Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp trung bình có đáp án

4 64 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:15

Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp trung bình có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp trung bình có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp trung bình có đáp án. Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp trung bình có đáp án. Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh Phng pháp 5: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH Phương pháp giải nhanh tốn hỗn hợp cách chuyển hỗn hợp thành chất tương đương Cho 1,67 gam hỗn hợp kim loại hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư) thấy thoát 0,672 lit khí H2 (đktc) Hai kim loại là: A Mg Ca B Ca Sr C Sr Ba D Be Mg Nung 13,4 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị II, thu 6,8 gam chất rắn khí X Lượng khí X sinh cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M Khối lượng muối khan thu sau phản ứng là: A 6,3 gam B 5,8 gam C 6,5 gam D 4,2 gam Cho 9,1 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại kiềm chu kì liên tiếp tan hồn tồn dung dịch HCl vừa đủ, thu 2,24 lit CO2 (đktc) Hai kim loại là: A Li Na B Na K C K Cs D Na Cs Chia hỗn hợp hai kim loại A, B có hóa trị khơng đổi thành phần Phần tan hết dung dịch HCl tạo 1,792 lit H2 (đktc) Phần nung oxi thu 2,84 gam hỗn hợp oxit Khối lượng hỗn hợp hai kim loại hỗn hợp đầu là: A 2,4 gam B 3,12 gam C 2,2 gam D 1,8 gam Cho 1,78 gam hỗn hợp kim loại hóa trị II tan hồn tồn dung dịch H2SO4 lỗng, thấy giải phóng 0,896 lit H2 (đktc) Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu là: A 9,46 gam B 3,7 gam C 5,62 gam D 2,74 gam Hòa tan gam hỗn hợp gồm Fe kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl thu 2,24 lit khí H2 (đktc) Nếu dùng 2,4 gam kim loại hóa trị II cho vào dung dịch HCl dùng khơng hết 500 ml dung dịch HCl 1M Kim loại hóa trị II là: A Ca B Mg C Be D Sr Cho 3,6 gam hỗn hợp gồm kali kim loại kiềm A tác dụng vừa đủ với nước thấy tạo 2,24 lit khí H2 0,5 atm; 0oC Biết số mol kim loại A hỗn hợp lớn 10% tổng số mol hai kim loại Vậy A nguyên tố: A K B Na C Li D Rb A, B kim loại hoạt động hóa trị II Hòa tan hỗn hợp gồm 23,5 gam muối cacbonat A 8,4 gam muối cacbonat B dung dịch HCl dư, sau cạn điện phân nóng chảy hồn tồn muối thu 11,8 gam hỗn hợp kim loại catot V lit khí anot Biết khối lượng nguyên tử A khối lượng phân tử oxit B Hai kim loại A, B là: A Be Mg B Ca Mg C Sr Ba D Ba v Ra Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh Cho hỗn hợp muối ACO3, BCO3, XCO3 tan dung dịch HCl 1M vừa đủ tạo 0,2 mol khí Thể tích (ml) dung dịch HCl dùng là: A 200 B 100 C 150 D 400 10 Hỗn hợp A gồm muối cacbonat kim loại nhóm IIA Hồ tan hoàn toàn 3,6 gam hỗn hợp A dung dịch HCl thu khí B Cho tồn lượng khí B hấp thụ hết lit Ca(OH)2 0,015M, thu gam kết tủa Hai kim loại muối cacbonat là: A Mg Ca B Ca Ba C Be Mg D Cả A C 11 Nung m gam hỗn hợp X gồm muối cacbonat trung tính kim loại N M có hóa trị II Sau thời gian thu đuợc 3,36 lít CO2 (đktc) lại hỗn hợp chất rắn Y Cho Y tác dụng hết dung dịch HCl dư thu thêm 3,36 lít CO2 (đktc) Phần dung dịch đem cô cạn thu 32,5g muối khan Giá trị m là: A 22,9g B 29,2g C 35,8g D 32,9g 12 Cho 6,4g hỗn hợp kim loại chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA BTH, tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu đuợc 4,48 lít H2 (đktc) Thành phần % theo khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu là: A 37,5% 62,5% B 45,2% 54,8% C 58,21% 41,79% D 75% 25% 13 Cho luồng khí H2 qua ống sứ đốt nóng đựng 11,3g hỗn hợp oxit vanadi hóa trị kề tới khử hồn tồn cho khí khỏi ống sứ qua dung dịch H2SO4 đặc thấy khối lượng axit tăng lên 4,68g Công thức oxit vanadi là: A V2O3 VO2 B V2O VO C VO V2O3 D V2O5 VO2 14 Hòa tan 46g hỗn hợp gồm Ba kim loại kiềm A B thuộc chu kì vào nuớc thu dung dịch D 11,2 lít H2 (đktc) Nếu thêm 0,18 mol Na2SO4 vào dung dịch D dung dịch sau phản ứng chưa kết tủa hết ion Ba2+ Nếu thêm 0,21 mol Na2SO4 vào dung dịch D dung dịch sau phản ứng dư ion SO42- Hai kim loại kiềm cần tìm là: A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs 15 Hai kim loại kiềm M M’ nằm chu kì liên tiếp bảng hệ thống tuần hồn Hòa tan hỗn hợp M M’ nước đựơc dung dịch A 0.336 lít H đktc Cho HCl dư vào dung dịch Avà cô cạn đuợc 2,075g muối khan Hai kim lọai M M’ là: A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs 16 Hòa tan hồn tồn 4,68g hỗn hợp muối cacbonat kim loại A B nhóm IIA vào dd HCl thu 1,12 lít CO2 đktc Hai kim loại A B là: A Be Mg B Mg Ca C Ca v Cs D Cs v Ca Ôn thi Đại học Các phơng pháp giải nhanh ỏp ỏn Phương pháp 5: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH Phương pháp giải nhanh tốn hỗn hợp cách chuyển hỗn hợp thành chất tương đương Cho 1,67 gam hỗn hợp kim loại hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư) thấy thoát 0,672 lit khí H2 (đktc) Hai kim loại là: Mtb=55,67 A Mg Ca B Ca Sr C Sr Ba D Be Mg Nung 13,4 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị II, thu 6,8 gam chất rắn khí X Lượng khí X sinh cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M Khối lượng muối khan thu sau phản ứng là: A 6,3 gam B 5,8 gam C 6,5 gam D 4,2 gam Cho 9,1 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại kiềm chu kì liên tiếp tan hoàn toàn dung dịch HCl vừa đủ, thu 2,24 lit CO2 (đktc) Hai kim loại là: Mtb=15,5 A Li Na B Na K C K Cs D Na Cs Chia hỗn hợp hai kim loại A, B có hóa trị khơng đổi thành phần Phần tan hết dung dịch HCl tạo 1,792 lit H2 (đktc) Phần nung oxi thu 2,84 gam hỗn hợp oxit Khối lượng hỗn hợp hai kim loại hỗn hợp đầu là: A 2,4 gam B 3,12 gam C 2,2 gam D 1,8 gam Cho 1,78 gam hỗn hợp kim loại hóa trị II tan hồn tồn dung dịch H2SO4 lỗng, thấy giải phóng 0,896 lit H2 (đktc) Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu là: A 9,46 gam B 3,7 gam C 5,62 gam D 2,74 gam Hòa tan gam hỗn hợp gồm Fe kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl thu 2,24 lit khí H2 (đktc) Nếu dùng 2,4 gam kim loại hóa trị II cho vào dung dịch HCl dùng khơng hết 500 ml dung dịch HCl 1M Kim loại hóa trị II là: A Ca B Mg C Be D Sr 9,6
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp trung bình có đáp án, Các phương pháp giải nhanh bài toán Phương pháp trung bình có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn