Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm

2 58 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:20

Cinque TerreCuộc Chơi Đầu Tư Mạo Hiểm Tác giả : Jeffrey BussgangThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6219 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Các nhà đầu tư mạo hiểm là những cá nhân xuất chúng và quyền lực, sở hữu một thứ mà tất cả các doanh nhân đều thèm muốn: Nguồn vốn. Vậy làm sao để phát hiện ra điều khiến họ lựa chọn doanh nhân để đầu tư và cách giúp các doanh nhân này có thể “quảng bá” thành công bản thân và công ty trước các nhà đầu tư, cách quản lý một ban điều hành và thực hiện chiến dịch thoái vốn thành công? Hãy tìm câu trả lời thoả đáng nhất trong cuốn sách này.Tìm kiếm một nhà đầu tư cho công ty của bạn không phải là việc dễ dàng. Và khi tìm được rồi, bạn mong muốn nhà đầu tư sẽ là một đối tác thân thiện, chứ không phải gã độc tài, nhất nhất đòi bạn làm theo ý mình. Nếu muốn chiến thắng trong trò chơi liên doanh đó, bạn nên tham khảo cuốn sách này. Trong cuốn sách,Bussgang giới thiệu rất nhiều quan điểm độc đáo, kinh nghiệm quý giá mà mình thu thập từ kinh nghiệm bản thân cũng như từ những buổi phỏng vấn với các doanh nhân thành đạt. Bạn đọc sẽ học được làm thế nào để được chú ý, cách hoàn tất một vụ đàm phán, và cách thương lượng hiệu quả công việc với đối tác.Hơn thế nữa Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm sẽ giúp các doanh nhân hiểu rõ hơn về thế giới đầu tư mạo hiểm được quan sát từ cả hai phía: một doanh nhân và nhà đầu tư giúp các doanh nhân gia tăng vai trò của mình trong cuộc chơi khi theo đuổi nguồn vốn đầu tư mạo hiểm nhằm bảo toàn nguồn lực cần thiết để đạt được tầm nhìn tương lai. Trong cuốn sách này, tác giả cũng hé lộ những quan điểm sâu sắc về ngành công nghiệp còn mới mẻ này, được đúc kết từ kinh nghiệm của chính bản thân ông với tư cách một nhà đầu tư thành thục. Ông cũng đưa ra những tầm nhìn của các đối tác từ một số công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu trên thế giới, những người hào phóng sẵn sàng chia sẻ bí kíp tiếp cận các doanh nhân xuất sắc của họ.Cho dù bạn là một Mark Zuckerberg tiếp theo (sinh viên Đại học Harvard, người sáng lập ra Facebook) hay một Jim Barksdale thứ hai đi chăng nữa (một chuyên gia giàu kinh nghiệm thuộc nhóm Fortune 500, CEO của Netcape), thì Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm cũng sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn tỉ mỉ của một người trong cuộc để bước chân vào thế giới tạo dựng các công ty được hỗ trợ bởi vốn đầu tư mạo hiểm, tăng trưởng và thoái vốn thành công.Cuốn sách này không chỉ để chia sẻ kiến thức nhằm khuyến khích mọi người theo đuổi ước mơ của họ và – nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, sẽ biến những khoản đầu tư của họ thành lợi nhuận kếch xù – mà còn bởi vì các công ty mới khởi nghiệp được hỗ trợ bởi nguồn vốn đầu tư mạo hiểm có thể ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế và xã hội của chúng ta nói chung.Thông tin tác giả: Jeffrey Bussgang là cộng sự chính tại Flybridge Capital Partners, một quỹ đầu tư mạo hiểm quản lý khoảng 500 triệu đôla. Trước khi trở thành nhà đầu tư mạo hiểm, ông là một doanh nhân thành đạt và là đồng sáng lập của Upromise. Ông cũng làm việc tại trường Kinh doanh Harvard, nơi ông đã nhận được bằng MBA loại xuất sắc. Cuộc Chơi Đầu Mạo Hiểm Tác giả : Jeffrey Bussgang Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6219 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB Đọc Online Các nhà đầu mạo hiểm cá nhân xuất chúng quy ền l ực, s h ữu m ột th ứ mà t ất c ả doanh nhân thèm muốn: Nguồn vốn Vậy để phát điều khiến họ lựa ch ọn doanh nhân để đầu t cách giúp doanh nhân có th ể “quảng bá” thành cơng b ản thân công ty tr ước nhà đầu t ư, cách quản lý ban điều hành thực chiến d ịch thối v ốn thành cơng? Hãy tìm câu trả lời thoả đáng sách Tìm kiếm nhà đầu cho cơng ty bạn việc dễ dàng Và tìm r ồi, b ạn mong muốn nhà đầu đối tác thân thiện, không ph ải gã độc tài, nh ất nh ất đòi b ạn làm theo ý Nếu muốn chiến thắng trò chơi liên doanh đó, bạn nên tham khảo sách Trong sách,Bussgang giới thiệu nhiều quan điểm độc đáo, kinh nghi ệm quý thu th ập t kinh nghi ệm thân từ buổi vấn với doanh nhân thành đạt B ạn đọc s ẽ h ọc làm th ế để ý, cách hoàn tất vụ đàm phán, cách thương lượng hiệu công việc với đối tác Hơn Cuộc chơi đầu mạo hiểm giúp doanh nhân hiểu rõ giới đầu m ạo hi ểm quan sát từ hai phía: doanh nhân nhà đầu t giúp doanh nhân gia t ăng vai trò c chơi theo đuổi nguồn vốn đầu mạo hiểm nh ằm b ảo toàn ngu ồn l ực c ần thi ết để đạt t ầm nhìn tương lai Trong sách này, tác giả c ũng l ộ quan ểm sâu s ắc v ề ngành cơng nghi ệp mẻ này, đúc kết từ kinh nghiệm thân ơng với cách m ột nhà đầu t thành th ục Ông đưa tầm nhìn đối tác từ số công ty đầu mạo hi ểm hàng đầu th ế gi ới, nh ững người hào phóng sẵn sàng chia sẻ bí kíp tiếp cận doanh nhân xu ất sắc c họ Cho dù bạn Mark Zuckerberg (sinh viên Đại học Harvard, ng ười sáng l ập Facebook) hay Jim Barksdale thứ hai (một chuyên gia giàu kinh nghi ệm thu ộc nhóm Fortune 500, CEO c Netcape), Cuộc chơi đầu mạo hiểm cung cấp cho bạn hướng dẫn tỉ mỉ người để bước chân vào giới tạo dựng công ty hỗ trợ vốn đầu mạo hiểm, tăng tr ưởng thoái vốn thành công Cuốn sách không để chia sẻ kiến thức nhằm khuyến khích m ọi ng ười theo đu ổi ước m c h ọ – chuyện diễn tốt đẹp, biến khoản đầu c họ thành l ợi nhu ận k ếch xù – mà b ởi cơng ty khởi nghiệp hỗ trợ nguồn vốn đầu mạo hiểm có th ể ảnh h ưởng tích c ực đến n ền kinh tế xã hội nói chung Thơng tin tác giả: Jeffrey Bussgang cộng Flybridge Capital Partners, quỹ đầu mạo hiểm quản lý khoảng 500 triệu đô-la Trước trở thành nhà đầu t m ạo hi ểm, ông m ột doanh nhân thành đạt đồng sáng lập Upromise Ông làm vi ệc trường Kinh doanh Harvard, n ông nh ận MBA loại xuất sắc ... trợ nguồn vốn đầu tư mạo hiểm có th ể ảnh h ưởng tích c ực đến n ền kinh tế xã hội nói chung Thơng tin tác giả: Jeffrey Bussgang cộng Flybridge Capital Partners, quỹ đầu tư mạo hiểm quản lý khoảng... trợ vốn đầu tư mạo hiểm, tăng tr ưởng thối vốn thành cơng Cuốn sách không để chia sẻ kiến thức nhằm khuyến khích m ọi ng ười theo đu ổi ước m c h ọ – chuyện diễn tốt đẹp, biến khoản đầu tư c họ... Flybridge Capital Partners, quỹ đầu tư mạo hiểm quản lý khoảng 500 triệu đô-la Trước trở thành nhà đầu t m ạo hi ểm, ông m ột doanh nhân thành đạt đồng sáng lập Upromise Ông làm vi ệc trường Kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm, Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn