Dạy học môn Toán lớp 1 theo tiếp cận năng lực

132 72 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:22

NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN * CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC (TIỂU HỌC) * KHÓA HỌC: 2016 - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN DẠY HỌC MƠN TỐN LỚP THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN DẠY HỌC MƠN TỐN LỚP THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Chuyên ngành: Giáo dục học (Tiểu học) Mã số: 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quốc Chung HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Những dòng luận văn này, tơi muốn dành lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Vũ Quốc Chung tạo điều kiện, tận tình giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn tới thầy, cô giáo giảng dạy lớp Cao học Giáo dục học (Tiểu học) khóa K20 cung cấp học vô quý giá làm hành trang giúp nghiên cứu đề tài Cảm ơn thầy, cô giáo khoa Giáo dục tiểu học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội thầy phòng sau Đại học tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập hồn thành luận văn Đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn tới giáo viên học sinh khối lớp trƣờng Tiểu học Thanh Trì (Hồng Mai, Hà Nội) trƣờng Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) phối hợp, cung cấp nhiều thông tin cần thiết tạo điều kiện cho tiến hành thực nghiệm Trong q trình nghiên cứu, tơi ln cố gắng hồn thiện luận văn mong muốn nhận đƣợc góp ý chân thành thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Yến LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đƣợc đồng tác giả cho phép sử dụng chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hoàng Yến MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng, khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học 6 Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu giới 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 1.2 Những vấn đề lí luận dạy học tiếp cận lực 1.2.1 Các quan niệm lực (competency): 1.2.2 Quan niệm tiếp cận lực 12 1.2.3 Phân biệt dạy học truyền thống (tiếp cận nội dung) dạy học theo tiếp cận lực 12 1.2.4 Các lực tốn học cần hình thành phát triển cho HS Tiểu học 14 1.2.5 Dạy học Toán theo tiếp cận lực 22 1.3 Đặc điểm học sinh Tiểu học 24 1.4 Đặc điểm dạy học mơn Tốn nói chung lớp nói riêng 25 1.4.1 Giới thiệu chung mơn Tốn Tiểu học 25 1.4.2 Giới thiệu chung mơn Tốn lớp 28 1.5 Định hƣớng dạy học mơn Tốn lớp theo tiếp cận lực 32 1.6 Thực trạng dạy học môn Toán lớp theo tiếp cận lực 33 1.6.1 Mục đích điều tra 33 1.6.2 Đối tƣợng điều tra 34 1.6.3 Nội dung điều tra 34 1.6.4 Phƣơng pháp điều tra 34 1.6.5 Kết điều tra 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 39 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƢ PHẠM GĨP PHẦN DẠY HỌC MƠN TỐN LỚP THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 40 2.1 Căn đề xuất biện pháp 40 2.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 41 2.2.1 Đảm bảo nguyên tắc chung dạy học 41 2.2.2 Đảm bảo đặc trƣng dạy học theo tiếp cận lực 43 2.2.3 Phù hợp với đặc trƣng mơn Tốn Tiểu học nói chung mơn Tốn lớp nói riêng 44 2.3 Một số biện pháp sƣ phạm góp phần dạy học mơn Tốn lớp theo tiếp cận lực 46 2.3.1 Biện pháp 1: Hƣớng dẫn giáo viên thiết kế soạn tổ chức triển khai soạn 46 2.3.2 Biện pháp 2: Kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận lực HS 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 94 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 95 3.1 Mục đích thực nghiệm 95 3.2 Đối tƣợng thực nghiệm 95 3.3 Nội dung thực nghiệm 95 3.4 Tổ chức thực nghiệm 96 3.5 Phân tích đánh giá kết thực nghiệm 98 KẾT LUẬN CHƢƠNG 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh NXB Nhà xuất PPDH Phƣơng pháp dạy học SGK Sách giáo khoa TL Tự luận TN Thực nghiệm DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Phân biệt dạy học theo truyền thống dạy học theo tiếp cận lực 13 Bảng 2.1 Bảng tham chiếu chuẩn đánh giá học kì I 85 Bảng 2.2 Bảng tham chiếu chuẩn đánh giá cuối học kì I 87 Bảng 2.3 Bảng tham chiếu chuẩn đánh giá học kì II 88 Bảng 2.4 Bảng tham chiếu chuẩn đánh giá cuối học kì II 90 Bảng 3.1 Thống kê kết kiểm tra lớp thực nghiệm đối chứng 99 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1.Thống kê kết kiểm tra lớp thực nghiệm đối chứng 99 108 [24] Nguyễn Thị Khả (2017), Dạy học chủ đề yếu tố hình học Tiểu học theo định hướng hình thành phát triển lực toán học cho HS, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Đại học Hải Phòng, Hải Phòng [25] Nguyễn Bá Minh, Nguyễn Thị Mỹ Trinh (2007), Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm, Dự án phát triển GV Tiểu học, Hà Nội [26] Trần Thị Tuyết Oanh (2004), Đánh giá giáo dục, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội [27] Hoàng Phê (chủ biên) (2006), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng [28] Rudich P.A (1986), Tâm lý học, NXB Thể dục thể thao [29] Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Phương pháp luận vật biện chứng với việc học, dạy nghiên cứu Toán học, Tập 2, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [30] Lƣơng Việt Thái (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Hồng Thuận, Phạm Thanh Tâm (2011), Phát triển Chương trình giáo dục phổ thơng theo định hướng phát triển lực người học, Đề tài nghiên cứu khoa học, Mã số: B2008-37-52 TĐ, Hà Nội [31] Lâm Quang Thiệp (2006), Lý thuyết thực hành đo lường đánh giá giáo dục, Tài liệu tập huấn, Edtech, Hà Nội [32] Nguyễn Văn Thiệm (2012), Đánh giá kết học tập tiểu học theo tiếp cận lực, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Viện khoa học giáo dục Việt Nam [33] Nguyễn Thị Kim Thoa (2014), Chuyên đề Dạy Toán Tiểu học theo hướng phát triển lực HS, Tài liệu bồi dƣỡng GV Tiểu học [34] Quang Thông (2013), Từ điển Tiếng Việt dành cho HS, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 109 [35] Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên) (2001), Giáo trình Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội [36] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tài liệu hội thảo (lƣu hành nội 12/2014), Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển lực HS [37] Xavier Roegiers (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm để phát triển lực nhà trường, NXB Giáo dục [38] De Ketele, J.-M., (1995), L'esvaluation des acquis scolaires : quoi ? pour qui ? pour quoi ? (document non publicé #) [39] Robert J Marzano, Debra J Pickering, Jane E Pollock, CLASSROOM INSTRUCTION THAT WORKS [40] Martin Johnson (2008), Grading in competence-based qualifications - is 124 it desirable and how it affect validity?, Journal of Further and HigherEducation, 32:2, 175 - 184 [41] Quebec Educational Reform (2005) - http://www.6swlauriersb.qc.ca [42] The Québec Education Progam (2005): Cross-Curricular Competency Broad Areas of Learning- Subject-Specific Competencies [43] Weitnert, F E (2001) Concept of competence: a conceptual clarification In D.S.Rychen., & L.H.S lganik (Eds.), Defining and selecting key competencies (pp 45e66) Göttingen: Hogrefe PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU HỎI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Để có đƣợc thơng tin khách quan làm sở cho việc dạy học mơn Tốn lớp theo tiếp cận lực góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục Xin Thầy/Cô đọc kĩ câu hỏi phiếu đánh dấu X vào ô mà Thầy/Cô cho cho ý kiến vào khoảng tất câu hỏi dƣới Các thông tin thu đƣợc qua phiếu hỏi dùng vào mục đích nghiên cứu khơng dùng vào mục đích khác Phần 1: Thơng tin thân: Giới tính: Nam Nữ Họ tên:(có thể cho biết khơng): Tuổi: Dạy lớp: Trình độ đào tạo cao nhất: Vị trí cơng tác tại: Số năm công tác: Phần 2: Thông tin hoạt động dạy học mơn Tốn lớp theo tiếp cận lực Câu 1: Thầy/ Cơ có tổ chức tiết học mơn Tốn theo tiếp cận lực cho HS khơng? Có Có nhƣng khơng thƣờng xun Khơng Câu 2: Những hoạt động mà thầy/ cô tổ chức nhằm tiếp cận lực mơn Tốn cho HS: Cho HS làm tập sách giáo khoa Toán, tập Tốn Cho HS thảo luận theo nhóm, tự tìm hiểu giải vấn đề Tổ chức hoạt động vui chơi, đố vui chủ đề Toán học Tổ chức câu lạc mơn Tốn Các hoạt động khác (Cụ thể là: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………) Câu 3: Biểu HS lớp thầy/cô tham gia hoạt động học tập trên: HS làm đầy đủ tập dƣới hƣớng dẫn GV HS thích thú làm tập GV đƣa HS hào hứng, phấn khởi tham gia hoạt động học tập Đa số HS tham gia câu lạc mơn Tốn HS không hào hứng tham gia Biểu khác (Cụ thể là: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………) Câu 4: Trong trình tổ chức hoạt động dạy học theo tiếp cận lực, thầy/cơ gặp thuận lợi khó khăn gì? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô! PHỤ LỤC PHIẾU HỎI HỌC SINH (Phiếu vấn phục vụ nghiên cứu khoa học, khơng có mục đích đánh giá chất lƣợng HS, mong em cộng tác trả lời câu hỏi dƣới đây) Họ tên: Lớp: Trƣờng:… Dƣới câu hỏi trắc nghiệm Em đánh dấu X vào ô trống bên cạnh phƣơng án mà em cho phù hợp với suy nghĩ Câu 1: Em có thích học Tốn khơng? Có Khơng Câu 2: Những hoạt động em học tốn: Lắng nghe giáo giảng Hồn thành tập giáo giao Giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng Trao đổi học với bạn lớp Tham gia hoạt động vui chơi, đố vui mơn Tốn Các hoạt động khác Câu 3: Những thuận lợi, khó khăn em việc học toán: a) Sự giúp đỡ bố mẹ, anh chị: Có Khơng b) Sự hƣớng dẫn thầy/ giáo: Có Khơng c) Sách vở, đồ dùng học tập mơn Tốn: Có Khơng Câu 4: Em có vận dụng kiến thức mơn Tốn vào sống hàng ngày em khơng? (Ví dụ: nhận biết đƣợc đồ vật có hình vng, hình tròn, hình tam giác…; dùng thƣớc đo chiều dài bàn ghế…; xem lịch, xem đồng hồ…) Có Khơng Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 1.2 Bảng tổng hợp số Tổng hợp thông tin hoạt động dạy học mơn Tốn theo tiếp cận lực (Điều tra 15 GV lớp thuộc trường địa bàn TP Hà Nội) Nội dung Câu Câu 1: Thầy/ - Số GV có tổ chức tiết học môn Kết Sổ lƣợng Tỷ lệ 33,3% 10 66,7% 0% 15 100% 10 66,7% 46,7% 33,3% 20% 15 100% 46,7% có tổ chức Tốn theo tiếp cận lực cho HS tiết học môn - Số GV có nhƣng khơng thƣờng xun Tốn theo tiếp tổ chức tiết học mơn Tốn theo tiếp cận lực cho cận lực cho HS HS không? - Số GV khơng tổ chức tiết học mơn Tốn theo tiếp cận lực cho HS Câu 2: Những - Cho HS làm tập SGK hoạt động mà Tốn, VBT Tốn thầy/ tổ - Cho HS thảo luận theo nhóm, tự tìm chức nhằm tiếp hiểu giải vấn đề cận lực môn - Tổ chức hoạt động vui chơi, đố Toán cho HS? vui chủ đề Toán học - Tổ chức câu lạc “Em yêu Toán học” - Các hoạt động khác Câu 3: Biểu - HS làm tập dƣới hƣớng dẫn của HS lớp GV thầy/cơ tham - HS thích thú làm tập GV gia hoạt động đƣa học tập trên? - HS hào hứng, phấn khởi tham gia 53,3% 33,3% - HS không hào hứng tham gia 20% - Các biểu khác 20% 13 86,7% 13,3% 12 80% - Trình độ, lực hạn chế 10 66,7% - Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu 12 80% 33,3% hoạt động học tập - Đa số HS thành viên câu lạc “Em u Tốn học” Câu 4: q trình Trong - Đƣợc ủng hộ phụ huynh HS triển - Không đƣợc ủng hộ phụ huynh khai trên, thầy/cô HS gặp thuận - Mất nhiều thời gian soạn bài, lên kế lợi khó khăn hoạch dạy học tổ chức gì? hạn chế - Chƣa có sách động viên, khích lệ GV 1.3 Bảng tổng hợp số Tổng hợp thông tin thực trạng HS học mơn Tốn theo tiếp cận lực (Điều tra 600 HS lớp thuộc trường địa bàn TP Hà Nội) Nội dung Câu Kết Sổ lƣợng Tỷ lệ Câu 1: Em có - Số HS thích học Tốn 500 83,3% thích học Tốn - Số HS khơng thích học Tốn 100 16,7% Câu 2: Những - Lắng nghe cô giáo giảng 550 91,6% hoạt động - Hoàn thành tập cô giáo giao 500 83,3% em học - Giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng 270 45% - Trao đổi học với bạn 205 34,2% 212 35,3% 114 19% Câu 3: Những - Có giúp đỡ bố mẹ, anh chị 486 81% thuận lợi khó - Khơng có giúp đỡ bố mẹ, anh 114 19% 600 100% 0% 583 97,2% 17 2,8% 253 42,2% không? Toán? lớp - Tham gia hoạt đọng vui chơi, đố vui mơn Tốn - Các hoạt động khác khăn em chị việc Toán? học - Có hƣớng dẫn thầy/cơ giáo - Khơng có hƣớng dẫn thầy/cơ giáo - Có sách vở, đồ dùng học tập mơn Tốn - Khơng có sách vở, đồ dùng học tập mơn Tốn Câu 4: Em có - Có vận dụng kiến thức mơn vận dụng Toán vào sống hàng ngày kiến thức môn - Không vận dụng kiến thức môn Toán vào Toán vào sống hàng ngày sống hàng ngày em không? 347 57,8% ... biệt hƣớng dạy học Bảng 1. 1: Phân biệt dạy học theo truyền thống dạy học theo tiếp cận lực Tiêu thức Dạy học (tiếp cận nội dung) Dạy học (tiếp cận lực) Quan niệm - Học trình tiếp thu - Học q trình... cứu 3 .1 Đối tƣợng nghiên cứu Tiếp cận lực dạy học theo hƣớng tiếp cận lực Dạy học mơn Tốn lớp theo tiếp cận lực 3.2 Khách thể nghiên cứu Mục tiêu chuẩn kiến thức kĩ môn Tốn lớp Q trình dạy học. .. nghiên cứu trƣớc tiếp thu, học hỏi, hiểu biết dạy học theo tiếp cận nội dung 13 tiếp cận lực, lập bảng phân biệt dạy học truyền thống (tiếp cận nội dung) dạy học tiếp cận lực theo tiêu chí để
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học môn Toán lớp 1 theo tiếp cận năng lực, Dạy học môn Toán lớp 1 theo tiếp cận năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn