20 câu hỏi ôn tập học kì 2 TIN học lớp 8 – FREE PASCAL có đáp án

2 145 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:42

Đây là 20 câu hỏi ôn thi tin học lớp 8 HK2 theo thông tư 22, học sinh và giáo viên có thể tham khảo đồng thời phần đáp án đảm bảo chính xác. Nội dung các cậu trắc nghiệm bao quát chương trình học nhưng nhấn mạnh trọng tâm là HK2. Tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong kì thi HK2 săp tới.Hướng dẫn sử dụng tài liệu hiệu quả hơn nếu bạn tự làm trước khi tham khảo đáp án.Rất mong nhận được phản hồi của các bạn để tác giả có thể phục vụ các bạn tốt hơn Trung Tâm Tin học Nhân Trí www.nhantritiengiang.com 20 CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ TIN HỌC LỚP – FREE PASCAL CĨ ĐÁP ÁN Vui lòng chọn đáp án so sánh với đáp án phía sau Câu 1: Lệnh lặp sau đúng? A For = to ; B For := to ; C For := to ; D For : to ; Câu 2: Vòng lặp While ; vòng lặp: A Chưa biết trước số lần lặp B Biết trước số lần lặp C Biết trước số lần lặp giới hạn =100 Câu 3: Sau thực đoạn chương trình sau, giá trị biến S bao nhiêu: s:=1; for i:=1 to s := s*i; A.120 B 55 C 121 D 151 Câu 4: Phần thân chương trình khóa: A End B Begin C Uses D Var Câu 5: Cú pháp khai báo biến mảng Pascal là: A var ; array [ ] of ; B var : aray […] of ; C var : array [ ] of ; D var : array […] for ; Câu 6: Câu lệnh pascal sau hợp lệ? A For i:=100 to writeln(‘A’); C For i= to 10 writeln(‘A’); B For i:=1.5 to 10.5 writeln(‘A’); D For i:= to 10 writeln(‘A’); Câu 7: Chọn khai báo hợp lệ: A Var a,b: array[1 n] of real; B Var a,b: array[1 100] of real; C Var a,b: array[1 : n] of Integer; D Var a,b: array[1 … 100] of real; Câu Trong câu lệnh lặp: for n:= to begin writeln(‘nhap a= ‘); read(a) end; Câu lệnh ghép thực lần? A.7 lần; B lần; C lần; D Không lần Câu 9: Trong lệnh lặp for…do Pascal, vòng lặp, biến đếm thay đổi nào? A +1 B +1 -1 C Một giá trị D Một giá trị khác Câu 10: Cú pháp câu lệnh While…do là: A While to ; B While to ; C While ; C While ; ; Câu 11: Đâu công việc phải thực nhiều lần với số lần biết trước? A Hàng ngày em học B Em bị ốm vào dịp có dịch cúm C Đến nhà bà ngoại chơi vào hôm bố mẹ vắng D Ngày tập thể dục hai lần Câu 12: Lệnh lặp sau đúng? Tài liệu ôn thi tin học lớp hk2 năm 2018 – 2019 Trang ~ ~ TIN HỌC LỚP – HK For = to ; For := to ; For := to ; For : to ; Câu 13: Sau thực đoạn chương trình sau: S:=0; For i:=1 to S:=S+i; Giá trị biến S bao nhiêu? A 30 B 15 C 21 D 20 Câu 14: Trong Pascal sử dụng câu lệnh lặp sau để lặp với số lần chưa biết trước? A/ For…do; B/While…do; C/ If then; D/ If…then…else; A B C D Câu 15: Em vẽ hình với phần mềm nào? A/ Free Pascal; B/ Geogebra; C/ Anotomy; D/ Typing Master; Câu 16: Trong Free Pascal, câu lệnh gotoXY(a,b) có tác dụng gì? A Đưa trỏ hàng a cột b B Đưa trỏ cột a hàng b C Cho biết thứ tự hàng trỏ đứng D Đưa trỏ cuối dòng Câu 17: Biến a nhận giá trị ; -1 ; ; 2,3 Ta khai báo a thuộc kiểu liệu nào? A Integer B Char C Real D Integer Longint Câu 18: Cấu trúc chung hợp lý chương trình Pascal là: A Begin -> Program -> End B Program -> End -> Begin C End -> Program -> Begin D Program -> Begin -> End Câu 19: Cho câu lệnh sau hay câu lệnh đúng: a for i:=1 to 10; x:=x+1 c for i:=1 to 10 x:=x+1 b for i:=10 to x:=x+1 d for i:= to 10 for j:=1 to 10 x:=x+1 Câu 20: Cho S i biến nguyên Khi chạy đoạn chương trình : s:=1; for i:=1 to s := s *i; writeln(s); Kết in lên hình : a s = 72 b s = 1010 c s = 550 d s = 720 ĐÁP ÁN: B A A B C D B B B 10 C 11 D 12 B 13 C 14 B 15 B 16 B 17 C 18 D  Chúc bạn thi thật tốt  Tài liệu ôn thi tin học lớp hk2 năm 2018 – 2019 Trang ~ ~ 19 C 20 D ... : a s = 72 b s = 1010 c s = 550 d s = 720 ĐÁP ÁN: B A A B C D B B B 10 C 11 D 12 B 13 C 14 B 15 B 16 B 17 C 18 D  Chúc bạn thi thật tốt  Tài liệu ôn thi tin học lớp hk2 năm 20 1 8 – 20 1 9 Trang... D/ If…then…else; A B C D Câu 15: Em vẽ hình với phần mềm nào? A/ Free Pascal; B/ Geogebra; C/ Anotomy; D/ Typing Master; Câu 16: Trong Free Pascal, câu lệnh gotoXY(a,b) có tác dụng gì? A Đưa trỏ... trị đầu> to ; Câu 13: Sau thực đoạn chương trình sau: S:=0; For i:=1 to S:=S+i; Giá trị biến S bao nhiêu? A 30 B 15 C 21 D 20 Câu 14: Trong Pascal sử dụng câu lệnh lặp
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 câu hỏi ôn tập học kì 2 TIN học lớp 8 – FREE PASCAL có đáp án, 20 câu hỏi ôn tập học kì 2 TIN học lớp 8 – FREE PASCAL có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn