Dạy học Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4, lớp 5 theo hướng phát triển năng lực

150 169 1
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:22

LÊ THỊ HÀ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI *** CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC (TIỂU HỌC) LÊ THỊ HÀ DẠY HỌC MỞ RỘNG VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP 4, LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC *** KHÓA HỌC: 2016 - 2018 HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ HÀ DẠY HỌC MỞ RỘNG VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP 4, LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Chuyên ngành: Giáo dục học (Tiểu học) Mã số: 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN GIA CẦU HÀ NỘI, 2018 i LỜI CẢM ƠN Xuất phát từ vai trò quan trọng việc vận dụng phƣơng pháp dạy học mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4, lớp giúp học sinh phát triển lực trình học, đồng thời giúp cho học sinh sử dụng vốn từ cách tích cực giao tiếp, chúng tơi lựa chọn đề tài: “Dạy học Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4, lớp theo hướng phát triển lực” Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngồi cố gắng thân, tơi nhận đƣợc hƣớng dẫn, trực tiếp tận tình PGS TS Nguyễn Gia Cầu, thầy cô giáo em học sinh trƣờng bạn giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi lớn cho chúng tơi thực đƣợc dạy thử nghiệm Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Gia Cầu, ngƣời thầy vơ tận tâm nhiệt tình hƣớng dẫn, động viên tôi, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Giáo dục Tiểu học Văn phòng Sau Đại học trang bị cho hành trang tri thức kĩ nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trƣờng tiểu học địa bàn thành phố Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi q trình điều tra tiến hành thực nghiệm sƣ phạm Cuối cùng, xin cảm ơn ngƣời thân, bạn bè ủng hộ tôi, động viên suốt trình học tập nghiên cứu Do hạn chế mặt thời gian nhƣ kinh nghiệm cơng tác nghiên cứu khoa học chƣa nhiều nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến chân thành từ thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp Hà Nội, tháng 10 năm 2018 Tác giả Lê Thị Hà ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Hà Nội, tháng 10 năm 2018 Tác giả Lê Thị Hà iii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Mục đích nghiên cứu 4 Đối tƣợng, khách thể phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Dự kiến đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC MỞ RỘNG VỐN TỪ 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Cơ sở ngôn ngữ học 1.1.2 Những nghiên cứu dạy học MRVT 10 1.1.3 Phƣơng pháp dạy học tích cực sử dụng dạy học 19 1.1.4 Đặc điểm tâm lí - ngôn ngữ học sinh lớp 4, việc phát triển vốn từ 21 1.1.5 Các nghiên cứu lực phát triển lực 25 1.2 Cơ sở thực tiễn 28 1.2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ việc dạy học MRVT 28 1.2.2 Hệ thống học Mở rộng vốn từ chƣơng trình lớp 4, 29 1.2.2.3 Các dạng tập MRVT lớp 4, 30 1.2.3 Thực trạng dạy học MRVT cho học sinh theo hƣớng phát triển lực 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG 44 iv Chƣơng CÁC BIỆN PHÁP DẠY HỌC MỞ RỘNG VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP 4, LỚP THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 45 2.1 Định hƣớng dạy học mở rộng vốn từ cho học sinh theo hƣớng phát triển lực 45 2.2 Các nguyên tắc lựa chọn phƣơng pháp dạy học nhằm phát triển vốn từ cho học sinh lớp 4, 45 2.3 Một số biện pháp dạy học MRVT giúp phát triển lực 46 2.3.1 Xây dựng hệ thống tập bổ trợ làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 4, 46 2.3.2 Sử dụng sơ đồ tƣ (mindmap) để phát triển vốn từ theo chủ điểm 49 2.3.3 Tăng cƣờng hoạt động tự học, tự làm giàu vốn từ 63 2.3.4 Học theo nhóm lực phù hợp (Dạy học phân hóa) 66 2.3.5 Phối kết hợp biện pháp dạy học tích cực nhằm phát triển vốn từ cho học sinh lớp 4, lớp phân môn LTVC 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 92 3.1 Những vấn đề chung thực nghiệm 92 3.2 Mục đích thực nghiệm 92 3.3 Đối tƣợng địa bàn thực nghiệm 93 3.4 Phƣơng pháp tiến hành 93 3.5 Nội dung thực nghiệm 94 3.5.1 Thực nghiệm thăm dò 94 3.5.2 Thực nghiệm dạy học 95 3.5.3 Chuẩn bị thực nghiệm 95 3.5.4 Đánh giá kết thực nghiệm 103 3.5.4 Kết luận thực nghiệm sƣ phạm 108 v KẾT LUẬN CHƢƠNG 110 KẾT LUẬN 111 ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 119 PHỤ LỤC vi DANH MỤC VIẾT TẮT CHT Chƣa hoàn thành ĐHSP Đại học Sƣ phạm GD Giáo dục GV Giáo viên HT Hoàn thành HTT Hoàn thành tốt HTXS Hoàn thành xuất sắc HS Học sinh MRVT Mở rộng vốn từ SGK Sách giáo khoa SĐTD Sơ đồ tƣ vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Hệ thống chủ điểm dạy lớp 4, lóp 30 Bảng 1.2: Hệ thống tập MRVT lớp 4, lớp 31 Bảng 3.1: Kết điểm thực nghiệm thăm dò trƣờng tiểu học Nghĩa Dũng (60 học sinh) 104 Bảng 3.2: Kết điểm thực nghiệm thăm dò trƣờng tiểu học Nam Thành Công (120 học sinh) 104 Bảng 3.3: Kết khảo sát học sinh trƣờng Nghĩa Dũng 107 Bảng 3.4: Kết khảo sát học sinh trƣờng TH Nam Thành Công 107 mang theo đồ gì? … Hs chữa GV HS nhận xét, chốt lại lời giải Khen nhóm làm tốt, nhanh 16‟ GV chiếu bảng từ theo nội dung BT1 2.2 Hoạt động để bổ sung từ vựng cho học sinh 2: Luyện tập đặt -Tiếp tục tình câu, viết đoạn giao tiếp BT3: chọn với từ thuộc chủ Tổ chức cho Hs chơi trò chơi: Vượt qua đội tiến hành chơi số từ ngữ BT1, điểm thử thách để viết đoạn -Hai đội Du lịch Thám hiểm lần lƣợt văn nói hoạt động cử đại diện lên quay bánh xe kì diệu để du lịch hay thám chon từ cho đội đối phƣơng hiểm Các em làm - Khi nhận đƣợc từ, đội có 15 giây việc cá nhân 10‟ Sau suy nghĩ để đặt đƣợc câu có chứa từ đọc cảu Đội khơng đặt đƣợc câu, đội cho lớp có quyền trả lời giây để giành nghe Các bạn khác điểm nhận xét chữa - Mỗi câu đầy đủ có điểm, đội bạn trình bày có lƣợt chơi Đội đc nhiều điểm Hs thực hành viết - Hƣớng dẫn học sinh đội chiến thắng đoạn văn vào định hƣớng giao tiếp - Yêu cầu học sinh suy nghĩ viết đoạn - Viết, trình bày Bài tập 3: Viết văn vào hoạt động du lịch đoạn văn nói GV gợi ý: Giới thiệu hoạt thám hiểm hoạt động du động trình bày HDD1) lịch hay thám + Kể lại nội dung tiết học hôm hiểm, có + Kể lại chuyến mà trải qua sử dụng từ ngữ + Viết nhà thám hiểm mà vừa tìm đƣợc biết tập 1, … Gọi học sinh đọc đoạn văn 3‟ (chiếu máy chiếu vật thể) -GV nhận xét Củng cố - Dặn dò Nhận xét tiết học Yêu cầu HS nhà xem lại bài, hoàn chỉnh BT 3, chuẩn bị sau BÀI KHẢO SÁT Bài kiểm tra số – 10’ Câu hỏi 1: Tìm từ ngữ liên quan đến du lịch – thám hiểm xếp theo nhóm (mỗi nhóm từ) Danh từ Động từ Tính từ du lịch – thám hiểm Du lịch – Thám hiểm Du lịch – Thám hiểm Câu hỏi 2: Đặt câu với từ nhóm câu hỏi MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ MRVT LỚP 4, LỚP I KHỐI CHỦ ĐIỂM: Trung thực – Tự trọng (Tiếng Việt – Tập 1)  Tháo gỡ khó khăn cho Bài tập (tr 62) Xây dựng tập phụ cho học sinh làm nhà, dùng làm chuẩn bị lên lớp Bài 1: Tìm hiểu nghĩa từ sau: tự tin, tự ti, tự nguyện, tự kiêu, tự ái, tự hào, tự trọng Cách dùng: Dùng tập thành hệ thống câu hỏi kiểm tra cũ: Câu hỏi 1: Bạn hiểu tự kiêu? Câu hỏi 2: Đố bạn biết tự tin? Câu hỏi 3: Ngƣời biết coi trọng phẩm giá ngƣời nhƣ nào? Câu hỏi 4: Thế đƣợc gọi tự ái? Câu hỏi 5: Ngƣời hay tự ti ngƣời nhƣ nào?  Bổ sung thêm số tập nhƣ sau: Bài tập 1: Tìm từ ngữ (khoảng 10 từ) có chứa tiếng “thẳng” tiếng thật để thẳng, thật khơng dối trá Đáp án: thành thật, nói thật, thẳng tính, thật thà, chân thật, thẳng thắn, tính thẳng, thẳng nhƣ ruột ngựa, thật nhƣ đếm Bài tập 2: a Khoanh vào từ có tiếng thật khơng nghĩa với tiếng thật từ lại? Thành thật, nói thật, thẳng thật, thật sự, thật b Khoanh vào từ có tiếng “tự” khơng nghĩa với tiếng “tự” từ lại? tự lập, thứ tự, tự quyết, tự giác, tự chủ Đáp án: a thật ;b thứ tự Bài tập 3: Chọn từ thích hợp ngoặc đơn để điền vào cột A cho phù hợp với nghĩa cột B (tự do, tự vệ, tự cao, tự động, tự nguyện, tự lực, tự tiện, tự nguyện) A B Bảo vệ chống lại xâm phạm từ bên Đánh giá cao tỏ coi thƣờng ngƣời khác Chỉ máy móc có khả tự hoạt động khơng cần điều khiển Sinh sống hay làm việc không bị cấm đoán Làm việc băng sức lực thân khơng nhờ cậy Bản thân muốn làm việc khơng phải bị thúc ép Làm việc theo ý thích khơng xin phép, khơng hỏi ai? Trơng coi, quản lí cơng việc mà không cần điều khiển Đáp án: 1.tự vệ; 2.tự cao; 3.tự động; 4.tự do; 5.tự lực; 6.tự nguyện; 7.tự tiện; 8.Tự nguyện Bài tập 4: Chọn từ thích hợp cột A để điền vào chỗ trống câu sau a Khơng nên nghĩ giỏi mà tỏ …… b Buổi lao đông học sinh … Đáp án: tự cao; tự quản Bài tập 5: Viết đoạn văn ngắn khoảng câu giới thiệu nhân vật có tính trung thực lòng tự trọng mà em biết qua học  CHỦ ĐIỂM: DU LỊCH – THÁM HIỂM Bài tập bổ sung Bài tập 1: a Tìm từ nghĩa, gần nghĩa với từ du lịch từ sau: giải trí, tham quan, vãn cảnh, phố cổ, bộ, du ngoạn, du xuân, trẩy hội, bảo tang, nghỉ mát b Tìm từ nghĩa, gần nghĩa, với từ thám hiểm từ sau: thăm dò, khám phá, khai thác, khảo sát, du hành, chinh phục, tìm kiếm, trinh thám, thám tử, vũ trụ Đáp án: a tham quan, vãn cảnh, du ngoạn, du xuân, trẩy hội, nghỉ mát b thăm dò, khám phá, khai phá, khảo sát, du hành, chinh phục, tìm kiếm Bài tập Chọn từ thích hợp ngoặc đơn để điền vào chỗ trống, câu sau: a Nghỉ hè tới, bố mẹ cho ……………… Sa Pa b Tháng giêng, khách ……………… nô nức kéo chùa Hƣơng c Năm 2007 nhà leo núi Việt Nam ……………………… đƣợc nhánh Everest (Nhánh núi cao nhất) d Đồn địa chất ……………… khống sản (thăm dò, du xuân, nghỉ mát, chinh phục) Đáp án: a nghỉ mát b du xuân c chinh phục KHỐI CHỦ ĐIỂM HỊA BÌNH Bài tập bổ sung Bài tập 1: Xếp từ dƣới vào hai bảng: Thanh bình, loạn lạc, chiến tranh, bình yên, khủng bố, ổn định, bất hòa, thái bình Đồng nghĩa với Hòa Bình M: bình, … Trái nghĩa với Hòa Bình Chiến tranh, … Đáp án: Đồng nghĩa với Hòa Bình Trái nghĩa với Hòa Bình M: bình, bình n, ổn định, thái Chiến tranh, bất hòa, loạn lạc, khủng bình bố Bài tập Chọn từ ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: (hòa tan, hòa thuận, hòa mạng, hòa nhã, hòa bình) a Gia đình ………………… d …………………… điện thoại b Đất nƣớc…………………… e ……………………muối nƣớc c Tính tình ……………………… Đáp án a Gia đình hòa thuậnd Hòa mạng điện thoại b Đất nước hòa bình e Hòa tan muối nước c Tính tình hòa nhã CHỦ ĐIỂM HỮU NGHỊ - HỢP TÁC Bài tập bổ sung Bài tập 1: Nối từ bên trái cho phù hợp với nghĩa bên phải a Hữu nghị b Bạn hữu Những ngƣời bạn chiến đấu Có hiệu lực, hiệu cao, trái với vơ hiệu Giúp ích cho cơng c Hữu hiệu việc, cho ngƣời … trái với vơ ích Chỉ mối quan hệ tình d Hữu ích cảm thân thiện, thƣờng nói mối quan hệ nƣớc Đáp án: a -1; b – 3; c -2; d – Bài tập 3: Chọn từ ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: (hợp đồng, hợp tác, phù hợp, hợp lệ) a Giấy tờ ………………… b Kí …………… thuê nhà c Hai bên ……………………c Giá …………………… Đáp án: hợp lệ, b hợp đồng; c hợp tác; d phù hợp Bài tập 4: Chọn từ ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: (hữu nghị, hữu tình, chiến hữu, hữu hiệu) a Bố bác Nam bạn …………………………… b Đây loại thuốc ………………………………… c Chủ tịch nƣớc thăm ……………………… nƣớc Châu Phi d Phong cảnh thật ………………………! Đáp án: a chiến hữu; b hữu hiệu; c hữu nghị; d hữu tình ... mở rộng vốn từ học sinh lớp 4, đƣợc điểm chƣa đƣợc việc dạy mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4, Đề xuất biện pháp cụ thể giúp giáo viên dạy học mở rộng vốn từ cho học sinh lớp theo hƣớng phát triển. .. thuyết dạy học mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4, theo hƣớng phát triển lực Hệ thống kĩ mở rộng vốn từ cho học sinh theo hƣớng phát triển lực - Về mặt thực tiễn Khái quát thực trạng việc dạy học mở. .. lực cá nhân học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu - Cơ sở lí luận dạy học mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4, theo hƣớng phát triển lực - Xác định sở thực tiễn dạy học mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4,
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4, lớp 5 theo hướng phát triển năng lực, Dạy học Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4, lớp 5 theo hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn