(Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

72 49 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:44

Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN HẠNH THƢ Tên đề tài: TÌM HIỂU VAI TRÕ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ PHÕNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN PHƯ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Định hƣớng đề tài Chun ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Hƣớng ứng dụng : Phát triển nông thôn : Kinh tế & PTNT : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TRẦN HẠNH THƢ Tên đề tài: TÌM HIỂU VAI TRÕ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ PHÕNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN PHƯ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Định hƣớng đề tài Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn Cán hƣớng dẫn : Chính quy : Hƣớng ứng dụng : Phát triển nông thôn : K46 - PTNT - N02 : Kinh tế & PTNT : 2014 - 2018 : ThS Thị Hải Anh : Nguyễn Thị Mai Hiền Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp nội dung vô quan trọng khung chƣơng trình đào tạo tất trƣờng đại học nói chung trƣờng Đại học Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng Đây thời gian quý báu để em học hỏi rút học kinh nghiệm quý báu, hệ thống lại kiến thức, lý thuyết học làm quen với công việc thực tế quan, đơn vị nhƣ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện nâng cao kỹ làm việc, tác phong làm việc đắn Đƣợc đồng ý Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, giảng viên hƣớng dẫn ThS Thị Hải Anh, em tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp với tên đề tài: “Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Ngun” Khóa luận đƣợc hồn thành kết trình học tập, nghiên cứu lý luận tích lũy kinh nghiệm thực tế Những kiến thức mà thầy cô giáo truyền thụ làm sáng tỏ ý tƣởng, tƣ em suốt q trình thực khóa luận Nhân dịp hồn thành khóa luận em xin chân thành cảm ơn ban Giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế PTNT thầy giáo trƣờng nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ em suốt trình học tập Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hƣớng dẫn ThS Thị Hải Anh, ngƣời tận tình bảo, giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị Mai Hiền, cán Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Phú Lƣơng ngƣời tận tình bảo, giúp đỡ, thiếu sót giúp em khắc phục q trình thực tập ii Có đƣợc kết này, em khơng thể khơng nói đến cơng lao giúp đỡ Ban lãnh đạo, cán Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên, ngƣời tạo điều kiện giúp đỡ cung cấp số liệu, tƣ liệu khách quan, xác giúp đỡ em đƣa phân tích đắn suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Cuối em xin chân thành cảm ơn ngƣời thân gia đình nhóm thực tập giúp đỡ em lúc khó khăn, vất vả để hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn bạn bè động viên tạo điều kiện thuận lợi đóng góp ý kiến quý báu để giúp em hồn thành khóa luận Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên TRẦN HẠNH THƢ iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất huyện Phú Lƣơng năm 2018 21 Bảng 3.2: Tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX, Làng nghề huyện Phú Lƣơng 23 Bảng 3.3: Danh sách trích ngang Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Phú Lƣơng - Tỉnh Thái Nguyên 34 Bảng 3.4: Nhiệm vụ cán Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Phú Lƣơng năm 2018 37 Bảng 3.5: Công tác xây dựng mơ hình trình diễn lĩnh vực Trồng trọt Phòng NN& PTNT qua năm 2014-2018 45 Bảng 3.6: Kết công tác tập huấn cán nơng nghiệp phòng NN&PTNT huyện Phú Lƣơng năm 2017 47 Bảng 3.7: Phát giống lâm nghiệp đất công hộ nghèo, cận nghèo xã Phú Đô 49 Bảng 3.8: Nhu cầu đào tạo nghề Nông nghiệp cho nông thông năm 2018 55 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Biểu đồ hành huyện Phú Lƣơng 20 Hình 3.2: Sơ đồ cấu tổ chức phòng NN& PTNT huyện Phú Lƣơng 36 Hình 3.3: Cấp giống xã Phú Đô 49 Hình 3.4: Lớp đào tạo nghề cho lao động nơng thơn 52 Hình 3.5: Một buổi họp quan 54 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Viết tắt STT Nguyên nghĩa CBNN Cán nông nghiệp BVTV Bảo vệ thực vật CK Cùng Kỳ HTX Hợp tác xã KH Kế hoạch NN Nông nghiệp NTM Nông thôn PTNT Phát triển nông thôn TW Trung ƣơng 10 UBND Ủy ban nhân dân 11 PCTT Phòng chống thiên tai 12 TKCN Tìm kiếm cứu nạn 13 CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa 14 KHKT Khoa học kỹ thuật 15 KT - XH Kinh tế - xã hội 16 PTNN Phát triển nông nghiệp 17 HĐND Hội đồng nhân dân vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Về chuyên môn 1.2.2 Về thái độ, kỹ làm việc 1.3 Nội dung thực tập phƣơng pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phƣơng pháp thực 1.3.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp 1.3.2.2 Phƣơng pháp kế thừa 1.3.2.3 Phƣơng pháp thống kê 1.3.2.4 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 1.3.2.5 Phƣơng pháp quan sát 1.4 Thời gian địa điểm thực tập 1.5 Nhiệm vụ sinh viên sở thực tập Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Về sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến nội dung thực tập 2.1.1.1 Khái niệm nông nghiệp 2.1.1.2 Khái niệm phòng NN & PTNT 2.1.1.3 Khái niệm nông dân, nông thôn vii 2.1.1.4 Cán nông nghiệp 2.1.1.5 Chức cán nông nghiệp cấp huyện 2.1.1.6 Nhiệm vụ cán nông nghiệp cấp huyện 2.1.2 Một số văn pháp lý 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Vai trò cán nông nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam 2.2.2 Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp nƣớc giới 11 2.2.3 Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp địa phƣơng khác 13 2.2.4 Bài học kinh nghiệm từ địa phƣơng 17 2.2.4.1 Công tác quy hoạch nông thôn 17 2.2.4.2 Trình tự tiến hành thực 17 2.2.4.3 Kinh nghiệm kiểm tra, đôn đốc 18 2.2.4.4 Phát huy vai trò cộng đồng tham gia thực 18 2.2.4.5 Đào tạo đội ngũ cán sở để thực xây dựng nông thôn 18 Phần 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP 19 3.1 Khái quát sở thực tập 19 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Phú Lƣơng 19 3.1.1.1 Vị trí địa lý 19 3.1.1.2 Địa hình đất đai 20 3.1.1.3 Về tình hình kinh tế - xã hội 22 3.1.2 Những thành tựu đạt đƣợc sở năn 2017 24 3.1.2.1 Về trồng trọt 24 3.1.2.2 Về công tác chăn nuôi - thú y 27 3.1.2.3 Về thủy sản 28 3.1.2.4 Về lâm nghiệp 28 3.1.3 Những thành tựu, hạn chế phòng năm 2017 29 viii 3.1.3.1 Những ƣu điểm 29 3.1.3.2 Những hạn chế 31 3.1.3.3 Nguyên nhân 32 3.1.4 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập 33 3.1.4.1 Thuận lợi 33 3.1.4.2 Khó khăn 33 3.2 Kết thực tập 34 3.2.1 Mô tả nội dung thực tập 34 3.2.1.1 Thơng tin chung phòng NN& PTNT huyện Phú Lƣơng 34 3.2.1.2 Nhiệm vụ chức cán Phòng NN& PTNT huyện Phú Lƣơng 37 3.2.1.3 Công tác phát triển sản xuất đội ngũ cán lĩnh vực nông nghiệp phòng NN& PTNT huyện Phú Lƣơng 42 3.2.1.4 Những nội dung tham gia thực sở thực tập 48 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập 55 3.2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 56 3.2.4 Đề xuất giải pháp 57 Phần 4: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 59 4.1 Kết luận 59 4.2 Kiến nghị 60 4.2.1 Đối với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn 60 4.2.2 Đối với Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 I Tài liệu Tiếng Việt 61 II Tài liệu Internet 62 48 huấn, nhiên để làm đƣợc tất điều cần có nhiều yếu tố ngồi yếu tố khắc phục nhƣ yếu tố ngƣời cần có kinh phí lớp tập huấn Hầu hết lớp tập huấn bị giới hạn khoản kinh phí định nên khơng đủ để trang trải chi phí cần thiết, hiệu từ lớp tập huấn đƣợc đánh giá chƣa cao * Công tác phối hợp thực Phòng NN& PTNT huyện Phú Lƣơng phối hợp tổ chức hoạt động sản xuất với trạm Khuyến Nông, UBND xã thị trấn tổ chức đoàn thể khác huyện nhƣ: Trạm BVTV, Ngân hàng sách xã hội, hội phụ nữ, đoàn niên, hội cựu chiến binh Phòng phối hợp với Trạm BVTV thƣờng xuyên kiểm tra, bám sát đồng ruộng giúp bà phát kịp thời sâu bệnh hại phòng trừ có hiểu từ đầu 3.2.1.4 Những nội dung tham gia thực sở thực tập  Nội dung 1: Cấp giống lâm nghiệp trồng đất công hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Phú Đơ qua bảng 3.7 Ngồi ra, cấp phát giống Na dại địa bàn Phú đô theo chƣơng trình dự án ổn định kinh tế cho dân tộc thiểu số, phát đƣợc 3000 Na dại cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc dân tộc Mông để tiến hành trồng Tiến hành kiểm tra sau tháng trồng thấy kết tỉ lệ sống thấp trồng gần nhà tỉ lệ sống cao Cấp phát giống anh Phạm Ngọc đƣợc giao nhiệm vụ vận chuyển giống lên xe, xuống xe đếm phát cho ngƣời dân, lúc kiểm tra sau trồng đƣợc phân cơng nhiệm vụ đếm số chết sau tiến hành phát trồng rặm, đƣợc giao nhiệm vụ vận chuyển giống xe máy đếm để phát cho ngƣời dân 49 Bài học thực tế thấy đƣợc nhiệm vụ chức cán lúc làm việc, phải vận chuyển phát giống lúc trời mƣa mƣa phát giống tỉ lệ sống cao Bảng 3.7: Phát giống lâm nghiệp đất công hộ nghèo, cận nghèo xã Phú Đô STT Đối tƣợng nhận Địa Đối tƣợng Số lƣợng Keo UBND xã Phú Đô Trần Văn Trí Vu Cận nghèo Trần Văn Tƣờng Vu Hộ nghèo 300 Trần Đức Hoa Vu Hộ nghèo 500 Trần Đình Văn Vu Hộ nghèo 300 Nịnh Văn Kiên Vu Hộ nghèo 400 Lát Sấu 15 Tổng cộng 60 1500 10 75 10 (Nguồn: Phòng NN& PTNT huyện Phú Lương) Hình 3.3: Cấp giống xã Phú Đơ 50  Nội dung 2: Tổng hợp tình hình giới hóa nơng nghiệp địa bàn huyện Qua theo dõi, khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất nơng nghiệp; việc ứng dụng giới hóa chƣa áp dụng rộng rãi mà đƣợc thực khâu nhƣ: Chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch để phục vụ cho đời sống hàng ngày (máy xay xát gạo), sử dụng loại máy để thu hoạch lúa (máy gặt đeo vai, máy tuốt lúa gắn động cơ), khai thác vận chuyển sản phẩm kéo nguyên liệu (dùng máy cƣa lốc để đốn hạ sử dụng xe tải để vận chuyển nhà máy để bán), làm đất trƣớc gieo trồng (dùng máy băm, máy cày đất) nhƣng đƣợc thực số vùng chuyên canh tập trung sản xuất lúa, mía, số nơi chủ yếu sản xuất thủ cơng (nhƣ dùng sức kéo trâu, bò) để canh tác nơng nghiệp Do đó, số lƣợng máy móc để phục vụ sản xuất nơng nghiệp đƣợc thực rải rác địa bàn xã, thị trấn, cụ thể: - Máy làm đất (máy cày, máy băm): 100 - Máy tuốt lúa có động cơ: 820 - Máy tuốt lúa, sàn liên hợp: 20 - Máy gặt lúa (máy gặt xếp hàng, máy gặt đeo vai) 733cái - Máy chế biến lƣơng thực (máy xay xát):425 - Máy chế biến gỗ: 216 (gồm máy cƣa, máy bào cƣa cầm tay) Xây dựng báo cáo tổng hợp giới hóa nơng thơn anh Phạm Ngọc đƣợc giao nhiệm vụ tổng hợp danh sách loại máy mà xã gửi lên phòng thực nhiệm vụ đánh vào mẫu báo cáo phân tích tỉ lệ máy tăng giảm máy so với năm trƣớc Bài học thực tế biết cách tổng hợp số liệu cách nhanh nắm bắt đƣợc tình hình giới hóa nơng nghiệp huyện 51  Nội dung 3: Tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn thông qua bảng 3.8 * Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2018-2020 - Căn nhu cầu học nghề nông nghiệp lao động nông thôn, để đảm bảo nhu cầu lao động cho vùng sản xuất hàng hóa tập trung, dự án phát triển sản xuất theo quy hoạch nông thôn UBND huyện Phú Lƣơng xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2018-2020 nhƣ sau: - Năm 2018: Dự kiến + 02 lớp chế biến chè xanh, chè đen; 80 học viên + 01 lớp trồng long: 40 học viên + 02 lớp ni phòng trị bệnh cho lợn: 40 học viên + 01 lớp nuôi ba ba: 30 học viên + 01 lớp nuôi cá lồng bè nƣớc ngọt: 30 học viên - Năm 2019: Dự kiến + 03 lớp trồng lúa chất lƣợng cao; 90 học viên + 02 lớp sử dụng thuốc thú y chăn nuôi: 50 học viên + 01 lớp nuôi cá diêu hồng, cá rô phi: 40 học viên - Năm 2020: Dự kiến + 02 lớp trồng lúa chất lƣợng cao: 70 học viên + 01 lớp trồng rau công nghệ cao: 35 học viên + 01 lớp nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả: 25 học viên + 02 lớp quản lý dịch hại tổ hợp: 70 học viên + 01 lớp nuôi cá bống tƣợng: 30 học viên - Nguồn kinh phí thực từ nguồn kinh phí nƣớc Xây dựng nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn anh Phạm Ngọc Vũ, nhiệm vụ đƣợc giao tổng hợp số liệu nhu cầu đào tạo mà xã gửi lên phòng xây dựng kế hoạch để tập huấn 52 Bài học thực tế biết nhu cầu ngƣời dân cần tập huấn, nhiệm vụ cán xây dựng nhu cầu đào tạo biết cách soạn thảo đánh văn * Ngồi đƣợc anh Dƣơng Thành Long giao nhiệm vụ vào sổ công văn đến, phòng Đƣợc thăm mơ hình giống HTX dịch vụ tổng hợp chăn ni, trồng trọt Phấn Mễ địa chỉ: xóm - Phấn Mễ - Phú Lƣơng với anh Vũ, Kốp thực nhiệm vụ khác đƣợc giao nhƣ phát thuốc vệ sinh tiêu độc khử trùng, xây dựng PowerPoint soạn thảo văn bản… Hình 3.4: Lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn  Nội dung thứ tư: Quan sát, ghi chép việc làm thƣờng ngày CBNN Hằng ngày CBNN huyện đến quan đăng nhập tài khoản vào cổng thông tin điện tử UBND huyện Phú Lƣơng Trên cổng thông tin điện tử 53 cá nhân đƣợc tiếp nhận công văn cần xử lý lãnh đạo UBND huyện chuyển xuống theo chuyên môn Công việc sinh viên thực tập: - Hằng ngày đến quan, quan sát, ghi chép việc mà CBNN huyện làm, xem làm nhƣ nào, cách phối hợp với trƣởng phòng ban liên quan, xem cách làm việc cán sở, quan sát cách xử lý, giải công việc với nông dân đến làm việc - Thực công việc đơn giản với giám sát cán hƣớng dẫn nhƣ: tiếp nhận công văn, soạn thảo văn bản, soạn thảo giấy mời, xin dấu, ghi địa trƣởng bản, chuyển công văn - Cuối tuần tổng hợp việc làm cán nơng nghiệp huyện tuần từ rút kinh nghiệm kiến thức học đƣợc huyện Bài học kinh nghiệm rút ra: Việc thực hành nhƣ giúp em nắm bắt đƣợc cơng việc văn phòng tập trung vào cơng việc Ngồi ra, đƣợc thực hành cơng tác văn thƣ, lƣu trữ nhƣ: Cách đóng dấu vào loại giấy tờ, chuyển công văn đến nhà trƣởng  Nội dung thứ năm: Thƣ ký, ghi biên tổng hợp ý kiến sau họp diễn quan hàng tuần Hàng tháng huyện tổ chức họp thƣờng kỳ vào đầu tuần Để đánh giá kết công tác tuần trƣớc phƣơng hƣớng cơng tác tuần sau Do đồng chí Chủ tịch UBND huyện Chủ trì họp Các cán theo lĩnh vực: Nơng lâm nghiệp, đất đai, văn phòng, tƣ pháp, văn hóa xã hội, cơng an, qn sự, kế tốn đƣợc cơng chức văn phòng tổng hợp thành báo cáo theo nội dung mà công chức nộp vào thứ 54 hàng tuần Sau đọc song báo cáo cơng việc đồng chí chủ tọa đánh giá cơng việc nhƣ tình hình thực nhiệm vụ đồng chí cơng chức thực nhận xét công chức Thảo luận số cơng việc chính, đƣa phƣơng pháp thực tuần Sinh viên thực tập: Làm thƣ ký, ghi biên họp Trƣớc vào họp em văn phòng huyện chuẩn bị phòng họp, kê lại bàn ghế, sau họp dọn vệ sinh, tắt điện khóa cửa Bài học kinh nghiệm rút ra: Sau công việc làm thƣ ký ghi biên họp em học đƣợc cách viết biên họp, biết lắng nghe chắt lọc ý kiến viết vào biên bản, cách kính thƣa trƣớc vào nội dung cần phát biểu, cách phát âm nhấn mạnh từ phát biểu nhƣ ý kiến đạo cấp cách tổ chức họp Hình 3.5: Một buổi họp quan 55 Bảng 3.8: Nhu cầu đào tạo nghề Nông nghiệp cho nông thôn năm 2018 Sơ cấp nghề STT Dạy nghề thƣờng xuyên (3 tháng) Xã Lớp (dưới tháng) Học viên Vô Tranh Phú Đô 50 Yên Đổ 102 Ô Lƣơng 60 Phấn Mễ Giang Tiên 30 Yên Ninh 115 Hợp Thành Động Đạt Lớp Học viên 120 10 545 60 13 283 90 230 25 110 (Nguồn: Phòng NN PTNT huyện Phú Lương,2018) 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập Qua đợt thực tập em đƣợc trải nghiệm thực tế học hỏi đƣợc kinh nghiệm mà cán Phòng NN & PTNT thực đồng thời đƣợc thử sức mơi trƣờng làm việc mới.Trong thời gian thực tập phòng NN & PTNT huyện Phú Lƣơng em nhận đƣợc nhiều giúp đỡ chị hƣớng dẫn tất cán Hiểu biết thêm quy định tác phong làm việc cán bộ, học đƣợc cách ứng xử với ngƣời, nắm đƣợc điều kiện tự nhiên, KT - XH huyện, giúp em hồn thành đƣợc nhiệm vụ tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán NN huyện, đƣợc quan sát cách tổ chức họp, đƣợc chứng kiến cán giải 56 công việc sao, ngồi em đƣợc giao lƣu tham gia hoạt động văn hóa, xã hội Phòng tổ chức, từ hoạt động em đúc kết đƣợc nhiều kinh nghiệm cho thân, giúp em tự tin sẵn sàng tiếp nhận công việc sau tốt nghiệp em đƣợc đảm nhận vai trò 3.2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế - Sau kết thúc đợt thực tập tháng phòng NN & PTNT huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên em đƣợc làm quen, đƣợc tham gia hoạt động Phòng lãnh đạo cán em học hỏi đƣợc nhiều kinh nghiệm từ thực tế, quan sát cách mà cán làm việc em hiểu đƣợc số công việc cần phải làm hàng ngày giải công việc Từ học hỏi đƣợc em rút đƣợc số kinh nghiệm nhƣ sau: Kinh nghiệm thứ em đƣợc học hỏi hiểu thêm kỹ sống Trong sống không cố gắng tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi, tích lũy kiến thức khơng tới đích mà đặt Ngồi kiến thức chun mơn, cần có kỹ mềm nhƣ: Kỹ thuyết trình, kỹ giao tiếp, kỹ vấn xin việc hay kỹ quản lý thời gian, tƣ sáng tạo Dù kỹ mềm điều khơng thể thiếu tự tin, tự tin thân, tự tin lời nói + Về kỹ giao tiếp: Là kỹ mềm quan trọng, giúp truyền đạt suy nghĩ, ý tƣởng đến với đối tƣợng mà cần giao tiếp Tuy nhiên, cần lắng nghe, tôn trọng để thấu hiểu ý kiến ngƣời khác cần ý điểm nhƣ: Tùy đối tƣợng hoàn cảnh giao tiếp mà có cách ứng xử linh hoạt, phù hợp quan trọng tự tin bƣớc đệm thành công + Trong trình học tập hay làm việc kỹ quản lý thời gian tƣ sáng tạo quan trọng Vì xếp thời gian cách khoa 57 học, điều chỉnh hợp lý học hỏi, tìm tòi để sáng tạo điều cơng việc có hiệu cao, thuyết phục  Thứ hai kinh nghiệm phong cách làm việc: Việc cần ý nội quy làm việc, tuân thủ theo chấp hành tốt quy định quan nhƣ: Quy định giấc, tác phong làm việc cần nhanh nhẹn tránh lề mề Cách ăn mặc, đứng lịch sự, cho phù hợp với môi trƣờng quan hành Nhà nƣớc Trong làm việc nhiệt tình với cơng việc, cố gắng làm nhằm phát huy khả đồng thời biết đƣợc hạn chế thân cần ý đến cách xƣng hô không với ngƣời lớn tuổi hay bác, lãnh đạo mà với tất ngƣời cầnthái độ lễ phép, nhã nhặn, biết lắng nghe mối quan hệ để nhận đƣợc thiện cảm  Kinh nghiệm thứ ba tiếp xúc với cộng đồng ngƣời dân địa bàn xóm Khi xuống làm việc xã, xóm với phong thái chia sẻ, cầnthái độ cởi mở, hòa đồng, thân thiện, gần gũi với dân, cần lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng, kinh nghiệm ngƣời dân Từ giúp hồn thiện công việc nhƣ cách sống 3.2.4 Đề xuất giải pháp Thứ nhất: Để phát huy đƣợc vai trò, chức năng, nhiệm vụ cho cán Phòng NN & PTNT, đồng thời nhằm góp phần vào việc hoàn thiện, ổn định Bộ máy nhà nƣớc cần giải thành công nhiệm vụ trọng tâm xây dựng đội ngũ cán vững có kinh nghiệm từ cấp xã trở lên để liên kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp ban xuống sở, cần quản lý thời gian nhƣ nội dung cơng việc phòng Thứ hai: Lựa chọn sản phẩm đầu tƣ tìm kiếm, kết nối với doanh nghiệp lớn để liên doanh, liên kết nhằm khép kín quy trình sản xuất NN đòi hỏi 58 phải có tƣ vốn kiến thức rộng nên việc lựa chọn nội dung để truyền đạt thông qua buổi hội thảo, tập huấn đƣợc trọng hàng đầu Đội ngũ cán đƣợc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ để dự án xây dựng đƣợc chuỗi giá trị sản phẩm có nhiều triển vọng nhƣ: lợn, bò, chè, lúa Thứ ba: Ngƣời dân địa bàn đối tƣợng quan trọng cán phát huy quyền tiếng nói ngƣời dân đòi hỏi cao vai trò lực cán Phòng NN, ln sâu sát vào dân, tìm hiểu cặn kẽ khía cạnh ngƣời dân để giải tốt vấn đề tồn NN, đặt vào vị trí ngƣời dân để họ thấy cán quan tâm đến họ, điều để lại gần gũi thân thiện nhân dân Thứ tư: Lĩnh vực NTM quan trọng, yêu cầu cán lĩnh vực tham gia đầy đủ buổi tập huấn cán xây dựng NTM, bồi dƣỡng kỹ phát triển cộng đồng cho nhóm đối tƣợng cán triển khai chƣơng trình cấp xã, phổ biến, tập huấn lại cho cán NTM cấp xã Qua giải pháp cần đặc biệt trọng đến động cán Phòng NN & PTNT, cần có tƣ sáng tạo lòng nhiệt huyết để làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ thân cán 59 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Đội ngũ cán NN có vai trò đặc biệt quan trọng lực lƣợng trực tiếp làm việc với xã quan cấp trên, cầu nối trung ƣơng địa phƣơng, ngƣời thực công văn từ cấp tỉnh đƣa xuống vừa ngƣời hoạch định kế hoạch cho xã địa phƣơng nông nghiệp Vậy kết hoạt động cán NN huyện có ảnh hƣởng đến chất lƣợng hệ thống từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh Nhà nƣớc qua tác động trực tiếp đến phát triển nông nghiệp nhƣ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nói chung huyện nói riêng Dựa vào kết thực tập thành tựu cán phòng nên em có số kết luận sau: Đội ngũ cán phòng NN& PTNT huyện Phú Lƣơng hầu hết có trình độ đại học trở lên, có tinh thần trách nhiệm khả phối hợp thực thi nhiệm vụ, dám làm dám chịu đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân, có kinh nghiệm làm việc, nhiệt tình hăng say cơng việc Phòng có tổ chức xây dựng mơ hình trình diễn, tổ chức hội thảo đầu bờ, hoạt động thông tin tuyên truyền tƣ dịch vụ cho nơng dân Trong đó: - Về xây dựng mơ hình trình diễn: Phòng xây dựng đƣợc mơ hình năm 2017 lĩnh vực trồng trọt chăn ni - Tƣ vấn dịch vụ: Phòng cung cấp cho ngƣời dân giống, phân, thuốc BVTV…đồng thời liên kết với doanh nghiệp cung cấp cho ngƣời dân huyện vật tƣ NN bà đƣợc tham gia nhiều hội thảo nhiều công ty thức ăn chăn nuôi… 60 Bên cạnh kết đạt đƣợc thấy đƣợc phƣơng hƣớng phòng định hƣớng phát triển kinh tế xã hội huyện năm 2018 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn - Đầu tƣ thêm nguồn kinh phí cho cán NN huyện bổ sung, tăng cƣờng trang thiết bị cho cán NN huyện để phục vụ vào công việc; bổ xung chế độ công tác phí trợ cấp cho cán NN huyện cao so với năm - Xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ cán NN, trọng nhân lực cho cấp huyện - Bổ sung chế, sách cán NN cấp huyện Mở nhiều lớp tập huấn, bồi dƣỡng lý luận trị, kiến thức chun mơn, quản lý nhà nƣớc.Tuyển chọn ngƣời có đủ lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tham gia lĩnh vực NN cấp huyện 4.2.2 Đối với Phòng Nơng nghiệp phát triển nông thôn - Đối với cấp quản lý phòng cần kiểm sốt chặt thời gian cơng việc cán phòng - Các cán Phòng cần nhận thức đắn vai trò, trách nhiệm ngƣời cán bộ, cơng chức với nông dân, NN nông thôn - Thƣờng xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ để tổ chức hoạt động NN đáp ứng kịp thời nhu cầu bà nông dân 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Báo cáo sản xuất nông nghiệp năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 kế hoạch sản xuất năm 2018 Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 24 tháng năm 2015 tái cấu ngành nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững huyện đến năm 2020 GS.TS Phạm Vân Đình cộng (2010) “Đánh giá công tác bồi dƣỡng Cán sở cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Mã số B2009 - 11 - 51 (2005) Giáo trình phát triển nơng thơn.Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hà Nội Kế hoạch “Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện năm 2016” số 134/KH-UBND huyện Phú Lƣơng Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quyết định số 47/QĐ-UBND Phú Lƣơng, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Phê duyệt Phƣơng án sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản năm 2017 huyện Phú Lƣơng Thông báo số 26/TB-NNPTNT ngày tháng năm 2017 UBND huyện Phú Lƣơng việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, cơng chức phòng NN&PTNT 62 Thơng tƣ liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng năm 2015 hƣớng dấn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn nông nghiệp phát triển nông thôn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 10 Thông tƣ số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng năm 2009 hƣớng dẫn thực tiêu quốc gia nông thôn 11 Quốc hội (2008), Luật số 22/2008/QH12 Quốc hội: Luật cán bộ, công chức II Tài liệu Internet 12 http://baocongthuong.com.vn/huyen-hoa-lu-ninh-binh-ditôi-sang-xaydung-nong-thon-moi.html 13 http://nongnghiep.vn/nang-cao-nang-luc-can-bo-dia-phuongpost180453.html NongNghiep.vn 14 https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_d%C3%A2n ... tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp với tên đề tài: Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán Phòng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Ngun” Khóa luận đƣợc hồn thành... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN HẠNH THƢ Tên đề tài: TÌM HIỂU VAI TRÕ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ PHÕNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN PHƯ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUN KHÓA LUẬN... hội cho địa phƣơng Xuất phát từ lý trên, tiến hành thực đề tài Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán Phòng Nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn