Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi

2 66 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:15

Cinque TerreNghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi Tác giả : J. Leslie MckeownThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6282 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Trong cương vị lãnh đạo của một tổ chức, chắc đã không ít lần bạn tự đặt câu hỏi: Làm thế nào để tuyển đuợc một nhân viên giỏi? Trên thực tế, tuyển được nhân viên giỏi đã khó, giữ chân họ còn khó gấp bội. Việc họ ra đi sau khi đuợc đào tạo hay đã có vốn kinh nghiệm vững vàng là điều khiến hầu hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải đau đầu. Nhiều người cho rằng chiến lược giữ chân nhân viên duy nhất là thể hiện rõ ràng quyền lợi và trách nhiệm của họ trong hợp đồng lao động. Nhưng dó không phãi là cách làm duy nhất. Hiệu quả làm việc, động lực thực hiện cam kết và quyết tâm hoàn thành tốt công việc của nhân viên còn phụ thuộc vào điều kiện làm việc mà họ được hưởng.Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi nằm trong bộ Briefcase (Nhà xuất bản McGrawHill) bộ sách mà bất cứ nhà quản lý nào cũng nên có trong tay và đã được dịch sang gần hai mươi thứ tiếng. Trong cuốn sách này, J. Leslie McKeown chỉ dẫn đầy đủ các cách thức mà bạn cần áp dụng để tạo ra và phối hợp các yếu tố thu hút đuợc những nhân viên giỏi về làm việc bên mình. J. Leslie McKeown mang đến cho người đọc cái nhìn toàn diện về quá trình tuyển dụng đào tạo giữ chân nhân viên và các phương pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu xuyên suốt ấy.Cuốn sách được chia làm ba phần. Trong phần đầu. J. Leslie McKeown giải thích các vấn đề nhân sự và xoay quanh chiến lược giữ chân nhân viên. Phần thứ hai giúp bạn phân tích và hình thành chiến lược giữ chân nhân viên, bằng các phương thức khen thưởng, ưu đãi, quản lý nhân viên sắp nghỉ việc, nhân viên mới, các chương trình đào tạo, tuyển dụng, định hướng cho nhân viên... Phần thứ ba là các chiến lược giữ chân nhân viên nhìn từ góc độ của người lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có việc quản lý hiệu quả và xây dựng văn hoá doanh nghiệp.Trân trọng giới thiệuBình luận Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi Tác giả : J Leslie Mckeown Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6282 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PRC EPUB MOBI Đọc Online Trong cương vị lãnh đạo tổ chức, khơng lần bạn tự đặt câu h ỏi: Làm th ế để ển đu ợc nhân viên giỏi? Trên thực tế, tuyển nhân viên giỏi khó, gi ữ chân họ khó g ấp b ội Vi ệc h ọ sau đuợc đào tạo hay có vốn kinh nghiệm vững vàng điều ến h ầu h ết nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải đau đầu Nhiều người cho chiến lược giữ chân nhân viên nh ất th ể hi ện rõ ràng quy ền lợi trách nhiệm họ hợp đồng lao động Nhưng dó khơng phãi cách làm nh ất Hi ệu qu ả làm việc, động lực thực cam kết tâm hoàn thành t ốt cơng vi ệc c nhân viên ph ụ thu ộc vào ều kiện làm việc mà họ hưởng Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi nằm "Briefcase" (Nhà xuất b ản McGraw-Hill) - b ộ sách mà b ất c ứ nhà quản lý nên có tay d ịch sang g ần hai m ươi th ứ ti ếng Trong cu ốn sách này, J Leslie McKeown dẫn đầy đủ cách thức mà bạn c ần áp d ụng để tạo ph ối h ợp y ếu t ố thu hút đuợc nhân viên giỏi làm việc bên J Leslie McKeown mang đến cho ng ười đọc nhìn tồn diện q trình tuyển dụng - đào tạo - giữ chân nhân viên ph ương pháp c ụ th ể để th ực hi ện m ục tiêu xuyên suốt Cuốn sách chia làm ba phần Trong phần đầu J Leslie McKeown giải thích v ấn đề nhân s ự xoay quanh chiến lược giữ chân nhân viên Phần thứ hai giúp b ạn phân tích hình thành chi ến l ược gi ữ chân nhân viên, phương thức khen thưởng, ưu đãi, qu ản lý nhân viên s ắp ngh ỉ vi ệc, nhân viên m ới, chương trình đào tạo, tuyển dụng, định hướng cho nhân viên Ph ần th ứ ba chi ến l ược gi ữ chân nhân viên nhìn từ góc độ người lãnh đạo doanh nghiệp, có vi ệc qu ản lý hi ệu qu ả xây d ựng v ăn hoá doanh nghiệp Trân trọng giới thiệu! Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi, Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn