Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp giải toán bằng phương trình ion rút gọn có đáp án.

3 70 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:25

Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp giải toán bằng phương trình ion rút gọn có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp giải toán bằng phương trình ion rút gọn có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp giải toán bằng phương trình ion rút gọn có đáp án. Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh Phng pháp GIẢI TỐN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN Phương pháp: - Trong tốn nhiều phản ứng xảy chất phản ứng trung hòa, phản ứng trao đổi ta nên dùng phương trình ion rút gọn để mô tả chất phản ứng đồng thời giúp giải toán gọn, nhanh - Khi sử dụng phương trình ion rút gọn cần lưu ý: +) Chất điện li mạnh viết dạng ion: axit mạnh, bazơ mạnh, hầu hết muối +) Chất không điện li điện li yếu viết dạng phân tử: axit yếu, bazơ yếu, số muối Thể tích dung dịch HCl 0,3M cần để trung hòa 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,1M là: A 100 ml B 150 ml C 200 ml D 250 ml Hòa tan hồn tồn 0,1 mol hỗn hợp Na2CO3 KHCO3 vào dung dịch HCl Dẫn khí thu vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư lượng kết tủa tạo là: A 0,1 gam B 1,0 gam C 10,0 gam D 100,0 gam Thực thí nghiệm: Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M V1 lít khí NO Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M H2SO4 0,5M V2 lit khí NO Biết NO sản phẩm khử nhất, thể tích khí đo điều kiện Quan hệ V V2 là: A V2=V1 B V2=2,5V1 C V2=2V1 D V2=1,5V1 Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M HCl 0,0125M ta thu dung dịch X Giá trị pH dung dịch X là: A B C D Cho m gam hỗn hợp Mg Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M H 2SO4 0,5M thu 5,32 lit H2 (đktc) dung dịch Y (coi thể tích dung dịch thay đổi) Dung dịch Y pH là: A B C D Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước dư, thu dung dịch X 3,36 lit H2 (đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hòa dung dịch X là: A 150 ml B 75 ml C 60 ml D 30 ml Hỗn hợp X gồm Na, Al Cho m gam hỗn hợp X vào lượng dư nước V lit khí Nếu cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch NaOH dư 1,75V lit khí Thành phần phần trăm theo khối lượng Na X (biết thể tích đo điều kiện): A 39,87% B 29,87% C 49,87% D 77,31% Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh Trn 100 ml dung dịch A gồm KHCO3 1M K2CO3 1M vào 100 ml dung dịch B gồm NaHCO3 1M Na2CO3 1M thu dung dịch C Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D gồm H2SO4 1M HCl 1M vào dung dịch C thu V lit CO2 (đktc) dung dịch E Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E thu m gam kết tủa m V giá trị là: A 34 gam; 2,24 lit B 4,3 gam; 1,12 lit C 43 gam; 2,24 lit D 3,4 gam; 5,6 lit Hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO với số mol chất 0,1 mol, hòa tan hết vào dung dịch Y gồm HCl H2SO4loãng, dư ta thu dung dịch Z Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z ngừng khí NO Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng thể tích khí đktc là: A 25 ml; 1,12 lit B 0,5 ml; 22,4 lit C 50 ml; 2,24 lit D 50 ml; 1,12 lit 10 Thêm từ từ 400 gam dung dịch H2SO4 49% vào nước điều chỉnh lượng nước để thu lit dung dịch A Thể tích dung dịch NaOH 1,8M cần thêm vào 0,5 lit dung dịch A để thu dung dịch pH=1 là: A 0,5 lit B lit C 1,5 lit D lit 11 Dung dịch X chứa hỗn hợp KOH Ba(OH)2 nồng độ tương ứng 0,2M 0,1M Dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 HCl nồng độ 0,25M 0,75M Thể tích dung dịch X cần để trung hòa vừa đủ 40 ml dung dịch Y là: A 0,063 lit B 0,125 lit C 0,15 lit D 0,25 lit 12 Dung dịch A gồm ion: Mg2+, Ca2+, Ba2+, 0,1 mol Cl- 0,2 mol NO3- Thêm từ từ dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A đến lượng kết tủa lớn thể tích dung dịch K2CO3 cho vào là: A 300 ml B 250 ml C 200 ml D 150 ml 13 Cho 100 ml dung dịch hỗn hợp A gồm H2SO4 0,015M; HCl 0,03M; HNO3 0,04M Thể tích dung dịch NaOH 0,2M cần để trung hòa hết 200 ml dung dịch A là: A 0,02 lit B 0,1 lit C 0,15 lit D 0,25 lit 14 Trộn 100 ml dung dịch KOH pH=12 với 100 ml dung dịch HCl 0,012M pH dung dịch thu sau trộn là: A pH=3 B pH=4 C pH=8 D pH=11 15 Phải lấy dung dịch HCl (V1) pH=5 cho vào dung dịch KOH (V2) pH=9 theo tỉ lệ thể tích để dung dịch pH=8: A V1 11  V2 B V1  V2 11 C V1  V2 11 D V1 10  V2 11 16 Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe lit dung dịch HNO3 xM vừa đủ thu dung dịch A 1,792 lit hỗn hợp khí gồm N2 N2O tỉ lệ mol 1:1 cạn dung dịch A thu m gam muối khan Giá trị m x là: A 55,35 gam v 2,2M B 55,35 gam v 0,22M Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh C 53,55 gam v 2,2M D 53,55 gam 0,22M 17 Để m gam bột sắt khơng khí thu gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan vừa hết gam X 500 ml dung dịch HNO3 aM thu 0,56 lit NO dung dịch không chứa NH4+ Giá trị a là: A 0,4M B 0,3M C 0,2M D 0,1M 18 Khi trộn 100 ml dung dịch HCl 1M với 400 ml dung dịch NaOH 0,375M thu dung dịch pH là: A 11 B C 13 D 19 Hòa tan mẫu hợp kim Ba-Na (với tỉ lệ số mol Ba:Na=1:1) vào nước dung dịch A 6,72 lit khí đktc Số ml dung dịch HCl 0,1M để trung hòa 1/10 dung dịch A: A 200 ml B 400 ml C 600 ml D 800 ml 20 Cho 56 ml CO2 (đktc) hấp thụ hết vào lit dung dịch chứa NaOH 0,02M Ba(OH) 0,02M Khối lượng kết tủa thu là: A 0,0432 gam B 0,4925 gam C 0,2145 gam D 0,0871 gam 2+ 3+ 21 Một dung dịch X chứa ion Ca , Al , Cl Để làm kết tủa hết ion Cl- 10 ml dung dịch phải dùng hết 70 ml dung dịch AgNO3 1M Khi cạn 100 ml dung dịch X thu 35,55 gam hỗn hợp muối khan Nồng độ CM CaCl2 là: A 1M B 1,5M C 2M D 2,5M 22 Một dung dịch Y chứa ion Zn2+, Fe3+, SO42- Biết rằng, dùng hết 350 ml dung dịch NaOH 2M làm kết tủa hết ion Zn2+ Fe3+ 100 ml dung dịch Y, đổ tiếp 200 ml dung dịch NaOH kết tủa vừa tan hết, lại chất kết tủa màu đỏ nâu Nồng độ mol ZnSO4 dung dịch Y là: A 0,5M B 1M C 1,5M D 2M + 23 Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 50 ml dung dịch A chứa ion NH4 , SO42-, NO3- 11,65 gam chất kết tủa tạo đun nóng 4,48 lit (đktc) chất khí bay Nồng độ mol NH4NO3 dung dịch là: A 1M B 1,5M C 2M D 2,5M 24 dung dịch: dung dịch A gồm 0,2 mol Na2CO3, 0,3 mol NaHCO3; dung dịch B: 0,5 mol HCl Thể tích CO2 thoát (đktc) đổ từ từ dung dịch A vào dung dịch B đến hết là: A 0,8 lit B 0,672 lit C 0,448 lit D 0,896 lit 25 Cho 27,4 gam Ba vào 500 gam dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 1,32% CuSO4 2% đun nóng để đuổi hết NH3 Sau kết thúc tất phản ứng ta thu khí A, kết tủa B dung dịch C Thể tích khí A đktc nồng độ % chất tan dung dịch C là: A 6,72 lit; 3,03% B 2,24 lit; 3,03% C 8,96 lit; 30,3% D 4,48 lit; 30,3% ... ml dung dịch A có chứa ion NH4 , SO42-, NO3- Có 11,65 gam chất kết tủa tạo đun nóng có 4,48 lit (đktc) chất khí bay Nồng độ mol NH4NO3 dung dịch là: A 1M B 1,5M C 2M D 2,5M 24 Có dung dịch: dung... thu m gam muối khan Giá trị m x là: A 55,35 gam 2,2M B 55,35 gam 0,22M Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh C 53,55 gam 2,2M D 53,55 gam 0,22M 17 Để m gam bột sắt khơng khí thu gam hỗn hợp...Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh Trộn 100 ml dung dịch A gồm KHCO3 1M K2CO3 1M vào 100 ml dung dịch B gồm NaHCO3
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp giải toán bằng phương trình ion rút gọn có đáp án., Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp giải toán bằng phương trình ion rút gọn có đáp án.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn