng chai nhựaa to cắm c ống nhựa nối hai chai nhựa sử s dụng cân điện tử để đo khối lượng củaa nước nư Hãy thực hiệnn thí nghiệm nghi theo bảng STT Tờ giấy Màu trắng ng Màu đen Màu vàng Khối lượng nước Chú ý Rút kết luận ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 116PL Kiến thức 3: Nhiệt lượng PHIẾU HỌC TẬP SỐ Họ tên: …………………… Phiếu học tập số 01: Các yếu tố có ảnh hưởng đến biến đổi nhiệt độ Trong sống ngày, nấu cơm đun nước cần cung cấp nhiệt lượng cơm chín nước sơi Hãy dự đoán cung cấp nhiệt lượng nhau, khoảng thời gian đun thì: + Với chất, khối lượng khác thu (tỏa) nhiệt lượng nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… + Với khối lượng chất khác thu (tỏa) nhiệt lượng nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hãy kiểm tra dự đoán Dự đốn 1: - Mục đích thí nghiệm ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… - Hãy xác định cách bố trí thí nghiệm - Viết vẽ vật liệu cần thiết Bố trí Tiến hành 117PL Dự đốn 2: - Mục đích thí nghiệm gì? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Viết vẽ vật liệu cần thiết Bố trí tiến hành TN Tiến hành thí nghiệm - Lắp ráp bố trí thí nghiệm với thiết bị thực ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… - Thực thí nghiệm STT Chất Thời gian Nước 200g 10 phút Nước 300g 10 phút Dầu ăn 200g 10 phút Nhiệt độ Nhiệt độ ban đầu cuối (t1) (t2) Chú ý: Công thức nhiệt lượng là: Q = Cm(∆t) Sự biến thiên nhiệt độ ∆t = t − t1 Nhiệt lượng (Q) ⇒ Q = Cm(t2 − t1 ) Kết luận thí nghiệm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 118PL PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01 PHIẾU HỖ TRỢ Các yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi nhiệt độ Tiến hành thí nghiệm STT Chất Thời gian Nước 200g 10 phút Nước 300g 10 phút Dầu ăn 200g 10 phút Nhiệt độ Nhiệt độ ban đầu cuối (t1) (t2) Sự biến thiên nhiệt độ ∆t = t − t1 Lưu ý + Công thức nhiệt lượng: Q = Cm(∆t) = Cm(t2 − t1 ) Cnước = nhiệt dung riêng nước có giá trị 4184 J/kg.K Cdầu= nhiệt dung riêng dầu ăn có giá trị 1750 J/kg.K m = khối lượng nước có đơn vị (kg) t1 = nhiệt độ ban đầu có đơn vị (0C) t2 = nhiệt độ lúc sau có đơn vị (0C) Hướng dẫn cách sử dụng cân điện tử - Bật cân điện tử, để chỗ khơng có gió - Nhẹ nhàng đặt vật lên cân - Trọng lượng tối đa phép cân 500g Nhiệt lượng (Q) 119PL Kiến thức 4: Phương trình cân nhiệt PHIẾU HỌC TẬP SỐ Họ tên: Phiếu học tập số 01: Kiểm nghiệm …………………… phương trình cân nhiệt trộn hai lượng nước vào Hai cốc nước nóng cốc nước lạnh trộn vào nước ấm - Hãy dự đốn:Giữa hai cốc nước cốc thu nhiệt,cốc tỏa nhiệt? ………………………………………………………………………………… Hãy thiết kế phương án thí nghiệm theo dự đốn - Dự kiến bước tiến hành nghiệm ………………………………………………………………………………… Hãy tiến hành thí nghiệm để kiểm nghiệm nhiệt độ chung trộn hai cốc nước vào - Mục đích thí nghiệm gì? ………………………………………………………………………………… - Tiến hành thí nghiệm: Hãy ghi kết nhiệt độ vật tăng lên thời gian tính độ chung theo phương trình cân nhiệt Khối Nhiệt độ Nhiệt Nhiệt lượng (0C) độ thực độ kiểm tế nghiệm (0C) (0C) tchung tchung (g) Vật chất m1 m2 t1 t2 Cùng chất lỏng, khối lượng khác nhiệt độ Cùng chất lỏng, khác khối lượng khác nhiệt độ Khác chất lỏng, khối lượng, khác nhiệt độ ( dầu ăn nước Kết luận 120PL PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02 PHIẾU HỖ TRỢ Kiểm nghiệm biểu thức phương trình cân nhiệt cho hai vật trao đổi nhiệt với Hãy tiến hành thí nghiệm - Hãy ghi kết nhiệt độ chung nước theo biểu thức phương trình cân nhiệt: Q1 ⇔ Q2 C1m1 (t1 − T ) = C2 m2 (T − t ) Khối Nhiệt độ Nhiệt Nhiệt độ lượng (0C) độ thực kiểm tế nghiệm (0C) (0C) tchung tchung (g) Vật chất m1 m2 t1 t2 Cùng chất lỏng, cùngkhối lượng khác nhiệt độ Cùng chất lỏng, khác khối lượng khác nhiệt độ Khác chất lỏng, khối lượng, khác nhiệt độ ( dầu ăn nước ) + Lưu ý: Cnước = nhiệt dung riêng nước có giá trị 4184 J/kg.K Cdầu = nhiệt dung riêng dầu ăn có giá trị 1750 J/kg.K m = khối lượng nước có đơn vị (kg) t1 = nhiệt độ ban đầu có đơn vị (0C) t2 = nhiệt độ lúc sau có đơn vị (0C) Hướng dẫn cách sử dụng cân điện tử - Bật cân điện tử, để chỗ khơng có gió - Nhẹ nhàng đặt vật lên cân - Trọng lượng tối đa phép cân 500g 121PL PHỤ LỤC Một số hình ảnh hoạt động tiến trình dạy học Một số phiếu học tập mà học sinh làm thí nghiệm 122PL Hình ảnh học sinh lên báo cáo giáo viên hướng dẫn làm thí nghiệm 123PL Hình ảnh hoạt động học sinh tiến hành thí nghiệm ... Lào nhằm phát triển lực thực nghiệm học sinh 14 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CỦA HỌC SINH. .. dạy học tương ứng với kiến thức phần nhiệt học Vật lí lớp 8, có sử dụng nhiệm vụ học tập thiết bị thí nghiệm - Đánh giá phát triển lực thực nghiệm học sinh học tập phần nhiệt học Vật lí lớp 8. Cấu... biến học sinh phần nhiệt học, tình trạng thiết bị thí nghiệm, sử dụng thiết bị thí nghiệm phần nhiệt học trường THCS - Xây dựng thiết bị thí nghiệm để sử dụng dạy học kiến thức nhiệt học dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, (Luận án tiến sĩ) Xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn