Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học toán lớp 4

92 57 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:24

LÊ THỊ THANH HOÀI *** CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC (TIỂU HỌC) *** KHÓA HỌC: 2016 - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THANH HOÀI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MƠN TỐN LỚP Chun ngành: Giáo dục học (Tiểu học) Mã số: 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Ngọc Sơn HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THANH HOÀI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MƠN TOÁN LỚP Chuyên ngành: Giáo dục học (Tiểu học) Mã số: 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Ngọc Sơn HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Ngọc Sơn, ngƣời Thầy tận tình bảo, hết lòng hƣớng dẫn tác giả hồn thành Khóa luận Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy/Cô Khoa giáo dục Tiểu học trang bị kiến thức tạo điều kiện thuận lợi để tác giả thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, Quý Thầy/Cô trƣờng Tiểu học Trƣng hị, Thị ã h c n, nhiệt tình gi p đỡ tác giả thời gian thực tập thực nghiệm sƣ phạm Tác giả vô biết ơn cha mẹ, chân thành cảm ơn bạn bè động vi n, gi p đỡ suốt trình học tập thực Khóa luận Do điều kiện chủ quan khách quan, Khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng vấn đề nghiên cứu Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2018 Tác giả Lê Thị Thanh Hoài LỜI CAM ĐOAN Tác giả in cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu khóa luận trung thực, khơng trùng lập với khóa luận khác Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2018 Tác giả Lê Thị Thanh Hoài MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghi n cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC TỐN 1.1 Quan niệm tích hợp 1.1.1 Quan niệm chung dạy học tích hợp mơn học 1.1.2 Ý nghĩa dạy học theo hướng tích hợp 1.1.3 Các mơ hình tích hợp chương trình giảng dạy 1.1.4 Tầm quan trọng tích hợp dạy học mơn Tốn 12 1.2 Đặc điểm dạy học tích hợp 12 1.2.1 Dạy học tích hợp dựa theo quan điểm lấy người học làm trung tâm 13 1.2.2 Dạy học tích hợp dựa theo quan điểm định hướng đầu 14 1.2.3 Dạy học tích hợp hướng vào hình thành phát triển lực chung, cốt lõi 16 1.3 Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp mơn Tốn 19 1.3.1 Đặc điểm chương trình, sách giáo khoa mơn Tốn lớp 19 1.3.2 Hoạt động dạy học tích hợp mơn Toán 22 1.4 Ƣu điểm hạn chế việc dạy học tích hợp 23 1.4.1 Ưu điểm 23 1.4.2 Hạn chế 24 1.5 Vai trò giáo viên học sinh việc tổ chức hoạt động dạy học tích hợp mơn tốn 25 1.5.1 Vai trò giáo viên 25 1.5.2 Vai trò học sinh 26 1.6 Thực trạng dạy học tích hợp mơn Tốn 26 Tiểu kết Chƣơng 28 Chƣơng THỰC HIỆN VIỆC DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MƠN TOÁN LỚP 29 2.1 Thiết kế chủ đề tích hợp dạy học mơn Tốn lớp 29 2.1.1 Nguyên tắc thiết kế chủ đề tích hợp 29 2.1.2 Quy trình thiết kế chủ đề tích hợp 30 2.1.3 Cấu trúc chủ đề tích hợp mơn học 34 2.1.4 Lựa chọn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp 35 2.1.5 Qui trình dạy học tích hợp mơn Tốn 36 2.2 Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp dạy học mơn Tốn lớp 43 2.2.1 Hoạt động dạy học lớp 43 2.2.2 Thiết kế dạy học tích hợp Tốn 48 Tiểu kết Chƣơng 68 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 69 3.1 Mục đích thực nghiệm 69 3.1.1 Mục đích 69 3.1.2 Đối tượng, phạm vi thực 69 3.2 Quá trình thực nghiệm 69 3.2.1 Nội dung thực hành 70 3.2.2 Tổ chức thực hành 70 3.3 Kết thực hành 71 3.3.1 Phân tích kết thực hành 71 3.3.2 Kết luận chung thực nghiệm 72 Tiểu kết Chƣơng 73 K T UẬ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Ụ ỤC DANH MỤC C C CỤM TỪ VI T TẮT Viết đầy đủ Chƣơng trình Chƣơng trình giáo dục Dạy học Dạy học tích hợp Viết tắt CT CTGD DH DHTH Giáo dục GD iáo vi n GV Giải vấn đề QVĐ ọc sinh HS ăng lực NL hƣơng pháp dạy học Sách giáo khoa PPDH SGK Tích hợp TH u cầu YC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Giáo dục Tiểu học nước ta cần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Từ năm 1945 đến nay, chƣơng trình giáo dục Tiểu học nƣớc ta trải qua nhiều lần thay đổi CT GD Tiểu học hành quan tâm đ ng mức tới tới GD toàn diện, góp phần quan trọng vào việc đổi phƣơng pháp D theo hƣớng: V ngƣời tổ chức, hƣớng dẫn; S ngƣời hoạt động tích cực, chủ động, sang tạo bƣớc ứng dụng công nghệ mới, khuyến khích tự học, tự tìm tòi, tự khám phá Bƣớc đầu CT thực đƣợc tích hợp nhiều phân mơn mơn học, tích hợp đƣợc nhiều vấn đề tồn cầu vào nhiều mơn học hoạt động GD Tuy vậy, CT GD Tiểu học SGK nghiêng logic khoa học môn học, chƣa tập dƣợt đƣợc cho HS tự phát giải vấn đề sống Đứng trƣớc yêu cầu đặt cách khắc phục hạn chế, Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai nghiên cứu để xây dựng chƣơng trình D Theo tƣ tƣởng chung, CT GD Tiểu học đƣợc đổi cách bản, theo hƣớng giai đoạn D (từ lớp đến lớp 9) tăng cƣờng tích hợp môn học, tạo hội lựa chọn nội dung học tập nhiều hơn, biến trình dạy học thành trình tự học có hƣớng dẫn hỗ trợ tối ƣu GV học tập, tăng cƣờng hoạt động xã hội HS 1.2 Xu DHTH trở nên phổ biến nhà trường giới Thời đại ngày nay, D đòi hỏi GV phải biết tích hợp khoa học, dạy cho HS cách thu thập, chọn lọc, xử lí thơng tin; biết vận dụng kiến thức học đƣợc vào giải vấn đề nảy sinh từ thực tiễn DH phải hƣớng vào liên kết, tổng hợp tri thức, đồng thời thay tƣ môn học tƣ tíc hợp mơn học, tích họp khoa học Tích hợp mơn học nhà trƣờng giới u hƣớng tất yếu Bởi vậy, cần nghiên cứu, tìm hiểu tiến tới DHTH nhà trƣờng, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển CT D, theo hƣớng phát triển ngƣời học Vì thế, biện pháp góp phần thực định hƣớng phát triển ngƣời học thiết kế CT theo hƣớng tích hợp 1.3 Vai trò mơn Tốn Tiểu học Mơn Tốn mơn học cơng cụ ăng lực Tốn học lực cốt lõi cần có HS Tốn học có vai trò to lớn quan trọng chƣơng trình Tiểu học Các kiến thức, kĩ mơn Tốn Tiểu học tảng để học sinh học tốt môn học khác Tiểu học chuẩn bị cho việc học mơn Tốn cấp Trung học Mơn Tốn giúp HS nhận biết mối quan hệ số lƣợng hình dạng khơng gian giới thực Thơng qua việc học Tốn, S đƣợc rèn luyện phƣơng pháp suy nghĩ góp phần phát triển lực tƣ logic, lực giải vấn đề Mơn tốn góp phần bồi dƣỡng phẩm chất trí tuệ tốt đẹp cho học sinh Những kiến thức, kĩ toán học đƣợc trang bị tiểu học nguồn tri thức, quý báu, bền vững đối ngƣời 1.4 Ý nghĩa dạy học tích hợp dạy học mơn Tốn tiểu học Dạy học tích hợp tổ chức, hƣớng dẫn S biết huy động tổng hợp kiến thức, kĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhằm giải nhiệm vụ học tập, hình thành đƣợc kiến thức, kĩ phát triển đƣợc lực lực QVĐ học tập sống Tích hợp đƣợc xem nhƣ quan điểm sƣ phạm mang ý nghĩa: Đƣợc xem mục tiêu giáo dục; Là công cụ, phƣơng tiện giáo dục; Góp phần tích cực hóa hoạt động học tập phát triển lực học sinh Cấu tr c chƣơng trình mơn tốn tiểu học mang tính tích hợp Tích hợp nội mơn tốn với hạt nhân số học, chủ đề khác(các yếu tố hình học, đại lƣợng đo đại lƣợng, yếu tố thống kê, giải toán ) xoay quanh hạt nhân Mơn tốn tiểu học đƣợc tích hợp với mơn học khác nhƣ Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Nghệ thuât… Vấn đề đặt là: cần tổ chức hoạt động dạy học tích hợp mơn tốn nhƣ để mang lại hiệu 1.5 Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp mơn Tốn lớp có ý nghĩa to lớn việc phát triển lực toán học cho học sinh Mơn tốn lớp mở đầu cho giai đoạn học tập sâu ( iai đoạn (Lớp Lớp Lớp 3): Học tập bản; iai đoạn (Lớp 4, Lớp 5): Học tập sâu) iai đoạn học tập sâu này, việc học tập trung vào việc bổ sung, hệ thống hóa, khái quát kiến thức học trƣớc Mơn tốn lớp sâu vào tổng kết số tự nhiên, dạy học phân số phép tính phân số Đây kiến thức khơng mà thiết thực đời sống học sinh guy n tắc chung ây dựng chủ đề tích hợp mơn Tốn trƣờng phổ thơng nói chung, trƣờng tiểu học nói riêng là: ác định chủ đề kiến thức có nhiều hội hình thành,phát triển lực chung, cốt l i hƣ vậy, mơn tốn lớp thỏa mãn đƣợc nguyên tắc chung ây dựng chủ đề tích hợp Trong dạy học tốn 4, tổ chức hoạt động dạy học tích hợp số khâu trình dạy học, ch ng hạn khâu vận dụng toán học vào QVĐ thực tiễn (dạy học theo dự án) Tích hợp loại mơn Tốn (hình thành kiến thức mới, luy n tập, ơn tập ) Việc xây dựng chủ đề tích hợp mơn Toán lớp tổ chức hoạt động dạy học tích hợp cần có quy trình nhằm đảm bảo đƣợc yêu cầu: Kết nối kiến thức, k năng, lực môn học, cac lĩnh vực học tập; thuyết với thực hành; học/lĩnh vực học ắn kết lý iểu ý nghĩa việc học, vƣợt qua ranh giới môn hận thức đƣợc giá trị kiến thức, k học đƣợc vận dụng đời sống; ỗ trợ định hƣớng lựa chọn nghề nghiệp tƣơng lai 71 3.3 Kết thực hành 3.3.1 Phân tích kết thực h nh Sau tiến hành dạy học tr n hai nhóm đối tƣợng (nhóm thực hành, nhóm đối chứng) để ác định mức độ, hiệu việc sử dụng phƣơng pháp, hình thức dạy học cách khách quan, tơi tiến hình kiểm tra Đề kiểm tra ( hụ lục) Kết thu được: 25 20 15 4A4 4A3 10 Giỏi Khá Trung bình Yếu Từ kết kiểm tra với q trình quan sát học sinh ch ng tơi nhận thấy: Nhóm đối ch ng: - Về kiến thức: Do việc học tr n lớp kết hợp phƣơng pháp dạy học truyền thống c ng với việc V nắm vai trò đạo uy n suốt trình dạy học n n việc học sinh tiếp thu ghi nhớ học hạn chế Đặc biệt, có kiến thức bàn nhƣ tính diện tích hình bình hành (câu a) 1) nhiều em làm sai Điều chứng tỏ rằng: em chƣa nắm đƣợc kiến thức học Kết điều tra cho thấy có 48,6 đạt điểm giỏi; 31,4 5,7 số S đạt điểm khá; 14,3 số S đạt điểm yếu số số S S đạt điểm trung bình 72 - Về kĩ năng: tích,…còn k m S đối chứng kĩ quan sát óc phân S chƣa nắm đƣợc cơng thức tính diện tích hình bình hành Do đó, việc thực tốn chậm chƣa đạt hiệu cao Nhóm thực h nh: - Về kiến thức: Do tác dụng D T V định hƣớng phát triển cho em lực tự giải vấn đề tạo hứng th tính tích cực học tập em hƣơng pháp gi p em biết tích hợp môn học để giải vấn đề kiến thức đƣợc em ghi nhớ khắc sâu Thơng qua kiểm tra có tới 62,8 S đạt điểm 5,5 - Về k năng: S đạt điểm giỏi; 31,4 S đạt điểm trung bình, khơng có S đạt điểm yếu S có khả tích hợp kĩ học mơn học khác, phân tích, biết tính diện tích hình bình hành thực số tốn khó đòi hỏi suy luận logic Có vài em trội h n l n so với nhóm đối chứng Đặc biệt, đƣợc học tập môi trƣờng D n n S có hứng th học tập cao, tích cực tham gia vào hoạt động học tập V hoạt động thu h t đƣợc ch ý, tính sáng tạo, tƣ gi p học sinh khắc sâu kiến thức đảm bảo đƣợc mục ti u da học 3.3.2 Kết luận chung thực nghiệm Bảng 1: So sánh dạy học truyền thồng dạy học tích hợp Đặc thù Hoạt động hƣơng pháp giảng dạy DHTH Làm việc theo nhóm Làm việc cá nhân Nhiều phƣơng pháp cải Giảng dạy trực tiếp, tiến giảng dạy thơng qua d ng phƣơng tiện kĩ phƣơng tiện kĩ thuật thuật hƣơng pháp phản hồi Nhiều phản hồi tích cực Câu hỏi DH Truyền thống Ít phản hồi tích cực từ từ GV GV Dựa theo lựa chọn Chỉ tập trung kết nối từ 73 kiến thức học HS Vai trò giáo viên Vai trò học sinh Hoạt động nhóm, cải thiện Kết nối kiến thức hoạt động HS với kiến thức có Đƣợc lựa chọn, Theo hƣớng dẫn định học tập nhƣ GV, nhớ kiến thức thành viên nhóm đƣợc học, làm việc Có thể nói, dạy học truyền thống : khơng có liên hệ mơn học phân môn GV dạy học truyền thống hầu nhƣ đƣợc trang bị mơn học rời Trong đó, để dạy học tích hợp, GV phải đƣợc trang bị kiến thức tổng hợp hơn, liên môn trình đƣợc đào tạo dạy họ chửng phải thể đƣợc điều mà phải biết lôi cuốn, hƣớng dẫn HS tham gia, phát hiện, bổ sung dây dựng học tích hợp Qua thực tế điều tra ch ng nhận thấy học lớp theo phƣơng pháp dạy học T sôi nổi, hứng th , say m học tập, hoạt động, thể hiểu biết, sáng tạo có niềm tin vào thân gƣợc lại, nhóm đối chiếu S chƣa phát huy đƣợc sáng tạo, tích cực học Sau thực hành theo việc vận dụng D tích hợp, kết nói l n hiệu D tích hợp vào tổ chức dạy học mơn Tốn hƣ kh ng định tính đ ng đắn, thực tế đề tài nghi n cứu ch ng Tiểu kết Chƣơng Việc tiến hành dạy học toán theo hƣớng dạy học tích hợp theo thiết kế Chƣơng 2, lớp 4A4 4A3 trƣờng Tiểu học Trƣng hị, h c n, Vĩnh h c, bƣớc đầu mang lại hiệu Ch ng nhận thấy, dạy học tích hợp mơn Tốn lớp đem lại hứng th học tập, tính tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo cho HS Kết thực hành thu đƣợc, chứng tỏ rằng, biện pháp sƣ phạm đề uất có tính khả thi hiệu 74 K T LUẬN ghi n cứu đề tài: “Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp mơn Tốn lớp 4” đạt đƣợc số kết sau: Luận văn trình bày khái quát nghiên cứu D T , đồng thời làm sáng tỏ sở lí luận DHTH dạy học Toán Luận văn thực trạng việc sử dụng PPDH tổ chức DHTH mơn Tốn nói chung DH Tốn nói riêng cho HS Tr n sở phân tích nguyên nhân thực trạng dạy học mơn Tốn lớp 4, dựa lí luận dạy học tích hợp, luận văn trình bày quy trình việc dạy học tích hợp thiết kế số chủ đề tích hợp dạy học Toán Kết thực hành dạy học Toán theo hƣớng dạy học tích hợp lớp 4A4 4A3 trƣờng Tiểu học Trƣng hị, h c n, Vĩnh h c, cho thấy, dạy học tích hợp mơn Toán lớp đem lại hứng th học tập, tính tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo cho S hững kết đạt đƣợc từ nghi n cứu lí luận thực tiễn, chứng tỏ rằng, nhiệm vụ nghi n cứu hoàn thành, luận văn đạt đƣợc mục đích đặt 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ iáo dục Đào tạo Dự thảo hương tr nh Giáo dục phổ th ng tổng thể, tháng 8/2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Chương trình tiểu học ban hành kèm theo định số 43/2001/QĐ-BGDĐT, ngày tháng 11 năm 2001của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục Đào tạo, NXB Giáo dục, Hà Nội Chƣơng trình đảm bảo chất lƣợng trƣờng học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội (2015) Đào tạo phát triển ngu n nhân lực giáo dục tiểu học, NXB Hồng Đức, Hà Nội Vũ Quốc Chung, Đào Thái ai, Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Hùng Quang, Lê Ngọc Sơn (2007) Phương pháp dạy học toán Tiểu học.Tài liệu đào tạo giáo vi n trình độ Cao đ ng Đại học Sƣ phạm, B Đại học Sƣ phạm – NXB Giáo dục, Hà Nội Dƣơng Tiến Sĩ, 2002 Phƣơng thức ngun tắc tích hợp mơn học nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo Tạp chí giáo dục, số 26, tháng 3/2002 Bộ GD-ĐT(2014), Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp trường tiểu học, NXB Đại học Sư phạm Đỗ Đình Hoan (2002) Một số vấn đề chương trình tiểu học mới, NXB Giáo dục, Hà Nội Đỗ Đình oan (Chủ biên, 2006), Sách giáo viên Toán 4, Nxb Giáo dục Đỗ Đình oan (Chủ biên, 2015), Sách giáo khoa Toán 4, Nxb Giáo dục 10 B i Văn uệ (2003), Giáo trình tâm lý học tiểu học, b Đại học Sƣ phạm 11 Nguyễn Bá Kim (2015), Phương pháp dạy học mơn Tốn, Sƣ phạm b Đại học 76 12 Cao Thị Thặng, ƣơng Việt Thái, Vấn đề tích hợp việc phát triển chương tr nh giáo dục phổ th ng m n học trường phổ th ng Việt Nam Kỉ yếu TQ K DV 13 Vũ Dƣơng Thụy, Lê Ngọc Sơn, h ng hƣ Thụy (2017), Toán học sống-Những câu chuyện lí thú, NXB Giáo dục 14 Lê Ngọc Sơn (2008) Dạy học toán tiểu học theo hướng dạy học phát giải vấn đề, Luận án Tiến sĩ iáo dục học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Hà Nội 15 Nguyễn Thế Sơn (2017) Xây dựng chủ đề tích hợp dạy học mơn tốn trường Trung học phổ thơng, Luận án Tiến sĩ iáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 16 Kỷ yếu (2016), Hội thảo “Tích hợp biên soạn SGK theo định hướng phát triển lực m n Toán”, Hà Nội 17 Kỷ yếu (2012), Hội Thảo Khoa học “Dạy học tích hợp - Dạy học phân hóa chương tr nh giáo dục phổ th ng” Bộ Giáo dục Đào tạo, tháng 11/2012 18 Kỷ yếu (12/2008), Dạy học tích hợp khả áp dụng vào thực tiễn Việt Nam, Viện Nghiên cứu Sƣ phạm , Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 19 Hồng Mai Lê, Lê Thu Huyền, Nguyễn Đình Kh (2016), “Hướng dẫn Em tự ơn luyện Tốn lớp tập 1”, NXB Hà Nội 20 Michel Develay (1999) Một số vấn đề đào tạo giáo viên, NXB Giáo dục, Hà Nội 21 Jean-Marc Denomme, & Madeleine Roy (2000) Tiến tới phương pháp sư phạm tương tác, ba Người học -Người dạy – Môi trường, NXB Thanh niên, Hà Nội 22 Xavier- Rogiers (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm để phát triển lực nhà trường Đào Trọng Quang dịch NXBGD, Hà Nội 77 23 Wraga, W.G (2009), Toward a connected ore curiculum Educational Horizon 24 Robin Forgaty.Ten ways to integrate curriculum http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_199110_fogarty.pdf 25 http://thkydong.hcm.edu.vn/khoi-4/giao-duc-tich-hop-cho-hoc-sinh-khoi4-c58804-105564.aspx‟ 26 http://vncsp.hnue.edu.vn/ban-tron-giao-duc/article/273.aspx PHỤ LỤC Đề kiểm tra M N: TO N Thời gian: 45 phút Bài 1(2điểm): Tính diện tích hình bình hành, biết: a) Độ dài đáy 4dm , chiểu cao 34cm ; b) Độ dài đáy 4m , chiều cao 13dm Bài (2điểm): Viết vào ô trống (theo mẫu): Độ dài đáy 7cm 14dm 23m Chiều cao 16cm 13dm 16m Diện tích hình bình hành  16  112(cm2 ) Bài (2điểm): ình bình hành ABCD có độ dài cạch AB a, độ dài cạnh BC b A a B b D C Cơng thức tính chu vi P = (a + b) x hình bình hành là: (a b c ng đơn vị đo) p dụng công thức tr n để tính chu vi hình bình hành, biết: a) a= 8cm; b= 3cm ; b) a= 10dm; b= 5dm Bài (2điểm): Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy 40dm, chiều cao 25dm Tính diện tích mảnh đất Bài (2 điểm): ình chữ nhật ABCD có diện tích 50cm2 hành M ình bình Q có diện tích diện tích hình chữ nhật ABCD có độ dài đáy 1dm Tính chiều cao hình bình hành M Q PHI U HỎI Ý KI N GIÁO VIÊN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH HỢP Kính gửi: Các thầy giáo (cơ giáo) dạy mơn Tốn trƣờng T Trƣng hị Trƣờng TH Tiều Châu A Để tìm hiểu thực trạng việc tổ chức dạy học tích hợp mơn Tốn lớp nhà trƣờng TH nay, nhƣ ý kiến việc thực DHTH đề tài luận văn tơi có đề xuất số câu hỏi dành cho thầy cô Mong thầy cô cho ý kiến xác thực nhất! Thông tin cá nhân: Họ tên: Thâm niên giảng dạy: Hệ thống câu hỏi: Câu 1: Thầy cô cho biết hiểu biết dạy học tích hợp? Câu 2: Thầy (cô) tổ chức hoạt động DHTH chủ đề chƣơng trình mơn Tốn lớp chƣa? (nếu có nói rõ chủ đề thầy áp dụng) Câu 3: Theo thầy (cô) việc tổ chức hoạt động dạy học tích hợp giúp học sinh phát triển đƣợc khả gì? Câu 4: Theo thầy (cô), dạy học tích hợp có ƣu điểm bật so với phƣơng pháp dạy học khác? Câu 5: Việc dạy học tích hợp mơn Tốn cho học sinh có phù hợp khơng? Câu 6: Theo thầy cơ, thiết kế chủ đề tích hợp cho HS lớp cần thực theo thứ tự nhƣ nào? Các hoạt động Biên soạn giáo án tích hợp Thực dạy Kiểm tra, đánh giá ác định dạy tích hợp Tơi xin chân thành cảm ơn! Thứ tự thực ... hợp dạy học toán lớp - Điều tra, quan sát: Chỉ thực trạng việc tổ chức hoạt động dạy học tích hợp dạy học tốn lớp - Thực nghiệm sƣ phạm: Tổ chức thực số cách tổ chức hoạt động dạy học tích hợp dạy. .. việc tổ chức hoạt động dạy học tích hợp dạy học toán Chƣơng Thực việc dạy học tích hợp mơn Tốn lớp Chƣơng Thực nghiệm sƣ phạm Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH... lớp thỏa mãn đƣợc ngun tắc chung ây dựng chủ đề tích hợp Trong dạy học tốn 4, tổ chức hoạt động dạy học tích hợp số khâu q trình dạy học, ch ng hạn khâu vận dụng toán học vào QVĐ thực tiễn (dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học toán lớp 4, Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học toán lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn